Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 12 16 MART 1982 nın evl örneği gıderek artar îlgınçtır Muhtar'ın evı tıpık ve özgun bır Sıde yapısı gosterıyordu ıkı katlı bır bınavdı Bınayı koruıtıa ya aldık kamufastırılmast ya da yıkılmasını bu nıtehk lerınden dolayı onledık Bır sure snnıa baktık kı Muh tar bu ozgun evı vıkmış ye rıne çok katlı çırkm bır o tel yapmış Bakanhklar uygulama Iarı bırlıkte yurutsun dedi niz Evet Çunku Bakanlık lar ne yazık kı boylesıne ke sın ve katarlı olmak gere ken bır konuda bıle tepkıle re gore tutum degii,ıklısı ıçı ne gırebılıvorlar Soıu şu dur Tuıkıyenın eski eser leıını koruyacak mıyız ko rumayatak mıyız? Yasal degışıklıklprle Anıtlar Yüksek Kurulu nun gorev alanı sınırlandırıhyor ve bdlgesel karar bırım leri oluşturuluyor Ne yapılırsa yapılsın onemlı olan verılmış bır ka rarın o karar organındakı kışıler degıştıkçe degışmemesıdır Yoksa hıç bır ış ya pılamaz, ış yapmaya çalışır ken bır de bakarsınız adam lar sızın en degerlı esKı e serlennızı kaçırıp kendı mu zelerıne yerleştırmışler Ge çenlerde dp vasa degışe^ek(Arkası 9 Sayfada) Ânıtlar Yüksek Kurulıı Başkanı: Eski eserler korımacak mı, korımmayacak mı? H Boğaziçi'nin düzene sokulabilmesi için SlT planmm Imar ve îskan Bakanhğınca onaylanarak Istanbul Belediyesı'ne gönderılmesi gerektiğini söyleyen Prof. Orhan Alsaç «Anıtlar Yüksek Kurulu da eski eser oldu, korunması gerekir» dedi. Selim YALÇINER < Eskı Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanı Prof Dr Orhan Alsaç, gorev alanlarma gıren konula ra ıhşkın goruşlerını bıldırmeyı surdururken Istanbul Bogazıçı'ne de degındı «Boğaziçi SIT planmm neden tmar ve Îskan Bakanlıgı'nca onaylanıp Istanbul Belediyesi'ne gonderilmediğıne ftkıl erdirmek mümkun değılciir, bu plan olmadan da Boğaziçi'nde köklü duzenlemelere gidilemez» dıyen Prof Alsaç, Anıtlar Yuksek Kurulu çalışmalarına yonelık sorularımızı yanıtla maya devam ettı Sıde ıçin son önerıniz ne? Bızım de onayladığımız kamulaştırmanın engel lenmemesı gerekir Gerek Kultur ve Turızm Bakanlıgı, gerekse Imar ve tskan Bakanlıgı Sıde'dekı kamulaştır malan bırlıkte uygulamalı. Yoksa, Selımıye Muhtan' 116 DISK davası sanığı ile ilgili itiraz yapıldı tstanluıl Haber Servısi DISK ve baglı sendıka larm çeşıth kademelermde gorsv yapmış anca.k bu ko nuda açılan dava kapsa mında olnidyıp tutuklu bu lunan llb sanıkla ılgılı ıtı raz yapıldı Tutuklu olup haklarında dava afiirmmış sı uıa ıııı tuta^ıuıuk ndllerının ıkı ayda bır yapılan >a sal ıncelemesı nedenı ıle DISK avukatlarınm yap tıklaıı tutukluluğa ıtııaz da, 19 aya yakın bır sure dir tutuklu bulunan sanık ların açılmış bulunan DISK davası ıddıaname sı ıle ılışkılı gorulmedıkle rı belırtıldi Sanıklar hakkında açıl mış bulunan bır başka da va da bulunmadıgı vur gulanan DISK avukatları nın yazılı «talıliye kararı \ erilmcsı» ıstemınd«, ozet le şu konulara değınıldı «Yasalanmızın tanınuçer çevesinde (tutuklama) ted bir niteiığınde olan hukuk sal bır kurumdıır. Ozgurluklerı 19 a\a yakla^an bır uzun zaman surecınde kısıtlanmış olan mı» ekkil sa nıklar açısından tezaı bir mahıyete donu^memesi ge rekirdı. Dosyada tutukluluk lıalinm devamını gerektiren ciddi hiçbır delil olmadığı gibı, (sendıkal faaliyetlerın) aleyhe delil olarak duşunülmesı. suç sa \ilmasi, yasalarımızda a çıkça belirlenmiî amacın dışında. mu\ekkıl sanıkların magdumetının artnıa sına neden olmaktadır. Ha zırlık soruşturmasının makui sayılan bir sure içınde bıtirilmcsi, en azından mm ekkil sanıklar yaranna tutukluluk halinin sona er dirllmesi İçin gereklidlr.» MGK, Turizmi Tesvik Yasasını benimsedi Turizm kredileri turistik merkezlere yöneStilecek Turistik işletmelere elektrik, havagazı, su, haberleşme için indirimlı tarıfeler uygulanacak Turizm Geliştirme Fonu kuruluyor. ANKARA, (ANKA) Turızm Teşvık Kanunu, Mıllı Guvenlık Konseyınde goruşulerek ka bul edıldı Resnıı Gazetede yaymlandık tan sonra yuıurluge gırecek olan Turızm Teşvık Yasasıyla Turızm ve Tanıtma Bakdnlıçı bunyesınde «Turizm Gelıştır me Fonu» oluşturuluyor Yenı yasa turızm kredileri nın oncelıkle turızm alanlan ve turızm merkezlennde yapı lacak \aıııımlara tahs'sını on iiv uyor Tunzm Bankası tu rı/m alanlan ve tuıızm mer kezleımdekı beUelı yatınmlara tahsıs edılmek uzeıe vabancı kaynaklaıdan dovız kredısı ala bıleoek rurıstık işletmelere elektrik havagazı su ucretlerı ve baber lesme konularında oncelık ve ındınmlı tarıfeler getııen ya sa, belgelı ışletmelerde nıtehk lı yabancı uzman personel ve sanatkarlann Turızm ve Içışle rı Bakanlıklarının ıznı ıle ça lıştırılabılecegı, ancak bu şekıl de çahştırılacak yabancı per sonel mıktarının toplam peıso nelın yuzde 10'unu geçemeye cegını hukme baglıyor Öte yandan Bakanlık belşe lı turızm ışletmesmın tamam layıcı bır bolumu olmak kavdı ıle «Talih ovunları» ovnatabı lecek mahallerı saptama ve buraları ısletecek kısılere i7'n verme yetkısıne sahıp kılını yor Yasada, oluşturulan «Turızmı Geliştirme Fonu» konusunda vasarla so^le denılıvor «Tunzm alanlarında ve tııri7m merke7İerınde ver ala cak Uııi7nı \atinnilanin valı rımın Miztle lîine kadar en çok 20 >ıl vadelı kredilerle des teklcnıek ve clıs p<ı/,arlanıa ıın kanlarının çelıStırilnıesı harca malan ıtin hakanhğın emrınde (lurİ7in Geliştirme Fonu) kıırıılmnstur » Tıırızmı Teşvık Yasası yat ışletmecılığı konusunda bazı vemlıkler getnıyor Yasaya gore, gerçek veja tü zel kışıler, bakanlıktan gerek lı belgejı almak kaydı ıle yat lımam ısletmecılıği yapabilscekler Ancak, yabancılar tarafından kurulacak ısletmelerde Turk u\ruklu gerçek veva tüZPI kı<;ılerle ortaklık koşulu aranarak Bu aıada vabancı bayraklı vatlann Turk sahıllerınde ve Taık Iımanları arasında turızm amarı ıle kullanılmasına ılışkın esaslar ıhtıvaca gore Barcanlar Kuıulu kararı ıle belırlenecek Yabancı lımanlardan gelıp Tuık lımanlarına gıren veva vabancı lımanlara çıtmek uzere Turk karasularının dışına çıkan vatlann hudut kapılarından gıns ve cıkış vapmaları esası vasada ver alıyor Yabancı bavıaklı vatlann hakım onarım ki7aklpma ve kışlamak amacı ıle Tmkıve'de iki vıla kadar kalabılpceğı bu süıonın Bakanlar Kurulunun belırleveceçı esaslara gore uzatıl^bılpceğı de yenı vasada ongoıuluvor Turı/mı Teşvık Yasası, onaylı fıyat tarıfelerının uzerınde tıyat uygulanması halınde, fazladan alınan ucretın 10 mısli para cezasını getırıvor Bu arada Bakanlıkça kabul edilen bır neden olmaksızın veıılen sureler ıçınde tesıslerın (Arkası 9. hayfada) \ntl.ır ^ uksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alsaç Aydın Sorumlulugu tartısıldı îstanbııl Haber Servlsl Kısa adl YAZKO olan Yalarlar ve Çevırmenler Yayın Uretım Kooperatıfı'nce duzenlenen, «Tarıhsel Sureç ve Gunumuzde Aydın Sorumlulugu» konulu sempozyum dun Istan bul Gazetecıler Cemıyetı toplantı salonunda başladı. Sempozyuma konuşmacı olarak katılan Mıllıyet Gazetesı ya zarı Mehmet Barlas, «Aydın olmanın koşulu, bloklar arasın tiakl kavgaya karşı barış ve iş birllğini savunnıak. nukleer sa vaş araç ve çereçlerıne karşı çıkmak, ıdaın cezalarının yasa dışı \e kural dışı oldugunu savunmaktır» dedi. Barlas, ayııca bır aydınm herşeyden once «sorumsuz» ol maması gerektığım soyledı Sempozyum sırasında salonda hazır bulunan bır dınleyıcı, Mehmet Barlas'a, sağcı aydınla rın bu kuralları yerıne getırıp getırmedıgını sordu Barlas ıse, bu soruya karşılık olarak, sağ Piri Reis Ege'ye açıldı İZMIE, (Cumhuriyet Bürosu) Ege Unıversıtesl Denız Bilımlerl ve Teknolo jısı Enstıtusu'ne baglı K Pı rı Reıs gemısı bazı bılımsel araştnmaları gerçekleştlrmek uzeıe dun akşam saat 20'de Ege Denızı'ne açıldı îkı Jeolog, bırer bıolog jeofızıkcı, bır elektrıkçl ve bır kımyacıyla, enstıtu mü durü Prof Dr Erol Izdar başkanlıgında yüksek muhendıs Ajlan Saatçıoglu'nun da katıldıgı toplam 8 bılım adamı ve 11 denızcı Pırı Reıs le Ege Denızı'ne açıldı. Pırı Reıs 18 mart perşembe günu Çanakkale ye ulaşacak, buradan aynı gun Çanakkale Şehıtlerıyle ılgıli torenlere katılacak. Pl rı Reıs'ın Ege Denızı'nde ya pacagı çalışmalar daha son ıa belırlenecek. Mehmet Barlas : Aydın, sorumsuz olmamalı Yalçın Kücük: Türk aydını teorikci değil cı aydınların da bu kuralları yerıne getirdığınl soyledı ve ornek olarak Nobel odulu alan Sovyet bılım adamı Sakharov'u gosterdı Osmanlı donemlnde ve Cumhurıyet'ın ilk donemlerınde Turk aydmınm devletın yansnda yeraldığmı gsoyleyen, Meh met Barlai, hızlı kapitalısueş menın avdınm ekonomık oura munu değıştırdığını, bunun dı devlete olan bagımlı'ığım azaK t'gını ve ozelhkle son yıllarda daha ozgur olabıldığını bel'rttı Aydınlann, sempozyumda, ı kmci konuşmacı olarak Ankara Iktısadi ve Tıcan tlunler Akademısı öğretım üvesı Yalçın Kuçuk soz aldı. Küçük, konuşması sırasında Turk aydınmı «BııkaJemun'a» benzettl. Kuçuk, «Turk aydını, henuz kışilığine kavuşmadığı içm koyluyu kasket giyerek, işçlyl tulıım giyerek, orduyu ise marş dinleyerek etkilemeye ve değiştırme>e çalışıyor» dedi Turk aydmınm, teonkçi de ğıl, pratıkçı olduğunu soy'ejen Kuçuk 1920 yılında Turk ay dınlarının Turkıye'yı destekle yen Sovyetler Bırlığı'ne hoş goıunmek ıçin Ankara'da «kırmızı» fes giyerek bolşevık ol duğunu soyledl ve Turkıye de aydın kesımın gazete fıkrası o kuyarak dunyayı bğrenmeye çaUştığını ilerı sürdü Sempozyum sırasında, Yalçın Kuçuk, 196O'Iı yıllarm «sım gesi» olduğunu soyledıği, Çetin Altan hakkında, «Şiındi yazıları halkı uyutuyor» dedi Bunun üzerme, Çetın Altan'ın yazılarınm «ııvutup uyutmadığı» tartısıldı Uyutuyor dıyen de, uyutmuyor dıyen de alkış aldı Uç gun devam edecek olan «Avdının Soruınlııluı;u» konulu sempozyunrın ıkırcı bolumu bugun saat 14'de jıne Istanbul Gazetecıler Cemıyetı toplantı salonunda devam edecek Bu gunku bolumde, yazar ve oğre tım uyesı Mumtaz Soysal, «Toplumsal Değişımler ve Aydm Tutarlılığı», yazar Selım İlerı ıse, «Romancı gozuyle Aydın' ın \ abancılaşması» konularında bırer konuşma yapacaklar Danısma AAeclisi ne yapılan elestiriler Genel Kurul da tarîısıldı ANKARA, (a a 1 Devlet Başkanı Orgeneı al Kenan Evıen, eşı Sekıne Evrenın vefatı dolayısıyla cenaze to renıne katılan ve tazıyetlerı nı bıldıren Danışma Meclısı uyelerıne teşekkur ettı Oı general Evren ın bu ko nudakı tezkeresı dun Danışma Meclısı Genel Ku rulunda uyelerın bılgısıne su nuldu Danışma Meclısı Genel Ku rtılu nda gundem dışı bır konuşma yapan Merkez uye sı Abdullah Pulat Gözubuyük», Mıllıyet Gazetesınde Metın Toker ımzasıyla yaymlanan yazıyı eleştırdı «Hurnyetler kullanılırken, muesseselerın ve hurrıyetlerın tahrıbıne gıdılmemeüdır» dedi Gozubuyuk, «Danışma Mec lısınin cıddı ve makul ten kıtlere açık olduğunu, ancak tenkıdın meclisin manevi şahsiyetinı golgeleyecek şekilde ve basın ahlâk kurallanna aykırı olmaması gerektığinı» behrttı Gozubuyuk daha sonra ko nuşmasını şoyle tamam ladı «Makalede sayın Devlet Başkanınıızin adından MGK' nin başı tabiriyle bahsedılmesi Devlet Başkanına gosterilmesi gereken saygı ile bağdaşır nitelikte sayılamaz. Bu ifade, yalnız Meclis men suplarını değıl, butun Turk milletini rencide edebilecek mahiyettedir,» YARGITAY YASASI Danışma Meclısı'nin dunku bırleşımınde Yargıtay Ya sasının bazı maddelennm de ğıştınlmesı ve ekler yapılma sına ılışkm yasa tasarısı ka bul edıldı. Tasan, Yargıtay Başkanlarının bu gorevlerın den çekılmış sayılacağı durumları duzenlıyor ve boşalan uyelıkler ıçin nasıl seçım yapılacağını belulıyor. Bu arada mulgâ PTT Mes lek Okulları mezunlarmın ıntıbaklarınm 10 derecenın. 2 kademesınden yapılması hakkmdakı kanun da Danış» ma Meclısınde kabul edıldı. Bursa Trafik Müdürü ile 2 polis toplu kacakcılıktan tutuklandı BURSA (a a.) Bursa Emnıvet Mudurluğu nde gorevlı loplum Zabıta ve Bolge Trafik Şubesı Muduru En ver Peker ıle mahıyetınde gorevlı polıs memurları Fev zı Pasnek ve Fuat Altın, top lu kaçakcılık ıddıası ıle sevk edıldıklerı nobetçı mahkeme ce tutuklandılar. Kaçakcılık olayı ile llgıli olarak kamyon şoforu Husevın Goksular ıle elektronık eşya tıcaretı ıle ugraşan \ykut Oguz da tutuklandı Iddıaya gore, polıs Muduru Enver Peker üe polıs memuru Fevzı Pasnek ve Fuat Altın, kaçakcılık olayına Federal Almanya'dan elektronık eşya yuklu Huseyin Gok sular yonetımmdekı «AN AE 398» Alman plakalı kamyonun Bursa ya gelmesı ıle ka rıştılar Toplum Zabıta ve Bölge Trafik Şubelen Muduru Enver Pekpr, ıkı polıs memuru Fevzi Pasnek ve Fuat Altın ile elektronık ev eşyalan ticaretı ıle uğraşan Aykut Oğuz da toplu kaçakçılığa kanştıgı ıddıası ıle dun sevk edıldıklerı nobetçı Bınncl Sulh Ceza Mahkemesınce tu tuklanarak cezaevıne gonderıldıler Ozel hizmet tazminatından yararlanamıyorlar Sağlık personeli huzursuz «Hizmetin yükünü biz çekiyoruz ama ayrıcalık yaratılıyor» diyen ebe, hemşire ve laborantlardan bazıları ozel pohklinık ve hastanelerde iş arıyorlar. Yavuz OKAYBEN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nm yenı uygulamaya KO/duğu, «özel hizmet tazmina tuından yaklaşık 80 bın kadar yardımcı sağlık personeli yarar landırılmıyor. Bu uygulamanm da sağlık personelı arasında ayncahk yarattıgı ıfade edıldı. Derecelerıne göre verilen özel hizmet tazminatından doktor, hemşıre, sağlık memuru, diş tabibi, eczacı dışında kalan larm yararlanamadığı, doktorların maaşlarrnın yuzde 20'sl pıatısyenlerın yüzde 16'sı, diş hekımlerının yüzde 12'si eczacılarm yuzde 8'i ve hemşirelerm de yuzde 6 7'sı oranmda tazmınat aldıkları belırtıldı Hemşırelerın 3500, pratlsyen doktorların 6 bin llradan başlayan ozel hizmet tazmınatının kendılerıne de uygulanmasını lsteyen ebe, yardımcı heınşıre ve laborantlar, Bakanlığın sağlık personelıni ikı gruba ayırmasını eleştırerek, «Bu örgütte en bıiyük vükıı bizler çekmekte, ağır sorumluiuklar altında bırakılmaktayız. Bu koşullarla çalışan personelin ozel hizmet tazminatından ınahrum edilme si bn ınesleğe olan baglılığı ve iş verlnıini duşurecektir» dedi ler. Sağlık Bakanı'nm, büyük oranda sağlık personeli açığı bu lunauğunu ıfade ettığı şu gun lerde ozel polıklınıkler, hasta neler ve benzerı yerlerde ış ara maya başladıklannı söyleyen yardımcı personelm işyerlerın den ayrılmalan halınde orgütte buyuk bır boşluk meydana geleceğı belırtilırken, bu ayrıca lığın glderılmesi içm kararın yenıden ele alınması gerektığı tfade edıldı Yaklaşıl: olarak 150 bin sağ İA personeluıın bulunduğu Tur kıye'de 80 bine yakın yardıracı sağlık personeluıın ozel nızmet tazminatından (meslek taz mınatı) yararlandınlmamasının sağlık örgütünde ıkılık ve huzursuzluk yarattıgı bıldirıldı. Tam gun yasası uygulamaya kondugu günden kaldırıldığı gu ne kadar geçen sure içerisınde meydana gelen ıstıfaların ve iş verımındekı düşuşun yenıden gundeme gelebıleceği yınelendl Özel hizmet tazmınatının, önceden kursa tabı tutularak sertifıka alan ve kadrosu sağlık personeli olan personele de uygulanması gerektığını belırten Istanbul'da çeşıth hasta nelerde çalışan bır grup ser tıfıkah laborant, konu ıle ıl gllı olarak şoyle dedıler. «Ebe, yardımcı hemşıre ve laborantlar hasta ile yaktndan lllşki içerisinde ve her turlu mikropla, tehlike ile karşı karşıyadırlar. Doktorların eii avağı olan bizler bu tazmınattan yararlandırılmamakla cezalandırılıyoruz. Bizler fuUtime donemlnde kursa tabi tutularak başarı belgesi alan ve sağlık kadrosunda kadro sahibi oian idşUer olarak bu tazminatın bize de uygulanmasını istıyoruz. Bu aksaklığın gıderıleceğlnf, bu haksızlığın ortadan kalkacagına inanıyoruz.» "Avrupalı kadınlar Türk kadınını pasif buluyor,, Asiye UYSAL Avrupa Konseyı, «Kadın Erkek Eşitllği Komisyonu» Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nermın Abadan Unat, Avru palı kadınlarm, Turk kadın lar mı «Pasıf» buldugunu soy ledı Turk Hukukçu Kadınlar Dernegı'nın gırışımıyle Istan bul Unıversıtesı Profesorler Evı'nde bır konferans veren Prof Abadan Avrupa Konseyı uyesı dıger ulke kadın laıının, lurk kadıniannı var olan haklarına sahıp çıkma makla eleştırdıguıı bıldırerek Komısyonda «Siz, bızden 16 yıl once sıyasal haklara kavuştugunuz halde, bunları kullanmıyorsunuz. Na ya pıyorsunuz?» şeklınde soru soruldugunu ıfade ettı Abadan, Turk kadınlarının ıçınde bulundukları pasıflıgın, okuma alışkanlığına sahıp olmamalanndan kaynaklandıgım ılerı surerek, • Kadın erkek eşıtlıği, eğitım duzeyi duşük toplumlarda sorun oluyor> dedi Abadan, Danışma Meclısı'ne sadece 5 kadın uyenın seçılmesını de eleştırerek, Danış ma Meclısı'nde her meslekten bır kadın uyenın bulunması gerektığını savundu. Turk Medenı Kanununda yapılmakta olan değışıklıkle rın, Avrupa Konseyı'na iletllmesinln yarar saglayacagma deglnen Prof. Abadan. şöyle konustuı • Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşıtlıgı Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Nermın Abadan, Turkıve'de de bır kadın burosunun kurulması gerektığını soyledı. «Bütün dunyada aile yapısı, kadının sosyal yaşam içındekı yeri, hukuki durumu her geçen gun değişmek Dengeli sosyal demokrasi için güvence Istanbul Haber Servisi Istanbul Unıversıtesı Iktısat Fakultesı Çalışma ve Endustrı Ilışkılerı Enstıtüsu'nun yenı Ana yasa'nın sosyal ıçerıgı konusun da hazırladığı raporda, «Yeni Anayasamızda Turldye Cumhuriyeti'nin niteliklerı arasmda (sosyal) kellmcsinin bulunması, ayrıca 1971 yılında yapılan değişiklıklerle iktisadî ve sosyal haklar ve odevler başuğım taşıyan uçüncu bolumun yeni Anayasada da aynen muhafazaBinda yarar vardın» denıldı. Prof. Metin Kutal, Prof. Toker Dereli ve Prof. Nuset Ekin'ın ımzalanm taşıyan enstitunün gorüşünde «adil ve den geli bir sosyal düzen çoçulcu demokrasi için nasıl bir guven ce kaynağı İse, huzursuz bir en düstri ilişkileri duzeni de sıyasal demokrasi için avnı derecede bir tehllke kaynağıdır» denıldikten sonra, Anayasanm hazırlanışında dıkkate alınması gereken şu noktalara Işaret edılıyor: • Anayasa'da menfaat gruplanna orgutlenme ve toplu pazarlık yapma hakkı tanımak demokrasi anlayışının doğaı so nucudur Ancak bu hakların kullanımını duzenleyecek yasalar bııyuk onem taşımaktadır • Yasalann yürutme ve yargı organlannca amacma en uygun bıçımde yorumlanması etkıli bıçımde uygulanması sosyal huzursuzlukların gıderilme 81 açısından buyuk önem tajımaktadır. • 12 Eylül öncesinde TC'nln varlığmı tehlıkeye sokan yasa dışı eylemlerın Anayasadakl sosyal haklardan kaynaklandığı, sosyal ıçeriklı yasalann bu gıbi hareketlere neden olduğu veya bu hareketlerm çoğalmat.ma yol açtığı ıddıalarına katıl mamaktayız. • 1963 80 donemlnde Türk çalışma hayatı Batı ülkelerinde yüz yüda elde edilen deneyımlen kazanmış, bırçok aksaklıklanna rağmen, ozgur top lu pazarlık ve sencukacılık rejımını Türk ışçısı kadar, Türk ış verenı de benımaemiştır. • Günümüzde devlet mecbur katmadıkça emefc sermaye üışkılerını doğrudan duzenlenıemekte, bu konuda taraflar arasındakı ılışkilerın yasalar çerçevesınde muzakerelerle duzenlenmesine olanak vermektedjr. • Turkıye koşullarına uygun özgür sendıkacılık modelini Türk demokrasının dayandağı temel ılkeler zorunlu kümaktadır. Turkıye Cumhuriyetının uluslararası düzeyde lmzaladığı sozleşmeler de, diğer çozUm yollarını kanımızca engellemek tedır. • Sosyal haklann içerigi Anayasa Mahkemesi'nin kararları ıle daha belirgin hale getırılmış ve bu yorumlann ışığında hazırlanacak yasalann sosyal huzursuzlugu önleyecek hükümler «^giTn«»ı lcolaylasmı? ür. DtN VE PTT GOREVLILERİ Danışma Meclısı'nde dün, tedlr. Bu deglşikllkler, Türk ayrıca Emekli Sandıgı YasaMedeni Kanununa da yansı sındakı bır fıkranm yururtılmalıdır.» lukten kaldınlmasıyla dın Avrupa'da, «Kadın Statü görevlılerı «isteğe baglı» esu>, • Kadın Erkek Eşitliği», mekli olamayacaklar Tasan «Hukuk Alanında Eşit Hak nın getırdığı değişıklığe golar ve benzerı ısımler al re 25 hizmet yılını dolduran tında komısyonlann kuruldu ve 65 yaşına gelıp 10 hizmet guna dıkkatı çeken Abadan yılı olan «dın ışlen hızmet«Bu komisyonlar, Bakanlar lermde» gorevlı olanlar eKurulu'na yasa önerebilıyormeklıye sevkedılebılecekler (Arkası 9. Sayfada) Almanya'da doğup 18 yaşını dolduran Türk çocukları Alman vatandaşlığına geçebilecek ÎSTANBUL (a.a ) Federal Almanya Yabancı Sorunları Daıresı Federal Sorumlusu v» Başbakanlık Yabancı Sorunları Başdanışmanı lasolette Punoke, Almanvada doğup büyümuş ve bugun 18 yaşmı doldur muş Turk çocuklarından isteyenlerın Alman vatandaşlığına geçebılmesı yolunda çalışmalar yapıldıgını soyledi. Bursa Ünıversıtesı'nın Federal Almanya'daki Türk işçılertnm sorunları konusunda düzen ledığı semınere katılmak üzere dun Istanbul'a gelen Funcka bırincı kuşagm, ancak, yüzde uçunun Alman toplumuna uyum sağlayabıldiğını söyledl. Gazetecılere Almanya'da dogup buyuyen ıkınci ve uçuncü kuşak Turk çocukları ıle ilgill gorüşunu şoyle ozetledl: «Ikinci ve uçuncü nesil Tttrk çocukları ise, Alman toplumunun içınde yetiştıkleri için bun ların uyum sağlaması daha fcolay oluyor. Hukumetimiı bn konuya buyiık onem veriyor ve kişiiik bunalımı içine düfmemeleri İçin bu kuşaklan ka. zanmak yolunda onemll çahjmalar yapıyor.» Funcke, Almanya'daki toplumun tepkısının bzellıkle Türk ışçılerme karşı olmadığını, Turk ışçılerının sayısınm çok olmasımn tepkısının ozelhkle onlaraymış gıbı gorünmesme neden oldugunu sozlerıne ekledl. Isveç polisi yaka silkiyor Özel güvenlik teşkilatı için bankalara verilen süre 2 ay uzatıldı ANKARA (UBA) Özel Gü venlık Teşkilatı kurmalan ve özeı Güvenlik önlemlen almalan İçin Istanbul'dakı bankalara tanınan süre 2 ay daha uzatıldı. Içışleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, özel Gü venllk Teşkilatı ve özel Guvenlık önlemleri alma konusun da îstanbul'daki bankalara tanman sure 15 Mart 1982 tariuindo bit*oelrtl. Türk ve Yımanlılarm ehliyetlerinin çoğu sahte çıkıyor Abdullah ERGÜVEN STOCKHOLM Svensk Polıs Dergısı'nın 1/82 sayısmda belırtıldığıne gore, 1979 yılında kontrol edilen 45 Turk ehlıyetınin 39'unun, 1980 yılında kontrot edilen 11 ehlıyetın 6'sının sahte olduğu ortaya ÇlktL Deniz Zaferi'nin 67. yıldönümü persembe günü kutlanacak ÇANAKKALE Mustafa Kemal Ataturk onderlığınde 18 mart 1915'de kazanılan «Çanakkale Deniz Zaferi»run 67. yıldonumü 18 mart perşembe günü torenlerle kutlanacak Çanakkale Boğaz Komutanı Tuğamıral Erhan Gürcan'dan alınan bılgıye gore, kutlama torenlen saat 08 30'da başlaya cak. Saat 0915'de Nusret ma ym gemısı Anıt/Muzesının açılışını, saat 10 45'de Çanakkale Denız Savaşlan Muzesı ıle Çanakkale Askerı Müzesınde «Tıirk ve Dunya basınında Çanakkale Savaşlan gtinlüğü» ve «Atatürk ve Çanakkale fotoğraf sergisl»nin açılışı izleyecek Kıtaı Bahnnın Çanakkale'de hazırlanması nedenl ıle Pırl Reis anısına dıkılen Anıt/ Büst de saat 11 45'de açılacak Danışma Meclisı'nden bır he yetin de torenlere katılması dünkü Genel Kurul toplantısın da kabul edıldi. Bu oran, Yunanlılarda ise şoyle 1979'da kontrol edilen 52 ehlıyetten 23'u, 1980'de kontrol edilen 16 ehlıyetten 6'sı sahte Sahte ehlıyeth yabancılar yıllardır Isveç polisının en buyuk sorunlanndan bın. Şımdıye dek arabası durdurulan bır yabancı, kendi dılinde yazılmış bir belgeyi polıse uzatmakta; fd kol Işareüeriyle bunun ehlıyet olduğunu anlat(Arkasj 9. Sayfada) I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog