Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

16 MAET 1982 Cumhuriyet 7 Danışma AAeclisi bankerlere uygulanacak cezaları görüsüyor Aldıkaçtı: Tasarı Anayasa ve Ceza Kanunu ile çelişiyor İSTANBUL ÜYESt ERGİN: KARARNAMELER KANUNLARA DAYALl OLARAK ÇIKAR, KANUNLARIN KARARNAME.LERE DAYALl OLARAK ÇIKARTILDIGI HİÇ BİR DÜNYA PARLAMENTOSUNDA GÖRÜLMEMtSTİR. DEVLET BAKANI ÖZTRAK: KANUN ÇIKMADIĞI TAKDİRDE ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLl KALACAK, BİNLERCE MAĞDUR OLMUŞ VATANDAŞLARIMIZ1N DERTLERİNE ÇARE BULAMAYACAĞIZ. ANKARA (a*.) ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere ve bunlarla ilgili kişılere uygulanacak ceza hükümleri hakkındaki kanun tasansının Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesiie dun baslandı. Tasarmın tümtl üzerindeki görüşmeler sırasmda söz alan Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Orhan Aldıkaçtı, tasanrun Anayasa ve Türk Ceza. Kanunu hükümleri Ue çeliştigini kaydetti: «Eğer bu tasanyı onaylarsak hazır blr tasarı çıkarmış oluruz, yanlış bir iş yapmış oluruz» dedi. Aldıkaçtı, Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun çok büyüK bir sorumluluk ile karşı karşıya bulunduğunu, kanun tasansına karşı çıkmakla ağır bir sorumluluğu da üstleneceğını savundu ve sözlerini şöyle sürdurdü: «Ancak hukuk kurallarına olan saygım nedeuiyle genel bukuk prensiplerine u.vmak zorundayım, kararnameye daya lı olarak ceza getirtnek mümkün değildir. Benden önce konuşan arkadaşlanmızın göriişlerine olduğu gibi katılıyorum. Kararname çıktığı zaman kanunun da çıkmışt olnıası lazundı, hukukun vazgecilmez prcnsibi olan kaııunların nıakabline şanıil olması düşünülemez, Türk Ceza Kanunu ve Aııayasanıu tamanu ile çelişen, aykırı diişen bir tasarı sunulnıuştur, tasarıların geriye işletiımesi nıümkiin değildir.» İstanbul üyesi Ferudun Ergin de tasarının kanun yapma sanatı ile çaliştiğini öne sürdü: «Kararnameler kanunlara dayalı olarak çıkar, kanunların kararnameiere dayalı olarak çı kartıldıgı, hiçbir dünya parla mentosunda görülnıemiştir. Biiyle bir parlamento gösteremezsinlz» göruşünü savundu. Daha sonra konuşan Sinop üye si özer Gürbiiz ise, makabline Şamil hükümlerin getirümesınin Anayasaya aykırı olacagını söyledi, buna karşın bu tasarının getirümesini anlayama dığını söyledi. Tasarının tümü üzerindeki eleştırüeri yanıtlayan Devlet Ba kanı İlhan Öztrak kanun tasarısında belirlenen cezalarla Ü gilı bütün suçların kanun iıukmündeki kararnamede beiırlendığini, tasarı ile kanunsuz ceza yaratmadıklarını belırterek; «Kanun çıkmadığı takdirde eluniz kolumuz bağlı kalacak, binlerce mağdur olmuş vatandaşlarınuzın dertlerine ça re bulamayacagız» dedi. Ve şunları söyledi: «Kanun tasarısi hukukun üstünlüğü ve prea siplcri Ue çelişmeraektedir. Ay rıca kanun bükmündeki karar nameye ek olarak bazı gerekil tedbirleri de getirmek zorundayız, çok kısa bir zaman için de, bu kararnameleri de suna cağız, örneğin tasflye kurulla rına aUabetik sıra ile başvuru yapıunasmı ve bu başvurunun bir aylık süre içinde tamanüan nıasnu sağlayacak kararnaıuenin getiribnesi miimkündür. Hu zurlarındaki kanun tasansını çı kartmadığımız takdirde, karar nameyi işletemeylz, binlerce ki şiyl yakından UgUendlren bankerlik olayında elimiz kolumuz bağlı kalacaktır. Kanunsuz ceza getirmemekteyiz.» Adalet Komisyonu sözcüsü de tasanyı savundu: «Aksi lıalde işlcnen bir takım suçlar ve fiil ler karşılıksız kalmış olur» de di. Çalışma vakti geldiğinden birleşim yarın 14'e bırakıldı. Yasa tasarısı gerçek dışı beyanda bulunan ve muvazalı ala cak veya borç ilişkisine giren bankerlere 10 yüa kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor. YAKIN BAŞLIYOR Tasfiyesine karar verilen ban kerlerde parası bulunan kişilerin alacak kaydı işlemlerine Ankara'daki 5 tasflye kurulun da yarın başlanacak. Tasliye kurullannda başvuru sırasında kullanılacak dilekçe örneklerinln nasıl doldu rulacagı bugün TV'da ilân edilecek. TABELALAR SÖKÜLÜTOR Bu arada banker kuruluşlan tarafından Ankara Eelediyesine yazılan bir yazoıda, tasfiyeye gitmiş tüm bankerlerin reklam panolarmın kaldırılma sı istendi. Bunun üzerine zabıta ekipleri, ük olarak kentin ana caddeleri üzerindeki tasfi yeye gitmiş bankerlerin tabelalarını sökmeye başladı. Jeyantıamesi nasıl doldurulacak?, yayınları Blrlncl Aşama Sınavtna Hazırlık 600 TL Tüm Genel Yetenek 400 TL. Tüm Klaslk Flzik Lls« I. II. III 700 TL. Tüm Klaslk Kimyo üse I. II. III 400 TL. Tüm Modern Flzik Lise 500 TL. Tüm Modern Matematık Lise I. II. III 750 TL Tüm Modern Blyoloji Llse 400 TL. Fen Liselerine hazırlık BllgiYetenek 500 TL. Orta 1. Fen Bllgisl Yardımcısı 150 TL. Orta 2. Fen Bilglsi Yardımcısı 150 TL Orta 3. Fen Bilgisl Yardımcısı 200 TL. Orta 1. Matematik Yardımcısı 250 TL. Orta 2. Matematik Yardımcısı 250 TL. Orta 3. Matematik Yardımcısı 250 TL. Orta 1. ingllizce Yardımcısı 200 TL Orta 2. Ingilizce Yardımcısı 200 TL. Orta 3. İngllizce Yardımcısı 200 TL. Kole|lere Hazırlık YetenekBilgl 500 TL Kolepere Hazırlık I.Sınıf YetenekMatematik 200 TL. Kolejlere Hazırlık 2. Sınıf YetenekMatematik 200 TL Kole|lere Hazırlık 3. Sınıf YetenekMatematik 200 TL Kole|lere Hazırlık 4. Sınıf YetenekMetametik 250 TL. Kolejlere Hazırlık 5. Sınıf YetenekMatematik 300 TL öğreticl Cocuk Yayınları: EkmekSütBalYağMeyveipekYün ve Şarap Takımı 320 TL N O T ı 4 v» ttaha fazla kltap siparlşlerlnde %25 Indlrlm yapılır. ınrıtns Sorular... Yamtlar... Bülent SOYLAN Ortalama kâr haddi 13. SORU: OTOBÜS tŞLETMECÎLİĞt YAPIYORUZ. DAHA ÖNCE ORTALAMA KÂR HADLERİNE TABİ İDİK. ŞİMDİ İŞİMİZ ASGARİ GAYRISAFİ HAS1LAT ESASINA GİRİYOR. BU YIL İKİSİ DE UYGULANACAK Ml? KANUNDA YÜZDE YİRMİ DİYE BİR ORAN VAR, BUNA UYULMASl YETERLİ Mİ? O yayınları KlTAPİSTEME VE iRTtBAT BÜR06U: ARITAŞ. 'Malla Fenari Sok. Birol îçhanı 10/7 Caftak>fthı/İSTANBUL TeL 22 22 2320 76 35 tedenben uygulanan ve bir vergi güverdik kurumu olan ortalama kâr hadleri, 2361 sayıh yasa ile kısmen değiştirildl ve önceden ortalama kâr hadlerine uymalan aranan bir kısım hizmet erbabı, ortalama kâr haddine tabi olmaktan çıkarılarak yeni getirilen vergi güvenlik kurumu asgari gaynsafi hasılat esasına tabi tutuldu. Gelir vergisi yasasının yüzonbirinci maddesinin duzenleniş biçimine göre, bu maddenin (B) bendinde sayılan îşleri yaparilar ayrıca ortalama kâr hadleri esasına tabi olmayacaklardır. Aynı yasanm yeni değişen geçici onuncu maddesine göre, 1980 yılında elde edilmiş olup 1981 yılında beyan edilmiş kazançlara dahi asgari gaynsafi hasılat esası hükümleri uygulanacaktır. Ancak uygulamada hayli güçlükler doğuracagı anlaşılan bu vergi güvenlik kurumu için henüz hiçbir ölçü saptanmamış olup Gelir Vergisi Yasası'nın geçici onuncu maddesinin son paragrafında yeralan hükme göre; kapsamına yeni girdiğiniz asgari gaynsafi hasılat esası için, yeni ölçüler belirlenene kadar tam bir şey söyleme olanağımız yok. Yasa maddesinde geçen giderlerin yüzde yirmisi ölçüsü. asgari gaynsafi hasılat esasına göre ek vergi salınıp salınmayacağı konusundaki tek ölçü değil, uygulanacak cezanın ölçüsünü bulmak için konmuş bir orandır. DDY'nm tren seferleri her zaman rotar yaptık lan için konuşulur. Ancak tam saatinde varacağı ye re ulaşan trenler ise nedense hıç konusulmaz. Ta rifeye göre tam saatinde kalkan trenler cok de£a bü yük şaşkınlık yaratır. He le tam saatinde tarifeye göre istasyonlara uğrayan tren)° • ise noredeyse orada oturanlarca, çalışanlarc.a tarihe geçecek bir olay olarak gösteriliyor. Geçenlerde de böylesi bir olay ÎzmirAnkara ekspresinde yasandı. Saat 18.10' da tarifeye göre sektirme Ekspres tren nasıl saatinde yerine vanr? den kalkan ekspres sabah saat 05.40'da Eskişehir'e geldi. Ekspres yolculan bu dakikliği aralannda konuşulurken yanlarından p;eçen bir kondüktöre sordular: «Hsyrola hanırl dağds kurt öldü?.» «Ne Için?..» «Bu kadar dskikHk ?imdiye kadar pörmedik. Her seiterinde en az yarun saat rötarla gelirdik.» «Ha onun içln ml?.. Tren de müdürlerimizden biri var da herbalde ondandır.» Yolcular merak içinde müdürün adını sordular. An cak yanıt alamadılar ama daha sonra ögrendiler. M U dür: Eskişehir Lokomotlf ve Motor Sanayi Genel MU düril îsmaU Hakkı Telek idi. SISESI 1900 LIRA OLURSA., Sallh Çeri, Sadık Çömez, Necati Başkan ve Bayram Ünal adında dört yurttaş Ankara Hastanesinde yatmakta olan Mustafa Ezbercl'ye kan vermek istediler. Ezberci ameliyat olacaktı. Arkadaşlık, dostluk böyle günlerde belli olurdu. Dört arkadaş, Ankara Hastanesinde ilgililerden «$işe lnılunamadığı İçln kan veremeyeceklerini» öğrenince önce şaşırdılar. Sonra da nasıl olur bu iş diye direndiler. Ama kan veremediler. Gördük Duyduk'a gönderdikleri nıektupta olayın sonunu şöyle anlatıyorlar: «Arkadaşlardan bir tanesi, ba Ankara Hastanesi çok eskl bir hastancdir, nedrn kan merkezl bulunmaz diye sorduğuııda (blr zengin İş adamı, 2,5 milyon llra yardım yapacaktı. Ancak ytırt dışında adamı bulamadığımızdan, kan merkezini kııramıyonız, devlet de ödenek ayırmıyor) dedi. Bizim israrlarımız karşısında. ise Sayın Doktor Orhan Koçaş bize, şişe basına hastane veznesinc 1!)00 Hra para yatınrsak kanı alabileceklerini bildlrdl. Şimdi soruyoruz, blr şlşe kan kaç llra, eğer sişe parası sadece 1900 llra ise ksn'm insandan başka yerde tiremesl mümkün olmayan bu kutsal suyun, bir şişesinin, en az 1 milyon lira clvarında olması gerekmez mi? Btz yine de buna da razı olacaktık. ancak doktor Orhan Koçaş bize yanında bulunan bir hemşireyi göstererek. götür bunları filanca doktor muavene etsin. muayene sonunda kan vermek için mani halleri yoksa kan versinler dedi, hemşire bizleri doktora götürmeye bile tenezzül etmedcn, karışık blr yerler tarif ettl. Aradık aradık bulamadık, saat de zaten 16.00 olmuştu, işyerlerinden ahnış oldugumuz Izln sürelerl de bitmişti. Hasta arkadaşırmzın yanına ark?.daşı olan arkadaşımızı yollayarak, bizi yine aramasını acll olarak hizleri ararsa ancak o şekllde kan alabileceklerini söylemeslnl söyleyerek tenbih cttik ve hastanedeo avrıldık.» Sonradan elde edilen hasıSat 14. SORU: DEPTERLERİMÎ KAPATT1KTAN SONRA, AMA DAHA BEYANNAMEMt VERMEDEN. BİR HASTAMDAN ALACAĞ1MI TAHSİL ETTİM. BUNU DOKTOR MUAYENEHANEMDEN 1981'DE ELDE ETTİĞİM KAZANC1MA KATACAK MIY1M? Sınava Dogr u 'İ982 Ünivcrsitc Adaylanna," 1982 Seçme S:navma hazırlanırken bir hizmeti! 1981 Sınav Sorularını ögrpnmjk istiynrsanız 19S1 Ü.S.S. soru vc çözümUcrini almayı gccikliı mcyin. Postajla pul karşılıjjı adrcsinizc yollanır. ADRES Sınava Doğru Dergisi Türkocağı Cad. ^39/41 Cataloğlu İSTANBUL s # erbest meslek erbaplannm kazançlan belirlenirken elde etme ölçusünün uygulandığını daha önce yazmıştık. Buradaki elde etme. 31.12.1981 tarihi itibariyle elde «tme olarak anlaşılacaktır. Serbest meslek kazanç defterine. bu tarihe kadar elinize geçen, banka hesabınıza yatınlan mesleki hasılatlarmızı yazacaksmız. 1 ocak ile 31 mart arasındaki hasılatı artık 1982 vılı kayıtlannızda göstermeniz gereklidir. Eskiyi özleyenler Dunyanın dört bir yanında kendını «çağdaş» olarak adlandıran bırcok dernek vardır. Amerika'da bulunan bir dernek ise tYaratıcı Cağdışılık Derneği» adını taşıyor. Bu derneğin üyeleri hafta sonlarında buluşarak «eskl guzel çağları» yeniden yaşıyorlar. Bırkac bini bulan dernek üyeleri bunun için şövalye, ortaçağ papazı, saray soytarısı ya da şövalye ozanı kılığına giriyorlar. Kılığın 16. yüzyıldan daha eski zamana ait blr kılık olması şart. Mümkün olduğunca cok soy luluk ünvanı olabilmesi için dernek Amerıka Birleşik Devletlerini 8 krallığa, bu krallıkları da birçok kontluğo ayırmışlar. Aralannda savaşlar yapıyorlar, kale ku şatmalarını canlandırıyorlar ve ortaçağ şölenlerini düzenleyip ortaçağ donsları oynuyorlar. Insaat kazançlarında 15. SORU: İHALE İLE ALD1ĞIM1Z BAZI İNŞAATLARDAN BİR KISMI 1981 Y1LI İÇİNDE BİTTİ. BİR KISMI HÂLÂ SÜRÜYOR. BUNLARIN İSTİHKAK BEDELLERt ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN TAMAMINI 1981 YILl KAZANCI İÇİN VERECEĞİMİZ BEYANNAMEDE GÖSTEREBİLİR MİYİZ? B u konu Gelir Vergisi Yasası'nın ilgili maddelerinde açıkça belirlenmemiş oimasına karsın, her inşaatın kesintisinin, o inşaatın bittigi yıl ile ilgili olarak verilecek beyannamede indirilmesi daha doğru olacaktır kanısmdayız. Çünkü vergi kesintileri, müteahhitlerin genel inşaat kazançlan dolayısıyla değil, tek tek inşaatlarının kalançlan dolayısıyla yapılmaktadır. ihtiyari toplama 16. SORU: BİR BANKANIN EMEKLt SAND1ĞINDAN ÜCRET ALIYORUM. BUNDAN. DAHA ÖNCE VERGt KESİLMEDİĞt ÎÇİN YILLIK VERGt BEYANNAMESİ VERMEM LAZ1M. DEVLET MEMURU MAAŞIN1 AŞAN KISMI BİLDİRECEĞİM. ANCAK BUNUN YANISIRA DAHA ÖNCE % 25 VERGİSİ KESİLMİŞ DÜKKAN KİRASI GELİRİMİ DE BEYANNAMEME YAZMAM GEREKİR Mİ? HER tKİSİNİN TOPLAM1 210 BİN LİRADIR. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SENKRANİZASYON TERTİBATI VE OTOMATİK KUMANDO PANOSU SATINALINACAKTIR 1 Kurumumuz Yenl Genel Müdürluk binasının ihtiyacı 2 adet 275 KVA'lık jeneratörun paralel çalışmasını teminen senkranizasyon tertibatı ve otomatik kumando panosu satmalınacaktır. 2 Bu işe alt şartname Genel Müdürlüğümüz 8. Kat 814 No.lu odadan ve fstanbul Satınalma Müdürlüğü Odakule Kat: 12 Beyoğlu İSTANBUL adresinden dilekçe ile saat 14.00 17.00 arası 200 TL. karşıhğmda temin edilebilir. 3 İsteklilerin en gec 25.3.1982 persembe günü saat 16 30'a kadar fiyat ve teslim şartlannı, bildiren tekliflerini kapalı zarfla, zarfm üzerine 102 ATKİ/320 dosya işareti ile ahm konusu yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Genel Muhaberat Servisi'ne vermeleri şarttır. 4 Teklifler 26.3.1982 cuma günü saat 15.00'de Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi'nde açılacaktır. 5 Postadaki gecikmeler gözönüne alınmaz. 8 Genel Müdürlüğümüz 2490 sayüı kanuna tabi değildir. (Basm: 12538) Maliye,tasfiye isteyen bankerlere kredj verilmesini benimsedi ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere kredi sağlanmasına iiişkin alt komisyon raporu Adalet Komisyonunca benimsendi. Danışma Meclisi Adalet Komisyonu dün sabah toplanarak ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlere iiişkin alt komisyon raporunu görüştü. Toplantıya Maliye Bakanı Kaya Er• dem ile Devlet Başkanı İlhan öztrak da katıldılar. Gerektiğinde banker mallarını muammen bedellerle satın almasını ve bankerlere kredi varilmesini öngören alt komisyon raporu Adalet Komisyonunca uygun bulundu. Erdem, komisyonda yaptıgı konuşmada kredi müessesesinin çalıştmlmasım yerinde bul duğunu söyledi vs bu konuda hazırlıklar yapmak üzere perşembe gününe kadar mehil isteminde bulundu. Komisyonn istemi uygun buldu. Basına tek elden bilgi 18.2.1982 tarihli gazetemizin 7'ci sahifesinde «Duyduk Gördük» sütununda «Basm Bürosu ve Yakınmalar» başlığı altmda yayınlanan yazıya Içişleri Bakanlığı Basın ve Halkla Ilişkiler Müşaviri Hayat ilhan bir açıklama gönderdi. Açıklamada, yayınlanan yazınm inceletildiği belirtildikten sonra şöyle denildl: «ilgililerden gelen cevapta; îzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Basm Bürosu, basına yansıyacak olan polisiye haberleri, tek elden bütün basına vermek amacıyla kurulmuş bir ünitedir. Basm konusundaki çalışmalan iyi olup, olaylar neticelendikten sonra bütün basın mensuplanna bilgi verilmekte ve düzenli şekilde yürütülmektedir. Ancak hazırlık tahkikatı gizli olup, olaylar sonuçlanmadan bilgi verilmesi mümkün değildir. Bina konusuna gelince; Müdürlüğün yeni taşındığı bina, henüz tamamen bitmiş değildir. Eksiklikler ve aksamalar süratli şekilde giderilmektedir. îlk yerleşmeden sonra ünitelerin çalışma şekülerine göre yer değişiklikleri olmuştur. Bunlardan bir tanesi de Basın Bürosu olup, şu anda giriş katında yer verilmiş ve telefonu bağlanmıştır. Kalorifer ise imkânlar nisbetinde yanmaktadır.» D Aldıkaçtı nın anayasa kitabı ne oldu? Danışma Meclisi Ansyasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı'yı Hukuk Fakültesindeki hocalık döneminden anımsayanlar bir öyküsünü anlatıyor. Da nildiğlne göre Prof. Aldıkaçtı 1968/69 ders yılında İktisat Fakultesinde Anaya sa derslerini verirken üç kı tap yayınlamış. Bir öğren ci de kolaylık olsun diye ders kitaplarının paralarıri) peşin toplamış. Ancak im tihan dönemı olan mayıs ayı gelip çattığı halde iki kitap dağıtılmış üçllncüsun den ses çıkmamış. Allahtan o kitaptan soru çıkmaymca öğrenciler rahat bir ne fe s almışlar. Ama o günleri anımsayan öğrenciler hâlâ o kitabm ne olduğunu me rak ediyorlar. Yine de biz merak edenlers söyleyelinı: Kitap, 1961 Anayasası başlı ğını taşıyordu. aha önce vergisi kesümemlş ucret geliriniz ile vergisi kesinti yolu ile alınmış kira geliriniz olduğuna göre, ücret geliriniz için beyanname verecek, kira gelirlnlzi beyan dışı bırakacaksınız. Çüakü, ihtiyari toplama hakkmı düzenleyen 87. maddenin ikinci paragrafında ihtiyari toplamadan yararlanamayacak olanJar arasmda sayılmamaktasınız. HANCER IŞIL ÖZGENTÜRK çiKn YAZKO YAYINLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog