Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in Ilişkileri. arulan, söyleşileri.. Burtca yılın birikimini sıcak bir îlgiyle okuyacaksınız EDERI. 220 LIRA tSTEME ADRESI: ÇAĞDAŞ YAYINLARl Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20695 Kurucusu : Yunus NADI 20 TL. 16 Mart 1982 Sah ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak Ç I KTI Sanat ve yazın dunyamızla yaşam üstüne denemeler EDERt 200 LİRA ÎSTEME ADRESI: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Emlâk Kredi Bankası konut kredisi 4 0 0 bine cıktı ANKARA, Cumhuriyet Burosu) Turkıye Emlcîk Kredı 'Bankası Genel Muduru Cemal Kulu. bankanın konut kredılpnnın 400 bin lırava yukselfıldığinı kamu konu' fonundan fai7 far kı lade'ermm odpnmeye başlavacagını açıkladı Cemal Kulu 1982 yılı ıçın vatandaşlan PV sahl bı yapmak ıçın 3.5 mil yar lıra tutarında bir limit pynldığını belirterek. özetle şöyle dedi: «Faiz oranlarında hiçbir artırma yapılmaksızm, konut krpdileri 200 bin liradan 400 bin liraya. Iiazır bina kredileri 150 bm liradan 250 bin Hraya. hazır bina kredileri ıoo bin liradan 150 bin liraya. imkanlan sımrh tasarruf sahiplerine acılacak konut kredilpri 100 bin liradan 300 bin liraya vükseltilmiştir. Konut ve bina insaa tı kredilerinin kooppra(Arkası Sa. 9. Sii. X de) Dışişleri: Temennimiz havanın düzelmeye başlaması Âtina diyalog kapısını araladı Sedat ERGİN ANKARA Atına'nın Ankora'nın bılgı ıstemıne verdığı yan't ıle sonuclanan dıploma tık gelışmeler Turkıye ıle Yunanıstan arasındakı «diyalog kapısını araladı.» Yunanıstan'ın yanıtında Bern anloşmasından vazgeçeceğı yolunda bir ızlenım bırakmama sı uzerıne Turk Yunon ıllşkılerınde bir suredır hakım olan gerılım yerını kısmı bir yumuşamaya bıraktı Ankara, Yuno mstan'ın bu yanıtından sonro Turkıye ıle Yunanistan arasındakı ılışkılere hakım olan havanın düzelmeye başlaması umudunu da Atına'ya duyurdu. Dışişleri Bakanlığı sozcüsü Buyukelcı Nazmı Akıman. dun gazetecılerın soruları uzerıne şu açıklamoyı yaptı «Daha once de basına bildirdiğimiz uzere Yunanistan tarafından Ege Kıta Sahanlığında yapılan sismlk aramalar konuSunda bilgi istemiştlk. An kara Büyükelcisi bu bilgiferl gectiğimiz cumartesi günü ulaş tırmıştır. Büyukelcî ile yapılan bu görüşme kendilerine daha önce ifade edilmiş olan kaygılarımız ve goruşlerlmlz çercevesin de değerlendlrilmiş vs bu oçıdan yararlı bulunmustur. Bununla birlikte gelişmeleri dikkatle Izleyeceğimiz tabiidir. Te mennimiz intiba ve değerlendirmelerimizde yanılmamış olmamız ve dolayısıyla bundan (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) ABUZER UĞURLU DURUŞMADA Bulgaristan'ın Varna Limam'ndan Turkiye'ye çeşitli zamanlarda silah ve uıermi soktukları iddiasıyla haklarında en az 15 yıl hapis istemiyle dava açılan sanıklardan Abuzer Uğurlu (sağda) ve Seyfettin Guven. Abuzer Uğurlu, kaçak silah ve nıeruıi getirmek, Seyfettin Gıiven de kaçakçılıkta kullanılan Gonca1 ve Gonca2 adlı balıkçı motorlarının kaptanlığını yapmakla suçlamyor. (Fotoğraf: NecdetDOĞAN) Silah kaçakçılığı davasında iddîaname okundu "Çayırovalı sağ ve sol örgütlere silah sattı,. Istanbul Haber Servisi Bulgaristan'ın Varna limanmdan yükledikleri silah ve mermileri motorlarla Karadeniz sahillerinden yurda soktukları belirlenen 10 sanık hakkmda açılan davaya dün Sıkıyönetım 1 Numaralı Asken Mahkemesınde başlandı Duruşmsria sa nıklardan yalnızca Abuzer Uğurlu ve Seyfettin Guven hazır bulundu Askeri Mahkemede 982/ 100 esas sayılı dosyada kayıtlı davada, sanıklann «te şpkkül halinde silah ve mpr mi kacakcılıgrı yapmak» su çunu ışledıklen, sag ve sol kesıme bırçok kereler silah Ulusu: Irak'la iliskilerde yeni hedeflerimiz var BAĞDAT (Ajanslar) Başbakan Bulent Ulusu dun uç gunluk resmi bir zıyaret ıçın Bağdat'a geldi. Ulusu'yu havaalanında Irak Komuta Konseyı uyesı ve Başbakan Bırıncı Yardımcısı Taha Yasın torenle karşıladı. Ulu&u havaalanında yaptıgı açıkla mada Lrak'ı zıyaret etmek len mutluluk duydugunu boyledı TurkIrak ılışkılerının memnunluk verıcı oldu gunu belirten Ulusu «Ilişkilerimiz çeşitli alanlarda genişlemektedir» dedı Ulusu ve Yasuı daha sonra yaptık lan goruşmede ıkı ulkeyı ılgılendıren sorunlan ele aldı lar Goruşmelere bundan sonra heyetler halinde devdm edıldı Başbakan Bulent Ulusu bu gun Irak Devrım Komuta Konseyı Başkanı Saddam Hu seyın tarafından kabul edıle cek. Ulusu Irak'a hareketin den once Esenboğa 'da gaze tecılere şunlan soyledi: Sayın Ramazan'ın ulkemizi ziyareti sırasında ilişkilerinıiz ve işbirliğimiz tüm yönleriyle ele alınmış ve or tak hedefler saptanmıştır. Bu hedeflerin çoğu kez aşıl mış olduğunu mcmnunlukla Börmekteyİ7 Bağdat'ta yapacağım görüşmelerde iliş(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Abuzer Uğurlu ifadesinde Telemen'i tanımadığını söyledi ve mermi sattıkları belirtile rek, en az 15 yü hapısle cezalandırılmalan isteniyor Kımlık bıldırımınde «sabıkasız» olduğunıı bıldııen Abuzer Uğurlu. sorgusunda emnıyettekı ıfadesinı kabul etmedı, bu ifadesinde ısmı geçen tbrahım Telamen' •tanımadığını» soyledı Askeri Savcıhğm okunan 10 sayfalık iddianamede. sanıklardan Osman tmam/ oğlu'nun ülkü Ocaklı Yılma Durak'ın teklifiyle sağ kesıme, Mehmet llhan Taş merdivenli aracılığıyla da sol kesimden Ahmet Karlangaç'a silah sattıgınm sanıgm ıfadelenyle anlaşıldıgı kaydedıldı Yargılamalanna dun bav lanan sanıklardan ha/ır bu iunan Lgurlu ve Guven'ın sorguları yapıldı Kendılenne ıddıaname verılmedığı halde sorgıı vermeyı kabul eden santklardan Seyfettin Guven sorgusunda kendısı nın iddianamede sozu edı len olaylarla ılgısı bulunmadıgmı soyledi. Guven gemı kaptanı olmadıgını da be lırttı. «Gonca1» motorunun Zihni Ipck'ın kardeşı olan ve halen Golcuk'te tutuklu bulunan Necmi Ipek'e aıt oldu gunu one suren Guven şoy le dedı «Sanıklardan Lmın Ipek'i tanınm Motorlarda bekçi lik yapardı. Digerlerinı tanııuam. Hiç bir şeyle ilgim yoktur. Bu ^ekildeki ifademi poliste de verdim. Ancak ka bul ediltnedi. Seninle ilgimiı yoktur. Esasen ilgimiz ve araştırmamız Zihni Ipek ve diğcrleri içindir dediler.» Seyfettin Guven .ılah ve mermı kaçakçılıgı suçundan Yugoslavyada bir yıl ka.dar yattığını ve yurda dondukten «onra gemıcı belgesının Ulaştırma Bakanlıgı'n ca ıptal edıldıgmı sovledı Gu ven avnı tur suçlamayla (Arkası Sa. 11. Sü. 7 de) Çağatay baskanlığındaki koalisyon hükümeti acıklandı • 146 IDAM ISTENtYOR 428 sanıklı DEVSOL Davası dün Istanbul'da Daşladı. 146'sı hakkında Jdam cezası istenen samklat Anayasal düzeni halk savaşı ile yıkarak kodünist ıejimi gcrçekletirmeje çahşmak ve 92 kişiyi öldürmekle suçlanıyorlar. Erken emeklilerin bazıları maas ve avanslarını alamadı B LMLKLl OLAN Mb.MURl.ARlN BUYUK BİR BOLUMÜ olarak çok onceden gonderıldığını iddia edıyorlar. IKI AYDIH IKRAMlYtLERlNI DE ALAMADILAR Başbakan Bulend Ulusu'ANKARA ıCumhurıyet Bu olaıak verılmebi ongorulen nun oncekı gun duzenledığı rosu) Bas,bakanlık lara 50 bın lıranın da odenmedı basın toplantısında yaptıgı fından erken emeklıve avnl gı belırlendı Emeklı Sandı açıklamada, yuzde 15 fazla masına karar venlen 11 874 gı yetkılılerı emeklı hstele ıkramıye ıle erken emeklı geldıkçe olmak ıçın 102 504 memumemur ıle resen emeklıye nnın kendılerıne sevk edılen 814 mernurdan beklemeksızın odeme yapıl run ıse re'sen emeklıye sev Baş buyuk çogunlugunun ıkı av dıgını belırtırken, memurla kedıldıgı açıklanmıştı dır emeklı aylıklan ve e rın emeklı olduklan kurum bakan Ulusu'nun emeklıye açıkladıgı meklı ıkramıyelennın basr yetlolılen ı&e, lıstelerın E sevk edıldıgmı meklı Sandıgı'nın eksıksız memurlar ıse emeklı olduklanmadıgı saplandı lan kurum ile Emekli Sandığı arasında eşgudum sağ lanmadığı ıçın, parasız kaldılar. Bugune kadar 1200 ci varında emeklıye ıkramıye ve aylıklan baglanırken, 10 bın 500 memurun ıse henüz ışlemleri tamamlanmadıgı için, 50 bin lırahk avansdan bıle yararlanmadıklan oğrenıldi Emekli Sandıgı yetkıhlen • MECL1S BAŞKANLIK DlVANl DEVAMSIZ UYELER SORUNUNU ÇOZMEK IÇ1N ONLEMLER DUŞÜNUYOR konuyla ılgilı olarak yaptık ları açıklamada, kurumlardan lısteler geldikçe hemen AN'KAKA (Cumhuriyet Burosu) Danışma Meclısl işlemlerin yapılarak tamam nın devamsız üyeleri behrlendi. Danışma Meclisi Başkanlık landığmı. 1 Marttan itibaDivanında devamsız üyeler sorununu çozmek içln blr ta ren odemelerin başladığını kım onlemler duşunüldüğü öğrenildi Danışma Meclisi ifade edıyorlar. Lıste gelBaşkanlık Dlvanının geçtiğimiz hafta yaptığı belırlemele meden odeme yapamayacak re göre. devamsız üyelerden bir kısmı «mazeret izni ra larını, gecıkmelerden kendıpor mazeret izni rapor» yönteml Ile çalışmalara ka lerınin sorumlu olmadıkları tılmıyorlar. Devamsız gözüken bir kısım üyenin ise yokia nı belirten Emeklı Sandığı malarda bulunduktan sonra çalışmalara katılmadıgı sap yetkililerine karşılık, çeşitli (Arkası Sa. 11. Sii. 1 de) kurumlann yetkihleri ise listelerin cok önro Emekli (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) LEFKOŞE (Cumhuriyet) KTFD'de 98 günden ben suren hukumet bunalımı dün sona erdı ve Başbakan Mustafa Çağatay'ın başkanlığmda kurulan ılk koalisyon hükumetı dün res men acıklandı. Koalisyona katılan UBP, DHP, TBP'mn dun 16'da ilgıli protokolleri imzalamalarmdan (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) 428 sanıklı DevSol davası basladı • Izmir DevSol davasında 5 sanık idama mahkum oldu İstanbul Haber Servlsi Anayasal düzeni sllahlı halk hareketıyle devırmek ve yerıne komünıst bir düzen getirmek için çeşitli sılahlı eylemlere gırişip 92 kışi oldürdüklerı, çeşitli soy gunlar yaptıkları ilerl sürulen 428 sanıklı DEVSOL davasma dun Atatürk öğrenci Sitesi Sosyal Tesislenndekı duruşma salonunda başlandı. 146'sı hakkında TCY'nın 146/1. maddesl uvannca ölüm cezası istenen ve 83'ü tutuksuz yargılanan sanıklardan, tutuklu yargılanan 5'ı, tutuksuz yargılanan 32'si dünkü duruşmaya katılmadılar. Sabah saat 09 30'da başiaması gereken duruşma. tutuklu sanıklann bulunduklan Metrıs. Davutpaşa. Hastal, Sağmalcılar ve Sultanahmet cezaevlerınden aetırilmeleri gecıkınce ancak saat 10.40'da başlayabıl di. Sabahın erken saatlerınden Itibaren sanık yakınlannın gruplar halinde geldıeı ve ayrılan 300 kişilik i?leyıci yerıni tamamen doldurduğu salon çevresinde buyük guvenlik önlemlerl almdı ve duruşma salonuna glden tum yollar tralığe kapatıldı. Başkan Denız Albay M. Emin Tokurcalı, Duruşma Yargıcı Seyfettin Aydın, ü^e haklmler M. Feridun Ce layiroglu, Nusrct Ince, Hakım Üsteğmen Şenol Gökbayrak. ıddla makamında da sıkıyönetım savcı yardımcıları Kemalettin Önenç, Behiç Aldenıir ve yar dımcı Askeri Savcı Recep Sozen'den oluşan İstanbu! Sıkıyonetım Komutanlığı <2) Numaralı Askeri Mahkemesı heyetinin saat 10.40 da yerlni almasından sonra saat 10.43de sanık yoklama sına geçildi. 83'ü tutuksuz 428 sanığın yoklaması tam 35 dakıka sürdü ve 11.15'de sona erdi. Bu arada tutuklu sanıklardan 5'ınin getırilmediğı goruldü Sanıklar bir arkadaşlarının şubede, bir arkadaşlarının hastanede. bir arkadaşlarının da başka bir ee/nnvınde olduğunu bıldırdiler. Daha sonra avukat yofclamasma geçildi ve salonda sanıklan savunmak üzere 61 avukatın hazır bulundu(Arkası Sa. 11 Sü. 3 de) Cift başlı bebek öldü Istanbul Haber Servisi Sosyal Sıgortaiar Bakırkoy Dogumevmde geçen cumartesı gunu dunyaya gelen «çift başlı» bebek dun sabah oldu SSK Bakırkoy Dogumevı Başhekım Yardımcısı Dr Metın Nurluoglu. daha once «Ultrasonograf» aygıtı ara(Arkası Sa. M Sü. 4de) , Tasarı Başbakanlığa sunuldu Danışma Meclisi nde 28 üyenin devamsız oldugu belirlendi GOZLEM UĞUR MUMCU Papanidreu Cıkmazı... • Esnaf Sanatkârlar Odaları kuruluyor Işık KANSU ANKARA, Tıcaret Bakanhğınca hazırlanan, esnafsanatkâr ve kuçuk teşebbus Sahıplen Odaları Birliğı'nin kurulmasına ılişkın tasarı Başbakanlığa su nuldu. Edınılen bilgıye göre. tasarı, 507 Sayılı Esnaf ve Sa natkârlar Yasası ıle 50 kışınin biraraya gelerek esnaf ve sanatkâr derneğl kur ması hukmünü değiştirerek, her ılçede «EsnafSanatkâr v e Küçük Teşebbüs Sahibı Karma Odalannın kurulmasını öngorüyor. Tasan. küçük teşebbüs sahibı olan kışılerin sanayi odalanndan ayrılaralc yeni oluşturulacak kuçük teşebbüs odalanna gırmesıne ilişkin hükümler taşıyor. Esnaf ve sanatkârlar ıle kuçuk teşebbüs sahıplen nı. sanayicilerden ayırmak amacıyla bir koordınasyon kurulu oluşturulacak. Bu ku rul Ticaret Bakanlığı Müste (Arkaaı Sa. 9, Sü. 4'de) sayfalarda • Pransa'da yerel seçimlerrle sag paı tıler onde (3. Sayfada) • Gurol Sozen'ın resımleri ıle ilgıh soy leşi. (5. Sayfada) • Naklıye ucretleri du şuş gosterdı. (6. Sayfada) 9 Silah Kaçakçılığının dunu bugunu (8. Sayfada) • Turizm Teşvık Yasası MGK'da benım sendı. (12. Sayfada) Başbakan Sayın Ulusu, düzenlediğl son basın toplantısında PanHelenik Yunan Başbakam Papandreu'yu hak ettiği biçimde yanıtlamış bulunuyor. Türktye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana Büyük Atatürk'ün «Ynrtta Barış, Dünyada Barış» ilkesme sımsıkı sanlmış ve komşuları ile ıyl ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Kurtuluş Savaşından hemen sonra Atatürk: Yunan halkına (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog