Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Nusret HIZIR Felsefe Yazılan 2. Basısı Çıktı Ederr 200 Lira ISTEME ADRES1 Türkocağı Cad 39/41 Cagaloglu ISTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20694 KuractHtt: Ttmtu NADİ 20 TL. 15 Mart 1982 Pazartesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTİNOĞLU Ulusal Sanayi îlgiyle aranan kitap yayına hazırlayan Prof Tahsin YÜCEL EDERI 100LIRA ISTEME ADRESI: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu ISTANBUL Kat Mülkiyeti Yasası değişiyor • KAT MAL1KLERI KURULU'NUN ALM1Ş OLDUĞU KARARLAR ICRA DAIRELERINDE BONO ÇEK GlBl ISLEM CORECEK VE DOĞRUDAN İCRAYA KONACAK ANKARA (Cumhuriyet Blırosu) Kat Mülkiyeti Yasasmın bazı maddelerini değiştiren yasa tasarısı, gorüşîeri alınmak üzere, Bakanlıklara gönderildı Tasarı, Kat Maliklerl Kurulu'na genış yetkıler tanıyan hükümleri ıçerıyor Kat Mülkıyetı Yasası'nda yapılms,sı dtfşünülen de• Yeni tasarı. Kat Mağışikhklerden bazıları şoyle likleri Kunıln'na geni^ yetkiler ve olanaklar tannor Kat Malikleri Knrulu'nun almış olduğu karartar, icra dairelerinde bonocek gibı işlera srorecek. Kararlar, dogrudan lcraya konacak • Kat Maliklerı Kıırulu'nun verdiği karar kesin nltelikte olacık Ancak buna taraflar itiraz ederse, icra dairesınde ınceleme konusu ANKAR* (Cumhuriyet Buro yapılabilecek • Yeni tasarı hukumlesu) Banker davalarına ba riyle, kat mulkiyetine pekan Ankara 3 Tıcaret Mahkeçis daha kolavlaştınlıjor. mesı Başkanı Gonen Eriş Us fıye kurullarının bu hafta ıçın Ynrıırluktekt yasaya grore, de goreve başlayabılereğını a her daire için, apartmanın çıkladj «ındcn ve arkadao resimleErış, Yankı ya bır demeç ve rinin çekilmesi, her daırererek tasfıye ıslemierıne ıliişkın nin iç bolııtnlerini gostcrpn bılgı verdı Tasfıyesme karar bır plan verılmesi zorunlııvenlenlerın dosyalannın taslı lufcu var Yeni durende ıse, ye kurullanna gondenleceçını ön ve arkadan birer fotogsoyleven Erış tasfıye kurulun raf ıle tum katların planlaca vapılan açıklamadan sonra rını grosterpn bir proie yealacaklılarm «ikışer pulsuz diterli sayılrnakta. Ifkçe» ıle başvuracağını bıldır dı • Kat mulkıyetine geçilEnş, kurullann ne zaman fcu meden once de, yonetim glrulacağına ılışkın soruyu şoyle derlerine katılnıa sorunu, yanıtladı buyuk Riıçlııklpr doğurmak«Bu hafta içinde çoreve baş (Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) (Arkası Sa. 11. Su 2 de) 146 istemli DevSol dovası bugün baslıyor • 428 SANIK 92 CINAYETLE SUÇLANIYOR. Istanbul Uaber iservısı Anayasal duzenı sılahlı halk sava^ı ıle yıkarak ye rıne prolatarya dıktatorlu &u kurmak vp ko miınıst bir ıejim getirmek amacıyla çeşıtlı eylemler de bulunan ve 92 kışıyı bl dürduklerı ılen surulen, sanıldanndan 1'6'sı iıak kında olum cezası ıstenen toplam 42d saniKİı DEV SOL oavasına bugun Topkdpı dakı Ataturk Öğren cı Sıtesı Sosyal Tesısieri Spoı salonanda Istanbul Sık'vbnetım Komutanlığı (2) Numaralı Askerı Mah kemesınde başlamyor îddıanamede 146 sanık (Arkası Sa. 9 Su 6 da) Kaçakçılık davası baslıyor Abuzer Uğurlu, Cayırovalı Osman ve Zihni Ipek bugün yargılanıyor Istanbul Haber Servisi 1 Ordu ve îstanbul Sıkıyonetım Askerı Savcıhgı nın aralannda Abuzer Uğurlu ve Cayırovalı Osman dıve bıhnen Osman İmamoglunun da bulundugu 10 sanık hakkında •Teşckkül halınde sılah ve mermi kaçakçıiığıyapmak savıyla açtıgı dava da yargılama bugun başlı yor Askerı Savcıhgın 20 Ocak 1982 tarıhh ıddıaname ıle 1 Numaralı Askerı Mahkeme ye açtıgı davada santklar Zıhni İpek, Osman Imamoş lu, Hasan Ipek, Seyfettın Gıi ven, Emın Ipek, Ismaıl ÇeUk, İsmail Ilhan, Cemıl Kuçuk Abu/er Uğurlu ve Halıl Uçuncu «Bulprarıstan'dan temın edılen çpsıtlı nıarKa. cap ve evsaftakı çok sayıda sılah ve mermıyı 1973 80 yıllan arasında büyuk partiler halinde ozellıkle Karadenız sahilınden yurda sok mak ve yurt içinde çeşitli oldurme ve yaralama olayla rına katıldıkları belirlenen sağ ve sol örgut uyelerine satmak savıyla yargılana caklar Asken Savcı sanıklar hak kında 6138 sayılı yasanm de gışık 12/34 son TCKnın 80 31 33 ve 40 maadelerı nın uygulanmasını ıstıyor Bu maddeler uyarınca verıl mesı ıstenen ceza 15 yıldan baslıyor Yuce Dıvan da gorulen Tuncay Mataracı davasında 5 mılyon hra kefaletle salıverılen ve halen Kabakoz Askeri Ceza ve Tutukevı'nde tutuklu bulunan Abuzer Uğurlu sılah ve mermı kaçakçılıgı yapan bu şebekenın patronlanndan olmak Zıhru tpek kaçakçılıkta kul lanılan Gonca 1 ve Gonca 2 adlı balıkçı motorlarının sahıbı olmak ve Osman îmamoğlu ıle bırlıkte bu ış lerde gerekh dovlz ve parolayı buünak, Seyfettın Guven motorlarm kaptanlıgını. Hasan ve Emin Ipek motorlarda tayfalık yapmak, dıger sanıklar da aracılık yapmakla suçlanıyor (Arkası Sa. 11. Sn 6 da) Silah kaçakcılığınm dünübugünü Uğur MUMCU 8. sayfada TASFİYE KURULLARI BU HAFTA GÖREVE BASLAYACAK • Türk~Is Genel Kurulu öncesi « iki aday var: Yılmaz ve Kul Denizcierin kesinlikle başkan adayı olmayacağı bildirilirken, Maden Federasyonu Başkanı Kemal Ozer ile Sadık Şide'nin de başkanlık mücadelesine girebileceği öne sürüldü. ŞEVKET YILMAZ Teksıf Gene! Baskanı bu ned«nle aday olmayacağını belırttiğı soylenıyor. Üç yıl içerısmde dort kez kalp t n z l geçıren îbrahim Denızcler'in sağlık durumu bır yana bırakıl dığında, Turk lş çevrelerince Denizcıer'ın bugune değın gorev yapan Genel Başkanlar ar rasında «cn pasif başkan» olarak gorülmesi de yenıden aday olmaması ıçın gereklı nederüe» rın arasında yer alıyor Genel Kurul'un başkan aday lan vme «devler», yanı delegas yon listesı en kabank sendika ve federasyonlar arasında ya« püacak bır tur pazarhğa baglı gozukuyor. Tek Gıda îş Sendikası'nın ibrahım Denizcıer'ın Genel Başkanlıgı ıçm ısrar etmesı ha lmde, buna karşüık Teksıf'in kendl Genel Başkanları Şevket Yılmaz'ı başkanlığa aday go»terecekleri büdinlıjor. Ancak, bu ıkı sendıkanın Denlz Ulaş Iş Sendıkası Genel Başkanı v« Türk Iş Geneı Başkan Yardımcısı Emin Kul'un Genel (Arkan Sa. 11. Sü. < ds> Sovyet Genel Kurmay Bckanı: Adıyaman PKK grubu davasında 29 idam isteniyor 4D\N4 (Cumhuriyet Gu ne> IUen Burosu) Yasa dışı, PKK (ApocularJ Adı yaman gmbu sanıklannın yargılanmasma bugun, Sı kıyonetım 1 Numaralı As kerı Mahkemesı'nce olıış turulan bir heyet tarafmdan bugun Adıyaman'da başlayacak 12 kışiyı oldurmek, gasp, fıdye istemek, konutlara patlayıcı madde atmak, bına ve arabaları tahrıp etmek, bıldıri dagıtmak, para toplamak, zabıtaya mukavemetle suçlanan 94 u tutuklu 125 sanıktan 29'u ıçın olum cezası isteniyor Iddianamede, 29 sanıktan (Arkası Sa. 11, Sb. 3 de) "ABD ile savasa hazır olmalıyız,, Dış Haberer Servısi Sov yetler Bırhği Genelkurmay Başkanı Mareşai Nıkolaı OgarKOV, \Vashıııgton un «tehlikelı me>dan okuması» karşısında, Sovyetler Bırlığımn ABD ıle savasa hazır olması ıçın koklü onlemler alınmasıru ıs tedi «lnternatıonal Herald Trlbune» gazetesmın bıldırdığıne go re, Mareşai Ogarkov savasa hazırlığın yalnızca Sovyet ordu sunda degıl, ülke çapınâa tum kurumlarda yapılnıasım ıstedı. Sovyet Savunma Bakanhğı tarafından yayınlanan «Anavatanı savunmaya hazınz» adlı kı(Arkası Sa. 9, Su. l'de) Işık KANSU A\KAR4 Tıirk îş'ın ma 5is ayında toplanacak olan Ge nel Kurulu yaklaştıkça yeni Ic ra kurulunda gbrev alacak ı sımler uzerındekı kulısler de yoğunlaştı Hemen hemen her genel ku rulda olduğu gıbı, çok delegslı sendıka ve federasyonlann su rükleyıp goturecegı genel ku rul içın konuşmayı üst düzey deki yetkilıler «şımdilik erken» buluyorlar Ancak, Türk Îş'ın bu genel kurulunun, 1979 yılında yapılsn genel kurulundan daha çekışmesız ve tartışmasız geçeceğı konusunda goruç bır lıgıne varüıyor. Buna gerekçe olarak da, Genel Kurulun ce Sideliler yeni öneri getiriyor: "Boş alanlar kamıılaştırılıp Side konmsun,, Selim YALCINER Sıde, Antalya'ya 70 kılometre uzaklıkta şınn ve tanhsel açıdan çok zengın bır yerleşım merkezi Burası. Sehmıye koyu olaralc da anıhyor. Son haftalarda, Sıde» adı kamuoyunda tanhsel rutelıgıyle degıl de başka gehşmelerle gundeme geldı Kultur ve Turızm BakanJıgı, 1982 yılı başında Sıde'de bulunan 314 konut ve arsanm kamulaştırılmasım kararlaştırdu Kamulaştırma plamnda, 88 tıpık Sıde evı, Selımıye nm ozgun yapısını oiuşturması nedenıyle kamulaştırma dışında bırakıldı Kamulaştırma kaıarının açıklanmasırtdan sonra Sıdede oturan yurttaşların bır bölumü çarpıcı tepkıler ortaya koyarak bu projenın uygulanmamasını ıstedıler, hatta aralarından seçtıklen bır heyetı Ankara'ya, yetkıblerle goruşmeye gonderdıler Kamulaştırma kararlar rında haksızlıklar yapıldığıru, kamula§tınlması gereken bazı yerlerın kamulaştınlmadığım, kamulaştınlması zorunlu olmayan konut ve ANKARA (Cumhuriyet Buro arsalardan bır bölumunun «u) Sıgortalılann cenaze de arkeologlara yer temını masrafları 5 bın llradan 7 bın 500 liraya yükselt'ldı ıçın karaulaştınldıgını one suren Sideliler. Gaynmenkul Eesmı Gazetenın dunklı sayı E<îkı Eserler ve Anıtlar Yuk sında yayınlanarak yürurluge sek Kurulu'nu kısa adıyla gıren Bakanlar Kurulu karan Anıtîar Yuksek Kurulu'nu na gore «Iş kayası veya tnessert bıcımde eleştırdıler ve tek bastalıği sonuru olen sıgnr (Arkası Sa 11. Su 1 de) talı 11e slgnrtau olarak çalış maktd veya malulh'ık va da vaş blık aytığı almakta ıken veyahut sigortalı olarak çahştıto ış ten aynldıçı tarıhte bır vıl çeç meden olen ^içortalının aılesine cenaze ma^rafj olatMk verı len > bın lira I i rM tarılun ' den geçerlı nlmah uzcıe 7 bıu 500 lırasa cıkarıltlı » EMIN KUL Denlz Ulaş 1? Genel Boşkonı kışmelj geçntesıni sağlayan ba zı sendıka ve tederasyonların >onelimlerınm ve dolavısıvia delegasyon lıstelerının büTOk olçüde degışmesı gostenlıjor. Bır başka anlamla seçınıı et küeyecek delegaayon lıstesmde çeşıtlı eğilımıere sahıp üyeler bulunan sendıka ya da £ederasvonlar bu kez, oyunu ne yonde kullanacagı kesm bellı olan delegasyon ıle Genel Kurula gelecek Bunun yanlsıra, delegasyomında yıne çeşıtlılık olan sendıkalar da bulunuvor Turk tş'm bugünku Genel Başkanı İbrahım Denızcier'ın onılmüzdekı Genel Kurulda ye nıden başkanlık içın adaylığını koymayacağına «kesin» gozüyle bakılıyor Denizcıer'ın yakın çevresine «yornlduğunu», A TINA YANITINIILETTI Yunan Büyukelcisînîn getirdîğî yanıt inceleniyor ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Türk Yunan ılışkıleri, Başbakan Bülend Ulusu'nun basın toplantısını Yananıstan Başbakanı Papandreu'nun oncekl akşam hemen yanıtlaması, bunun ardmdan BOyükelçi PapuUas'm petrol aramalan konusunda hüktlmetinln yanıtmı Türk taraf ma iletmesıyle bırlıkte hareketllliğlnl koruyor. Yunanlstan'ın Ankara Büyükelçısl Georges Papullas onceki gün Atına'dan doner donmez Dışlşleri Bakanı Ilter Türkmen'den randevu ıstedl ve hükümetlnın resmi yamtını llettı Edinilen bilgıye gore, gorüşme saat 19.00 dolaylannda gerçeklegti ve yarım saatı aşkın sürdü Türb yetkıliler. gorüşmenln yapıldığını ve büyükelçının hükümetinın yanıtmı Dışlşleri Bakanı Türkmen'e llettığini bıldirdıler, ancak yanıtm içeriğınl açıklamadı lar. Dışişlert Bakanhğmm üst düzeyde blr yetkihsi, «Buyukelçi, hükumetinin gö ruşlerini bildirdi» demekle yetmdl Hükümet çevrelerınden edmilen bllgllere gore Ankara, Yunanıstan'm verdıği yanıt lle Papandreu'nun Başbakan Ulusu'nun basın toplantısındaki açıklamalarma verdiği yanıtları bırlik te degerlendirecek ve «gerekirse bir açıklama yapacak». Ust duzeyde yetkilıler Ankara'nın tutumunun şlm dıllk değerlendirme aşama sında olduğunu belirttüer. Bihndiğl gibl Yunanistan ocak ayının sonlarına doğı ru Taşoz adasının doğusunda karasularmm dışını da petrol aramalarında b u i lunmuş, bunun üzerine Ankara Atlna'dan bilgl istemuıde bulunmuştu. Yunanistan altı aylık bir aradan sonra ilk kez karasulan dışındakl ihtılaflı alanlar a çı(Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) Sigortalı calısanların cenaze masrafları 7.500 liraya yükseltildi Mataracı ve Elçi için yarırı karar bekleniyor ANKARA (UBA) Güm rük ve Tekel eskı Bakanı Tuncay Mataracı ıle Bayındırlık eskı Bakanı Şera fettin Elçı'nın yargılanma lanna jarın Yüce Dıvanda devam edılecek Yuce Dıvan, savunmada yeni bır delıl ortaya çıkmazsa Mataracı ve 23 arkadaşı hakkmdaki karannı salı gtinü açıklayacak Tuncay Mataracı ve ŞeraCettm Elçi haklarmda bakanlıklan durreminde yolsuzluk yaptıkları ıddıasıyla Yuce Dıvanda 16 hazı ran 1981 tanhınde açüan ve tam 9 aydır süren yar gılamalarda karar aşa masına gelmdı Amerikan Dısislerinin, Nikaragua'yı suçlamayı amaçlayan gösterisi tersine döndü Haluk ŞAHÎN bildiriyor WASHtNGTON Geçtığımlz cuma günü Washington, olsa olsa casusluk fılmlerlnde gorülebilecek şaşırtıcı bir olaya sahne oldu O sabah, ABD Dışişleri Bakanlığı Basm Sozcüsü, tamnmış birkaç gazetecıye telefon ederek oğlecien sonra yapılacak «çok onemli» bir basın toplantısma çağırdı Konuyu soran lara, «Nikaragua ile Kuba*nın El Salvador'daki eylem lerini kanıtlayacak bir ta(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) ECONOMIST DERGISI, ERMEM IDDİALARINA YİNE YER VERDİ Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Ingılızlerın ünlü Economıst Dergısı başından berı Ermenı terorıstlerının Turk dıplomatlarına yonelen silahlı saldırılar konusunda ılgınç btr «Tarofsizlık» polıtıkosı ızlemek tedır. Ermenl cınayetlerfnden sonrakl haberlerde cOlaytn perde arkası ıle ilgıll tarlhi» aydmlatıcı bılgı verırken dergınln tutumu uslubu. Batı basın organlarının «tlpık» yakloşımını serglliyor. Dergı ayrıca, «Ermenl okuyu cu mektuplan» konusundakl tutumu bakımındon da burada ki Türk dıplomatları ve Turk topluluğunun kaygılanmasına yol açıyor Bundan bır sure once Turk Buyukelçılığı yetkılılerı yayınlanan mektupların ıçerıklerlnın taçık tehdit», taşidığını, bu konuda dergınm daha dıkkatll olacağını dıledık lermı bır yazı ıle dergı yönetımlne bildırmışlerdı Economist'ın bu hafta sonu çıkan sayıstnda yeralan «Y. Pa pazianParis» ımzalı bır mektup bu konuda dergınln tutumunun sürduğunü gosterıyor. Papazian'ın mektubuna otekı konularda yayınlanan on bır mektup Iclnde en genış yerın ayrılması sayfa sekreterlerının comertlığme bağlanabıllr Ancak mektupta «Ama, eğer. Turklye Osmanlılardan devraldığı bu curumu Inkar et(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Bu kez de ölü bebekler karıstı babaya, başkasının olu çocugu verıldi Son zarnanlardo hastoneler Çapa Tıp Fakultesı Cocuk de bır karışıklıktır suruyor Klınıgı kopısında dün sabah Eger hastoneye çocuğunuz bır babanın ocı cığiıkiarı duyuı!e gıdersenız, yo da doğumu luyordu «Olamaz, Bu kadarı hastonede yaparsanız cok dık da olamaz» Aynı onda, Çocuk katlı olmalısmız, Aksı halde hastanesının tam karşısında hastane çıkışında ya da yolda bulunan Dış Hekımlığı Fakulte kucagınızdakı cocuğun sıze aıt sı'nde de bıraz sonra başlayaolmadığını gorebılırsınız Gec cak olan geleneksel «14 Mart tığımız oy doğum yapar ıkı Tıp Bayramı» torenlennm hazır annenın çocukları bırıbırlerıne lıkları yapılıyordu Toren lcın verılerek, bır anneyı goz vaş doktorlar, hemşıreler, sorumlu lonna boğan, dıgerını de boş lar. resmi gorevlıler koşusturup kasının cocuğuna olıştıran sağ duruyorlardı İşlerı o kadar cok iık gorevlıleri, bu kez de olu tu kı. hic bır go'evllnın ya da çocukları karıştırdı. Çocuğu (Arkası Sa. U . Sn. 5 de) Yugosiavya Genelkurmay Baskanı bugün geliyor ANKARA, (a a ) Yugoslav yo isosyalıst Federal Cumhun yetı Halk Ordusu GenelKurmay Başkanı Amıral Branko Moıtıu la, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan fcvren m resmı konuğu olarak bugun Turkıye ye gelecek DBvlet Başkunı Oıgeneral Kenan Evren ın kabul edeceğı konuk Genelkurmay Baş kanı Ankara dakı zıyaret ve ıncelernelennı tamamladıktan •onra, Izmır ve Istanbulo da gıdecek, resmi temas ve zl yaretlerıne devam edecek. Ölen Serdarı babası battaniyesinden tanıyabildi bır Asiye UYSAL olen Ahmet Şahin adındaki * Utusu bugün Irak'a gidiyor ANKAR4, (Cumhııriyet Burosu) Başbakan Bülend U lusu, uç gun surecek resmı bır zıyaret içın bugun Irak'ın baş kentı Bağdat'a gıdıyor. Ulusu'nun Bağdat «ıyareti geçen ağustos aymda Ankara'ya gelen Irak Devrım Komuta Kon seyı tıyesi ve Başbakan Bırıncı Yardımcısı Taha Yasm Ra mazan'ın zıyaretını lade ama cını taşıyor Ulusu, îrak'a be raberınde on işadamım da gö turecek Bağdat buyukelçılığı ne atanması kararlaştınlan Dışişlerı Daire Başkanjfinndan NUzhet Kandemır de Baş bakan ile bırlıkte srldecek. (Arkssı Sa. U, Sü. 4 de) Yurdadön, Balkan Şampiyonu oldu Haberi Spor Sayfasında BABANIN FERYADI Olen blr aylık oglu yeıîne, bir başkasının olen çncugu verilen ve kendi çocuğunu battaniyesinden tanıyan talihsiz baba Ahmet Şahin, Çapa Tıp Fakultesi Çocuk Kliniği onunde feryad ederken gorulüyor. (Fotoğraf: Erdoğan Koseoğlu)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog