Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 16 MART 1982 teievizyon 19.20 TV OKULU «Herkep bir topvar, Ze«ve», «ı» Bu derste, alfabenln 34'üncü sayfası işlenir. çalıştı, yardım etti» cümlesi öğretilir. «Kaya lantı yapalım» cümlesi kelımelere, «Dıiğun ki türkü söyle» cümlesi hecelere ayrılır. «V», harfleri öğretillr. Müsahipzadeyi anlamamak... Salahadin KÜÇÜK İstanbul Şehır Tıyatrosu, 1 Kadıkoy bolumunde Mu sahıpzade Celâl'ın «Aynaroz Kudısını» sergiliyor. Turk Tıyatrosunda Musahıp zadenın onemlı yerı vardır. Batı ozenüsı tıyatronun geleneksel Turk seyırcılığinm karşısmda guçlendığı yıllar da Musphıpzade Celâl yenı ıle eskının bu kavgasında bıçımsel çozumu getıren ılk tıyatro yazanmızdır Osman iının son gunlerınde onu bu başarıya goturen Karagoz ve Ortaoyunu teme) ögeleridır. Cumhunyetten özellikle 1930'dan sonra Musahipzade'ye yardımcı bir ortam gelıştı Hazım Kormukçu, t. Galip Arcan, Behzat Butak. Kemal Kuçük gibi guç lü oyuncular Müsahipzade' nin oyunlarma güç katarak oynuyorlardı. Bu arada, çok önemli bir gerçegi açıklamak gerekir. Ertugrul Muhsin'in özenle geliştirdiği disiplinli Batı tiyatrosu örnegindeki Şehir Tiyatrosu'nda o gunku adı ile Darulbedayı'de Kemal Kuçuk tıyatroya olan engın tutkusu ve bilgisi üe çalışırken dennden denne bır eksıklığın sez gısı ıçınde ıdı Onun, Batı tiyatrosunun guçlu uygulayıcısı Ertugrul Muhsın'den ayrılan bır yanı vardı. Kemal Kuçuk sureklı olarak Turk Tiyatrosunun arayı^ı ıçınde ıdı Bu ıstekto Musahıpzade ıle Kemal Kuçuk bırleştıler Ö7de anlaşmış candan iki dost oldular Evet çok lyt anımsıyorum, Müsahipzade sık sık evımıze golirdı Ağabeyım Kemal Kuçuk ıle karşılıklı konuşmalarını dınlemeye doyamazdım. Müsahipzade canlandırmak istediği kişilerin taklıt lerinı yaparak uzun uzun anlatırdı. Kemal Küçük son radan bu kabataslak yazıla nn üzerinde çalışır hem oyuncu, hem yönetmen olarak Musahipzade'nin getlrdiği orta oyunu ögelerine dayalı konuyu ve kişilerl. aradığı Turk Tiyatrosuna uygun bir anlayışla, çekinmeden soyleyebılınm, yenıden ya?ardı Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi, Mum Söndü bu ışbırlıgınde yazılmış oyunlardı. Bu arada. şunu da belırtmek gerekir Musahipzade'nin bu oyunlarında bır özel lık daha vardıı O gunun guçlu sanatçılannm taşıdıklanoyuncu kışıhklerı goz onunde tutularak bıraz da onlara bıçılerek yazılmıştır Aynaroz Kadısı nda Karagoz oyunu bo'umu, çok ıyı Karagoz oynatan rahmetlı Hazım ıçın, Şem'i Molla Ro lu de ozellıkle Vasfı Rıza ıçın konmuştur. Kadıkoy'de sergilenen «Aynaroz Kadısı» Musahıpzade'yı anlayamarnanın bır örneğl olarak oynanmaktadır. Yazıldıgı günün koşullan içinde ilk kez Kemal Kuçük'ün sağlam bir yorumu İle konmuştur bu oyun. Moliere'de Shakespeare'de olduğu gibl Müsahlpzade'de de evrensel değerler var dır. «Aynaroz Kadısında, orta oyunu yapısalhguıda ruşvet, içtensızlık, lkıyuzluluk ve de dınsel yobazlık ış lenmıştır. Ne var kı değişen toplum ve aradan geçen yıl lar ıçınde Mubahıpzade'de sergilenen Osmanlı goruntusu yok olmuştur. Bu nedenle olmeyenı bularak yenı bır yorumla sergılemek gerekir Oysa bugun Şehır Tiyatrosu'nda oynanan oyun anlamsız, soysuzlaşmış. bır ortaoyunu gorunumundedır Oyunda ıçtenlıkle, bu yuk çaba ıle oynayan genç sanatçıların bunda bır kusuru yoktur. Bu sonucu yaratan Musahıpzade'y» çağ dışı bır anlayışla, eski yorumu ıle vcrmekte dırenen yö netmenıdır. Oyunda Kadı Yakup Efendı'yi başarı ıle oynayan Rauf Altıntak, rolunu yönetmeninden çok da ha ilari bır değerler çizgısın de yorumlayabılmiştir. Müsahipzade Celâl'i günü muz koşullan içinde yenıden aramak, yeniden yorum lamak, yeniden anlamak ge rekiyor. 19.50 SAĞLIK Programda Türkıye'deki böbrek hastalıklarımn nedenlerl anlatılıyor. Programa Ankara Ünıversıtesı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Özdemir kaülacak. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 MINİK KONSER Orta Oyuncular'ın sergılediğl «Kiralık Oyun»dan... Albenlz'in «Asturias» ve Villa Lebos'un «Ml Mlnör EtÜdnünü Cengiz Coşkuner gltarla seslendirecek. Öz ve bicimde ilginc bir yapıt: 21.15 TÜRKİYE ÜZERİNE OYUNLAR 160 oyuncunun rol aldığı, 1.200.000 lıraya mal olan dizl, Mondoros Mütarekesinln imzalanısından, 9 Eylül 1922 tarihine kadar, Türklye üzerine oynanan oyunları sergiliyor. Dızlnin ilk programı Kanuni devrinden Mondros Mütarekesine değin geçen zamanda, ülkemiz üstündeki besapları, oynanan oyunları sergılemeyl ve izleylcilerl, gerıde kalan ön programa hazırlamak amacmı güdüyor. Programın hazırlanmasında, îngiliz Dışişleri Bakanlığmın yayınlanmış belgeıerl, konferanslar, kabıne tutanakları esas alınmıs. Yapımın bir özelliği de, bugüne değın, Türklye üzerine oynanan oyunlarla llglll yapımlarda hep askerl yone ağırlık verllmesine karşın, bu dızlde ağırhgın dlplomatık yone kaydırılmış olmasında Dizlnln tümunde anlatıcı olarak Can Oürzap rol aldı. ötekl önemll rollerde lse Zafer Ergın'i, Nurtekln Odabaşı'yı, Engln Cezzar'ı, Reşlt Gürzap'ı, Erol Kardesecl'yl, EJder Akıgık'ı. Yılmaz Gruda'yı izleyebileceğlz. "KlRALIK OYUN,, Yazan: Ferhan Şansoy / Dlapozltlfler: Mustafa Dorsay / Müzlk: Ferhan Şsnsoy / Sahne Düzeni: Ferhan Şensoy / Dekor: Orta Oyuncular / Oynayanlar: Ferhan Şensoy, Tarık Pabuçcuoğlu, Raslm Öztekln, Hlkmet Karagöz, Ayla Aslancan, Zeynep Tedii, Merlç Başaran, Noslihan Kılıç / Küçük Sahne Orta Oyunouları Dikmen Gürün UÇAREB rtaoyuncuları'nın başarılı ıkl sezondan sonra, yeni mal sahiblnin Isteğlyle Kücuk Sahne'den ayrılmayo hazırlanırken sergiledlkleri Kiralık Oyun öz ve blçlmde deflişlk boyutlar taşıyan sağlam bir eser. Ferhan Şensoy bu oyununda öncellkle Osmanlıların son dönemlndekl ekonomlk yapı Ile bugunun cokuntu hâlındekl ekonomlk yapısı arasındoki benzerllkleri vurguluyor. Osmanlı devrınde yabancı ülkelerin ekonomik açıdan devletl zorlayarak egemenllk kurma ıs tekleri, Duyunu Umumlye ve Osmanlı'nın aldığı borçların falzlerinl blle ödeyemeyecek duruma duşmesi ve bu ekonomik keşmekeş Içlnde Galata bankerlerlnln akıl almayacak olculerde kuvvetlenışlerı ile Cumhuriyet Turklyeslnde son yıllarda mâll acıdon aşırı zorlanma, İMF ve bu zorlanmayla soluklonan bankerlerln ekonomlyl etklleyen bir guc hallne gelişlerl arasında cizılen paralelllk llgl çekici. Oyunun bu temayla bağlantılı ıkincl boyutu da Kiralık Konak'la arasındaki benzeşme. Yazar. Yakup bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , II 1 23456789 SOLDAN 8AÖA1 1 Arlstofones'den sonra gelen en unlü Yunan komedl şaırl. 2 Asıl ...Bir masal kuşu. 3 Eski dllde ip... Bir renk. 4 Kromun simgesl... Bır defllştokuşta üste verllen şey. 6 Tanzlmat dönemlnln ünlü sadrazamı. 7 Kriptonun simgesl... Yaoanl hayvan borınaâı. 8 İsvlçre'de bır kanton... Müslümanlıfiın farîzalarından blrl, 9 Kalın yapraklı, yeşllimsl küçük ciçekll bır aflaç. YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Eskl Roma'da Tıcaret, Hırsızlar ve Yolcular tanrısı. 2 lutsak... Rad yumun simgesl. 3 Inak... Vesvese. 4 Üzüm veren bltki... Irldyumun slmgesl. 5 Bir calgı... Gamın dördüncü notası. 6 Bir hayvanın yavrusu... Ayak. 7 Radonun slmgesl... Italya'da bir şehlr... Holmlyumun slmgesl. 8 Telll balıkcıl... Adım. 9 Ispanya'da bir şehlr. Q 22.05 AŞK GEMİSİ «Zoraki Nişan» adlı bu bölümde, gemlye sirketin hlssedarlanndan blrinin karısı olan Elllot ve kızı binmıştir. Elllot kızıyla doktoru evlendirmek amacındadır. Ama bir yanhşlık sonucu kızı Gopher'le nişanlanır. Gemide iki kişı daha var: Sahte lsimle seyahat eden doktor ve onunla tanışmak lsteyen bir genç kız. Yalnız Evie başka bırini o sanarak onun peşlne dü5er. Aynca kaptanın arkadaşı olan Steve Bryan da gemldedlr ve gemide okul yıllarındaki sevgilisine rastlar, ancak sevgilist artık rahlbe olmugtur, 23.00 HABERLER • E• H• U1 1 Kadrl'nln Kiralık Konak romanındakl yaşamla Orta Oyuncularının terke zorlondıkları Kücuk Sahne'dekl yaşamları arasında köprüler atarak her Ikl dönemde de yenl türeyen sınıflarm değer yargılarını olumsuz yönde değlştlrmelerlne. gıderek bu değerleri yok etmelerlne değlniyor. Kiralık Oyun'un bir başka boyutu da «Olay tiyatrosu» nlteliğlnl taşıyan ve ıkincl bir mekanda «Kulls glrllmez» bölumlerlyle yânl ana oyunla ddnüşumlu olarak sahnelenen klracı sorununa yönelik parodller. Dlğer oyunlarında olduğu gibl Kiralık Oyun'da da Şensoy dlyalog esprısıne dayalı bir çatı üzerinde calışmış. Seyirclyi dz'u vurgulayan her esprl lcin önceden hazırlarken zamanlamayı çok Iyı ayarlayabllmış. Tabl oyunculor da bu zamanlomanin bılınçınde Bu nedenle de soylenen her soz yerlne oturuyor. Aynca, eserin İki sah nede sergılenmesi oyunu geniş leten bır nitellk. Ferhan Şensoy'un kurgu ve sahne düzenlnde uyguladığı boyutlarla oluşturduğu yapı bütünlüğü Kiralık Oyun'u öz ve blçlmde İlginc bir oyun olarak ön plana çıkartıyor. izleyici gözüylö Bize ne kazandırıyor? Bizler Boğazlıyan Kapalı Cezaevl'nden televlzyondan başka Izleyebileceğl aracı olmayan bir grup mahkumuz. Cezaevlerlnde dışanya göre televizyonun eğitim ve öğretlm açısından öneminln bir kat daha artmış olması bir gerçeKtlr. Bir bajka acı gerçekte de böyle önemli yaygın ve görsel eğitim aracının olumlu kullanılamamasıdır. TRT yayın saatinln büyük çoğunluğunu yabancı kaynaklı (özelllkle ABD) dizilerle doldurmaktadır. Toplumumuza ve kültürümüze yabancı olan «Dallas», «Tatb Sert», «Savaş Tüdızu gibl dlzl fllmlerle ve kaliteslz, kırkelll yü öncesiıüb filmlerl bize ne kazandırmaktadır? Gösterimlne yenl başlanan numunelik bir, iki yerll dlzinln daha lyl bir şekllde yapımının çoğaltılmasım dllerız. Bir de basında yayınlanacağı duyurulan fakat son anda kaldınlan programlara değlnmeden geçemiyeceğiz. TRT bu tutumundan vazgeçmelldlr. Yasaklanan programın yayınlanması daha sonra daha gülünç oluyor. Bu ne perhlz bu ne lahana turşusu. llgl duyulmayan programlann ısrarla sürdürülmesi ayrı bir konu. Hüseyin KÜÇÜKSATAN • 12 3 4 5 6 7 8 9 A 1 A I jj ç i > N 2 V A A T 3 A L A M AN A F 4 M A ıL A P A £ c L A A A £ 5 İL h L Jl 6 h ü I K £ t \Â 7 I N A A 1 [fj A 8 T Li N a H |c I£ [T T B fp 9 • •• i • •E • uırimu Sanat Galerileri HALEARPACIOGLU ResimSergisl 930Nlsan Kurtuluı cıd. 191/B simmkOy 7. fCunıluş YüdönümO "TOtk Resminde Insan ve Portre" sergisiyle kutlamyor Kasım 1982 Resim satmak isteyenler Iç'ıtı. Kmtatac Cad. 191/B Sinemköy f 4 0 4 7 83 OCH/U/1NS 449295 EROLDERAN Resim Sergisi 19Mart8Nisan Kurtulu* ca 191/B Sin.mkOy REFİKEPİKMAN ilk Toplu Sergisi 731Mayıs Kurtulu» cad. « I / B siMmkOy 404783 4047 83 404783 Orhan Veli sıcaklığı. Sadiye AKAY elefondaki dost ses: «Bir Orhan Teli gösterimiı var; saat 18'de ffelebüir tnlsinlz?» deylnce: «Sevinçle!» yamtım vermistim. îyi ki gltmişlm. Kaçırılamaz bir sanat sölenlydi: Orhan Vell Kanık, bu subat akşammda, Haydarpasa Lisesl'nin Jcız, erkek öğrencilerinin ağzında şilrlerlyle dile getirildi. Yaşadı bir kez daha kulaklarımızdan, gözlerimizden Içimize dolarak aramızda... Her şliri, duyula duyula, hakkı verile verile okunup dinlenirken bir ışıltı kaplıyordu içimizi o soğuk salonda... Zamanında başka hlzmetler için yapılmış ama uzun yıllardan beri okul olarak kullanılan o yüksek tavanlı kalorifersiz yapıda, bir kış akşamı yüreklerımizde canlanan Orhan Veli sıcakhğını yaşadık. O şiirlerle, bir kez daha yaşam sevincini, insan, doğa, Istanbul sevgisini tüm yoğunluğuyla tattık... Llsedekl Kültür Edebıyat ve Yayın Kolu'nun ekip çalışması olarak 19 Şubatdan beri sunulan, Reji Asistanlığını Mahmut Koç'un yaptığı, Müzik ve Efekt Ismaü Salm, Yer Düzeni Hüsnü Çendek Ahmet Demirhan tarafından üstlenen gösteride oynayan öğrenciler: Ayla Zafer, Emre Aydın, Eşret Ergür, Fadime Sevlm, Feray Seymen, Gbkhan Öztütüncü, Mahmut Koç, Namık Gökçeer, Selami özdemir, Tanju Dayday idiler. Emek veren öğretmenleriyle, yöneticilenyle birlikte hepsine kutlamalarımızı nice yenilesek az gelir; var olsunlar!... 1 I F0RUMSANAT6AIERİSİ nazlı.. I/17MART1982 Mtt mm CADoesı a ntvtm» tntttUL TlUIDh 4*03» 1UD» tM« UMrm URART SANAT GALERtat ELİFNACİ Nıtarmort S*rtM U>31MartIM2 •GtolS»natlar G»lwW Pwj85Nlfant«iı galata sanat galensı GÜROLSÖZEN' Resim Sergisi 15M«rt6Nian tünelgecltişhanı9/2B 493551 SABİT KARAMANİ Seramik Sergisi 13Mart31Mart T radyo TRTI 05.00 Açılı$, 05.05 Ezgı Ker vanı, 05.30 Şarlular, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bolgesel Yayın, 06.30 Koye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün Içinden (2), 10.00 Kısa Haberler, 10. 02 Arkası Yarın, 10.22 Bolgesel Yayın, 11.05 Okul Rad yosu, 12.00 Kısa Haberler, 12.10 Öğle Uzerı (3), 13.00 Habsrler, 13.15 Saz Eserlerı, 13.30 Bolgesel Yayın, 14. 45 Öğleden Sonra (4), 16.00 Kısa Haberler, 16.05 Okul Radyosu, 17.00 ulayların Içjıden, 17.30 Erkekler Faslı, 18.00 Kısa Haberler, 18. 05 Çocuk Babçesı, 18.20 Haf tanın Çocuk Şarkısı, 18.23 Bolgesel Yayın, 19.00 01.0U TRT II ıle Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Şarkılar, 20.00 Koyümüz Koylumuz, 20.20 Solıstler Geçıdı, 20.40 Muzık, 21.05 Solıstter Geçıdı, 21.35 Dınleyıci Istek lerı, 22.00 Kısa Haberler, 22. 05 Küçük Konser, 22.25 Şarlular, 22.45 Türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenın 1çmden (5), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Gece Yarısı, levent akaylı RESİM SERGİSİ J8/5IMARTI98; EİAPMARMARAPASAJIIAKSİIVI İLHAMİ DEMtRCl ResimSatfsi 13Mtft16Msm SEYİTALÎAK PALYAÇO FotoğrafSergisî 16Mart3Nisanl982 İSTANBULENOLISHKOLTOR DERNEĞİ SALONU Adlı Han Cumhuriyet Cad. 279 281 Harbly» • Istanbul ÜMÎTYRSflRPf SİİNflTGflLERİSt Isttkltl Cıd. Paşabıbçe Yanı Yapı Kur HmtTel: 44 96 33 ReılmSerglsi 1729 Mart 09.30 Sabah Konserl, 10.00 Şarlular, 10.20 Türküler, 10. 40 Ekonomi Dergisi, 11.00 Hoş Sada, 11.30 Türküler, 11.45 Muzık, 12.00 Kadınlar Topluluğu, 12.30 Küçuk Koro, 13.00 Haberler, 13.15 Müzık, 13.30 Türküler, 14.00 İki Solıstten Şarlular, 14.30 Yabancı Dıl Ögrenelim, 15. 30 Barok Müzık, 16.00 Türkülerıyle Ega, 16.20 Arkası Yarın, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olayların îçınden, 17.30 Yurttan Sesler, 18.00 Çağdaş Turk Sanat Muzığı, 18.30 Aşi na Yuzler, 19.00 01.00 TRTI ile Ortak Yayın, A v l OLJIIL4L crtrvTr Goteri Moda Caddcsl 264Motfa Teli 37 15 31 ZIYA KESEROĞLU Resim Sergisi 4 Mart25 Mart ZOHTÜMÜRİTOĞLU Sergisi 17Mart30Mart CEMALTOLLU Resim Sergisi 1327 Mart 1982 MUhatpasa Cad. 24 YenlşeUr ANKARA 18 65 19 J 47C743 sinemalar tiyatrolar 70mm"FULL REOPHONICSOUND UMUTFİLMABDURRABMANKESKİNER SUNAR YÖNETMEN OYUNCU :TURKAN ŞORAY TRTIII 07.00 Açüış, 07.02 Güne Başlarken, 08.00 Sabah Kon serı, 09.00 Turkçe Haberler, 09.03 Çeşitli Sololar, 09.30 Dıre Straıts'ln «Making Mo vıes» Albumü, 10.00 Caz Mü zığı, 10.30 Haflf Batı Muzıgınden Seçmeler, 11.00 Oğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Dıskoteğımızden, 13.00 Konser Saati, 14.30 TürkUlerımlzın Dünü Eugünü, 15.00 MUziklı Dakikalar, 16.00 GU nun Konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Sızler îçin, 18.00 Müzık, 19.00 Haberler, 19.12 Oda Muzığı, 20.00 Müzık, 20. 30 Caz Dunyasından, 21.00 Solodan Orkestraya, 22 00 Haberler, 22.12 Gecenın Getırdıklerl, 23.00 Bızun Sesimız Bızım Besteclmız, 24.00 Gece ve Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. Seanslar: 12.0015.0018.0021.00 (°IİP^İ1*) 2. HAFTA ESER: YAŞAR KEMAL MÜZİK: ZÜLFÜ Lİ VANELİ KAMERA: GÜNEŞ KARABUDA AS Harbiye / MELODİ Levent / KENT Kızdtoprak / ERCAN Kadıköy «s 75 ss yüara öldürseler Itur Merkezi ozgun sanat yapım vonetım MustjfıOtuzSunar. İSTANBUL ODA ORKESTRASI şefHMÜRSELÇüK Müzik / Rıle / Şn / Kcsim / Grafili 7;Şaydam Dant, Koreopafı: OVTUN TURFANDA, ALTAN TEKÎN GöıüntU Yönetmenl: SADIK KARAMUSTAFA Solistler PERDIATUNER (Bariton). CELAL AKATLAR (Obua) NEŞETRUACAN (Gitat), VAZBALTACIGIL (Kontrbai) TtMURSELÇUK, KARMAGOSTERI CEVRETlYATROSUndJ TEL250178 HODRlMEYDAN SEN, BEN VE DİGERLERÎ 3. HAFTA TRT11 07.00 Açüış, 07.02 Solıstlerden Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Muzlk, 09.00 Şarkılar, 09.15 Folklorumuzdan Moüiler, r n p ı 11/ IVIÜZ.İQrlUi O^>V^Ur\ N /ıi"r7iı//ıı CTîSlve PAZAfl TAKSİMVENUS TIYATROSUNOA DAVETlYElfR BANKER KASTELU MFNTAŞveBIMTASçubcletınıi» W€)\ GVVI/lN'nın Yves MontudMichel Piecol YÖNrCLAUDESAUTET P.t«sl, Salı, Çar*amba 13.00 • 15.30 • 18.30 21.00 15.22 Mart 20.30 G Ekonomi Dergisi (TRT2, Saat 10.40) Ekonomi Dergisı'nin bugün yayınlanan bolümünde gelır vergısı konusuna değiniliyor. Yıllık beyanname vermek zorunda o r ı yükümlülerin dikkat etmeleri gereken noktaL \ belırtıliyor. Konuşmacı: Maliye Bakanlığı Ba^Hesap Uzmanı Mehmet Şirin. Programı Sezl Nuhrat hazırladı. etıgüıell yBnatan AUANERBUIAK yapım YIUMR1M YANIUMAZ CARSWI8AHAIKG0NO sunfer 2IS3df matineter PAZAR 1830 WRS CTESI W 3 f l 1530 f0^^ VENÜSTİYATROSU'nda DAKBRA STRERAND KIUS KRISTOFFERSON YÖNETMEN • FRANK PIERSON Seanslar: 11 0 0 13 45 16.00 18 4521.30 STEREOPHONIC SOUND RENKU ASRINYARIŞI BOURVIL, ROBERT HIRSH P«r*. Cu. C.tasl Pazar 13.00 15.30 18.30 21.00 Kor* Şahltlerl Cad. No. 50 Ztnclrllkuyu İSTANBUL OYTUNTURFANDA vetSTANBULDEVLETBALESl SANATÇILARI T«lt66 74 1967 04 96 CO « S T k t ı Bale y Kent Oyuncuları EDMOND ROSTANÖ * HARBIVE KENTEB IIVfTROSU J g j l g * S u v l DÜZELTME 14.3.1982 tarihli Armağanlı Pazar Bulmacası'nda bir yanlışhk olmuştur. Soldan sağa uçuncü sıradakı dorduncu kelimenın ipucu «1949'da Istanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiş olan ünlü bir iktisatçı vo istatistikçimlz değıl «Türkiye SSCB sınınnda, Ho pa ilçesine bağh bir köyümüz» olacaktır. Düzelttr, ozur dilenz. Cjrj.Per5.Cu.20J0, C.ttji, 17.00 20.30 Pazar 14.3018.00 M02İKAL2BÖL0M VENOSTlYATROSU Taktim Meydanı Td: 49 69 44 cuma2i.OOc.tesiiaC3ü pazar 1500 CYRANOde BERGERAC IİAIOD vcMAUDE ctesi 15.00 2. Hafta ÖLÜMÜBEKLERKEN " L a Mort» Endlrect" •* ' üsküdar sunar tiyatrosu halk cad 37/tlf 330618 bizımtiyatro hamlet Dlmtcn Budınf fSAN YALNIZ Franz Liszt BEBEK Sibeüus ««, Yaşar Kemal 3 GRAND PAS DE DEUX tMnrkosHiın O s m a n Ş e n g e z e r * (YÖN.BERTRONDTAVERNDER21' shakespeare •C Oynı Romy Schmldar > Harv«y Keltel »».ta»ISalı,Car«.Par».eum» t 14.00 • 16.30 19.00 . .C.t«IIP«.ll.3O14.0O16.3OI9.00 yöneten zafer diper t UNUTULMAYANLAR DİZlSİ 7 'şANTİYATROSirnda2i Mart saatiseo1 t Yvas Montand CESARETROSALIE YÖN:CLAUDESAUTET d ptesi dısında hergece 2OPP ctesl pazar I5.oo ıs.oö TMÜR SELÇUK RESîTALt VENÜSTİYATROSU'nda 23 Mart 20.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog