Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI S6j4«v'ln BELGELER bölümunü içeren 3. cüdi lle ATATÜRK'ün büyüi NUTUK'VHVL tamamladı. Türkçeleştiren Ord. Prof. Dr. H. V. VELIDEDEOĞLÜ EDERİ: 300 LİRA tSTEME ADRESI: Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20697 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 18 Mart 1982 Perşembe MATARACI PARA CEZAS1NI ODEYEMEZSE EJV ÇOK 3 YIL DAHA HAPÎS YATACAK. BERAAT EDEN ŞERAFETTIN ELÇI, HAKKINDA BAŞKA BİR TUTUKLAMA KARARl BULUNDUĞUNDAN SALINMIYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anayasa Mahkemesince 7 kez rüşvet aldıgı ve dört kez de görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle 36 yıl ağır hapis, 787 milyon lira agır para cezasına mahkum edilen Gümrük ve Tekel eski bakanlarından Tuncay Mataracı, infaz ya saları nedeniyle yaklaşık 19 yıl 4 ay hapis yatacak. Beraatine karar verilen eski Bayındırlık Bakanlarından Şeralettin Elçi hakkında Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı (1) numaralı Askeri Mahkemesinde bir davada tutuklu olması nedeniyle sahverilemeyecek. Halen Ankara Kapalı Cezaevinde bulunan Tuncay Matara ÇAGDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi tnsan varlığını çağdaş boyutlarla aydınlatan bir başucu kltabı Ederi: 250 Lira tSTEMS ADRESİ: Turkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Atına'nîn açıklaması: TürkYunan iliskisi düzeliyor ATtNA (a.a.) Yunanistan hükümetinin blr sözcüsü, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nazmi Akıman'ın Türk Yunan ilişkilerl hak kmdaki son demecinin Atina'da memnunlukla karşılandığını ve iki ülke arasmdaki llişkilerde düzelme eğllimi görüldüğünü belirtti. Hükümet sözcüsü Dlmltrl Marudas. Akıman'ın demecinin «olumlu» karşılan dığını kaydettikten sonra Atlna'nın da. iki ülke arasındakl ilişkileri bozacak davramşlar içinde olmadığmı söyledi. Akıman, 15 mart pazarte s! gtinü verdigi demeçte, Yunanlstan'ın Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmeye değinirken, Yunanistan tarafmdan Ege kıt'a sa hanhğında yapılan sismik arastırmalar hakkmda Istenen bileiJprin Ankara'^ (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) Tuncay Mataracı 19 yıl dört ay hapis yatacak • 787 milyon para cezası hapisten sonra ödenecek Yumusama sağlanacak mı? Yalçm DOĞAN ANKARA Siyasal ilişkıler ger• gin... Ekonomik ılışkiler daha da gergin... Hiçbir toplantı vapılamıyor... Hiçbir karar alınamıyor. Karşılıhlı istekler yine karşıhklı olarak hasır altı edıliyor... Üstelik ekonomik alanda tam bir «misilleme» başlamış durumda... (AET) A oluşan Ekonomik Topluluğu Dışişleri Bakanlarından Bakanlar Konseyi'nin Dönem Başkanı ve Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans işte tam böyle bir ortamda bugün Ankara'da bekleniyor. Türkiye ile AET arasındaki ilişkilerl «gözden geçirtnek» amacıyla 24 saat blle sürmeyecek olan bu ziyaret, AET'nin Türkiye hakkmdaki görüşlerini «btrinci elden» iletmek fırsatmı yaratacak. Türkiye de elbette AET'nin son ay lardaki tutumunu dile getirecek... arşılıklı söylenecek sözler, gellşmelere bakılırsa, pek de öyle «devlet sırn» değil. Son gelişmeler «nelerin görüşüleceğfnl» anlatmaya yetlyor. Siyasal açıdan Tindemans büyük bir olasılıkla «belli bazı endişeler taşıdıklannı» anlatmaya çahşacak. Buna karsılık Türk tarafı da «Tasınan endişeterle içişlerine müdabale arasındaki farki» dile getlrme yönünde çaba gösterecek. Bir anlamda, Avrapa Konseyl ile AET, Türkiye'ye hemen hemen aynı pencereden bakıyor. Aynı siyasal değerlendirmeleri yapıyorlar. Avnıpa Konseyi'ne TUrkiye'nin tepkisi ne olmuşsa, Devlet Başkanı Kenan Evren, radyo TV konuşmasmda neleri vurgulamışsa, şimdi de Tindemans'a hemen hemen aynı doğrultuda ve içerikte «gröriişlerl» bildirecek. vrupa cı hakkmdakl 36 yü ağır hapis cezası 647 sayılı înfaz Yasası uyannca Uçte bir oranında düşürülerek 24 yıl olarak uygulanacak. Aynca cezaevinde iyi halinin görülmesi durumunda 24 yıl ağır hapis cezası da her ay için 6 gün olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay indirilecek. Böylece Mataracı, İnfaz Yasalarının uygulanması nedeniyle toplam olarak yaklaşık 19 yıl 4 ay hapis yatacak. Mataracı, yaklaşık 1 yıldır tutuklu bulunuyor. Mataracı hakkındaki 787 milyon lira ağır para cezası TİNDEMANS Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans bu akşam Ankara'ya gelecek ve yarın akşama kadar bir dizi temas yapacak. Görüşmelerde Türkiye ile topluluk ilişkilerini etkileyen sorunlar ele alınacak. MGK: Elci ve Kılıc Yüce Divan 'da yargılanacak ANKARA, (UBA) Milli GUvenlik Konseyi, Tuncay Matara cı davasından beraat eden Bayındırlık eski Bakanlarından Şerafettin Elçi ile Enerji ve Ta t>ii Kaynaklar ve Bayındırlık eski Bakanlarından Selahattin Kılıç'm «Görevi ihmal, kötüye kullanma ve menfaat temini su retiyle bazioeyl zarara soktuk lan gerekçesiyle Yüee Divanda yargılanmalanna karar» ver dı. Konsey'in konuya ilişkin ola rak yaptığı açıklama şoyle: «Bayındırlık eski Bakanı Şe rafettln Elçi lle Enerji ve Ta bii Kaynaklar ve Bayındırlık eski Bakanı Selahattin Kılıç'ın Bakanlıklan zamanında göre vini ihmal ve kötüye kullanma ve menfaat temjnl suretiylc ha zineyi zarara soktuğu Iddlaları nı soruşturmak için Anayasanın 90'ıncı, 2324 numaralı Ana yasa düzenl hakkmda kanunun 2. ve Milli Güvenlik Konseyi yasama görevlerl iç tüzügünün 20. maddeleri uyannca, MI111 Güvenlik Konseyi Genel Sekre terliği'nln önergesl üzerine ku rulan soruşturma komisyonu ra poru bugün. Milli Güvenlik Kon seyinde görüşülerek kabul edil mis ve iki eski Bakanın Yüce Dlvan'a sevkine karar verilmlş tir.» 23 martta Yüce Divan'da «görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı» savıyla yargılanan Sosyal Güvenlik eski Bakanlanndan Hilmi Işgüzar ve arkadaşlan davasmın 23 mart ta karara bağlanması bekleni yor. Kasım 1980'de görevini kötüye kullandığı ve rüşvet aldığı savıyla gozaltma alman Hilml Jşgüzar'm 3 kez görevini kötuye kullanmak, iki kez rüşvet almak iddiasıyla en az 13 yıı ha pis cezasına mahkum edılmesı isteniyor. Ankara'yo bir günlük zîyaret yapacak Anayasa Mahkemesi: Görüs icin süremiz var ANKARA (ANKA) Anayar sa Mahkemesi, Anayasa Komısyonu Başkanının kendısıne «tek görüş vermeyen» kuruluş olarak açıklamasıru tepkıyl<a karşıladı. ANKA muhabirine konuya ilişkin görüşlerini açıklayan Anayasa Mahkemesiıün bir yetkillsi, Mataracı duruşmasın> da karar aşamasında olmalan nedeniyle, Anayasa Komisyonu Başkanı Aldikaçtı'dan «görüş için süre istediklerini» ve bu önerilerının kabul edildiğini bildirdi. Yetkili, Anayasa konu sunda görüş bildirme ile duruşma karannın aynı öneml ta şıdığını, ancak ele alınan k o nunun tamamlanması arnacıyla Mataracı davasının karaı> nı öncelikle görüştüklerini bildirdi. Anayasa Komisyonu Başkanının verilen süreye karşın açıklamada bulunmasmın doğru olmadığını belirten yetkili, yeni Anayasa ile ilgili Ana yasa Mahkemesinin görüş tesbiti için çalışmalar yaptığjnı, belirlenen görüşün yalnız yamlması kaldığını bildirdi. Yetkffl, görüşlerini bir hafta içinde komisyona sunacaklannı da «özlerine ekledi. K Tindemans, 'Türkiye raporu,, hazırlayacak ANKARA (Cumhurlyet Bürosn) Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemans, Avrupa Ekonomik Topluluğu Bakanlar Konseyi adına kısa bir ziyaret lçto bu akşam Ankara'ya geliyor. Tindemans'ın (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) ise, înfaz Yasası uyannca ağır hapis cezasınm tamamlaa masından sonra alınacak. Mataracı'nın ağır para cezasını ödeyememesi durumunda, para cezası hapis cezasına dönüştürülecek. Ancak bu ceza 3 yılı aşamayacak. Eski Bayındırlık Bakanlar nndan Şerafettin Elçi hakkında Anayasa Mahkemesi beraat karan vermişti. Ancak Elçi, hakkmda Diyarbakır Sıkıyöne tim Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemesinde seçim konuşmaları nedeniyle açılan bir dava nedeniyle tutuklama kararı bulunduğu için salıverılemeyecek. Bu davanın duruşması Dıyarbakır Askeri Mahkemesinde 19 martta yapılacak. Elçi, Ankara Sıkıyönetim Ko mutanlığı (3) Numaralı Askeri Mahkemesince «Milli duygu lan zayıflatıcı propaganda yap tığı» gerekçesiyle verilen 2 yıl 3 ay hapis cezasını 3 ocakta tamamlamıştı. Şerafettin Elçi, 24 ekim 1980 tarihinden bu ya na tutuklu bulunuyor. Anayasa Mahkemesinin infaz yazılannı Ankara Cumhuriyet Savcıhğına göndermesınden sonra cezalann infazına başlanacak. înfaz yazılannm bugün gönderılmesi bekle niyor. Aynca Anayasa Mahkemesinin davaya ilişkin gerekçe 11 kararının önumüzdeki bir ay içensinde hazırlanması bekleni yor. înfaz Savcılığınm tutuksuz sanıklar hakkındaki cezamn (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de). MUMCU ILICAK DAVASI Mahkeme, Ilıcakhn ispat istemini reddetti tstanbul Haber Servlsi Tercüman Gazetesi sahibi Kemal üıcak'm gazetemiz yazarlanndan Uğur Mumcu ile Genel Yayın eski Mudurumüz Oktay Kurtböke aleyhlerine açtığı kişisel ceza davasma dün tstanbul Toplu Basın Mahkemesi'nde devam olundu. Mahkeme, Ilıcak vekilleri nin istemlerini reddederek, bu davada ispat hakkının kullanılmasma yer olmadığı na karar verdi. Aynı kararda, kaçakçı tbrahim Telemen'in lzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1075 tarihin de işlem gören dosyası ile yine Telemen'in Mumcu'ya yazdığı ve Istanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nda «Babalar Dosyası» olarak bi linen dosyada bulunan 1979 tarihli mektubun da getirtil mesl kararlaştrrıldı. Dunkü duruşmada Banş Dernegi kovuşturması nedeniyle tutuklu bulunan Mum cu'nun avukatı Orhan Apay dm yerine ağabeyi Burhan Apaydm bulundu. Orhan Apaydm'm tutuklanmadan önce verdigi dilekçede, Mum cu'nun dava konusu yazılı ifadeyi yaymlarken «haber verme hakkmı» kullandığını, adli bir olaya ilişkin ifadeyi yayınlayan gazetecinin bu ifadelerde yer alan olay lan kanıtlamak yükümlülu ğünde olmadığını belirtmış ve Ilıcak vekillerinin «Kemal Ilıcak'ın kaçakçı olduğunun ispat edilmesi» yolundakl istemlertn reddini istemişti. Mumcu'nun 1 Ekim 1980 tarihli Gözlem köşesinde, bir bölümünde Kemal Ilıcak' ın Mehmet Zeki adlı bir kişi ile baz morfin kaçakçılığı yaptığı yolunda açıklamada bulunan Telemen'in ifadesini yaymlaması üzerine Ilıcak biri ceza, biri hukuk ol mak üzere iki dava açmıştı. Avukat Orhan Apaydm ve Mumcu daha önceki duruşmalarda, dava konusu ya yımn, silah kaçakçılığı ile terör arasındaki ilişkileri sergileme amacı taşıdığını belirtmişler ve herhangi bır adli belge yayınlayan ga zetecinin bu belgede yeralan olayları kanıtlamak yüküm lülüğünde olmadığını söylemişlerdi. Davacı vekilleri, Prof. Sahir Erman ve Ali Çe kiç ise, Kemal Ilıcak'ın da adı geçen bu ifadenin bır «ihbar mektubu» niteliğinde olduğunu, bunu yayınlayan gazetecinin ihbarda yer alan konuları kamtlamak zo runda olduğunu ileri sürmüşlerdi. Dünkü duruşmada bu uyuşmazlık noktası karara bağlandı ve mahkeme Ihcak vekillerinin istemlerini reddetti. Dünkü duruşmada tutuklu bulunan Orhan Apaydm ye (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) 5 DISK'li tahliye edildi tstanbuı Haber Servist DİSK ve bağlı sendikalann çeşitli kademelerinde görev yapmış, ancak bu konuda açılan dava kapsamma almmayaralc tutuklu bulunan 116 sanıkla 11 gili itiraz dün sonuçlandı ve 5 sanık tahliye edildi. Tutuklu olup haklannda dava açümamış sanıkların tutuk luluk hallerinin ikı ayda bir yapılan yasal ıncelemesı nedenı ile DİSK avukatları 15 mart 1982 günü yaptıkları tutukluluk haline itirazda, 19 aya yakm bir süredir tutuklu bulunan sanıkların, açılmış bulunan DİSK davası iddianamesi üe ilişklli görülmedıkleri belir tilmişti. İstanbul Sıkıyönetim (2) Nu maralı Askeri Mahkemesince incelenen «tutukluluğa itiraz» konusu dün bır sonuca bağlandı ve Mehmet Zekl Murçak, İmam Kenan Aktaş, Şükrtt Ercan, Beyhan Tunbıl, Hüseyin Ayık'm serbsst bırakılması kararlaştırıldı. Kim Kimdir? Leo Tindemans: EKONOMÎK CEPHE şin ekonomik ise, sîyasal [' perginliğiBununcephesisontırmanma artıran bir içinde. da örneği, hem AET tarafmdan, hem Türkiye tarafmdan karşıhklı raç edilen bazı mallara vergi (Arkası Sa. 11, Sü. 1 de ihkode) Dengeli ve acık sözlü... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakanlıh yapmış siyasi şahsiyetlerin bir hükümet değişikliğinde kabinede Başbahanhğın altında bir bakan(Arkası Sa. 11, Sü. 1 de) BASBAKAN YURDA DONDU Ulusu: Irak'a 800 milyon dolarlıh dıssatım yapacağız ANKARA (a.a.) Bas.bakan Bülent Ulusu Irak'a yaptığı 3 günlük geziyi tamamlayarak dün yurda dön dü. Ulusu Esenboğa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretinin sonuçlarından memnun olduğunu belirtti. Türkiye'nin 1981 yılmda Irak'a 559 milyon dolarlık ihracat yaptığını belirten Ulusu. «Yaptığımız görüşmelerde Türkiye'nin Irak'a daha fazla ihracat yapması konusunda görüş blrliğine vardık, bu yıl Türkiye'nin Irak'a 800 milyon dolar tutarında ihracat yapacağmı umuyoruz» dedi. Ulusu aynca, TürkIrak boru hattının kapasitesinin artırılması imkanlarının inceleneceğini, transit ve ulaşım alanındaki sorunların bu ayın sonunda bir komite de ele almacağını, haberleşme sorununu büyük ölçüde çozecek bir radyolink sisteminın bu yıl sonunda hizmete gireceğini, Irak'ta çalışan Türk lşçilerin sosyal haklarının güven ce altma ahnması ve Irak' a işgücü ihracımn bir düze ne bağlanması için bir sosyal güvenlik anlaşması ile bir işgücü anlaşması yapılması konusunda prensip Etnlaşmasma vanldıgmı açık ladı. Ulusu Ankara'ya dönmeden önce Irak Devrim Komuta Konseyi Başkanı Saddam Hüseyin tarafmdan ka bül edildi. Görüşmede iki ülke arasındaki ikill llişkile rin çeşitli alanlarda geliştirilmesi olanakları ele almdı. Başbakan Ulusu dün ayrıca Irak Başbakan Yardım cısı Taha Yasin Ramazan ile yeniden bir araya geldi. Yasin, Irak'ın iki ülke arasındaki mevcut ilişkileri pe kıştirmeye istekli olduğunu belirtîrken, Ulusu da Türkiye'nin Irak ile işbirliği ilişkilerini genişletmeyi ve derinleştırmeyi gerçekten iste(Arkası Sa. 11, Sü, S de) Suriue Izlenimleri a • CengzCANDAR Gazetecilerin giremediği Hama'dan görüntüler. Bir muamma: Müslüman Kardeşler. Şam'ın yasak sokakları. Halep. Lübnan'daki Suriye. «Patlayan» Beyrut. Türkiye Suriye ilişkileri. ARKADAŞIMIZ CENGİZ ÇANDAR, KANLI HAMA OLAYLARINDAN VE ÎÇ ÇALKANTILARDAN SONRA SURİYE'YE GİREBİLEN TEK TÜRK GAZETECİSİ OLDU EVREN, KOC U KABUL ETTf İzmir'de 5 kişi yanarak öldü IZMlR, (Cumhuriyet Bürosu) Çankaya semtinde bır mobilyacıda çıkan yangında 5 kışi yanarak ol dü. 1308 sokakta bulunan •Gül döşeme evinde» dün saat 18 sıralarında, boyaları inceltmekte kullanılan ti(Arkası Sa. 11, Sü. S de) G0ZLEN UĞUR MUMCU Haksız Rekabet... Sekine Evren'in cenazesinde TEV'e 10,3 milyonluk bağıs yapıldı ANKARA, (a.a.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türk Eğltim Vak fı Yönetım Kurulu Başkanı Vehbi Koç'u, dun saat 10.00'da Çankaya Koşkü'nde kabul etti. Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla llişkiler Müşavirliği'nden verilen bilgiye gore, Koç, Devlet Başkanı Evren'e bir süre önce vefat eden eşi Sekine Evren'in cenaze töreni dolayısıyla Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağışlar hakkında bilgi sundu. (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) Canakkale Zaferinin 67. yıîî kutlanıyor CANAKKALE (Cumhuriyet) 18 Mart Canakkale Deniz Zaferi'nin 67. yıl donümu bugün görkemli törenlerle kutlanacak. Geçit töreninden sonra Hasan Mevsuf Sehıtliğı ile Canakkale Şehitler Anıtı'nda bır tören dü zenlenecek. Danışma Meclisi'nden bir heyet törenleri ızleye•ek. Törenlerinin ilgı çekici bir yanı da Canakkale deniz savaşlarmda büyük vararlılıklar göstererek savaşın seyrini degiştiren Nusret Mayın gemisinin bir benzerinin 67 yıl sonra Çanakkale'de müze olarak açılması. Ayrıca Çimenlik Kalesinde açılacak sergi ve Piri Reis araştırma gemisinin Çanakkale'de bulunması kutlama tören lerine ayrı bir önem kazandırıyor. Canakkale Zaferi'nln 67. yıldönümü Ankara'da Iteniz Kuvvetleri Komutanlıgı'nda da kutlanacak. 3670 Sayıh «Milli Plyango Teşkiline Dair Kanunun 1. maddesinde şu hükum yer almaktadır: Türkiyade karşılığı nakit olmak üzere piyango keşide bakkı münhasıran Milli Piyango idaresine aittlr.. Demek oluyor ki Mılli Piyango Genel Müdürlüğü dışında hiçbir kuruluş «karşılığ; nakit olmak üzere» piyango çekilişleri yapamaz. Yasa böyledir ama bazı gazeteler, «Karşıhğı nakit olmak üzere» Diyango düzenlerler; üstelik bunu bir de Milli Piyango Genel Müdürluğünün çıkardığı biletler üzerinden yaparlarl... Bu çekiiışler. Maliye Bakanbğımn gözü önünde (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) YARII Cumhuriyette
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog