Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

16 MART 1982 •••• Cumhuriy«t 11 KISA • THY'nin Istanbul Pari» Londra seferini yapan Barış yolcn nçağı motorlarından blrlnde mevdana gelen arıza üzerfne kal kıştan yarım saat sonra Sofya üzerındeyken geri döndü. Uçak arıza giderildikten sonra 175 yolcusuvla yeniden havalandı. • Kızılay Genel Başkanı Dr. Kemal Demır mak Uzere Ürdün'e gitti. temaslarda bulun• Emlnönü Kaymakamı Güngör Erdoğan (46) vefat etti. Erdoğan bir süredir Londra'da kanser tedavisl görüyordu • Türk Sanat Müziğı ud sanatçüaıından Husnü Coşar ıle kemanl Edip Yucelen tstanbul'da oldüler. tstanbul Radyosunda uzun yıllar görev yapan Coşar'm cenazesı Altmtepe, Yucel'ın cenazesı de Pendık Camiinden kaldırılacak. • tstanbul Umanında bulunan batık, yan batık ya da çrşitll nedenlerle çalışmayan teknelerin liman dışma çekilmest için ta nınan süre sona erdı. Bu arada Haliç'te dün sahahtan itibaren sağ seyir duzeninin uygulanmasına başlandı. Halen sol şerltten devam eden BoÇaz trafiği fse raayıs ayında sağ şerite alınacak. • Altmtepsi Aksaray arasında Belediye otobusü seferlen dünden itibaren başladı. • Istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, esrar bulundurmak ve satmak suçundan yargıladığı Adnan Çelik. tsmall Akjoy, Hasan Galip, Bektaş Fevzi Karavere ve Bahattin Kurbi'yi toplam 24 yıl 6 ay ağır hapis lle 1 milyon lira para cezasına çarptırdı. Balkan tilkeleri temsilcılerı Istanbul'da bina yapımını gorüşüyorlar depreme dayanıkh Türkiyeden • tstanbul Belediyesî Zabıta Müdürlüğünde açık bulunan zabıta memurluğu için sınav açıldı. Sınavlar 2930 martta vaDilacak. Donısma Medisi'nde (Bastarafı 1. Savfada) tandı Yapılan saptamalara göre Danışma Meclisi'nln devamsız üyeleri soyadı sıralamasına gore şöyle: Şener Akyol (Samsun), İsmall Arar (Kontenjan), Orhan Baysal (Bilecık), Ender Ciner (Kontenjan), A. Güngör Çakmakçı (Isparta), Zeki Çakmakçı (Trabzon), Cemil Çakmakh (Zonşuldak), Vehbl Muhlis Dabakoglu (Dıyarbakır), Fikri Devrimsel (Ankara), Abdulkadir Erener (Erzurum), Siyam! Ersek (Istanbul), Abdurabman AH Girmen (Adana), tbrahim Göstepe (îçel), Feyyaı Gölcüklü (Kontenjan), Abdullah Pulat Gözubuyük (Kontenjan), A. Asım tğnecfler (Konya), Salih Jnal (Tekirdağ), Atalay Pekttz (Kontenjan), Dündar Soyar (îzmır), Ragıp Tartan (Kontenjan), Ali özturk Tekeli (Bursa), Tandoğan Tokgöz (Bolu), Türe Tunçbay (îzmir), Sadan Tuzcu (Rize), Şerafettin Yarkın (Tokat), Turgut Yeğenağa (Adana), Abdurrahman Yılmaz (Malatya), Mustafa Yücel (Kontenjan). Devamsızlıkları saptanan 28 Danışma Mecllsl üyeslntn çalışmalarını sağlamak amacıyla Başkanlık Dlvanımn devamsız üyelere uyarı yapması, adlarının ilan tahtalanna asılarak duyurulması gıbı onlemler düşünüldüğü öğrenildi. İÇTÜZÜK MADDESt Danıjma Meclisi Içtü^uğünün üyelerin devamsızlığı ile ilgılı 94. maddesine gore, blr üyenln Genel Kurul ve Komısyon cahşmalarına Izınsiz veya dzürsüz olarak bir ay içınde 5 gün katılmaz ve devamsızlığı Başkanlık Divanınca tespit edılirse durum Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona büdirllecek. Karma Komisyonunun yasama dokunulmazlığmm kaldırılmasm daki hükümlere gore, hazırlayacağı rapor Genel Kurulda gorüşülüp karara bağlanacak. Genel Kurul devamsızlık sebebl ile üyehğın düşmesi gerektlğine açık oyla ve salt çoğunlukla karar verecek. SANIK AİLELERÎ 428 sanıklı DevSol davasının başlama§ıyla blrllkte sanık ailelerl de sabahın erken saatlerlnden başlayarak Topkapı'daki Atatürk öğrencj Sltesl'ne ıçelmese başladılar. Saat 9.30'da başlayacağı daha önce açıklanan duruşmanın 10.40'da haşlaması, sanık ailelerinin, duruşmanın yapılacağı salon dışında saatlerce beklemesine yol açtı. Sanıklar tek tek cezaevi arabalanndan indirllip sıra halinde tel örgüler arasmdan salona götünılürken, karşıhklı el sallamalar, bağırarak hal hatır sormalar suruyordu. Fotoğrafta; sanık yakınları tel örgulerin önünde duruşma saatinl beklerken görülüyor. (Potoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) (Bastar.it> L Sa . sonra hükümet lıstesi Devlet Başkanı Raul Denktaş'ın onayma sunuldu. Denktaş'ın onayından geçen Bakanlar Kurulu llstesi şoyle: Başbakan: Mustafa Çağatay (UBP), Dışışleri ve Savunma Bakam: Dr. Kenan Atakol (UBP), Sanayı ve Kooperatıfler Bakam: Jsmet Kotak (DHP) Tanm Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakam: trsen Küçük (UBP), tçişleri ve Iskan Bakanı: Eşmer Serakıncı (UBP), Ekonoml ve Maliye Bakam: SaHh Çoşar (UBP), Tlcaret ve Turlzm Bakam: Nazlf Borman (UBP), Eğitim Gençllk Kultür ve Spor Bakam: Ahmet Atamsoy (DHP), Devlet ve Sosyal CAGATAY Işler Bakam: tsmall Tezer (TBP), Sağhk ve Çabşma Bakanı: özel Tahsln (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakam: Mehmet Bayram (UBP). Koallsyon hükümetinl destek leyen Lefkoşe bağımsız milletveklll Nejat Konuk'un Meclis Başkanhğı'na aday gösterllmesi kararlaştınldı. Bu arada Gazimogasa milletvekill Taskent Atasay, hükUmet oluşumu konusunda görüşünün alınmadığını bellrterek UBP Grup başkanvekühğinden istifa etti. Federe Meclls'te 18 sandalye ye sahip UBP Başbakanlık dısında 7, blr Uyesl bulunan DHP 2, yıne blr Uyeyle temsll edilen TBP'de 1 bakanlık aldılar. (Bastarafı 1. Savfada) ğu görüldü Avukat yoklaması da saat 12 OO'de bittikten sonra duruşmaya geçlldl ve klmlık saptamasına başlandı Bu arada duruşma yargıcı Seyfettln Aydın, mahkeme heyeti olarak yeni bir uygulama yapacaklarım, Id dianamenin okunmasmdan sonra, önce 147 sanıktan 8orgulamaya başlayacaklarını l'den 146'ya kadar olan samkların sorgusunu ise dah» aonra yapacaklarını bilciırdı Aydın bu uygulamanın gerekçesıni. «var olduğu iddla edilrn magduriyetlerl eğer varsa kı^a bir zaman iclnde gldcrmek» olarak açıkladı. Haklarında daha ağır suçlamalarda bulunulan l'den 146'ya kadar olan samklara, lstediklerl kadar savunma süresi vereceklerinl blldlren duruşma yargıcı Aydın, bu lşlemln yargılamayı çabuklaştırmaya yönellk olduğunu, tüm sorguları en çok 1,5 ay içinde bltirmek İ3tediklerlni belirttl. ^ ^ 428 sanıklı DevSol davası basladı doğan Okkalı, 8 sene ağır hapıs, Sezgln Sevınç, 12 sene ağır hapıs, Behzat Balcı, 6 sene 8 ay ağır hapıs, Tuncay Kesım beraat, Ahmet Samyan 6 sene 8 ay ağır hapis, Mehmet v atar beraat, Mehmet Hızai 2 &?ne 9 ay 10 gün ağır hapis, Eahattın Özdemlr beraat. Gültekin Akçay beraat, Abdullah Ozdemir Şentürk davada bulunmadığı İçin tefrikl, Müslüm Ak gün 8 sene ağır hapis, Ahmet Böcü 6 sene 8 ay ağır hapıs, AU Olpak 8 sene ağır hapis, Raşika Şahin 6 sene 8 ay, Selahattın Esringü 4 sene 2 ay, HUs^yin Alaral 2 sene 4 ay ağır hapis 2333 lira para cezası, Remzı Şengül beraat, Hüseyin Ovalı beraat, Şaban Şakir Bayındır beraat, Saadet De mirci 8 sene ağır hapıs, Eıza Karaduman 5 sene 4 ay ağır hapis, Ahmet Ovalı beraat, Halil tbrahim Balcı beraat, Hacer Kırkayak 6 sene 8 ay ağır hapis, Kenan Şahin beraat, Ko ray Dağ beraat, Adnan Yıldırım beraat, Enver Aktaş 6 sene 8 ay ağır hapis, Hablp Gü roı beraat, Dursun Gülcemal beraat, Osman Yalçın Yağcı beraat, Ahmet tskeçell beraat, Işık Yanık beraat, Celal Ertuğrul 12 sene ağır hapıs, Nurettuı Kaya 6 seaa 8 ay ağır hapıSy Osman Dengiz 6 sene 8 ay ağır hapis, Mahmut Arat 6 sene 8 ay ağır hapıs, Bekır Aynur 8 sene ağır hapıs, tbrahim Durukan beraat, Cemal Ateş 6 sene 8 ay ağır hapıs, Ramazan Mervan Yucel beraat, Ergun Albaşar 8 sene, Alı Gbl 4 sene, Hıdır Kahraman 10 sene 8 ay. Hasan Bayram 6 sene 8 ay ağır hapıs, Ümmü Turgut beraat, Celal Turgut beraat, Habıbe Cavıdan 15 sene ağır hapis, Hasan Rahat beraat, Tahır Yıldız beraat, Idris Candan 6 sene 8 ay ağır hapis, Abdullah Hamdi Gülce 8 sene ağır hapıs, Ahmet Ergun 8 sene, Meh rnet Hanefı Çıitçı 4 sene, Murat Çetız 6 sene, Ferhat Canan 15 sene, Halıl îbrahım Küçuk 4 sene 2 ay, Mehmet Murat Ozu irı 5 sene, Habıp Taşkın 5 sene, Möhmet Bilglner 8 sene, Zekl Güven 15 sene ağır hapıs, îlyas Başlı beraat, tbrahim Servet 6 sene, Hasan HUseyin Demirtas 7 sene, Avni O dabası 8 sene ağır hapis, Nadir Aslan beraat. ADIYAMAN PKK DAVASI BAŞLADI ADIYAMAN Kısa adı PKK olan yasadışı (Partıye Karkeran Kurdıstan Kur dıstan Işçl Partisi) Adıyaman grubu samkların yargılanmalanna dün 6. Kolor du ve Sıkıyonetim Komutan lığı 1 Numaralı Askeri Mah kemesince oluşturulan he< Bastarafı 1. Sayfads) vet tarafından Adıyaman'da cıhğıyla kadınm hamllelığın başlandı de çocuğun çift başlı doga•TC devletl topraklanncağım saptadıklanm belııtdan bir bölumü uzennde ba tı, «Zaten, bu çocuğun yaşa ğımsız bir Kürdistan devletılması olanaksızdı. Sadece başı değil, tek vücut içinde tı oluşturmak» yoluyla bag ta adam öldürmek oîmak ki iç organlan da çiftti» üzere çeşitli eylemlere kadedi. Dr. Nurluoğlu, çocuğun PTT, borcunu neden çıft başlı ve çıft ıç or ganlı doğduğu konusunda ödemeyen şu bılgılerı verdı Eminönü «Henuz tıp, bu soruların kesin yanıtını veremiyor. Kaymakamlığının Ayrıca, anne ve baba arasın telefonunu kesti da bir akrabahk da buluntstanbul Haber Servisl muyor. Ancak blz bu anormalliğtn annenln yumurtası PTT Genel Müdürlüğü'nün lle babanm sperminin birleç genelgesine uyan, îstantiği ya da birleştikten son bul Telefon Başmüdürlüğü, ra yumurtanın bölünerek ço telefon faturasını zamanınğalması sırasında meydana da ödemeyen KİT'lerin tegeldlğini sanıyoruz.» lefonlarını keslyor. Bu arabazı resml Nurluoğlu'nun verdiği bıl da yanlışlıkla dairelerle hastanelerin de gıye gore, olen bebeğın hem telefonları kesildi kız, hem erkek cınsıyet or ganlarına sahipti Sağ el ve Teletonu kesilen resml ayaklar uyanldığında sağ kuruluşlar arasmda Emlnbaşı. sol el ve ayaklar uyaonü Kaymakamhğı lle tstan rıldığında da sol başı tepki bul Kuduz Hastanesl de bugosterıyordu. lunuyor. tılmakla suçlanan 94'ü tutuklu 125 sanığın duruşma smda samkların kimlik tespıtinden sonra 306 sayfahk ıddıananıenm okunmasına başlandı Haklannda olum cezası îstenen 29 kışıden 4'u için 5 er kez, 7 sı ıçın 4 er kez, 2'sı ıçın 3'er kez, ll'i için de 2'şer kez ölum cezası talep edıldı. Polis yakalayınca ölümden kurtuldu tstanbul Haber Servls! 1 milyon lira değerındekl eşvayı çaldıktan sonra pışman olan hırsızı, polis ölümden döndürdü Yurt dışından gelen işçile re ait otomobıllenn kelebek camlarını kırarak içerisindeki kıymetli eşyaları çalan Adnan Alkan intıhar ederken ele geçiriîdi Dün sabaha karsı Erenköy'de bir evde çaldığı esyalarla birlıkte yakalanan Adnan Alkan'ın uzennde kansıng hıtaben yazılmıs bir mektup ve bir kutu «op talidonbulundu. Alkan tçinde bulunduğu bunalımın kendisini hırsızlığa mecbur ettlğinl vurguladığı yazısmda şöyle dlyor: «Bu hırsızhğı geçlm sıkıntısı nedenl lle yaptım. Ancak polisin be ni yakalayacağım biliyorum. lşte bu yüzden intihar etmege karar verdim beni anlamanı bekliyorum. Elveda ... Böylelikl© bir hırsızlık olayım ortaya çıkartan Oto Masası dedektifleri, yaptığı na pişman olmıış hırsızı da ölumden kurtardı. (Bastarafı 1. Savfada) kilerimizin seyrini gözden geçireceğiz. Gelişme yolunda ortaya çıkan sorunlara çözümler arayacagız ve yeni hedeflere yöneleceğiz. Ziyaretlm bana Irak idarecile rl lle Ikl (ilkeyl ilfdlendircn bfilgresel ve uluslararası sorunlar uzerinde göruş teatisinde bulunmak fırsatını da verecektlr. Irak'a yapacağım ziyaret aynı zamanda hükfimetimizin, bölgpdeki tüm Arap ve Miisliiman ülkelerle ilişkilerimizi karçılıklı güven duygusu içinde en İleri blr düzeye çıkarmayı amaçlayan Ortadoğu politlkası çerçeveslnde defterlendirilmelldlr. Irak yetkillleri ile yapacafrım görüşmelerin bu polltikaya ve Irak'la mevcut dost luk ve lşbtrliğine güç katacağı inanrı içinde Baftdat'a haroket ediyorum.» Öte yandan, Ulusu'nun ge zısıne eşhk eden ış adamlari bazı ihracat bağlantılan içın öngorüşmelerde bulundular. (Bastarafı 1. Sayfada) dostluk elini uzatmıj ve Türk Yunan dostlugu nun temelinl daha llk günden atmak istemişti. Bunun bir anlamı vardı; Türk halkı, kapıtallst emperyalizmin «piyonu» olarak Anadolu'yu işgal etmeye kalkan Yunan ordusu ile goğüs goğüse savaşmış, bu orduyu, tarıhinın en büyük yenılgısıne uğratmış ve sonradan savaştıgı ve yendiği devletle geçmlşi tümü ile unutarak dostluk kurmaya çalışmıştır. Bu soylu jestln anlamı Yunanlı dostlarımızca yeterince anlaşılmış değildir. PanHelenık Yunan Başbakanı, parti tabelasmın ıçındekı bir sozcük olan «sosyalizmi» ve sosyalizmın tarlhı materyahst anlayışını benimslyorsa, Yunan Sılahlı Kuvvetlerlnın, 1919 yılında, «uluslararası burjuvaıinin çıkarlarına» hizmet etmek ıcin «tekelcl kanltalizmin» blr çeşit «kirahk kalili» olarak Anadolu topraklarına çıktığını bagrına taş basarak da olsa kabul etmek zorundadır. Uzun yıllar, kapıtalizmin kalesi ABD'de yaşayan ve Amerıkan uyruğunu taşıyan PanHelenık Başbakan, herhalde. bugun, «uluslararası finans kapitalin» Yunanıstan için ne glbt roller uygun gorduğunü de anlayacak yetenektedir. Bolgede çıkacak bir sıcak savaşın, kımlere yararlı olacağını. herhalde, bu eskı Amerıkan yurttaşı. bütün koşul ve sonuçları ile bılebilecek durumdadır. 1974 temmuzunda Yunan cuntasmdan emlr alan Sampson adlı Kıbrısh faşi<;tın giriştiği serüvenın cunta içinde General loanadis'e kadar dayandığım bılenler için, Türkiye'nııı Ada'ya niçin mudahale etmek zorunda kaldığını anlamak hlç de güç değildir. Adaya, toplu kırımı önlemek için uluslararası antlaşmalara uygun olarak müdahale edilmlştir. Ve bu müdahale sonunda, loanadls gibl faşist generallerın planladıkları çılgınlıkların önüne geçilmiş; Kıbrıs Barış Harekâtı sonucundadır ki, cunta yıkılabılmiştir. PanHelenik Başbakan, bugünkü «kariyerinl» ve iktldarını büyük ölçüde Kıbrıs Barış Harekâtı'na borçludur. Kıbrıs Barış Harekâtı sonunda cunta düşmüş ve Yunan halkı ancak boylece özgürlükçü rejıme kavuşabilmiştir. Bu da yadsınmaz bir determinizmdır. Papandreu, ıç başarısızlıklarını önlemek lsteyen bütün faşist ve şovenist hükümetler gibi yapay «dış tehlike» kavramı oluşturmak ve başarısızlıklarını. bu eski ve geleneksel faşist taktiğine gore unutturmak isteyebilir. Siyasal gücü, kendi burjuvazisine yetmeyen PanHelenlk iktidar, Ege'de ve Kıbns'ta Yunan cuntasmdan mlras kalan serüvenleri sahneye koymaya kalkışacaksa, kendilerine tarihln, Yunan halkı İçin büyük derslerle dolu olan, 1919 ve 1974 olaylannı anımsatmakla yetlnlrlü. Blz barış istlyoruz. Bu barışın gerek Iç ve gerek dış sorunlarımızı tümüyle kapsamasından yanayız. Papandreu'yu kendl çıkmazlan ve düşleri lle başbaşa bırakıp içimizde. çok vönlü kışkırtmalarla sahneye konan acımasız terorünü yok ettiğl iç barışı bir an önce kurmak, ulusal birliği pekiştirmek ve demokrasiye geçls sürecinde, kişiler ve kurumlar arasındakl karşıhklı hoşgörüye dayanan dtyaloglan kurmak ve sıklastırmak zorundayız. Bllirlz kl. en yenllmez güç, ulusal blrlikten geçer ve bu ulusal birllk barıs ortamı İçinde güçlenir: kok salar... GOZLEM Politikada Sorunlar (Bastarafı 3. Saytada) Oyıa 1967'de kabul edilen «euıek nıukabele» teorisl ise nilkleer savaşı en son çare olarak gormektedır. Diğer bir deyişle, konvansyonel savaş Avrupa topraklarında surdurülecek ve Avrupa'nın buyuk bir bölümü gıttıkten sonra savaş yıne durdurulamazsa, ABD nilkleer silah kullanacaktır. Bu olgu İse Batı Avrupa'yı kuşkulandırmakta, yaşlı kıta ıkl süper gücün savaşında arada kalıp harcanmaktan korkmaktadır. Batı Avrupa'nın savunma gıderlenm % 3 oranında arttırmaya yanaşmaması ise ABD ıle muttelıklennın arasını açan dıger bir sorun olarak sergılemyor. • ABD ıle Batı Avrupa arasında bir de tıcarî rekahetten doğan sürtüşme var. Gazete başlıklanna dığerlerı kadar sık çıkmayan, ama giderek büyüyen bu surtuşme tarımsal ürünlerle, çelik uzerinde yogunlaşıyor. ABD, dünyanın en büyük şeker dışsatıcısı durumuna gelen Ortak Pazarı, şeker ve un dampingı yapmakla suçluyor. Washıngton ayrıca, Ortak Pazann gıderek artan tahıl ve çelık dışsatımını da kaygıyla ızliyor. # Ekonomik llişkilerle tlcaretin, Sosyalist Ulkelere dönük yüzünü ise en onemlı gorüş ayrılıklarının belırdıği dış polıtıka konusunun çerçevesı Içmdo mrelemek gerekıyor Polonya'da sıkıyonetım İlan edılmesınden sonra, Reagan vonetımının ttım baskılarına karşın, Batı Avrupa'nın Sovyetler Bırllğıne ekonomik yaptırım uygulamayı ıedtîetmesı, Atlantık'ın ıkı yaknsı aıasındakı goruş ayrıl'^ını belırgin bıçımde ortaya koydu. Bunalımın başlaneıcında AET, Sovyetler Bırlıgmden yaptığı dışalımda 350 mılyon dolarlık blr lndirıme gitmeyi kabul etmistl. Oysa AP AJansı verdlğl bir haberde, geçtiğimlz hafta AET'nin bu karannı değıştirerek lndlrlml 140 milyon dolara dUşurdURÜnu bıldirlyordu. Sıbirya'dan Batı Avrupa'ya doğal gaz getırilmesıni ongoren büytlk projeyl de, Beyaz Saray tüm çabalarına karşın engelleyememiştır. Batı Avrupa, Reagan yönetıminln sojfuk savaş polıtikasından giderek daha fazla kaygılanıyor ve detantı, daha doğrusu kalıntılannı kurtarmaya çalışıyor. ABD ile munefiklert arasında dış politıkaya ihfkın anlaşmazlık, yalnızca Sovyetler Bırliğine karşı takınılacak tutum konusunda değıl. Fransa ıle Danımarka, Başkan Reagan'ın El Salvador'daki cuntayı desteklemesine açıkça kari>\ çıkarken, Federal Almanya da Beyaz Sarayın Orta Amerıka politıkasından hoş nut olmadığını belırtiyor. Nıkaragua'da, Reagan yonetımının suçlama kampanyasını giderek yoğunlaştırdığı Sandinista yönetimıne Mıtterrand'm Fransa'sı silah satıyor. Batı Avrupa, Ortadoğuda ABD'nin daha az tsrail yanlısı bir politika izleyerek FKÖ'ye daha fazla söz hakkı tanınmasını lstlyor. Alrika'da ise Namibıa sorun unun GUney Afrıka Cum huriyetı yüzünden bir türlü çdzürhe kavuşamayışı ve Beyaz Sarayın bu ırkçı rejimln saldırgan tutumunu desteklemesl Avrupa'yı kaygılandmyor. Sonuç olarak Reagan yönetıminin, fanatik bir Sovyet düşmanlığı temeline oturtmaya çalıştığı dı$ politika çizgisl, ABD ile müttefikleri arasındakl görüş ayrılıklarını derinleştirirken, dilnyamızdaki gerginliği de tehlikeli biçimde arttırıyor. Daha sonra klmllk saptamasma geçlldlğlnde. davanın 1 numarah sanığı Dursun Karataş klmllk bildlrlminden önce bazı taleplerlnin olduğunu once bunlan açıklamak lstedlğlnl blldirdl. Karataş buna Izln verilmeyince kimlik bildlrimlnde bulunmayacağını blldirdi. Daha sonra diğer sanıklar da kimlik büdirmeyeceklerint bu durumu protesto et tiklerini bildlrdiler ve 3 aydır ne avukatlarıyla ne de yakınlarıyla gorüşebildıklerini ileri sürdüler Daha sonra, sanık avukatlan, müvekkillerıyle eorüşmek ve kendılerini lkna etmek için mahkeme heyetlnden 10 dakika süre verilmesinl Istediler. Bunun üze rine mahkeme heyeti saat 12.35'de saat 13 30'a değin ara verdi. Saat 13 30'da ara verlldlğinde yeniden kimlik sapta masına başlandı Bu kez sa nıklar teker teker kürsüye geldiler ve kimliklerinl blldirdiler. IZMtR DEVSOL DAVASINDA 5İDAM VERtLDt tZMİR DevSol OrgütU doğrultusunda faalıyet göstermek, güvenlik kuvvetlerıne silahla karşıhk vermek, çpşitli silahlı eylemlere katılrnak, MHP'lı Adil Aydın'ı, Hatay'da Mehmet Canıtez'i, polis memuru Bekır Erbay'ı ve Karabağlar'da Numan Merıçı öldürmek suçların dan yargılanan 78 sanıklı dava sonuçlandı. 5 kişiye ıdam cezası venldi. Kararın okunmasmdan sonra sanıklar sloganlar atarak kararı orotesto ettiler. Güvenlık güçlerının onlem aiması sonucu sanıklar susturuldu. Ege Ordu ve Sıkıyonetim Ko mutanlığı 1 Nol u Asken Mahkemesı'nde dün sonuçlanan davada sanıklardan Azız öğeyik, Fevzı Işık, Sezaı Sarıtaş ve Ibrahım Yalçın ıdam cezasına çarptınldı. Diğer samkların cezalan şoyl«: Mahmut Gokhan Ozüocak müebbet hapıs, Adnan Toktaş 15 sene ağır hapis, Ahmet Güntlvar mııebbet hanıs Alı Fera set müebbet hapıs, Zıya Engm Karadeniz 15 sene ağır hapıs, Haluk Ferhat Pirali 4 sene 5 ay ağır hapis. Zeynep Gürbüz 15 sene ağır hapıs, Er Çiftbasli Ulusu IMZA GÜNÜ Sami GÜRTÜRK Bugun Niîantaşı'ndaki Akademi Kitabevi'ftde saat 15 19 arasında okurlanna yapıtlarma imzalayacak Genel Kurula Cağrı Arayış Yayıncılık ve Matbaacılık Anonim Şirketı'mn Genol Kurul toplantısı 3131982 günü saat 14 30'da Şirket Merkezı'mn bulunduğu Gaziosmanpaşa Reşıt Galıp Caddesı No 94'de aşağıdaki gundemle toplanacaktır GÜNDEM: 1 Başkanlık Dıvanı'nm seçimi. 2 Tutanağın ımzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki venlmesi. , 3 1981 yılında ıstıfa ile boşalan Yönetim Kurulu uyeliklerine Yonetim Kurulu'nca yapılan atamalann Genel Kurul'ca onaylanması 4 Idare Meclısı faalıyet raporu ile bılanço kâr ve zarar hesaplarmm, murakıp raporunun okunması, gorüşülmesi ve tasdik edilmesi. 5 Idare Meclisi üyeleriyle. murakıplann ibra edilmeleri hususunda karar verilmesi. 6 Idare Meclisi ve murakıplar için seçim yapılması 7 Dilek ve istemler. Bülent ECEVİT Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin KAYNAR Yön. Kur. Bşk. VeklH Şahin MENGÜ Murahhas Aza Yarım Gün Erken (Bastarafı 1. Savfada) Sandığı'na ıletıldığı şeklınde göruş bildiriyorlar. Erken emeklıler arasmda en magdur olanlarm ise oğretmenler oldugu. emekliye sevkedilen 5 bın civarındakı ogretmenden bugune kadar hıç birisinın Emekli Sandığı'ndan para alamadıkları öğrenildi. Ingilizce Cevirmeni Adayların îngilizceye ha tasız ve hızh çeviri yap ması, iyi daktilo kullanması gerekir. ÇAĞDAŞ ÇEVtRl LTD. ŞTİ. Pangaltı Dolapdere Cad. 287 TEL: 48 07 26 (Cumhurıyet: 1913) (Bastarafı 1. Savfada) Samsun cezaevınde hukum luyken 1874 affıyla çıktığını da belirttl. Hazırlık ifadesinı ışkence gorduğunü ileri surerek kabul etmedi. Bu lddialanndan söz ederken soi ayağını kaldırdı, çorabı nı sıyırarak ayak bıleğınl gösterdi. UĞURLU'NUN SORGUSU Sanık Abuzer Uğurlu duruşma yargıcı Muhittin Bay raktar'ın «Iddianameyl dlnledin, ne diyorsun?..» soru8U uzerıne ikı elı dizleri uzerındeyken •dinledim» dıyerek doğruldu. Uğurlu, Mıl lı Guvenlık Konseyı'nın 55 numaralı bıldirısıyle arandıgı zaman kendiliğinden ge lerek Selımiye'ye teslim olduğunu söyledi. Abuzer Uğurlu'nun «Bu memlekete bir tek silah getlrmiş olsay dım karşınızda yargılanmaz dım» demesı uzerıne duruş ma yargıcı «Anlamadım» dedı. Uğurlu «Kendim gelip teslim oldum ya» çekhnde yanıt verdı. Uğurlu MGK'ya, 1. Ordu Komutanhğına verdıği dılekçelerinde kendısinın Mall Şube'ye gönderilmemesini istediğini belırttığı halde teslim olduktan son ra Mali Şube'ye göturülduğünu anlattı. Duruşma yargıcı «Nerden blliyordun oraya götürülecegini» şekHnde bü* soru yönelttl. Uğur lu verdığı yanıtta kardeşı Mustafa Uğurlu'nun bir so ruşturma nedenıyle oraya ahndığı ıçın tahmın ettiftını söyledi. Abuzer Uğurlu Mali Şube'de kendisine işkence yapıldığını öne sürerek hazırhk ifadeslni kabul etmedı Sanığa 15 4.1981 tanhh polis ifadesinde ısmi ge çen Ibrahim Telemen'l ve ıkı pasaport olayı konusunda ne dıyeceği sorulunca da Uğurlu, •Ibrahim Telemen'l tanımam, hiç bir bllgim yoktur» dedi Hazırlık ifadesinde ismi geçen Celal Derya adlı bir kişinin Sirkeci'de fotoğraf malzemesi satan ar kadaşı olduğunu belirten Uğurlu, Arkadasına neden dövlzcl Celal denillyor» şeklindeki soruyu «hlç blr ilgisl yoktur» diye yanıtladı. Uğurlu soru uzerine Bulgaris tan ve Yugoslavya'da kalmadığını Almanya'da oturma izni olduğunu da belirtti. Sanıklardan Cemil Küçük, Emin İpek ve Ismail fl han'ın sorgularının talımatla ahndığı, sanıklar hakkında Adli Sicile yazılan yazıya cevap geldiği ve sabıkalarına rastlanmadığı görüldü. TAHLİYE tSTEMÎ Sanık Seyfullah Güven'in avukatı Hayriye Zerrin Ekln müvekkilinin işkence al tmda kendi anlattıklannm CAYIROVALI değil polisin hazırladığı mU zansen ve »enaryoyu kabul etmek zorunda kaldığını öne sürerek 15 aydır tutuklu bulunduğunu belirtti ve tah lıyesıni istedi. Abuzer Uğurlu'nun avuka tı Etem Merakhoğlu da söz alarak şöyle konuştu: «Müvekkilim bu davada sanık olup yargtlamnası tutuksuz yapılan İsmail Çellk'ln ifadesindekl tki beyanma göre bu işe kanştırılmış ve hakkında takibat sürdürülmüştür. Bunlardaa birincisi Çelik'in Avni Durmuş adındaki blrisinden al mış oldugu mermiler nedeni ile müvekklllmin bu lşte ola blleceğini söylemiş olması ve de 1976 yılında Fatsa'da yine Çelik'in temin etmiş ol duğu beyanından anlaşılan. mermilpr işlnde müvekkilim sanık Abuzer'in olduğunu bildirmiş olmasından kaynaklanmıştır. Yüzleştirmedp sanık Çpllk, müvekküimf tanımamıştır.» AVUKATIN SORGUSU Avtıkat Merakhoğlu savolıkca sürdurulmesi gereken soruşturmayı polisin sur durdüğünu, bunun geçerll kabul edılmemesi gerektiğini one surerek tsmail Çelik* in tahliye edildiğini müvek kılinin de tahliye edilmesini istedi. Merakhoğlu Çelik'm ifadelerine değinerek, «Bu mallarm üzerinde Abuzer Uğurlu firmast diye etikpt dp yoktur» dedi Merakhoğlu, «13 Eylül'den sonra 800 bin silah elegeçti Mali Şube bu dosyaya 8 tane silah neden koyamadı. Nedon Selimiye kapısından bir tor ba içinde 8 silah göndermedi. İstanbul Mali Şubesi biç bir dönemde bugünkü imkânlarına sahip deırildir. Müvokkilim baba defeildir. Basm bu Işin iızeHne gidiyor, bu dosyanın altında p7İliyoruz 1978'de intihar mı etti öldürüldü mü kesinük kazanmayan tbrahim Telemen'in ifadesi vardır. Bu da va sonuçlansın biz de rahat edelini" şeklinde konuştu Dunkü duruşrnada diğer «sanıklar Zihni İppk, O«!man İmamoğlu, Hasan îrcpk, Emin toek. îsmail Ceük. İsmail İlhan, Cpmil Küçük ve Halll Üçüncü bulunmadı'ar. Mahkeme delıllenn henuz toplanmadığını bildirerek tahliye istemlerini kabul et medi. 15 Nisan günune erte lenen duruşmada Sırkeci de fotoğraf malzemesi satan Celal Derya tanık olarak dınlenecek Mahkeme Abuzer Uğurlu'nun hangi tarıhte ve ne kadar sureyle yurt riışına seyahat ettiğinin belirlenmesi için Istanbul Em nivet Mudürluğü'nden sorulmasını da kararlaştırdı. 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog