Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi Insan varüğını çağdaş boyutlarla aydınlatan bir başucu kltabı Ederi: 250 Ldra İSTEME ADRESİ: Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20693 Kurncnsu: Yuntts NADİ 20 TL. 14 Mart 1982 Pazar Papandreu'yu Kıbns politika smdan dolayı da uyaran Ulusu' nun TürkYunan ilişkilerindeki son gellşmeler karşısında altını çizdiği Ankara'nın görüşleri şöy le özetlenebilin 1) Yeni Yunan hükümeti, Güvenlik Konseyi karan ve Bern anlaşmasını hiçe sayarak mevcut müzakere sürecinl sürki gerginliğin tek kaynağı yeni Yunan hükümetinin davranışlandır. 4) Yunanistan'm kendi karasulan dışmda sismik araştırmalar yaptıgı yolunda ciddi işa retler mevcuttur. Bilgi istedik. Yunan makarrüannın vereoskle ri bügileri dikkatle değerlendir dikten sonra izlenecek tutumu tespit edeceğiz. 5) Yeni Yunan hükümeti Batı Trakya'da Türk azınlığa tanınan haklan ihlal edip ırkçı bir politika uygulamaktadır. 6) Türkiye Ege'deki uluslararası hava sahası ve uluslar arası deniz alanlarında yaptığı tatbikatlan sürdürecektir. Eu tatbikatlar uluslararası kurallara uygun olarak yapılmaktadır. 7) Yunanistan karasularım 12 mile çıkanrsa tepkimizîn ne olacagını söylemiştim. B u sözlerimden bizim de karasularımızı ı2 mile çıkaracagımız an• YUNANlSTAN;iN ANKARA BÜYÜKELÇİSÎ, HÜKÜME lamı çıkarılmasın. Ne demek is tediğimizi anlayan anlamıştır. TİN EGE'YE İLİŞKİN CEVABINI CETİRMEK ÜZERE Başbakan Ulusu, konuşmasm DÜN ATİNA'DAN ANKARA'YA HAREKET ETMİŞTİ. da Papandreu'nun Kıbns Rum ULUSU, BASIN TOPLANT1S1N1 YAPARKEN BÜYÜK yönetimine yaptığı ziyaret sıra ELÇİ UÇAKTA ANKARA'YA DOĞRU YOL ALIYORDU. sında Türkiye'yi hedef alan açıklamalannı da yamtladı ve «Talihsiz» olarak nitelendirdiği Sedat ERGİN Yunan Başbakanınm beyanlarının sorunun çözünıüne yardım Başbakan Bülend Ulusu, konuşmasmın merakla bekle cı olmadığım söyledi. «Yunanistan'ın öniinde tarihi nen dış politika bölümüne geçmişti. Yunanistan ile ilişbir fırsat mevcuttur. Bu da iki kilere gelince ses tonunu yükseltti. Ulusu'nun Yunanistan Baştoplıım arasındaki diyalogu teş bakanı Papandreu'ye açık uyarılar gönderdiği bölümde konuşvik edip desteldemektir» diyen masını bu kez elini havaya kaldırarak desteklediği gözlendi. Ulusu, bu konuda şunları söyUlusu'nun önü bir anda, eli bavada pozunu yakalamak isteyen fo ledi: to muhabirleri ile doluştu. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) «1974 yılında Kıbns ile UglU olarak tarihi bir sorumsuzluk (Arkası Sa. 11, 8ü. 1 de) dürmekte yarar görmediğinl açıklanuştır. 2) Papandreu, Türkiye'ye Ege'de hiçbir hak tanımalc is : temeyen çarpık bir mantık için dedir. Tiirkiye'nin böyle bir mantıgı kabul etmesini beklamek saflık olur. 3) İlişkilerimiz gerginleşmiştir. Ancak iki ülke arasında ÇAĞDAŞ YAYINLARI Söylev'in BELGELER bölümünü içeren 3. cildi ile ATATÜRKün büjrük NUTUK'rsnu tajnamladı. Türkçeleştîren Ord. Prot. Dr. H. V. VELİDEDEOĞLU EDERİ: 300 ÜRA İSTEME ADRESİ: Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Basbakan Bülend Ulusu Yunanistan h uyardı Haklarımıza tecavüz mukabele görecek,, ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirosu) Basbakan Bülend Ulusu, Türklye'nin Ege'deki hak ve çıkarlannı etkileyebilecek emri vakileri kabul etmeyeceğini bir kez daha vurguladı ve «Bu hak Te çıkarlarımıza tecavüz vuku bulursa aynı ile mukabelede bu lunmakta tereddüt göstermeyededi. Basbakan Ulusu, dün düzenls diği altıncı basın toplantısında Yunanlstan Başbakanı Papandreu'ya diyalog çağnsını yineleyerek, «Türkiye'nln barısçıuzla şıcı tutumu karşısında çatışma siyaseti ile uzlaşma siyaseti ara suıda bir seçinı yapmak elbette Yunan httkfimetlnin bileceği iştir» şeklinde konuştu. PAPANDREU'YA UYARi Başbakan Ulusu basın toplantısında, «Soz ve davranışiarıvla Papandreu'nun ilerde Yunanistan için V»ni pişmanlıklara yolaçacağından ervdişe eımekleyiz» dedi ' 'Kamu personeline yapılan maas artışı yetersiz, ,• Basın toplantısından izlenimler BagKur emeklilerine yüzde 25 zam ANKARA, (THA) Bağ Kur'dan etnekli maaşı alanların ayiıklarına ı mart 1982 tarihinden geçerli olmak üzere net yüzde 25 zam yapılacak. THA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bağ Kur Yasasında degişiklik ya pan ve Danışma Meclisi Sağ lık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülen kanun tasansının ücretleri düzenleyen bölümünde. BağKur'dan emekli maaşı alanların ücretlerine 1 mart 1982 tarihinde geçerli olmak üzere net yüzde 25 zam yapılması hükmü getiriliyor. Tasannm kabul edilmesi halinde, Bağ Kur'dan en düşük göstergeyle emekli olanlann maaşlan 920 lira ar. tarak sosyal yardımla birlikte 4535 lıra. en yüksek göstergeyle emekli olanların maaşlan da 2464 lira artarak sosyal yardımla birlikte 12 bin 229 liraya yükselecekti. Daha önce Bağ , Kur'a esnaf ve sanatkarlar dernekle rine kayıtlı bulunanlar üye olurken. yeni tasarıyla BağKur üyeliği için vergi daire si kaydı aranacak. Vergi dairelerinin daha sağlıklı çahşması, kayıtlannın daha güvenilir olması gerekçe gösterilen degişiklik te, kurum avukatı bulunma yan yerlerde. kurumu birim amirinin temsil etmesi esası getirilmektedir. Yeni tasan, eski kanunda yer alan 40 yaşmi geçmiş ev kaduılannın borçianma sure tiyle emekli edilebilmeleri hükmünü kaldırıyor. Ev kadınları bundan sonra borçlanmayacaklar, eskiden borç lananlann hakları ise devam edecek. Yeni tasan ile sigortanm başlangıcı olarak vergi dairesine kayıt tarihi, sigortanıtt bitişi olarak vergi dairesinden kaydmın silîniş ta^ rihi esas ahnıyor. Halen yürürlükteki Bag •* Kur Kanununda, tahsil edilemeyen primler belirli bîr zaman süresi içinde ödenme diği takdirde zaman aşımına uğraması esası geçerliyken, yapılan degişiklik, zaman aşımını kaldırmakta, tahsil edilmeyen prim süresinin sigortaya sayılmaması esası getirilmektedir. • Bağ . Kur yasasının bazı maddelerinin değiştirilmesi ne ilişkin kanun tasansı, Sağhk ve Sosyal îşler Komisyonunun incelemesini ta mamlamasından sonra Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek. "Yunanistan'ın cevabı havada,, Papandreu: hicbir hak iddia etmiyoruz ANKARA, (Cumhurlyet Biirosu) Başbakan Ulusu, kamu personeli aylıklarında son düaenlemelerle sağlanan yüzde 2o aruşın yeterli olmadığım belirterek «Dcvlet imkânlan elverdîkçe daha yüksek oranda iyileştirmeier yapılması gerekeceği mubakkaktır» dedi. Ulusu, dün düzenlediği altıncı basın topiantısında esııaf ve sanatkarlar yasasının günün koşullarma göre yeniden düzenleneoeğini kaydetti. Ulusu 1982 yılı içinde yüzde 4,4 oranında büyüme hızı, ve yüzde 25'lik enflasyon oranı belirlendigini söyledî. j 1980 yılmaa gümrük muafiyetli olarak ihracat mamullerinin girdileri için yapüan dö\riz tahsisî 133.7 milyon dolar lken « 1 9 8 1 5'ümda bu rakkamın 319,1 milyon dolara ulastığını anunsatan Basbakan, 1981 yıhnda vergi ladesine kon u olan, ihraç edilmiş 174,2 milyar liralüs mamul için 247,7 liralık vergi iadesl yapüdıguu büdircll. Ulusu, ihracat ile Ugili şu bllgileri verdl: «1980 yılında AET ttlkelerinin genel lhracatımudaki p»yı yüzde 42,68 iken, 1981 yılında yüzde 30.95'e OECD ülkelerinin Yunan hükümeti yetkili1980 yılındakî yüzde 57.3 olaa leri Türh savaş uçahlan paylan Ise 1981 yıhnda yüzde nın bugüne kadar 5 feez 48'e inmiş bulunmaktadrr. lhYunan hava sahasını ih racatunızın yukarda değinilen değişmesi sonucunda dış tica ANKARA (Cnmhuriyet Bülal ettiğini iddia ettüer. ret açığunızda da dikkati çe rosu) Üniversite seçme ATİNA (a.a.) Yunanistan ken bir azalma görüimektedir. yerleştirme sınavının 12 niBaşbakanı Andreas Papandreu 1980 yılında 5 milyar dolar o sanda yapılacak ilk basalan dış tlcaret açığı 1981 yılınEge Denizinin bir barış denizi da 4,2 milyar dolar olarak ger mağına katılacak adaylara olmasını arzu ettiklerini söyçeklesmiştir. Ayrıca 1980 yılın ÜSS sınava gîrlş belgesi, ledi. da ihracatın ithalatı karşıJama ÜSYS kimlik kartı ve Papandreu, Başbakan Büoranı yüzde 37 iken bu oran uyan yazılannın gönderil1981 yılında yüzde 53'e yüksel mesi işlemleri tamamlandı. lend Ulusu'nun dunkü basın İlk kez bu yılki sınavlarda toplantısında Türk Yunan an miş bulunmaktadır.» Ulusu, buğdaya bu yı! da a lise blrincisi adaylarm yerlaşmazlığıyla llgili acıklamalarırida değindiğl noktaları tek vans uygulamasına devam edl leştirilecekleri kurumlar bil lscegini açıklayarak, «böylece diğer adaylarla tek yanıtladı ve hükümetin E çiftçimtz, 1983 baziran ayında gisayarda ge Denizinde hicbir hak İddia (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) birlikte saptanacak. etmediğinl, ancak Ege Deniziy (Arkssı Sa. 11, Sü. 6 da) • Üniversiteye giriş için ilk raund 12 nisanda Bu yılki ÜSS'ye katılacak 408 bin 573 adaya sınav bel gelerinin postalanması işlemleri tamamlandı. Sınav belgelerinin en geç mart ayı sonuna değin adaylarm eline ulaşması gerekiyor. En geç mart ayı sonuna degin sınav belgelerlni aiamayan. ya da aldığı halde kaybeden adaylarm belgelerini yenilemek için ÖSYM ye başvurmalan gerekiyor. Smava katılacak adayların ttim okullarda asılarak ilan edilen ortaöğretim başa rı puanlarını titlzlikle incelemeleri ve bir yanlışlık halinde durumu Okul Müdürlüğüne bildlrmeleri gerekiyor. Ortaöğretim başarı puanlarının ÖSYM'ye gönde, rilmesi işlemlerine de önümüzdeki haftadan ltibaren başlanacak. Ortaöğretim ba şarı puanlarının ÖSYM'ye gönderilmesinden sonra her hangi bir degişiklik ya da düzeltilme yapılması sözkonusu olamayacak. ÖSYM Başkanı Altan Giinalp, sınav sorulannın hazırlandığmı ve son denetimlerin yapılmakta plduğunu söyledi. Günalp, «İlk basamak sınavda adaylara geçen yılki gibl ezberlenmiş bilgiyi ölçen sorulardan çok, verilen bir bilgiyi degişik amaçlarla kullanma güciinü ölçen sorular yöneltüeceğini» açıkladı. Geçen yıllarda yapılan uy gulamalarda farklı olarak bu yıl lise birlncileri de, diğer adaylarla birlikte bilgisayar programma alınacak. Birlikte işlem yapılabilmesi için ÖSYM tüm yüfe sek öfretim kurumlanndan iise blrincileri için ayıracağı kontenjanlannı, liselerin ise birincilerinl 15 haziran da bildirmelerinl lstedi. llh basamak sınav soruları hazırlandı Ingiltere, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeligini destekleyecek 3 ölüm cezası infaz edildi Emekli ikramiyesine karşılık konut kredisi verilecek 1981'de Ege Ordu ve Sıkıyö netim Komutanlıgı ı Numaralı Askeri Mahkemesince İZMIR 12 Mart 1982'idaraa mahkum edilen 3 sol nin son dakikaları. Buca Ce eylemcinin idamı bekleniyor. zaevi önünde kıpırtılı bir ka Kıpırtılar gittikçe artıyor. labalık. Gazeteciler. polis oSuçları arasında anayasanın tamamını ilgaya, TBMM' yi vazifesinden ıskata cebren f.eşebbüsde bulunan Ibrahim Ethem Coşkun, Se yit Konuk, Necati Vardar idamlannı bekliyor. İdam cezalarıyla ilgili infaz yazıları uçakla Ankara'dan gön ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) emekli ikramiyesini Emlâk Kre falzle 20 yıldo ödenecek. Türkiye Emlak Kredi Banka di Bankasına yatıran bir kişi, Bir örnekleme verildiği tak derilmiş... sı'nın emekli ikramiyeierine bir yıl sonra yatırdığı paranın dirde, 500 bin liro emekli ikra13 mart 1982 saat 01.25 konut kredisi acmasına ilişkin iki katı kadar konut kredisi miyesini yatıran bir kişi ban suları.. Idamlann infazı baş kcrarnamenin Maliye Bakan alabilecek. Bu krediden emekli kadan bir yıl sonra 1 milyon li hyor. Alfabetik sıra gözelığınca hazırlanmasının tamam olan kişilerin eşîerinin ve ço ra konut kredisi alacak. Bu tildiğinden ilk asılan Ibralandığı ve Bakanlar Kurulu'n cuklarının yararlanabilmesini paranın 500 bin liralık kredi di him Ethem Coşkun. 16.1. öngören kararnameye gbre, limi yüzde 12 faizle 20 yıl sü 1959 Gazıantep doğumlu. En da imzayo ocıldığı öğrenildi. düstri Meslek Lisesi mezuKararname cıktığı takdırde, bankadan cekilen kredi %12 reyle bankoya geri ödenecek. nu, işçi, bekâr... Cezaevi kapısında bekleyen gazeteciler biraz uzaklaştuniıyor. Motorlan çalışıyor polis otolannın ve saat 02.00 sularmda bir sedye çı kıyor cezaevinin iç kapısından. Seyit Konuk: 2.2.1958 Tokat doğumlu. Lise son smıf öğrencisi, bekâr... Saat 02. UĞUR 15 sularmda ikincî infaz ger çekJeşiyor. Bir süre sonra MUMCU İstanbul Haber Servisi İsbir kez daha hareketleniyor tanbul Boğazici Köprüsü'nden cezaevi kapısı ve bir sedye 200 milyonuncu araç da gecdaha çıkıyor dışan... TUrkiye'nin en güncel siyasal konularından ti. Karoyolları 17. Bölga MüAyaz gittikçe artıyor. SaDiri nedir, bilir misiniz? Bazı kamu görevlilerinin dürlüğü tarafmdan düzenlenen at 03.05. Alfabetik sıraya gö lüks lokantalarda ve gece kulüplerinde sık sık göbasın toplantısında Boğazici re son infaz. Necati Vardar.. rünmeleridir. Köprüsü'nden 200 milyonuncu 21.10.1960 Urla doğumlu, iJk On onbeş yıl önceydi. Bir büyük ilimizin savaracm gecmesi beklendi. Köpokul mezunu, işçi, bekâr... cısı, hemen hemen her gece kulüplerde, öğle yerü üzerinde düzenlenen basın Infazlarda, müdahil olarak meklerlnde lüks lokantalarda yemeb yer. gazetetoplantısında, saat 11'e geldiği bir tek avukat bulunuyor. erin sosyete sütunlarında boy gösterirdl. Tabii sırada Avrupa Yokası'ndan As idam edilenlerin aileleri bildmse «Sayın Savcı, sizin aldığmız maas şu kadar, ya Yakası'na geçmek üzere mediklerl için, cezaevinde her gün buralarda dolaşacak parayı nereden buluturnikelere gelen beyaz bir yoklaır. Üçu de ailelerine veyorsunuz?» diye sormazdL Opel aracm, 200 milyonuncu rilmek üzere birer mektup Bu sayın savcımn siyasal iltşkileri de çok gearaç olduğu Karayolları 17. bırakıyor. Bir de Necati nişti. îktidar büyüklert ile «al takke ver külah» Bölge Müdurlöğü yetkllileri taVardar'ın son istelderi: türünden saraimiyetlere girer, iş çevrelerinin yerafındcn basın mensuplarına meklerinde, yalı ziyaretlerinde baş köşelere otu«Parkanu 3. koğuştaki bildirildi. (Arkası Sa, 11, Su. 7de) Remzi Karakaş arkadaşa ve34 VC 370 o!oka!ı oracın sörin. Saatimi kardeşim S«r(Arkası Sa. 11, Sü, 4 de) dar'a...» tolan, bir de panzer. Milli Güvenlik Konseyi tarafmdan onaylanan 3 idam cezasının infazı bekleniyor. Yasa dışı TKEP'i (Türkiye Komünist Emek Partisi) ni kurarak örgütün adını duyurmak amacıyla müteahhit Mehmet Nuri Yapıcı ile MHP İl Sekre teri eczacı Turan Ibrahim'i 1980 yılında taammüden öldürmek suçundan ? mayıs 146 İDAMLI DEVSOL DAVASI YARIN BAŞLIYOR ÎSTANBCI,, (a.a.) Sanılclarından 146'smın idamla cezalandınlması istenen 428 sanıklı (THKPC/Devrimci Sol) «DevSol» davası sanıklarmın yargılanmalanna, yann İstan bul Sıkıyönetim Komutanhğt (2) Numaralı Askeri Mahkemesinde başlanacak. Sanıklar, anayasal düzeni sl!ah zoruyla değiştirerek yerine MarksistLeninist ideolojiye dayalı bir düzen kurmak, sosyal bir sınıiın diğer bir sosyal sınıı üzerinde tahakktimünU saglamak amacıyla eylemde bu lunmakla suçlanıyorlar. Haklarında hazırlanan iddianamede, sanıklann adam öldtirmek ya da öldürmeye teşeb büs etmek, silahlı ve silahsiü gasp yapmak, patlayıcı madda bulundurmak, yasadışı örgüfc kurmak ve örgüte üye olmak, devletin askeri kuvvetlerini açıkça tahkir ve tezyif etmek, eğitim ve öğrenim özgürlüğünü engellemekten de suçlu bulun dukları öne sürülmekte. Celal BAŞLANGIÇ Ahmet TAN bildiriyor LONDRA Ingtltere hü kumetl Türkiye'nln Avrupa Konseyi üyeliğtnln sürmeslnden yana oldugunu «res men» açıkladı. Hükümet SöOTüsünün Lordlar Kamarası'nda btr soru Ozerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa Konseyi ile tlişklslnln as kıya alınrnası yoluncJaki yaklaşımlann, «Bu ülkenin demokrasiye dönmesine katkısı olmayaca.feırtı» bildirdi. (Arkası 9. Sayfoda) ABD ve Ortadoğu Cevik Güc'ün Komutani: Bölgede üslere büyük gerek var WASHINGTON, CAP) ABO Savumna Bakanbğı Uluslararası Güvenlik Sorunlan Başkan Yardımcası Fran çis West, Sovyetler'in Basra Körfezi bölgesine Açık bir saldından çok. dolaylı yollardan sızmaya çahşacaklaruu» sandığını söylerken, bölgeye müdahale etmek için kurulmuş olan «Çevtk Gflç» Komutanı General Ro (Arkası 9. Savtada) 17 AYDIR TUTUKLU * Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan hakkında OtSK'le ilgili olarak dava açıldı. Eşi Reba İsvan da Banş Derneği soruşturması İle ilgili olarak tutuklu bulunuyor • Boğazici Köprüsü nden 200 milyonuncu arac da gecti «RZUEM Gercek • Olamaz... sayfalarda • İç basın ve dış basmdan seçmeler. (2. SayfadaJ 0 Mttterrand: Reaganla Orta Amerika için anlaşamadık. (3. Sayfada) • Bilim adamlan «/*tihat va Terakhi*yi değerlendiriyor. (4, Sayfada) • Ciddiyet. (5. Sayfada) • Ekonomide Dialog.Ohtar TüreVle söyle$i. (6. Sayfada) • Gattr Vergisi Beyan namesi NasU Doldurulacak? (7. Sayfada) • Orta Ameriha'da kıyımlar ülkesi. El Salvador. (12. Sayfada) Ahmet isvan icin 616 yıl hapis isteniyor tstanbnl Haber Servisi 12 Eylül'den sonra tutuklanan ve 17 aydır Davutpaşa Askerl Cezaevi'nde olan eski İstanbul Belediye Başka nı Ahmet İsvan hakkında, İstanbul Sıkıyönetim Ko mutanlığı (2) Numaralı As keri Mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi. DİSKIe Ideolo.jlk amaç birliği içinde olmak ve si lab bulundurmak suçlama(Arkast Sa. 11. Sü. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog