Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 1982 Cumhuriyet 9 Türk ve Yunanlıların (Bastaratı 12. Sayfada) maya çali;şmaktaydı. Bu yol çoğunlukla olumlu sonuç vermekte; sahte ehliyetli sürücü polisln elinden kolaylıkla kurtulmaktaydı. Çünkü merkezl kayıt sistemi olan Isveç, Belçika, Finlandiya, Hollanda, Liechtenschtein, Lüksemburg, Norveç, Ispanya, Ingiltere ve Avusturya dışmdaki ülkelerin ehliyetlerinin kontrolu oldukça zordu. Isveç polisi, diğer sürücüler için ciddi bir tehlike durumunda olan sahte ehliyetlilerle başa çıkabilmek ıçin Interpol'e başvurmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar Isveç polisini yamtlayan Interpol'e bağlı ülkeler, Avustralya, Bengladeş, Brezilya, Şili, Kolombiya, Mısır, Irak, Iran, Israil, Lübnan, Fas, Suudi Arabistan, Suriye ve Uruguay ehliyetlerinin nasıl kontrol edilebileceği hakkında bilgi verdiler. Askeri Yargıtay 3 mahkumiyet kararını bozdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Askeri Yargıtay, 3 sanığın mahkumiyet kararını, sanıklardan Ibrahim Koçoğlu'nun. «Kurtuluş, tşsizlik ve Pahalılık Derneğl ile DevrimciYol» adlı yasa dışı örgütlere üye olduğu savıyla iki ayrı davada yargılanması nedenlyle bozdu. Askerl Yargıtay bozma kararında sanıkların mahkum edilebllmelerl İçin Kurtuluş, Işsizlik ve Pahalılık Derneği ile DevrlmclYol adlı yasadışı örgütlerln «eylem bir ligi içinde olup olmadıklarının» araştırılması gerektiğini bildirdl. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı (3) Numaralı As keri Mahkemesince «Cürüm Işlemek İçln teşekkiil raeydana getirmek, silahla tehdit etmek ve izinsiz silah taşımak suçlarından» sanıklar tbrahlm Koçoğlu ıle Alaettin Yay'ın, «Cürüm işlemek İçln teşekkül meydana getirmek» suçlarından sanık Arif Solnıaz hakların da mahkumiyet kararı verilmişti. Esnaf ve Sanatkârlar (Baştarafı 1. Saytada) çannın Başkanlığında, Ticaret. Malıye, Sanayi ve Tek noloji, Içişleri ve Ulaştırma Bakanhğı temsilcilerinden meydana gelecek. Tasarıya göre, aynı meslek gurubundan 100 kişınin başvurusu ıle üye adedı 300 olmak koşuluyla meslek odaları kurulabilecek ve bun lar Federasyonlar oluştura bilecekler. Tasan, esnaf sicılinln kurulmasını da öngöruyor. Bu na göre. hıçbir esnaf ve sa natkör ticaret sicilinde olduğu gibi esnaf siciline kay dolmaksızırt bir meslek ya da sanatı icra edemeyecek. Disiplin cezalan da getiren tasan ile mesleki açıdan ha ta yapan esnaf ve sanatkârlar için disiplin cezalan da öngörülüyor. Bu cezalann arasında meslekten ihraç ce zası da bulunuyor. Tasarınin yasalaşması halinde. Türkiye Esnaf ve Kuçük Sanatkârlar Konfederasyonu çatısı altında toplanan 4 bine yakın dernek Odalarda birleşecek. 111 madde ve 6 geçici mad deden oluşan tasan, esnaf ve sanatkârlar için çeşıtli sosyal güvenceler de sağlıyor. TERCAN'IN GÖRÜŞLERI Tasarıya ilişkin görüşlerini Cumhuriyet'e açıklayan Tür kiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekıli Cemal Ter can. 507 Savılı Esnaf ve Sanatkârlar Yasasında Ticaret Bakanlığının bu meslek kuruluşlarina müdahalesine fazla yer verildiği için esnaf ve Sanatkârlar Dernekle rmin gerçek anlamda görev yapamadıklannı belirterek, özetle şunlan söyledi: •507 Sayılı Yasanın birinct bölümünde Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Derneğl olarak tanımlanan dernek deylml, cemiyetler kanununa göre kurulu derneklerle karıştınldığından teşkllâtlanmız aloyhlne sürtüşmeler dogmuştur. 507 sayılı yasa ihtiyaçlar ve çağın gerekle ri açısından fonksiyonunu yi tirmlş bir yasa sayılmaktadır. Anayasanın 122. maddesl mesleki kuruluşlann çıkanlacak özel kanunlar tle fonk siyonlarını tcra edeceklerlni lıilküm altına almışsa da 507 Sayılı Yasa bu esprlden uzak olmuştur. Bu yasada yer alan dernek tanımının «oda» olarak değiştirilmesl Bereklldfr.» Betül Mardin İPRA'nın Dünya Kongresi'nde bir konuşma yapt< (Baştarafı 12. Sayfada) ti, yani 12 Eylülden önceydi, Ankara'ya gltmiştim. Senato'da tartışıyoruz. «Sizden çok şlkâyet var> dediler. Gülmeye başladım, şaşırdılar. «lyl ya» dedim, «Ya olmasaydı?» Gerçekten de, ya bizden şikayet olmasaydı ne olacaktı? Demek ki kişisel çıkarlara karşı eski eserleri ve anıtlan iyi koruyamamış olacaktık, görevimizi yapamamış olacaktık. Anıtlar Yüksek Kurulu 31 yaşma geldi. Hem de Yargıtay'a. Danıştay'a, kamuoyuna ken riini kabul ettlrerek, mahke me kararlanna gerekçe ola rak. Artık bu nlteliğiyla Amtlar Yüksek Kurulu da «eskl eser» olmuştur, korunmaaı gereklr... Boğaziçt içln neler soy lemek isterslnlz? Boğaziçi için hazırlanan SIT planı halen Imar ve İskan Bakanhğında bulunuyor, Bakanlığın onayını bekliyor. Bu plan onaylanıp İstanbul Belediyesi'ne gönde rilmedikçe. Boğaziçi hakkında kesin ve hızlı çözümlere gitmek mümkün değildir. Ben açık söylüyorum, bu pla nın neden onaylanmadığını ANITLAR YÜKSEK istanbul Haber Servisl Uluslararası Halkla lllşkiler Derneğı (İPRA) nın 9. Dünya Kongr©si Hındistan'ın Bombay kentınde yapıldı. 50 ulkeden 1000'i aşkın delegenın ıştırak ettığı Dunya Kongresıne. Halkla illşkller Derneğl (HİD) Başkanı Betül Mardin de katıldı. Geçen dönemln Genel Sekreterl SAM BlACK'ın başkan seçlldıği toplantıda Halkla İllş kller Derneği Başkanı Mardin «Danışmanlıkta yenl akımlar» konusunda konuşma yaptı. bir türlü anlayamıyoruz. Ön celeri «Plan için bazı tered dütlerimiz var» dediler. Ama, eğer tereddüt varsa. he men o kısmı değiştirir, planı gönderirsin. Yıllar geçtık çe başka tereddütler dogar mı diyo beklemezsin kı... Hem tereddüt doğarsa, yeni bir değişiklik daha yaparsın. Ama plan da bir yandan yürur, işler aksamaz. Dedim ya, SIT planının onaylanmasınm gecikmesini herhangi bir nedene bağlayamıyorum... İSTANBUL (a.a.) İstan bul'da bulunan Sanayi ve Teknoloıi Bakanı Mehmet Turgut otomotiv sanayii, yan sanayiciler ve elektronik sanayicileri ile ayn ay n görüştü. Şeker Sigorta salonunda yapılan toplantılarda Bakan Mehmet Turgut söz ko nusu sanayi kuruluşlannın yetkililerinden kuruluşlann sorunlan ve eksiklikleri hak kında bilgi aldı. Turgut, Istanbullu sanayicilerle görüştü (Baştarafı 1. Sayfada) böyle Türkiye Ile Yunanistan arasındakl llişkilere hakim olan havanın düzelmeya başlamasıdır.» Yunanlstan'ın ocak ayının sonlarına dofiru Taşöz Adası'nın Doğusu'nda Ihtilaflı kıta sahanlığı alanlarında petrol arayorak Bern anlaşmasını Ihlal etmesinden sonra bir süredlr Türk Yunan lllşkilerlnde beliren soru Işarstlerl yerlnl Ih tiyatlı bir lylmserllğe bıraktı. Yunanlstan'ın yanıtı dlploma tlk cevrelerdo PASOK'un Iktldara gelmeslnden sonra tümüy le cıkmaza glren Turk Yunan dlyaloğunun beş aylık bir aradan sonra yenlden başlatılacağına dönuk bir oflllfmln hls sedilmeslne yolactı. En azından, cortaya çıkan havo bu •ğltlml tasıyor.» Dışlşlerl sözcüsünön dünku acıklamasında en fazla dikkat ceken unsur, Yunanlstan'ın yanıtınm lletlldlğl görüşmonln da ha önce blldlrllen ckaygı v« görüsler» açısından «yararlı» bulunduğuna lllşkln Ifade. Türkiye, daha başından berl Yunanistan Ile diyaloğa açık olduğunu, sorunların ancak müzakereler yoluyla cözüm bulunablleceğlnl bellrte gelmlştl. Yanıtının yararlı karşılanmasının başlıca nedeni de Âtina diyaloğ I Avrupalı (Baştarafı 12. Sayfada) lar. Ayrıca, yasalar ile uygulama arasında uyum sag lanıp sağlanmadığı da bu komisyonlarca denetleniyor» dedi. Prof. Abadan konuşması suasuıda, Türkiye'de bir «Kadın Bürosunun» kurulma sı gerektiğini ileri sürerek; bu büro aracılığıyla Türk ka dınının uluslararası düzeye yükseltilebilmesi için Çalışma ve Içişleri Bakanlıklan! nın etkilenmesinin mümkün olacağını söyledi. Prof. Dr. Nermin Abadan, Avrupa Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu'nun saptadığı önerilere, Avrupa Konsoyi üyeleri arasmda sadece. Yunanistan ve Türkiye'nin uymadığım, buna karşılık önerileri en iyi şekilde yerine getiren ülkenin Avuaturya olduğunu bildirdl. Kadın Erkek Eşitliği Ko misyonu, bütün dünya ülke lerindeki ilgili yasaları, kadınm sahip olduğu siyasi ve sosyal haklan, hukuksal du rumunu ve kadının o toplumdaki yerini inceliyor. Ko misyon, topladığı bilgilerin ışığında. bütün ülkelerin bu konudaki ortak eğilimlerini saptıyor. Daha sonra, her ülke için alınması gereken somut eylemleri belirleyerek. örf ve adetlerini de göz önüne alarak, ülkelere önerilerde bulunuyor. Kaza Seliyorum demez! Yapı Kredi'nin " zor günler"e hizmeti Meslek Sigortası 4t n her anı güvence"ye alır. Heran"güvence yaratır Meslek Sigortası bedensel sakatlıklar bırakan kazalarda, acıyı azaltan...Can kaybıyla sonuçlanan kazalarda (ustünüzden ırak) geride kalanlara yaşama gucu katan bir Yapı Kredı hizmetıdir. Zor gunlere parasal desteğidir., Atlna'dan gelen mesalda Ankara'yı iyimserlığe sevkedecelc diyaloğa oçık işaretlerın bulunması. Ankara'nın Atlna nezdindeki bilgi Isteml yenl Yunan hü< kümetinin iki tarafı da sorun ların müzakereler yoluyla cözmeye davet eden Bern Anlaşması karşısındakl tutumunu da acıklığa kavuşturmaya cağırmaktaydı. Ustelik Ankara'* nın elınde Bern'in Ihlal edil dlğine ıllşkin clddl bilgller vardı. Papandreu'nun karşı sında İki secenek vardı. Ya Bern Anlaşmasını tanıdığını, dolayısıyla diyalo^dan yana olduğunu belırtecek, ya da Bern'i tanımadığını söyleyecekti. İkincıslnl seçmesl halinde Türk Yunan lllşkilerl' nln clddl bir gerlllmln eşlğin» gelmesi kacınılmaz olacaktı. Papandreu, blrincislnl seçtl ve Bern Anlaşması'ndan vazn gecmek eğıliminde olmadığını belirtti. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Papulias, hükümef tlnin yanıtını Ankara'ya getN rlrken, Papandreu da basına acıklamasında Ege'nin dostluk denizi olması cağrısında bulunuyor, bu hareketl Ile yanıtın Içeriğini destekleyen bir me^ saj gönderlyordu. Yunanlstan'ın Bern Anlaşma sı'nı Ihlal ettlğlnln bellrlenme( slnden sonra Ankara'nın Izlediğl tutum sonuçta, «meyvesfc nl vererok» Yunanistan'ın uzlaşmazlık polltlkasında bir esneklik göstermesl Ile sonuçlandı. Yunanlstan'ın Ihtilaflı alarw larda petrol aramalarında I M rar etmesl karşısında Ankara da «karşılık» llkesinden yola çıkarak benzer bir şekilde kar şılık verecek ve Türkiye d« Ihtilaflı alanlarda arama yapmaya cıkacaktı. Yunanlstan'ın şlmdillk d\* yaloğa acık bir hava vermw slnde, Ankara'nın tutumunun yanısıra. izledlğl polltikada yalnız kalması ve bu çerceve^ de Batılılann da dikkatli bir tu tum Izlemelerl rol oynadı. Geçtlğimlz hafla sonu orta^ ya çıkan yeni durum Batılı çevrelerde de memnunlukla karşılandı. Batılı diplomatik cevreler tgerlllmln azalarok ılımlı bir havanın bellrmeslnl sevlndlricl bir gellşme» olarak nltelendirdiler. Gellşmelerl Izleyen bir Batılı dlplomat, «Son zamanlarda durum ümltsiz bir hal almıştı. Kaygıyla Izledlğlmlz durum slmdl yerlnl forahla maya bıraktı» dedl. Türk Yunan lllşkllerlndekl diyaloğ bellrtllertnden söz ederken Papandreu'nun Türkfye* nln Atlna Büyükelçlsl Fahrl Alacam tle yaptığı Iklncl gorOsmede do tdlyalog» temasH nı Işledlğlnl, sorunların mu< zakerelerle cözöme kavuşturul ması gerektiğini blldlrdlğinl söyledi. Emlak (Baştarab 1. Sayfada) ttfler kanalıyla kullanılmaaı halinde, bir ayrım yapılmaksızın üye başma kullan dırılan kredi miktan ise, 300 bin liradan 500 bin liraya çıkartılmıştır, Emekli konut kredisi sisteminde ise, 1982 yıundan itibaren emekli olacakların ikramiyelerinl bankamıza yatırmaları vo 1 yıl bekle; meleri koşuluyla, emekli ik ramiyelerinin iki katına ka dar yÜ2de 12 faiz ve 20 yıl vade ile konut kredisi verilmesine ilişkin kararnamenin, bugünlerde yayınlanması beklenmektedir. Emekliler bu krediyl kendileri için kul lanabilecekleri gibi eşi, çocukları ve babalan, kardeş leri, torunlan içîn de kullandırabileceklerdir.» Yurt dışmdaki Türk işçi lerine 25 bin mark yatırdık lan takdirde 2 milyon, 20 bin mark yatırdıklan takdirde 1 milyon 600 bin, 15 bin mark yatırdıklan takdirde ise 1 milyon 200 bin. lira konut kredisi açılacagı» nı ifade eden Kulu, toplu konut yasasmın ikinci mad desi gereğince faiz farkı iadesi ödenmesine başlanaca ğını bildirdi. Kulu, konuya ilişkin şu bilgileri verdı: «Brüt Inşaat alanı 100 m2' yi geçmeyen konutlar karşılıgında bankamızca açılan ve kanunun geçici 2. maddesinde belirtilen krediler İçin «Kamu konut fonundan» faiz farkı iadesl ödemelerine başlanacaktır.» Yaklaşık 25 bin dolayında kişi ve kooperatif üyesine konutlann brüt inşaat alan lannın büyüklügü ile bulun duklan yerin nüfusuna bag h olarak faiz oranlannda %17'ye kadar varan üıdirimler sağlanacaktır. Fonun bu sübvansiyonu ile, bankamızca kullandınlan %22. ^16. %12 faizli konut kooperatif konut ve yapı ta sarrufu kredilerinin faiz yükleri %5'e kadar inebilecektir. Meslek Sigortası kaza halinde, 500.000 lira 1.000.000 lira (sigortalı olacak kimsenin isteğine gore, daha da fazla) güvence öder. yapımına başlanılmaması veya işletilmeye açılmaması hallnde turizm yatırım veya turizm işletme belgesinin iptal edileceği yasa hükümleri arasmda yer alıyor. TRtPTİK VK GEÇtŞ KARNESt Turizmi Teşvik Yasası, TUrkiye Turing ve Otomobıl Kurumu tarafından verilen tiriptik ve geçiş karnelerinin bundan böyle Turizm Bankasınca verilmesini hükme bağladı. Yasa ile yabanrı kaynaklardan turîzm sektöru için dövız kredileri almması ongorulurken ormanlarda yer alacak tunstik yatırımlann ödeyeceklen becielin tahsıs tarihinden 3 yıl sonra başlamak ve 5 vıl vade ıle beş eşit taksıt ıle alınması hükmü getirildi. Turizm Sayfada) (Baştarafı 13. Meslek Sigortası Meslek Sigortası ^ ^ iş başmda ya da iş dışında başa gelecek kazalarda "güvence"dır. Günün 24 saatinde, (her an) güvence" verir, ev kadınlıgını meslekv sayar. Ögrencileri, geleceğin birer meslek sahibi sayar. O nedenle kapsamı geniştir. 18 ile 55 yaşları arasındaki herkes '.'sigortalı^lolabılir/ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhurıyetı Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı Amiral Branko Mamula dün Ankara'ya geldl. Mamula, dün llk olarak Devlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından kabul edildl. Evren'19 bir süre görüşen konuk Genelkurmay Başkanı, Ge nelkurmay karargâhına gelişin de askerl törenle karşılandı. Mamula, daha sonra Milll Savunma Bakanı Ümlt Haluk Bayülken ve Başbakan Vekill Zeyyat Baykara'yı ziyaret ettl. Konuk Genelkurmay Başkam bugün İzmir'e gidecek. Istanbul'u da zlyaretlnden sonra ouma flunu yurdumuzdan oynlagafc, Yugoslavya Genelkurmay Başkanı Evren'i ziyaret etti yıllık Drimleri, mesleklerin tehlikesine göre alınır! Yıllık prim ^ en az 748 lira.' 'en çok 2.875 liradır. Aylık hesaplanırsa, en az 62.5 lira. en çok 240 liradır. Meslek Sigortası primı ödenmeye değer paradır. Yapı Kredi'nin bu hizmetinden yarananın Meslek Sigortalı olun. Her anınızı " güvence "ye aim. Meslek Sigortası YAPI ve KREDi BANKASI v hizmette sınır yoktur' DÜZELTME Şeker metabolizması ile llglli 13 mart 1982 tarihli vazımızda 1977 TÜBİTAK ödülünü Prof. Dr. Günay Saner'in aldığı yazılmıştır. Oysa 1977 yılı ödülünü Prof. Dr. Cihad Tahsin Gürson almıştır. DUzeltiria.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog