Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 EKONOMI 16 MART 1982 Dolu gidip boş dönme önlenince GÜNÜN AYNASI nakliye ücretleri düşüş gosterdi Dss horç yükünde azalma oldu EKONOMİDE ANKARA. (THA) 1970'den bu yana Turkıye'mn dış borç yuku ılk defa 1981 yıhnda azalma gosterdi Merkez Bankası nca yapılan hesaplamalara gore, 1980 yılı sonu ıtıbanyle 17 mılyar 775 mılyon dolar olan toplam kullanılmış dış borçlar 1981 yılı sonu ıtıbarıyle I yıllık donemde 644 mılyon dolar hafifleyerek 17 mıl yar 131 mılyon dolar duzeyıne Indı Bu arada, kredı taahhudu alınmış ancak henuz kuüamlmamış durumdalu ek dış borç mıktarı da 1981 yılı sonunda 735 mıllyon dolar azalarak 4 mılyar 626 mılyon dolara ındı Turkıye'mn kullanılmış durumdaki dış borç yapısında 1980 ve 1981 yıllannda gözlenen gelışmede uluslararası kuruluşlardan sağlanan borçlar 288 mılyon dolar yukselerek 2,3 milyara çıkarken, Ikl tarafh kredıler, 433 mılyon dolar azalarak 6 64 mılyar dolara duştu Tıcarı bankalardan alınan kredıler de 297 mılyon dolar azaldı. özel sektörün edındığı borç toplamı 248 mılyon dolarllık bır duşuş gosterdi Kurumlar itibarlyle 1980 yılına oranla en fazla artış 206 mılyon dolarla İMF'den alınan borçlarda. en fazla azalış ise 500 mılyon dolarla OECD kredilennde oldu Ekonoml Servlsı Komyonlann genellıkle dolu gıderek boş donmelerı şeklınde surdu rulen karayolu taşımacılığı, uygulanan sıkt denetım sonucu bellı bır dısıplın oltına olındı ve akaryakıt ıle otekl gırdı lerde meydana gelen fıyat ar tışlarına karşın, nakliye ucretlerınde az da olsa ındırım sağlandı Istanbul'da yerleşık anbarlarla, otekı karayolu taşımacılığı kuruluşlannın yetkılılerınden edınılen bılglye gore, ozel lıkle «Sınırlı Sorumlu Taşıyıcılar Kooperatlflerl» adı altında orgutlenen kamyon suruculerı ya da sahıpleri, 12 Eylul'den sonra denetım altına alındılar Bulundukları ıl ve IIçelerle, kımı yerleşme merkezlerınde bu arada rafınerı, fabrıka, gumruk anbarı gıbı uretım ve depolama unitelerınde «tekelcl» uygulamalar surdurenlere karşı yerel yonetıcılerle etkın onlemler gundeme getlrıldı Bunun sonucunda başta akaryakıt sovurganhğı olmak üzere bır dızl olumsuz gelışmeye yol açan «dolu gldlp, boş donme» olayı, bır olcude engellendl. Sıkı bır bıçlmde sürdürulen denetım, kısa surede olumlu sonuc verdi Kooperatıflerın «tekelcl» uygulamaları donemlnde geçerll olan tarıfeler uygulamadan kaldırıldı Bunun yerıne «gldişdonuş» değıl. salt ya «gidiş» ya da «donu?» uzaklığını kapsayan flyat lar geçerll hale getlrıldı. Ayrıca yoğun yakınmalara neden olan ve «Kooperatlfçller kaba kuvvet de kullanıyor» dıye dıle getirılen olaylar da bellı ölçüde onlendı Yaklaşık bır buçuk yıldır surdurulen sıkı denetım sonucu, karayolu taşımacılığı Ile ilglll tum gırdllerın artmasına karşılık, nakliye ücretleri yukselmedlğl gıbi, bazı kesımlerde yuzde 30'lara varan ındırım sağlandı Konuyla llgılı olarak gorüşünü aldığımız karayolu taşımacılığı kuruluşları yetkılllerl, «tesbitleriniz doğrudur, plyasamıza nlzam Intlzam geldi» dedıler vs şu bılgıyı verdıler « Sık sık tekrarlanan kontroller sayesınde, Anadolu ve Trakya'dakı kooperatlfler blr ölcude yola getirlldl. Ayrıca < Solıpazarı ve Haydarpaça gum ruklerınde de kontrol sağlandı Ancak bazı gumruklerde koope ratlfçilerln hegemonyası suruyor Kontrollar biraz daha sıklaştırılırsa her yerde rahatlık sağlanacaktır. Nakliye ücretleri İ6e buyuk ölcude duştu Meselâ 12 Eylul'den once izmır için 35 bın lira Istayen bır kooparatlf kamyonu, şımdi 22 23 bın liraya yuk sarıyor Eskıden ya onun lstediğl parayı verlyorduk, veya başka blr kamyona yukleme yaparsak ka ra kara duşunmek zorunda ka lıyorduk » Yetkılılerden alınan bılgılere gore, rafınerı, fabrıka, gumruk anbarı gıbı taşımacılığın yoğun olduğu yerlerde de nakliye ucrellerl mdınldı Denetım lerden once bu ve benzerı merkezlerden salt kooperatıf araçlannın yukieme yapabıidığı ancak gunumuzde durumun değıştığı oğrenıldı. Bu arada sürdürulen denetlmlerln, özellıkle sebze, meyve ve narencıye ıle kımı temel tuketım maddelerınm İstanbul'a ya da otekı yerleşme merkezlerıpe daha ucuz goturulebılmesıne olanak verdığı belırlendı llgilıler buna ornek olarak Guney Bolgesını gosterdıler ve, ıdaha once Mersln'dsn İstanbul'a blr kllo yuk 450 kuruşa nakiedılırken, şimdikl fiyat 250300 kuruş arasında değlsiyor» dedıler. YORUM DÖĞAN TartısılanKesinlesen arpıcı blr cümle «Sağlanan gellsmelere ratmen, halen varolan dengesizlikler, sürdürulemeyecek ölcude büyüktür. Dolayısıyla, istikrar programında bir gevşetme düşünülemez.» 29 ocak 1982 tarlhll IMF'nin raporundakl bu yargı ikl yılı aşkın süredir uygulanan ekonomik programdan «en küçük blr sapmaya» dahi karşı çıkılacağmı açıkça gosteriyor. Ancak, IMF'nin son Türkiye raporunda bu tür kesin bır yargı neden yer aldı?.. îkı nedeni olabilir. önce, bu tür raporlarda yeniden temel nıtelikleri vurgulamak ve olayı ozet bır cümleyle bağlamak olağandır, diye düşünülebllir. Genelde ve sık sık başvurulan yontem de budur. Ancak, bir de isin ikinci bır nedenden kaynaklanması olasılığı bulunuyor. Bu da, «program üzerindekl tartışmalara» keslnlıkle set çeklp, buna karjı tavır almaktan geçlyor. Şunu vurgulamak gerekir ki, IMF'nin bu tavrı yüzeysel tartışmalardan ileri gelmiyor. Gerçi, ikı yıldır uygulanan ekonomik program zaman zaman tartışılıyor. Ama, son haftalarda başkentte bir başka tartışma var. Uygulanan ekonomik programda «bazı gevşetmelere gıtmek» yonunde yonetim kadrosunda bır düşünce belirdl. Yonetımdekı yetkılilerin bır bolümü «Artık bu kadar sıkı para politikası ve surekli zam, surekli dcvaluasyon olmamah» derken, ışin ıçınde olanların bır boıumu de «Olmaz, program başladıgı gunku katılıkta surmelıdır» duşuncesıni savunuyorlar. Baijtan ben, her ıkı düşunceyı taşıyanlara ek olarak son haftalarda uygulamalar uzerınde çe&ıth kebimlenn seolennı yukseltmeleri. belkı de baskentte odaklaşan bu tartışmadan kaynaklanıyor Tartışma suredursun, IMF son raporu ıle bırlıkte noktayı koydu «Programda en kuçuk bır gevşetme duşunülemez.» Dolayısıyla, 1982 yıhnda uygulanacak politlkalarda ana noktalar şoyle bülurlaşacak: Once, sıkı para politıkasında en ufak blr sapma olmayacak. 1982'nm ilk haftalarında tarımsal urünlerın desteklenmesi amacıyla parasal bır gemşleme olmuştur. Bunun «telafısi» ve ayrıca yıllık yüzde 25 fıyat artışına ulaşılabılmesi ıçın, tum kredılerde onemli kısıntüara gıdılmektedir. Aynca, IMF raporuna gore «1981 yıhnda beklenen dış yardım gerçekleşmediği için, sıkı para politikasını surdurmek bir kere daha zorunlu» hale gelmektedir İkinci nokta, KÎT'lerle llgili KlT'lerin toplam harcamaları (işletme, personel, yatınm) mtlli gelırın yüzde 2.5'ini aşmayacak. Bu hedefe ulaşmak İçın, stokların azaltılmasına çalışılacak. Bunun yanında tüm KİT yatırımları 1981'e gore, yuzde 10 daha gerileyecek Bu genel ilkelere yaklaşım konusunda IMF'ye yazılan mektupta şu satırlar yer alıyor: «Belirtilen kurallarm gercekleşmesi İçin KİT yönetlcilerlne fiyat idaresi ve ayarlamasında fiilen tam serbestlik verilecektir. Ilgitiler öncelikle işletme sonuçları üzerinde odaklaşacaktır. Yatınm propramları, yatırun tavanları biçiminde yorumlanacaktırj» IMF'nin hesabma gore, «1982 yıhnda toplam kamu kesirni yatırımları yuzde 6 dolayında artacaktır.» Üçüncü ve son onemli nokta, ihracatta düğümlenıyor. IMF'nın vurguladığı blr gozlem var: 1979 yıhnda gerçekleştirılen borç ertelemeleri 1984 yıhnda sona eriyor. Bir başka deyimle, 1984 yıhnda borçlarm odenmesi başlayacak. Bunun sağlanması, ihracatın artmasına bağlı. thracatın artışı ise, «herşey ihracat İçin» mantığına bağlı. Bu mantıktan hareket edildiğinde, Türk Lirasının Dolar karşısmda hergün değer kaybma (devalüasyona) hiç şaşmamak gerek. Ayrıca, 6 Dolara ayakkabı, 42 Dolara TV ihracatına da şaşmamak gerek. Bunun dışmda, tüm kredller kısılmışken, sadece ihracat kredılerinin artınlışma da şaşmamak gerek. Yurt içmde 45 bin lira olan ayakkabmın 6 Dolara gitmesl ve bundan ihracatçıların onemli pay almasmm altmda aynı mantık yatıyor. Boylelikle «tartışılan ve kesinleşen» bellidir. Tartışmaların ve gorüş aynlıklarının uygulanan ekonomik polıtikaya en küçük bir katkısı yoktur. Olsa olsa, ozlenen «tartışma ortamının» yaratılmasında birer küçük çekirdekten ibarettir... C Irmak: Bu yüksek faiz üzerine sağlıklı ekonomi kurulamaz ANKARA. (THA1 Danışma Meclısı Başkanı Sadı Irmak «Bu yüksek faiz uze rınde sağlıklı bır ekonomi kurulamaz» dedı Irmak THA'ya verdıgı de meçte. ekonomıde anormal durumların bır çare olamayacagını belırterek, «Mevcut faız uygulamasmın anormal oldugunu, bu koşullarda sağlıklı bir ekonomının kurulmasının mumkun olma dığını, faızlerln duşurulmesı gerektiğini» soyledı Irmak bankerler olgu^unun yüksek faız polıtıkasın dan kaynaklandığını ıfade ederek, şoyle dedı «Bankerlerin iflası, battna ları, tasfıyelerî gundeme gel miştir. Bu durumda. devletln, bankerin gayrimenkullerıni satın alması ya da, bunları teıninat kabul ederek, deviet tahvıli vermesi ya da. kredı sağlanması gibi önerıler bulunmaktadır, konu, dıkkatlıce inctlenmeye layık bır konudur. Devlet, vatandaşı daha buyuk felaketlerden Korumak için elden gelen herşeyi yapmalıdır.» Sadı Irmak, sozlerını şoy le tamamladı «Ben doktorum, ekonomist değilim, bu yuzden bu konularda fazla bılgi sahibi dopihm ama şurası genpl bır gerçek ki. bugunku faı<r uvgulaması anormaldir. anormal durumlar ekonomıde çare defcildir, faizler düşurulmelidir.» Döviz varlıklan 7,2 milyar dolara yükseldi ANKARA. (ANKA) Merkez Bankası'nın döviz varJıklan 5 mart tanhınde yenıden 1.2 mılyar dolar du zeyme yukseldı Yapılan hesaplamalara gore, mart ayıma ılk haftasında Merkez Bankası'nın dovız varlıklarında 17,8 mılyon dolarlık artış oldu Ancak, aynı hafta ıçınde dovız bcrçlan da 22 mılyon dolarlık çoğalma eonucunda 113.8 mılyon dolara yukseldı. Boylece, Merkez Bankası'ndakı kullanılabılır döviz bınkımı, dovız bofçlannın, dov.z varlıklanndan 4,i mılyon dolar daha fazla artmasındau etkılenerek 1 mılyar 87,1 mılyon dolara duştu. Grand Sfores ıpagazası yetkilisi bugün İsfanbul'da tSTANBUL (UBA) Kuveyt'in «Grand Stores» mağazalarının yetkilisi Adil Rısheg, ihracatçılarımızla mal bağlantısı yapmak Uzere bugün İstanbul'a gelıyor. Risheg'tn ülkesine ithal etmek lstediğl mallar arasında elektriklı mutfak eşyaları, buzdolabı ve çeşitII soğutma aygıtları, mobilyalar, sıhhi teslsat ve diğer inşaat malzemeleri, çarşaf ve havlu, hazır kadınerkek ve çocuk giyım eşyaları bulunuyor. SADİ IRMAK TÜRKMETAL: Uygulanan ekonomi politikası orta sınıfı eritiyor BURSA. ( a a ) Turkıyedekı ışsız sayısının 1895 yıhnda altı mılyona ulaşabıleceğı büdırıldı Turk Iş e bağlı Turk Metal Sendıkası nın yayınladıgı bır rapuiet gore, gıderek artan ışsızlık yarının Turkıye sınde kaı^ılaşılacak en buyuk ve en tehlıkelı sorun olacak Raporda 24 Ocak ekonomık tedbırlerının, Turk ekonomısınde tekelleşmeye yoı açtıgı da behrtılerek, «Endustriyel ve tarımsal Kirdı fiyatlarına yapılan zamıar, ucret artışlarının çok düşuk seviyede tutulması ve uygu lanan faiz politikası sermaye bırıkimini hızlandırmaktadır. Bunun anlamı ise orta sınıfın erime sürecine gır mesi ve ekonominin dev fır malar halinde belirli bir endustriyel ve tarımsal azınlığın mülkiyetınde yeniden organize edilmesidir 24 Ocak ekonomik onlemleri kuçuk boy sanayınin ve tarım işletmeciligimn silinecegı, orta boy tşletmelerın önemli ölçude tasfiye oiacagı, buna karşılık buyük işietmelerin daha da büyuyecegi bir eko nomık ortam meydana getırmiştir Piyasadaki iflas las bunun açık gbstergesı dır » denıldı Fırma ve işletmelenn buyumesının ve ekonomik tekelleşmenın endustrıyel ılış kılen olumsuz etkıledıgının de ono suruldugu rapor da bu tekelleşmelenn mıllı gelır dagıkmını da bozdugu goruşu savunuldu. DÖVİZ KURÜRI Alış Dörizin CHnsl 143 95 1 ABD dolan 1 Avustralya dolan 152 56 1 Avusturya şihnı 8 66 1 Batı Alman markı 60 85 1 Belçıka frangı 3 29 1 Danımarka kronu 18 11 1 Fransız frangı 23 72 1 Hollanda florini 55 54 1 îsveç kronu 24 82 1 îsviçre frangı 77 06 100 îtılyan lıretı :1125 100 Japon yenı 60 23 1 Kanada dolan 118.36 1 Kuveyt dlnarı 50614 24 05 r Norveç Kronu 26019 1 Sterlin 1 Suudı Ara. R. 42 10 DÖVtZ Satış 146 83 155 61 883 62 07 3 36 18 47 24 19 56 65 25 32 78 60 1148 6143 120.73 516 26 24 53 265 39 42 94 143 95 144 93 8 66 60 85 313 18 11 23 72 55 54 24 85i 77 06 10 69 57 22 112.44 480 83 22 85 26019 40 00 EFEKTİF Alış San» 148 27 157 14 892 62.68 3 39 18 65 24 43 57 21 25 56 79.37 1159 62 04 121.91 52132 24 77 268 00 43 36 Turgut Özal'm Suriye seferi 21 martîa başlıyor L ALTIIM GÜMÜŞ Cumhuriyet Reşat kulpsuz 22 Ayar bilezık 24 Ayar bilezık Gümüş 15 Mart 1982 l l i 50011.550 11. 80012.000 1.!575 1.675 l.i 575 1.675 44 00 45 00 FIYATLARi: * :• • • m t n •• Suriye ile ticaretin geliştirilmesi ve entegre et tesisleri ele ahnacak IZMIR, (Cumhurıyet Ege Burosu) Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal yaklaşık 200 kışılık bır sanayıcı ve ışadamı heyetı ıle 21 mart gunu Surıye'ye gıdıyor Suriye gezısınde başta gıda olmak üzere çeşıth sektorler bazında 100 mılyon dolarlık bır tıcaret anlaşması yapılması beklenıyor Bu arada Iran ge?ısınde ortaya çıkan karışıklıkların onlenmesi içın katılacak işadamlannın sayısı sınırlı tutularak uye sayısını behrleme yetkısı Sanayı Odalarına verıldı. Yollanan yazıda, ozellıkle goruşme yapılacak konularda ışadamlarmin ka tılması ıstemmde bulunuldu Bu nedenle gezıye katılacak ışadamlarmin sayısının 200 u aşmaması beklenıyor Surıye ıle yapılacak goruşmelenn ozel ve kamu du zeymde yurutuleceğı ve ozellıkle gıda, inşaat malzemeleri ve tekstıl konularında ışbırlıgı olanaklan araştırılacaşı saptandı Bu ara da Turk ışadamlannın Iran gezısinde olduğu gıbı anahtar teslımı proje yapmayı onereceklerı oğrenıldı Türkıye ile Sunye yetkililen arasında yapılacak goruşmelerde bazı pratık sorun ların da ele alınacağı saptandı Bunlar arasında, ozelhkle sınır boylannda ka çakcılıgı ozendıren Sunye Gumruk Mevzuatı odak noktasını oluşturuyor Ozel lıkle mayınlardan anndırılmış sınır boylarında yatınm değerı düşuk, katma değeri yüksek bazı entegre et tesıslerının kurulmasının ikl ulke temsılcılen arasında ele alınacagı bıldınhyor Sunye' den geçen Fırat nehnnın or tak kullanımı sorununun ise buyuk bır olasılıkla ele alın mayacağı kaydedılıyor. 13 Martla Fark 25 üradügtü Fark yok Fark yok Fark yoK Fark yok Milliıjet SAN/YTDERGtSl Milliyet isi Sanat Dergisi uç buyuk şenliği yerinde izledi Venedik Bienali1982 (Bülent Berkman), 32. Uluslararası Berİin; Film Şenliği (TezerözlüKıral) Ulusok* Macar Sineması ŞenliğiT (Vecdi Sayar) • Isveç'te KültOr ve Sanat Yaşamı' * (Demlr OzlO) • Sanatın Ozg'urlOQQ Konusunoa (Atila S » İParis Mektubu (Nedlm*Gursö<) • Ismet Ay ya da "Ilk" 40 vıt> (Zeynep Oraı; • Edebiyat Söyleşlleri (Tomris Uyârj\ • Aile Şalrl (Cemal SOrsya), DÜNYADA EKONOMİ Hükümet ekonomi politikasını degiştirme sorunuyla karşı karşıya îraklı bankacılar heyetı Cantürk ve ANKARA (a.a.ANKA) ts tanbul dakı temaslanm tamam ladıktan sonra Ankara'ya geçen îraklı Bankacılar heyeti temaslarmı surdurüyor. Irak Merkez Bankası Başkanı Hasan El Nejatı, başkanlığmdaki Irak heyetı dun ılk olarak Tıcaret Bakanı Kemaı Canturk'u zıyaret ettı, goıuşmede ıkı ülke arasmdakı bankacılık: ve tıcarı ılışkılenn geliştirilmesi konuları uzerınde durulduğu bıldj rıldı Heyet saat 16 30'da da Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal tarafmdan kabul edüdı Öte yandan, resmı bır zıyaret içın Ankara'ya gelen Endonezya Tarım ve Kooperatlfler Bafcanı Radıus Provvıro saat 15 te Özal ıle goruştu Özal goruşme sırasında yaptığı konuşma da Türk ekonomısınm daha ıyı bir duruma geldığını soyledı «Ben Türk ekonomisini tutarh hale getirmeye çalışıvorum» dedl. Tuık inşaat sektorunun Ortadoğu ulkelerınde çalışma lar yaptığını bellı ten Özal «Slı den de bu sektpre teklıf beklijo ruz» dıye konuştıl Ozal ajnca konuk bakan ve hej^tın Turk ış adamlarıyla goruşmelenm onenp bu konuda kendılerme yaıdımcı olunacdgıru kaydettı Konuk bakan bundan sonra Gumruk ve Tekel Bakanı Ali Eozer'ı zıyaret ettı Bu arada Endonezya'ya yaptığı resmı zıyaretı tamamlayan Bayındırlık Bak<uu Tdh&ın Oıı alp dun yuıda donrlu Onalp Yeşılkov Havaalanj rna \ ardı ğı demeçte kendısı ıle bırlıkte Endonezja'ya gıden 16 Turk muteahıtmın buradakı mes lektaşlan ıle onemli anlaşmalar ımzaladığını soyledı Öte yandan Suudı Haber A jansına gore Islam Kalkınma Bankası Tuıkıyaye 20 mılyon dolar kredı veuneyı kararlaştırdı Bu kredı, Turkıve nın I rak'tan petrol dı^alımlarında kullanılacak. Japonya'da GSMH6yıldır Ekonomi Servisi Japonya'mn GSMH sı, son 8 yıldan bu yana ilk kez 1981'ın s^n ug aymda duştu Duşu şun, Japonya'nm dışsatımmda gorulen anı yavaşlamadan k.iynaklandığı belirtıhyor. Bu durumda, Japon hu kumetımn, yenı malı yıl ıçın ongordüğu buyume hızını ve ekonomik politikasını yeniden gozden geçlrmesı bekleniyor. Ekonomik büyumesini hemen hemen tamamıyla diş tıcarete bağlamış olan Japonya'nın dışsatımmda geçen yıhn son çeyreğinde SÖ rülen yuzde 1,3 lük duşuş, GSMH nın yüzde 0,9 azalmas/na neden oldu Bunun 1975'in ılk çeyreğmde petrol fıyatlarının anı artışından kaynaklanan GSMH azalışından bu yanakı ılk azalıs. olduğu bıldırilıyor D'şsatımdakı anı yavaşlama ve dışahmda görülen ar tışın yanısıra sınaı uretımın de «ozkonusu donemde yuz ilk kez düştü sıyasetçilerden üç ayn önen gelıyor: • 1982 malı yılı içın be hrlenen kamu yatınm harramalannın yuzde 80'ini, ma h yılın ilk yansında gerçekleştırmek • Geiır vergısınde ek bır kısmtıya gıtmek • Reeskont oranını duşürmek. de 2,7 oramnda düşmesi, hukumetı dışsatuna dayalı ekonomik politikasını gozden geçırme sorunuyla, karşı karşıya bıraktı. Aynca, mali yıl ıçın ongorülen yuzde 4,1 hk GSMH artış hızına da bu durumda ulaşılama yicağı behrtıliyor. Bu sorunla karşı karşıya kalan hükümete, ıktısatçı ve İv piyasada durgunluk sürerken Irak Yunanistan'da büyük miktarda yatınm yapacak ATİNA. (ANKA) Irak, Yunanıstan'daki boksit rezervlermin işletilmesi içın bu ülkede «büyük miktarda» yatınm yapmayı kararlaştırdı. Yunanistan'la ortak yatınmlar konusunu görüşmek uzere Atina'da bulunan Irak heyetıyle, Yunanlı yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonunda Yunanistan'm buyük boksit rezervlni degerlendırmek amacıyla bır alumınyum fabrikası kurulması konusunda da anlav maya vanldığı kaydedılıyor. B. Alman însaat sirketlerînin • • dış siparişleri yüzde 9 arttı Ekonomi Servisi Geçen yıl, B. Alman inşaat şirketle rmç dış ülkelerden gelen sıpanşler bır oncekı yıla gö re yuzde 9 artarken, ıç taiepte yuzde 18 düşuş oldu, 1960 yıl'Dda, B. Almanya' ya 101 milyar marklık yabancı ın^aat sipanşi gelirken, ifteı de bu tutar 11 mılyar marka ulaştı. Bu si parışlerde Petrol Üreten Ül keler Orgütune üye ülkeler yüzde 90'la başta gellyor. Bunlar içinde de yüzde 50 lik paya ulaşan Irak S Ara bıstanı gende bıraktı. Geçen yıl, S Arobistan'ın siparişi, toplam sipaorişlenn yüzde 20 sınde kaldı. Yabana ülkelerden gelen siparişlerindeki bu artışa karşın, iç piyasada in şaat sektörünün tam bır dur gunluk içinde olduğu belirtilıyor. 19&0 yılmda inşaat sektörüne yönelık talep yuz de 7,7 oramnda düşerken, geçen yıl bu düşuş yüzde 18 e ulaştı. Fransada işsiz sayısı subatta yüzde 1,5 azaldı PARtS (ANKA) İşsiz sayısındakl artışı durdurmak amacıyla çeşitli onlemler alan Fransa'nm şubat ayında toplam işsiz sayısında yuzde 1,5 oramnda bir gerilemo sağladığı bildirildl. Resmi vertlere göre, ocak ayı sonunda 2 mllyon 34 blne ulaşan işsiz sayısı. şubat sonunda yü«Je 13 oranında bir düsuş ile 2 müyon 3 blna geriledi. Bilindifci gibl, Fransa'd* Urtldarda bulunan Sosyalist Parti Ulkede pderek artan işsizliği azaltmak amacıyla bir dizt önlem uygulamava koymus bulunuyor. Pransa'* da hükümet l?sixlige karşı, çalışma saatlerinin kısıtlanması, yatınm teşviklerl, yanm gün çalışmanın özendirilmesi gibl onlemleri uygulamaya koydu. EKIM'ln doğumunu dostlannuea duyururua Ulviye . Erdal BtLGEN 14 3.1983 turizmseyah/u irtun. *%£ T C T U R İ Z M BANKASI K $. PERSEMBEPAZAR 1S 500 P&2AKPCRŞEMBE 14JO0 15 MART SAYISI CIKTI • Nüfus cüzdanımı kaybettim Geçersirdjr Mehmet All özşen • ÎTÜ ve IETT karümı kaybettim. Geçersizdir. Nuzhet GÖKBEKK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog