Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 1982 ne ver aralnmava Resmı muzıgı tıyatrosu edebjyatı sıneması kankaturu heykeh grafıgı ve kentleşmesıvle Ru \o?laş ma hızının payıma duşenmı (çagının tedırgınlıgvns ters akışma kokuşmuşlu&una bcr karşı çıkan Ribı) bpn karşılaşmaya çal^ıvorurn Bu ulkenın bmlerce yıldır sovlu şevler urettıgını unut mavarak tnsan soyunun kotule'jmpvı omur boyu ıste mıvecpgını hılerek însan so vunun bır frun Eee bırader her şeyın bır tahammulü var Bırakın da şu püvercı nin martının kanat vuruşu nu sevredeyım Ya da su ke narında bıra7 npfps alavım» dıverpgını sanarak Ru kp hanet olavı desıl Gpçmış ku'tuılpr bıınun bPİgelerı *şın bır bışka vanı ıse kul tur ve sanatın vpmek ıç m?k sabı bır gereksınımın vanında ver almış olması Her çaKdR msanoglu bunu aramış Kabından kacagına volundan evıne kadar gu7eneştırmpk ıstcdifeı şev ler olmuş Hıc bır şev vapamimışsa odasmın duvanna bıığdaydan basaklar örmuş K^ndı toplumumuz ıcm de bu bövie Kıhmi keçesı, hevbesı hahsı oyası türkü PU başka sey mı' Sıska atının ustüne serdıgi çul ncabq hangı iBPreksınımın üru mı' Boyle olmasa np YUTITIS Karacaoğlan ne de Mevlft na Itrî Mımar Sman ohır du Ama yaş<mılan çağ a7 da çetın değıl Renkler çızEİIer ve seslpr kannaşası Hetn de oldukça pahalı zevk lerle Ben bir çoklarırnız pbi haddımı bılmeve çahçıvonım kultur ve sanat derken «Bu yılki resımlerİTii7 içinde ağırlığı bır anlamda »ikihler» ahyor Ne dersınız?» Kendılıgınden oluşan «lkıli»ler Hıçbır peşin yargım voktu oysa Bır baktım ıkılıler çi7mışım sonuçta tkı güvercın ıkı ınsan ıkı at Hatta bır ara sergımm admı bıle oluşturacaklardı bu «ıkilUler Sonra vazgeç tım Sergımde «tek»ler de var Yalmzlar Ama bır başımıza da olsak ıkılıleri yaşıyoruz hep Bır uretımm kaynağı olarak Butün kav ga v© gurultulerın sonunda da arayışlarımi7 aynhklan mız ve bırhktelıklprımız so nuçta ıkıhye dayanıyor Doğa da bunun uzenno kurul KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 çagdaş bilim çağdaş teknoloji Robot rekabeti General Motors şirketlnoe yapılan bir açıklamaya gore, muesseseye aıt fabrıkalarda bu gun ışçılenn sadece yuzde 16 sı kalıfıyeaır 2 000 vılma ka dar, nıtel.klı ısçı oram vuzöe 50'ye yükseleoekUr Çunkü, bu gun kaiıfıy« olmayan ışçüerın \a,ptığı ışlerm çogunu robot lar vapacak, bu yuzden de, ka lıfıye ışçı oram yukselecektır Robotlann ustlenrt.eğı ışler, daha çok tehhkeh, guç, gtırul tulü, sağlığa zararlı ışler ola caktır Işm bu \anı olumlu yan dır Bır de olumsuz van var dır Bunu da Bırleşık Oto Iş çıleri Sendıkası dıle getırmış tır Sendıkava goıe robotlar vuzde ellı oranmda ışçının ışı ne son verecektır Fakat, Sen dıka, yinp de oto sanayıinm otomatıkleşmesım ıstemektedır Uluslararası resabet bunu gprektırmektedır Sendıkava gore robotlann ışten ç^aruıgı ış çılere robot yapan labrıkalarda ış bulunacaktır. vehbı belgıl Çocukları atıp tutmayınız Amenka'nın Plttsburg Ümver sltesi çocuk uzmanı Dr John Caffey, bebekleri dızler ü>erın de zıplatmanm, havaya atıp tutmanm, ellen bacaklan ara sından çekerek çocuğu çevırme nın, jaramazlık eden çocuğu omuzlanndan tutup hızla sars manın çok tehlikelı sonuçlar verebileceğinl ilen sünnuştur Doktora gore, bu haller, çocu gun bevnı üzerınde onulmaz zararlara yol açabılir hattâ ço cuğ u oldurebılır Hele, küçük lerı baeaklanndan tutup daıre çızeosk bıçımde dondurmek daha da tehlıkelıdır Doktor bu konuda şu açıklamaları vapmıştır Bebeklerla toıçuk çocuklarda baş, oldukça agır, boyun adaleleri nisbeten zayıfttır O derecede kı vu ksrda saydığımız türden sar smtılar başm hızla, sılkelenma sıne, bunun sonucu olarak da ıç kanamaya yol açar Kana ma bejnın çevresmde bır tur kılıl meydana getirlr ve bn, beynin büyümesinl önler Eoyle bır durumda yapılacak ılk şev çocuğun derhal ameliyat edilerek kan kıhfının almmasıdır Ancak, şunu hemen eklemek gerekır ki, bebeklerde bov le durumlann teşhısi son dere ;e zordur. Doktor, değil boyte sert sar«mtılann, hattâ haftada bir ikı kez yınelenecek hafif sarsm ^ıların bıle çocukta. yukarda behrtılen hallere yol açabıleceğına eklemıştir Küçükken zeki bır çocugun büyüyunre geri 7« kah olmasımn nedenlen ara smda yukarda savdığımız nal ler de bulunmaktadır. Hangileri daha hayvan? Amenka'nın Detroit kenti hayvanat bahçesraın müdürü, on yıl once, yenı bakıcılar aldı Hayvanlara bakmaları ıçın değü, zavallıları seyırcılerm ko tulüklennden korumak ıçm. Çunkü son ıki yıl ıçınde, aır çok hayvan oldürulmuştü Örneğın, anasının kann torbasın dan henüz çıkmış, kendı kendl ne zıplayıp yaşammın tadını çı karmaya başlamış bu kangru yavrusu çocukların attığı taşlarla oldurulmüştü Renk Tenk, pırıl pınl bır ordek, sivn uçlu bır bastonla goğsü delınerelc yok edılmıştı Ustune atılan bır avuç çatapatın aynı anda patlamasından dehşete kapılan bır Ren geyığı, once karnındakı yavrusunu duşurmuş sonra çırpma çırpına olmuştü Tımsahların sırtlanna atılan yanııt sıgaralar hayvanların derılennl yakıp vucutlarına gomuldukça seyircıler gulınekten kırılıyorlaıdı Hl/Î \\1YOR So/en «Her nesne\e ya d,ı mı/a bir arabesk gozuyle hakmaya başladık» Buz cagı filmi Buz Çafı insanlannın yaşamını konu alan başanlı bır fılm Parıs, Amerıka Bonn'da gosterilmeye başlanmıştır Pılm Japonya'da nısanda gös tenlecektır Ateş Peşınde (Quest lor Fl re) adh filmın konusu Belçıka h çocuk romaru yazan J H Rosny'nın Ateş Savaşı (La Gu erre du Peu) adını taşıyan ro manından almmıştır Ulam ka bılesıne saldıran daha da 11kel Vagabu'lar kabıleı.m ateşı nı alıo kacarlar Bu7 Çağın da ateşım kaybetmek ne de mek11 80 bin yü önce kibrlt yok ki bir çakışta yenı bir ateş yaksınlar Kıbrıtsız ateş yak mayı da kımse bılmıyor A teş, ateşten yakılıyor Kabıle halkı ateşm peşine duşer Ka bılenm reısı ıle ıkı mensubu a tpşı ararlarker TPIS Nao bı raz daha uygar bır kabılace tufsak edılır fakat kabılenın gıızel kızı Ika kendısıne aşık ottlugu ıçın onu hurrıyetıne ka vuşturur Burada onemli bır filmm konusu değıl fılmm hazırla nış bıçımıdır Artıstlerın hıçbı riii ünlü değildir Bunlara B\ı? Çagı insanlannın gorunümünu vermek içın kazma dişler, ozel makyajlar, uzun saç lar, kıllı vücutlar yapılmıştır Makyajlann artıstlere yapıştırılması 4 saat sokülmelen ıkı saat surüyordu Ayrıea, bir sırkten kiralanan 20 fıle mamut eorunumü vermek ıçm hayvanlar takma uzun tüyler, k n n k ve U7un takma dışlerle donahlmıştır Fıller bırbırlermi bu halde sonınre fena halde urkiıp cıl yavrusu gıbı dağılmışlardır. Gürol Sözen 17. kisisel sergisini actı "Evimiz, sanatımız lıer şcyimiz arabesk icinde,, Ferda VOLKAN (THA Sanat Servısı) eçtıgımız yıllarda TBTde produktorluk ve denefımcıhk de yapan res sam Gurol Sozen son çalış malannı Galata Sanat Galerısı nde sergılıyor 3 5 yas= lıboya ve suluboya tablodnn oluşau duzenleme sanatçmın 17 kışısel sergısı Gurol Sozen sorularımızı yanıtladı «Sorumu7u jtenele yöneltmek tstıyoruz Sergınızi yorumlar mısınız?» Ashnda tum sanat dal lan ıçm aynı şey jçeçeriı Yaşanılam aktarmak yorumlamak Dogadakıni evdekını sokaktakım Korkumuyu tedırgınhffiıntzı sevKimızı umudumuzu, umut 6 (nsı resım 9 Dalmdavker resım Duşerken resım Duştugu an rpsım Cevresınde toplanırlarsa resım derım Bır bakıma herşey resım Sanat ve kultiıre bakış açınızı. ülkemiWn bu ko nuda ıçinde bulundufeu durumu helirler nmıni7? S17ce gunumü7 koşullannda yaşanan kültur ve sanatın nıteliğri nedir? Tam anlamıvla bır ara besk ıçındeyız Evıraız arabamız kentımız dılımız gıy S T 7 ve sanatımız UH Yalnız burada sanat derken genel anlamda sanatçıdan anlaşılanı vurgulamak ıstıyorum Her nesneye yadayaşadık lanmıza bır arabesk gözuvle bakmava başladık Bu gi derek hızlanıyor yaygınlaşıyor, boyutu buyüyor Oysa kultur boylesıne bır karmaşayı fçerektırmıvor Sanat da bıa karmasada kendi 8EN BANkTEİ? tCAPGA A&AGIDAKILEB DE BANKERZEDELEP **§ Hanı deseler ki dahndan hır e jvercın dıışse yere han onlar... ya siz? Satın aldıgınız menkul degerleri dilediginiz an geri satabitirsiniz. SAMSUN Kâzımoasa Cad No 5 Kal 1 SAMSUN TEL 19 48? flQ3 20 894 Tüccar, memur, işadamı, öğretmen, Siz de, güvenli bir yol seçin. Banker Kastelli kısa vadeli yüksek faizli çiftçi, evkadmı, emekli... menkul değerler alıyor, satıyor. Yararlanm. mestekJeruşteri Kazanm. Onlar gibi huzur içinde yaşayın. Binlercesı guvenli bir yol seçip, ne olutsa olsun Batıker Kastellide buiuştular. GENELMUDURLUK TFI ?0°°00 01 28 0a69 Ka ıUsMckpr S Vec /ISTANBUl ELMADAĞ &jrriıuriYet C ad ErV Apt No U K a t ? Elmadafl İSTANBUI TEL 4162 50 4162 S 4162^2 4162"v3 A^ıyof E t ^ l ^ a n Ka 1 Kadkoy İSTANBUL TEL 3818J8 380693 3807 58 38 4173 ANKARA A!itürkBü(va'ıNff97 Kat4Ki7Jay ANKARA TEL 1?S9 00 18 32 54 İZMİR Cur"hurve1 Mey Meydan Apt No 11 Kat 1 Daıre 3 İZMİR TEL 212094 21 "55 90 '91 /92 KONYA HuVumet Mevdanı Mıhcızaae istıanı Kat 2 TEL 11 957 MERSİN AtaturkCad No 1 4 1 MERSİN TEL 16458 ANTALYA AtaturkCad Rasıt Berbetjgtu IshanıKat 1 No 67 ANTALYA TEl 5049 75 51 Banker KastelH Menkul Değerler llcaret A.î>. BANKEn KASTELLİ MENKUL DEĞERLFR TICARET A 3 n,n NOMINAL SERMAYESI TAMAMI ODENMIŞ OLUP 500 000 000 TL dır BAHÇEKAPt < Val { Man Asrr^ ^al No ^1 * BahçeKac /İSTANBUL TEL 20 5^ 20 (5 Hat) 22 14 79 223398 KADIKÖY ŞİŞLİ RyyjkaereCad No 4Ka 1 ıt ı&Si'CannKarşsı) Sslı/ISTANBUL TEL 464312463943 464271 BAKIRKÖY Bakırköy/İSTANBUL TEL 71 2644 BURSA Atatur* C8t) Kufiul işham No 59AsmaK«t BURSA TEL 2036911 338 KAYSERf C jı^hurıye Mah Vatan Cad Buyukaksakal Işhâru No 16 Kat 2 KAYSERl TEL 13931 1 ESKİŞEHİR KoD ub3StMevdâ' InoruCad Po'suk Is^ar Ka' 2 No 201 202 ESKISEHIR TEL 16185 r 11 FRANKFURT KAISER Str 60 6000Franklurt/M DeutscMand TEL. (0611)233243 233244253326 TELEKS 4189679 Kas'D No9 Fbu22>ya Caö Kaste1 Han
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog