Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Söylev'in BELGELER bolümunü içeren 3. cildi ile ATATÜRK'ün büyuk NUTUK'umı tamamladı. Türkçeleştiren Ord. Prof. Dr. H. V. VELIDEDEOĞLU EDERl: 300 LİRA tSTEME ADRESL Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20696 Kurucusu: Yunus NADt ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yüce Divan'da yargılanan Gümrük vo Tekel eski Bakanlarmdan Tuncay Mataracı 7 kez rüşvet almak, dört kez de görevi kötüye kullanmak suç larmdan toplam 36 yıl ağır hapis 787 milyon 386 bin lira ağır para cezasına çarptırıldı. Yüce Divan, Mataracı'ya önce 43 yıl 5 ay ağır hapis cezası verdi, ancak ağır hapis cezalarmın toplamı 36 yılı aştığından Tuncay Mataracı 36 yıl hapis yatacak. Bayındırlık eski Bakanlarından Şerafettln Elçl ise, beraat etti. Yüce Divan'da 273 gündür süren davada, diğer sanıklara verilen cezaları şöyle: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi ÜYGUR Yasama Felsefesi tnsan varlığını çağdaş boyutlarla aydınlatan bir başucu kitabı Ederi: 250 Lira İSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL 20 TL. 17 Mart 1982 Çarşamba BARIŞ DERNEGİ ŞERAFETTIN ELÇI BERAAT ETTI Tutuklamalara itirazlar reddedildi • ASKERİ MAHKEME 20 SANIĞIN TUTUKLULUK DURUMUNUN SURMES1NE, 3 SAN1K HAKK1NDAKI ITIRAZLARİN ŞIMDİLİK İNCELENMESİNE GEREK OLMAÜ1ĞINA KARAR VERDİ. ORHAN APAYDIN İÇİN YENİ BİR DİLEKÇE DAHA VERİLDİ. ESKİ CHP MARDİN MtLLETVEKİLİ NURETTİN YILMAZ. BARIŞ DERNEĞİ SORUŞTURMAS1 NEDENİYLE İSTANBUUA CETİRİLDİ. Istanbul Haber Servisi Haklarında gıyabî mtukiama karan verilen ve bu karar daha sonra vıcahıye çevnlerek tutukevine konulan 23 Barış Demegi yöneticisinden 2U'si hakkında yapılan itiraz İstanbul Sıluyöneum Konıutanlığı 1 Nuniaralı Askeri Mahkemesince reddedildi. Bu aruüa mahkeme tutuklu sanıklardan İ'n hakkındaki itirazlann şimdilık incelenmesıne mahal olmadığına karar verdi. İstanbul Sıkıyönetim Komutaruıgl (1) Numaralı Askeri Mahkemesince dün verilen kararda Mahmut üikerdem, ürhan Apaydın, Erdal Atabek, Nedim Tarhan, Hüseyin Baş, Metin Özek, Melih Tümer, Niyazi Dalyancı, Kemal Anadol, Aykut Göker, Muslata Gazalcı, Gençay Şaylan, Uğur Kökden, Haluk Tosun, Aybars üngan, Tahsin Usluoğlu, Ergun Elguı, Ali Taygun, Ismail Hakkı Oztorun, Şefik Asan hakkındaki itirazlar reddedildi ve tutukluluklarının sürmesine karar verildi. Mahkeme bu arada, Reha İsvan, Ataol Behramoğlu ve gazetemız yazarlanndan Aii Sirmen hakkındaki itirazların, vicahiye çevirme kararlarının dosyada bulunmadığı gerekçesiyle şimdilik incelenmesine mahal olmadığma karar verdi. öte yandan, Barış Derneği'nin 44 yöneticisi arasında olan eski CHP Mardin milletvekiüerinden Nurettin Yılmaz'ın KUK davası ile iigili olarak 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı nezdinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Barış Derneği'nin 44 yöneticisi hakkmda îstanbul Sıkıyönetim Konıutanlığı (2) Numaralı Askeri Mahkemesince 23.2.1982 tarih ve 982/422197 sayılı kararla «TCY'nin 141142'IKİ ıııaddelerini ilılâl suçumın işlendiğine ıtair dosyada kuvvetli belirtiler bulunduğu ve aynca sanıklara isııat oluııan suçun vasıf ve malıiyeti gözönüııe aluıaraU 353 savıiı kaıuınun 71/A.B.D. maddesi gereğin ce» gıyabî tutukiama karan verilmişti. Gıyabî tutukiama karan üzerine 23 Barış Derneği yöneticisi ya polis tarafmdan evlerinden ahnmış ya da ksndileri Sellmiye'deki 1. Ordu karargâhına gelerek teslim olmuşlardı. Barış Derneği Başkam Mah mut Dikerdem, İstanbul Baıosu Eaşkanı Orhan Apaydtn, Türk Tabipler Birligi Merkez Konseyi Başkam Dr. Erdal Atabek, Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan'ın eşi Eeha İsvan, eski CHP milletvekili ve KÖYKOOP eski Genel Başkanı Nedim Tarhan, gazeteci Hüseyin Baş, Prof. Dr. Metin Özek, Gazetemız yazarlarmdan Ali Sirmen, Prof. MeJArkası Sa, 11, Sü. 1 de) Mataracı: 36 yıl hapis ...Ve 787 milyon para cezasına mahkum oldu Toplam 11 kalem suçtan 43 yıl 5 ay hapis cezasma çarptırılan Mataracı, Ceza Kanunu'nun verilen hapis cezalannın 36 yılı aşamayacağı yolundaki hükmü uyarınca 36 yıl yatacak... Köksal Mataracı toplam 4.5 yıl ağır hapis 31 milyon 875 bin bin lira para cezası, Abuzer Uğurlu 2 yıl agır hapis 2 bin lira para cezası, Şaban Eyüpoğlu 6 yıl ağır hapis 50 mil yon 562 bin lira ağır para cezası, Suat Sürmen toplam 3 yıl 3 ay ağır hapis 2 bin lira para cezası, Salih Zeki Rakıcıoğlu 1 yıl 10 ay hapis 1750 lira para cezası, Şahin Balta 39.600 lira para cezası, Salih Göktürk 36 bin lira ağır para cezası, Paşaali Alaman 10 ay hapis 416 lira para cezası, Nuri Akbulut 10 ay hapis 416 lira para cezası, Nihat Karadell 10 ay hapis 416 lira para cezası Rahivn Meydan 2 yıl hapis 2 bin lira para cezası, Harun Gürel 3 yıl hapis 5 bin lira para cezası, Ali GaUp Kayıran 2 yıl hapis 2 bin lira para cezası, Yusuf Yaman 1 yıl 6 ay hapis bin lira para cezası, Uğurcan Elmas 2 yıl hapis 2 bin lira ağır para cezası, AU Yıldız 2 yıl altı ay hapis, Hakkı Kalkavan ve Salih Aydın l'er yıl 8'er ay, hapis, Hamza Vural 10 ay hapis 416 lira para cezasj. Tuncay Mataracı ve 21 arkadaşınm dünkü duruşması saat 09.30'da başladı, daha sonra Ma taracı ve arkadaşlan salona ge tirildiler. Mataracı yerine oturduktan sonra gazetecilerin sürekli fotoğraf çekmesl üzerine, «siz de rcsim kalmadı mı, çok resim çektiniz» dedi. Anayasa Mahkemesl üyelert(Arkası Sa. 11, Sü. 4 de). YÖK, önerilerini Bakanlığa sundu istanhuVa 2 yeni üniversite ANKARA, (Cumhuriyet Büro su) Yüksek Öğretim Kurulu dün Milli Eğitim Bakanı 11 asan Sağlam baskanlığında toplanarak Akademiler ve Üniversitelerde yeni düzenlemeler yapılmasına ilişkin çalışmaları nı tamamladı. YÖK. İstanbul1da Marmara ve Mimar Sinan adlarında iki yeni Üniversite kurulmasını önerdi. YÖK, İstanbul Üniversıtesi Edebiyat Fakültesi'nin ve İTÜ Pen Fakültesi'nin, «Dil ve İnsan Bilimlerl Fakültesi» adıyla, Güzel Sanatlar Akademisi ile birlikte Mimar Sinan Üniversitesi'ne bağlanmasım önerdi. Edinilen bilgiye göre, YÖK • YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU'NUN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIGVNA SUNDUĞU 27 SAYFALtK YASA ÖNERİSINE GÖRE BAKANLIĞA BAGLI TÜM YUKSEK OKULLAR UNİVERSİTELERE BAĞLANACAK. AYRICA BAZI FAKÜLTELER İLE BAZI BOLÜMLER KAPATILACAK... çalışmalannı tamamlayarak 27 sayfalık bir yasa önerisi halinde, Milli Eğitim Bakanlığı'na sundu. öneriye göre, Bakanlığa bağlı, tüm yüksek okul lar üniversitelere bağlanacak. Aynca bazı fakülteler ile bazı bölümler de kapatılacak. Ankara'da yapılan toplantıda, Türkiye'deki 13 adet Mimarlık ve Mühendislik Akademisinin yörelerindeki üniversıtelere fakülte olarak bağlanması ilka olarak kabul edildi. İstanbul ve Ankara DMMA'leri bu uygulamanm dışında tu tulması önerildi. İstanbul DMMA İstanbul İTİA ile bir^ştirilerek Marmara Üniversitesi olarak yeniden teşkilatlandırılacak. Ankara DMMA ise yeni kurulacak Gazl Üniversitesine bağlanacak. Ankara İTİA Gazi Üniversitesi haline dönüşecek. Adana, Trabzon ve Bursa İTÎA"lann tek Fakülte olaralc yörelerindeki üniversitelere bağlanması düşünülüyor. YÖK, Van'da 100. Yıl, Antalya'da ise Akdeniz Üniversitelerinin kurulmasmı önerdi. An talya'da açılacak Akdeniz Üniversitesinin çekirdeğini Antalya Tıp Fakültesi oluşturacak. YÖK aynca, Türkiye'de Sosyal Bilimlerle iigili bütün takültelerin îktisadi ve İüari Bilimler Fakültesi haline getirilmesini önerdi. Ankara ve İstanbul dışmdaki yapılması ön> görülen bu uygulamanın Sosyal Elllmler konusunda öğretim yapan fakültelerde bir takım sorunlar yaratacağı belirtildi. BOŞVERİN ÖNEMLİ DEĞİL Mataracı kendisi hakkmda verilen kararı dinlerken bir a r a «Bu az yahu» dedi. Kararın okunması tamamlandıktan sonra da «Boşverin önemli değil» diyerek mahkemedeki izleyicilero el salladı... Türkmen: Âtina ile diyalogu temenni ediyoruz • Dışişleri Bakanı, Yabancı Basın Demegi nin düzenlediği yemehte 'Bizim için AET'den yardım önemlı değil. Sıkıntı içinde değiliz. Kaygılarımız siyasi* dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Yunar.ıstan ile ilişkilerde kötümser olmak ıstemediklerini bildlrdi. Türkmen, Türkıye'nin Orta Doğu ülketeriyle üişküerini geliştirmesinin Batı'ya karşı bir seçenek olmacüğını, Türk dış politikasınm bir başka boyutunu oluşturduğunu belirtti. Türkmen, bu açıklamalarıru dün Ankara'daki Yabancı Basın Derneği'nin düzenlediği yemekte yaptı. Bulvar Otelindeki yemeğe kalabalık bir yabancı gazeteci topluluğu katıldı. (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) İlhan Öztrak: Af Örgütü'nün 6 0 ölüm iddiasından 15 i doğru ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Prof. Uhan Öztrak, Uluslararası Af Örgütü'nün işkenceden öldüğü nü iddia ettiği 60 kişiden 15 kişi hakkındaki iddialann doğru clduğunu, 11 kişiyl» iigili incelemenin îse halen devam etmekte olduğunu bil dirdi. Öztrak, dün bir soru üzerine yaptığı açıklamada, işkencede öldüğü iddia edilen diğer kişiler hakkındaki iddialann ise doğru olmadığını açıkladı. Uluslararası Af Örgütü'ne gerekli cevaplann verildiğını de açıklayan Öztrak, Af Örgütü'nün yaklaşımının cid di ve tarafsız bir tutum olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti. Ilhan Öztrak açıklamasında, Af Örgütü'nce bildirilea 62 kişilik ilk listede yer alanlardan 6O'ı hakkında yapılan tahkikatın sonucu hak kında şu bilgileri verdi: 1 Buniardan 15'inin ölüm lerinin işkence ile hiçbir ilgisi yoktur. 2 15 kişi hak kındaki iddialar doğrudur. 3 8 kişi gözalöna dahi aünmamıştır. 4 Dört kişi tutuklu, fakat sağdır. 5 Bir kişi tutuksuz ve sağdır. 6 Uç kişi karşıt görüşlü gruplar arasında vuku bulan silahlı çatışma sırasında ölmüştür. 7 Üç kişi güvenlik kuvvetleri ile giriştik leri silahlı çatışma sırasında ölmüştür. 8 11 kişiyle iigili inceleme ise halen devam etmektedir. Öztrak, açıklamasmın girişinde 12 Eylül'den bu yana yetkili makamlara gerek Uluslararası Af Örgütü, gerek kişiler ve diğer kuruluşlar tarafından ulaştırılan her • AF ÖRGÜTÜNÜN İDDİALARINI HÜKÜMET AD1NA YANITLAYAN ÖZTRAK: .YÖNETİMİN TAMAMEN HUKUK KURALLARl İÇİNDE KALMAYA ÖZEN GÖSTERDIĞİNİ BUNA RAĞMEN ZAMAN ZAMAN BAZI İŞKENCE OLAYLARl MEYDANA GELEBİLDİĞİNİ SÖYLEDİ... türlü işkence ve kötü muamele iddiası üzerinde titizlikle durulduğunu, soruştur ma açıldığını ve soruşturma sonucundan sorumlu görülenler çıkarsa. haklarında yürürlükte olan kanunlara göre kamu davası açıldığını anlattı. Açılan 15 davadan üçünün sonuçlandığmı ve işkence yaptıkları belirlenen emniyet görevlilerinden 9'u hakkında mahkumiyet karan verildığini de açıklayan hü kümet sözcüsü «Bütün bu hususlar hakkmda Uluslararası Af Örgütü'ne de gerekli cevaplar verilmiştir. Diğer iddialar ise tahkik edilmekte olup, sonuçları aynca açıklanacaktır» dedi. 12 Eylül yönetiminin tamamen hukuk kuralları içinde kalmaya özen gösterdiğini belirten Öztrak, «Buna rağmen zaman zaman bazı işkence olayları meydana gelebilmektedir» şeklinde konuştu. Öztrak, daha sonra, «Ancak dünyanın her tarafında, Batı demokrasilerinde dahi zaman zaman bu gibi müessif olaylann vuku bulduğu ve bazı şüpheli ölüm olayları ile karşılaşıldıgı bir gerçektir» dedi ve şu örnekleri verdi: «Nitekim, bir yıl içinde Fransa'daki haplshanelerde 41 kişinin intihar ettiği Fran siz basuunda yer aimıştır. Aynı şekilde, Bader . Meinhoff çetesi mensuplannın her türlü sıkı kontrole rağmen, topiu intiharları da basında tartışma konusu olmuştur. Bundan başka, şubat ayı içinde Norveç basımnda, Norveç polisinin rutuklulara ve gözaltma almanlara karşı şiddete başvurduğu ve bunun endişe verici boyutlara ulaştığı haberleri yer aimıştır. Bütün bunlar gösteriyor ki, dünyanm her yerinde zaman zaman maalesef göz(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Sinoprda Ev kadınları kazandı, kasaplar zamdan vazgeçti SİNOP (Cumhuriyet) Sinop'da et fiyatlarınm artırılmasını isteyen kasapların, istemlerinin Belediyece reddedilmesi üzerine direnişe geçmelerinden sonra, Belediye Başkanmın çağnsı ile «Et Pişirmeme Kampanyası» yapan ev kadınları başarılı oldu ve kasaplar direnişten vazgeçtiler. Muhabirımizin sorusunu yanıtlayan Sinop Ui Belediye Başkan Yardımcısı Cevat Akkaya, ev kadınlarmın et yemeği pişirilmemesi doğrultusundaki çağnya uymaları sonucu, kasapların et kesimi ve satışı direnişinden vazgeçtiklerini açıkladı. Kasaplar etin kilosunun 225 liradan 300 liraya çıkarılması isteminin Encümence reddedilmesi üzerine direnişe geçince, Belediye Başkanı Ismail Baş, ev kadınlanna çağnda bulunarak, bir ay süre ile et yemeği pişirmemeleri çağrısında bulunmuştu. Cevat Akkaya, ev kadınlarının çağrıya uymaları nedeniyle, kasapların direnişten vazgeçtiklerini ve normal kesimlere ve satışlara başladıklarını bildirdi. Böylece Sinop'da et eski fiyatı olan 225 liradan satılıyor. Öte yandan, çağrıyı yapan Sinop Belediye Başkanı, sağlık nedeniyle emekli oldu. Baş'ın emekli olmasmdan sonra, bu göreve BağKur Sinop Bölge Müdürü Ali İhsan Erdal atandı. Piri Reis Uluslararası sularda bilimsel araştırma yaptı Celal BAŞLANGIÇ bildiriyor. PİRt REtS E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü' ne ait K. Piri Reis araştırma gemisl uluslararası sularda 12 saat seyretti ve üç saat süren bilimsel araştırmadan sonra dün Çanakkale'ye geldi. Limni adasınm 30 mil güneyinde Midilli adasmdan 15 mil doğu(Arkası Sa. 11. Sü, 7 de), ABD'nin 1983de Türkiye ye askeri yardımı 1 milyar doları geçecek • «8 DAYS* DERGİSİNE GÖRE, REAGAN YÖNETİMİ ASKERİ YARDIMA KARSILIK GEREKTİĞİNDE ORTADOGU'YA MÜDAHALE ETMEK İÇİN KURULAN *ÇEVİK GÜÇ»E TÜRKİYE'DE ÜS SAĞLAMAYl AMAÇLIYOR... Dış Haberler Servisi Londra'da çıkan «8 Days» dergisi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, ABD'nin 1983 malî yüında Türkiye'ye bir milyar dolardan fazla askeri yardım yapmayı tasarladığı nı, Reagan yönetiminin buna karşılık Türkiye'nin Ortadoğu'ya ilişkin ABD stratejisinde yer almasını istediğini bildiriyor. Dergiye gö re, Ortadoğu'ya gerektiğinde müdahale etmek için kurulan «Çevik Güç>e Türkiye de üs verilmesi ABD'ye bü yük kolaylık sağlayacaktır. Dergi, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun istikrarsız tutumundan kuşkulanan VVaşhington'un Türkiye'ye yaklaştığını da belirtiyor. «8 Days»deki yazı şöyle devam ediyor: «Andreas Papandreu'nun Türkiye'ye karşı takmdığı sert tutum, Mısır'ın Batı'ya ne ölçüde yaklaşacağına ilişkin kuşkular ve ABD'nin Israil'de üs kurmasınm siyasal açıdan imkânsız olması yüzünden, Waşhington, Ankara hükümeti ile olan ilişkilerine daha fazla önem vermeye başladı. VVaşhington'da kimi yorumculara göre, Papandreu nun Kıbrıs ve 12 mil kara sulan konularında yaptığı gürültü ashnda kesin bir plânı simgelemekten çok, gösteri niteliğini taşıyor. Bu yüzden Papandreu'nun Yunanistan'ı seçim kampan yasında söz verdiği gibi, NATO'dan çıkarılacağına inanılmıyor. Ama, Papandreu NATO'da kalsa bile Was hington'un gözünde Yuna(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Brejnev: "Avrupardaki nükleer füze sayısını tek yanlı dondurduk,, • ABD Başkanı Reagan ger, çeh bir silahsızlanmanm, Sovyetler"in orta menzilli füzelerini Avrupa'dan tü müyle çekmesiyle mümhün olabüeceğini söyledi Dış Haberler Servlsi Sovyetler Birliğl Devlet Başkam Leonid Brejnev dün Sovyet İşçi Sendikaları Kongresinin açılışı nedeni ile yaptığı konuşmada, Avrupa'daki orta menzilli Sovyet nükleer füzelerinin sayısmı bek yanlı olarak dondurduklarını açıkladı. Brejnev, aynca bu yıl içinde Avrupa'dan bazı orta menzilli nükleer füzeleri de çekeceklerini bildirdi. Brejnev'in konuşmasının So» yet televizyonu tarafmdan can(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de). Evren 20 martta Kuveyt'e gidiyor • DEVLET BAŞKANINA DIŞİŞLERİ, TİCARET, SANAYI VE TEKNOLOJİ BAKAN LARI EŞLİK EDECEK ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkam Kenan Evren, üçüncü yurt dışı gezisini bu hafta sonu Kuveyt'e yapacak. Evren'in Kuveyt'i ziyaretine ilişkin resmi açıklama dün Dışişleri Bakanlıgınca yapıldı. Açıklama şöyle: «Türkiye Cumhuriyetl Devlet Başkanj Orgeneral Kenan Evren, 30 mart tarihlnde Kuveyt Kmiri Şeyh Jaber Al Ahmad Al Sabah' ın davetlisi olarak Kuveyt'e üç gün sürecek olan resml bir adyaret yapacaklardır. Ziyaret sırasında Devlet Başkanian ikili ilişkiler île Iki kardeş ülkeyl ilgilendiren ortak konularda görüsmelerde bulunacaklardrr.» Uyuşmazlık Mahkemesi karan : ANKARA (ANKA) Uyuşmazlık Mahkemesi, gerek Sıkı yönetim gerekse adli yargı mahkemelerinin görevsizlik ka rarları verdiği Bursa'da ceşitli eylemlerda bulunan Mehmet Taşkan ve arkadaşlannın İstanbul'da askeri mahkemede yargı lanmalarını kararlaştırdı. Uyuşmazlık mahkemesinin ka(Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) ÜGD, AAHP ile iigili bir kurulus • GÖZLEtl UĞUR ' MUMCU Bir Sakıncalı Madde.. ANAYASA MAHKEMESİ HENÜZ BİR GÖRÜS BİLDİREMEDİ ANKARA (THA) Yeni Anayasa hazırlamaları çalışması sırasında Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nun görüş istediği kuruluşlardan, Anayasa hakkında henüz görüş bildirmeyen bir tek Anayasa Mahkemesi'nin kaldığı belirtildi. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, Komisyo'nun 15 Şubat tarihine kadar görüşlerini bildirmeleri isteğiyle, talepte bulunduğu kuruluşlardan gelen cevaplann tasnif edildiğini, henüz cevap göndermeyen tek kuruluşun Anayasa Mahkemesi olduğunu söyledi. Aldıkaçtı, tesbit ettikleri 15 Şubat tarihinin bir ay aşılmasma rağmen Anayasa mahkemesi'nin görüşünün halen beklendiğinl ifada etti. Aldıkaçtı'nın açıklaması üzerine THA'nm sorusunu cevaplayan Anayasa Mahkemesi üyesi Yekta Güngör Özden, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa konusunda görüş bildirmemesinin gerekçesini, «önce davalar son ra Anayasa konusunda görüş» şeklinde ifade etti. Özden, Mataracı davasının dosyasının incelenmesi ve hüküm verilmesi aşamasma geldiğini, bu çalışmalar sırasında Anayasa konusunda görüş hazırlama fırsatı bulamadıklannı belirtti. özden, Anayasa Komisyonuna sıkışık olduklarını bil dirdiklerini, biraz geç de olsa görüş açıklayacaklannı (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) Dlyanet Işlerl Başkanhğının kurulus ve görevleri hakkındaki yasa tasarısı, Danışma Meclisl îomisyonlarında görüşülüyor. Bu nedenle tasan üzerinde birkaç noktayı tartıgmak istiyoruz. Tartışmak istediğimlz nokta, yurt dışında Türklerin yoğun olduğu ülkelerde görevlendirile(Arkası Sayfa 11. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog