Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 Söyiev'in BELGELER bolümünü içeren 3. cildl ile ATATURK'ün büyük NUTUK'unu tamamladı. rürkçeleştlren Ord. Prof. Dr H V VEL1DEDEOĞLV EDERt: 300 LIRA ÎSTEME ADRESI: Türkocağı Cad. 30/41 Cağaloğlu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20698 Kurucusu : Yunus NADİ 20 TL. 19 Mart 1982 Cuma ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi lnsan varlığını çağdaş boyutlarla aydıniatan bir başucu kitabı Ederi: 250 Lira tSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUL Akademiler yeni üniversitelere bağlanacak TürkiyeAET ilişkileri gündemde YÖK, 5 yeni üniversite kurulmasını öneriyor Miltt Eğitim'e sunulan öneriye göre tstanbul'da 2 üniversite daha huruluyor. Bunlardan Marmara Universıtesı'ne akademiler bağlanacak, Güzel Sanatlar Akademı•i de Mimar Sinan Üniversitesi adı altında üniversiteleştirüecek. İTÜ'den bazı Fakulteler t.U.'ye baglandı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Oğretım Kunıiu (YÖK). yeni 5 ünlyersite kurulması ve bu yeni kurulacak üniversitelere Dctisat ve Devlet Mühendislik i Mimarlık Akademüerinin bağlanması yolunda bir öneri hazırladı. YÖK Bagkanı Prof. Ihsan Doğramacı, YÖK Yasası'nm geçlci 28. maddesi gereğince akademilerin durumlanntn ne olacağı yolundaki önerüerin Milli Eğitim Bakan lığına sunulduğunu acıkladı. Ooğramacı, YÖK'ün önen sine göre, her üniversıtede Fen ile Dıl ve Insan Bilimleri adı altında 2 birimin oluş turulmasuun şart koşulduğu nu bildirerek, mevcut 19 unıversitenin yanısıra 5 yeni ünlversitenin açılacağım ıfade etti. Dogramacı, konuya ilişkin gunlan söyledi: «Istanbul'da iki üniversite nin daha kurulması kararına vardık. Bunun birisi Mar mara Ünıversıtesi'dır. Marmara Ünıversitesı'ne Iktısa dı ve Tıcan Ilimler Akademısı ile Devlet Muhendıslık ve Mimarlık Akademılen bağlanacak. Bunun dışında Istanbul'da kurulacak ikıncı universıtenin adı Mımar Sınan Üniversitesi olacak. Bu üniversite, halen Güzel Sanatlar Akademısi'nın üniversıteleştirilmesi olacaktır. Ankara'da kurulacak Gazi Universıtesi'ne, AIT1A ve ADMMA ıle Gazi Eğitim Ens tıtüsu ile Teknik Eğitim Okullan bağlanacak. Ayrıca Van'da 100'üncü Yü, Antalya'da da Akdeniz Üniversiteleri kurulacak.» Doğramacı, iki yılhk ara ınsan gucu boşluğunu doldu ran Meslek Yuksek Okullan nın YÖK'e bağlı olarak yay gın Yuksek Öğretım Kurumu'na bağlanacağını bıldır dı Ancak Gevher Nesıbe Hemşırelık Okulu, Tapu Ka dastro Yuksek Okulu gıbı okullann bunun dışında bırakıldığını anlatan Doğramacı, bu yeni teşkilatlandınlma sırasında. bu kurumlarda çalışan elemanlann oz lük haklannın kaybolmaması için Millı Eğitim Bakanlığı ile ışbırliğı yapılaca ğını kaydetti Doğramacı aynca. yuksek öğretim lisansmdan sonra (Arkası Sa. 11, Sü. 1 del Suriue İzlenimleri CengızCANDAR Tindemans, bugün Evren ile görüsüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Ekonomık Topluluğu Bakanlar Konseyı Donem Başkanı Bel çıka Dışışlerı Bakanı Leo Tındemans, Ankara'daki tet maslarına bu sabah başlıyor. Tindemans. 24 saatten de kısa surecek temasları sıraiinda Devlet Başkanı Kenan Evren tarafmdan da kabul edılecek Tındemans. ayrıca Başbakan Bulend U(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) TürkBs'te Genel Kurul öncesi OPEC, petrol fiyatının düsmesine önlem arıyor SUUDİ ARABtSTAN. BİRLEŞtK ARAP EMİRL1KLERİ VE KATAR DIŞINDAKI OPEC ÜYELERINİN ÜRETİMİ DUŞURMELERINI CUÇ BİR OLASIL1K OLARAK GORULUYOR. Ekonoml Sorvisl OPEC üyesi petrol ihrac eden ülkelerin bugün Vlyana'da yapacakları toplantı OPEC'ın geleceğl kadar dünya ekonomısının geleceğınl de yakından ilgılendırlyor, OPEC üyesı petrolcü ülkeler bu kez petrol fıyatlarını yükseltmek icln değıl fıyatlordakl hızlı düşüşü onlemek İcln bir aroyo gelirken petrol kullanan ve ithol eden ülkeler de toplantı sonucunu meraklo bekliyorlar. Ayrıca Türkiye gibi bir yandan petrolünün coğunu OPEC ülkelerlnden Ithal ederken dışsatımının gıderek artan bolümünu bu u'kelere ya pan ülkeler de toplantının kısa ve uzun vadell sonuclarına özel bir llgi gösteriyortar. OPEC'in bugün yapılacak toplantısında, son yıllarda hız la gerileyen talep karşısında OPEC uretıminın daha da duşurülmesl ve bu suretle arz talep dengesi sağlanarak petrol fiyatının bir noktada istıkrara kavuşturulması konusu ele alınocak. Ancak Suudi Ara bıstan, Bırleşık Arap Emlrlıkleri ve Katar dışındaki on OPEC ülkesının üretlmlerıni daha da buyuk duzeylere ındır melerl cok zor görunüyor. Bu on ülkenın halen ınmış bulundukları üretim düzeyı bile kalkınma planlannı ve diğer gereksinmelerinl karşılamak ıçın ancak yeterli ya da yetersız durumda. Ozelltkle savaş halın dekı Iran ve Irak ıle yuksek fıyatlı kalıtelı petrole sahıp Lıbya, Nıjerya ve Cezayir'ın bu acıdan cıddi bir sorunla karşı karşıya bulundukları görüluyor. • IRAK: Gereksınmelerını karşılamak ıçin gunde 2,1 mılyon varıl petrol üretıp satması gerekirken şımdıkf üretim duzeyl 900 bın varıl duzeylnde Rezerv varlıkları büyuk (Arkası 9. Sayfada) ABU SÜLEYMAN OMUZLARDA Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'm bir adı da Abu Süleyman. Hama olaylarından sonra ilk kez Baas'ın iktidara gelişinin yıldönümünde balk önüne çıktı. Denizcier: Ben adaysam cesaret edip baska baskan adayı cıkmaz BURSA (THA) Türk* JŞ Başkanı Ibrahim Denİ2cıer, yeniden Başkanhga adaylığını koyması konusunda sendikalardan «aksl bir göruş gelmediâini» açılc laciı, «herkes bir devre daha kalmamı istiyor. Şahsınıa karşı aday olmamam konusunda gelmiş hiç birşey yok» dedi. Bursa'da THA rrmhablrî(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de); Suriye, Hama olaylarınm gerilimini halâ yaşıyor 9 Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan hududa kadar Suriye asherlerinin sa~ yısız kontrolünden geçüiyor. Hudutta once babamzın sonra dedenızin admı soruyorlar. İçeri gırdıkten sonra Şam'a dek 45 dakıka içinde 5 kontrol daha var. 9 Akşamüstü saatlerinde Sam, birdenbire hareketleniyor. Kaldırımlarda yürüyebılmek mesele. Dükkanlar dolu. Sinemalar dolup boşalıyor. Saat Zl'den sonra el ayak çekiliyor. Suudi Ârabistan'ın "büyük stratejisi,, Osman ULAGAY OPEC'in en büyüh üreticisi Suudi Arabıstan sonunda bütün hozlan elinde toplamış görünuyor. Üretimini duşürmeyi kabul ederse OPEC fiyatları kurtulacak. düşürmezse fiyatlardaki düşüş sürecek. Başka bir deyişîe OPEC'in fiyat duzeyini büyük ölçude Suudiler belırleyebılecek . Suudi Arabistan'm nerdeyse iki yıldan berı savunduğu, ancak dığer OPEC ülkelerine ve özellikle de Cezayir ve Libya gibi «şahinlere» kabul ettiremediği bü yük strateıi» de boylece artık kaçmılmaz olarah gündeme gelmış bulunuyor. Bu stratejıye göre OPEC petrolünün fiyatlannı kapitalist dunya ekonomisınin sarsıntısız kaldıracağı bir duzey(Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) 1Jdeydeh'deki Suriye gümrük memuru pasaportumuzu alıp kayboldu. On dakika, onbeş dakika. Yok. Gelmıyor. Oysa bir yıl once aynı yerde butun muamele beş dakıka içlnde bıtmişti. Neden sonra gelip babamızın adını soruyor. Soyluyoruz. Yme gldıyor va dönmek bılmiyor. Tekrar gorun duğunde işlemin bittığmı sanıp boşa umutlanmışız. Dedenın adı ne? (Baştarafı 9. Sayfada) Devlet Başkanlığma Sahinkaya vekalet edecek • Devlet Başkanı Evren yorın Kuveyt'e, Orgeneral Ersin de bugün Pakıstan'a gidiyor... ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Kara Kuvvetleri Komu tanı Orgeneral Nurettin Ersin, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Orgeneral Sawar Han'ın resmi konuğu olarak bugün Pakistan'a gidecek. Devlet Başkanı Kenan (Arkası 9. sayfada) Turizm patlaması toptancıların pazarlayacakları "Pax,,lara baglı Deniz SOM Turizm haftasını açtık. Yakında turizm sezonunu da açacağız.. Bu arada radyo ve televizyonun sayesinde turiste «güleryuz» gostermemiz gerektiğıni öğren dik. Turistler içın şarkılar besteledik. Neredeyse. sokakta gördügümüz tunstın karşısına geçip «turistik oynn»umuz çiftetelli ıle gobek atacağız.. tlkokul oğrencılerı bile «turist dövizi. döviz refalıı getirir» sloganını ogrendıler ama turistın Türkive'ye nasıl geleceğını bir türlü sövlemedik.. Acaba şu «turist milleti» sabah yatagın dan kalktığı zaman karısına «Hadi, çocukları toparla, komşulara da haber ver akşama Türklye'ye gidelim» ml diyor. Yoksa bu işin 1çinde başka bir «iş» ml var? Turizm lşlnin içindekl «iş»i seyahat acentalarmın yardımı ile öğrenmeye çalı şırken karşımıza llk aşama da «turist» değll «pax» çıktı.. Turizm sektöründe turiste verilen uluslararası adın «pax» olduğunu öğrendikten sonra bu «pax»ların, dünyada 50pnin üzerindeki «toptancı» şirket tarafın(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) Kenan Evren'in Kuveyt ziyaretinde ekonomik boyut ön planda geliyor Sedat ERGİN ANKARA Devlet Başkanı Kenan Evren, üçüncü yurtdışı ziyaretinı yapmak üzere yarm Körfez bölgesınin kilıt ülkelermden Kuveyt'e hareket edıyor. Kuveyt Emirı Seyh Cabır Al Ahmed AlSabah'ın, eylul Devlet Başkanı Evren, üçüncü yurtdışı ziyaretini yarm Kuveyt'e yapıyor. Zengin Kuveyt fonlannm Türkiye'deki yatırım alanlarına çekılmesı amaçlanıyor. ayında Türkıye'ye gelişinin ıadesi niteliğindekı bu ziyaret henüz başlangıç aşamasında bulunan TürkKuvevt ilışkılerındeki yeni bir adımı gdsteriyor. Evren, Dışışlen Bakanı îlter Türkmen'in yanısıra Ticaret Bakanı Kemal Canturk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut ve bir teknısyenler heyetıni de beraberinde Kuveyt'e gdtürüyor. Heyette yer alan bu isımler bir anlamda dlkkatleri zlyaretin ekonomik boyutuna çekiyor. Kuveyt bugün Körfez bölgeslnın önde gelen petrol ihracatçısı ülkelerinden biri. Günlük petrol Uretimı 1 mılyon 250 bın varil. Yalnızca ham petrol üretimi yılda 760 mılyon varili aşıyor. (1981). Petrol ürünleri ihracatı bir tarafa bırakıldı(Arkası 9. Sayfada) MGK: ÇEZA INFAZ YASASI DEGİSİKLİĞİNİ KABUL ETTİ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Cezaevındekı hükumlu1snn cezalaruıın ınfazına ılış kın yasada onemlı değışıklıkle rı ongoren yasa tasarısının on cekı gun MGK'ce onaylandığı oğrenıldı. Tasarıda, hükumlu lere verılecek ızın koşullarırun yeniden duzenlendığı, tahiıye olan hükümlüler ıçın kurumla ra çalıştırma zorunlulugu getı rılıyor. 647 sayılı «cezalann infazına» ılışkın yasada değışıklik yapan venı yasa tasansının onümüzdekı gunlerde Resmı Gazetede yayınlanarak yürürlüğe gıreceğı belırlendı. MGK'ce aynen be nimaanen tasarınm onemlı hUkumlen şöyle: • Hükümlülere verılecek mazeret izni, özel ızin ve iş arama lzinleri bundan boyle Adalet Bakanlığının ıncelemesın den sonra venlebılecek. Şımdt ve değın hukumlülere ızmler savcılıkça venhyordu Mazeret ıznı, hükümluluk süresinm beşte bırını ıyı halle geçirmış olanların ana, baba, çocuk, karı koca ve kardeşlerimn olumü, ağır hastahğı, ya da su (Baştarafı 9. Sayfada) PİRİ REİS YENİDEN EGE'YE ACIUYOR Celal BAŞLANGIÇ ÇANAKKALE Ege'deki uluslararası sularda bilimsel araştırma yapmak üzere önceki gün îzmir'den avrılarak Çanakkale'ye gelen K. Pıri Reis araştırma gemısi, Ege'deki uluslararası sulara bugün tekrar açılıyor. Pıri Reis'in ulus lararası sulardakı çaUşmaları ISTANBUL'DAKI TOREN Çanakkale Zaferı, Kuzey Deniz Saha Komutanhgı'nda da törenle kutlandı (Foto: THA) Çanakkale Zaferi'nin 6 7 . yılı görkemli kutlandı Selim YALÇINER ÇANAKKALE 18 mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 67. yıldönümü dün Çanakkale ve Ankara'da düzenlenen törenlerle görkemli dı, kentte tam bir bayram havası yaşandı. Çanakkale Bogaz Komutanı Tuğamlral Erhan Gürcan tarafmdan düzenlenen törenler, dün sabah Subay Orduevinde malül gazılere şükran duygulannın sunullenklerln konulmasıyla devam eden törenlerden sonra tarihî Çlmenlik Kalesi bahçesinde yönetıciler halkın bayramım kutladılar. Nusret Mayın gemisinin eş boydakl benzeri anıtmüze olaralc acılrlı PiriTfpis büstü dp Ecevit'in Alath aleyhine actığı dava reddedildi k Istanbul DEVSOL davasında 423 sanıktan 125'i duruşmada bulundu. Doğu Perinçek'in Istanbul'da sorgusu sürdü. GOZLEN UĞUR MUMCU Kim Atatürkcü? Başyazarımız Nadir Nadi, Atatürkçülük üzerine yazdığı yazıları «Ben Atatürkcü Değilim» başlığı altında topladı. Nadir Nadi, Atatürkcü inançlarm yılmaz savunucusu olarak varım vıizvılrîır va7i vn7ivnr ıı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog