Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in ilişkllerl, anılan, söyleşileri.. Bunca yılın birikimiru sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. EDERL 220 LIRA 1STEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20692 Kurucusu: Yunus NADI 20 TL. sine ilişkin yasa tasarıları MGK tarafından dün akşam üstü onaylandı ve Res mi Gazetenin akşam yaym lanan mükerrer sayısında yer alarak kesinleşti. Dün akşam üstü kesinleşen ölüm cezalarına ilişkin infaz yazıları daha sonra îzmir'de bulunan üç mahknm hakkınrtati cezaların infaz edilmesl lçin uçakla İzmir'e gönderildi. Mehmet Ali Ağca hakkm da kesinleşen ölüm cezası nın ise Ağca İtalya'da yaşam boyu hapis cezasına hü kümlü bulunduğu için infaz olanağı bulunmuyor. Dün sabaha kaşrı ölüm cezaları infaz edilen sol ey lemciler Seyit Konuk, tbrahim Etem Coşkun ve Necati Vardar 1980 yılında yasa dışı TKEP'yi kurarak örgütün adını duyurmak amacıyla müteahhit Mehmet Nuri Yapıcı ile MHP il sekreteri eczacı Turan Ibrahim'i tammüden öldürmek ve Anayasanın tamamını ilgaya TBMM'yi vazifesinden iskata cebren teşebbüs suçundan İzmir Sıkıyönetim Komutanhğı 3 Numaralı Askeri Mahkemesince ölüm cezasına çarptırılmışlardr. MGK tarafından idam ce zaları onaylanan İbrahim Etem Coşkun. Birleşik Maden İşçi Sendikası tzmir Bölge Temsilcisi, Necati Var dar ile Seyit Konuk işçi idi ler Konuk, Coşkun ve Vardar cezaları infaz edilenlerin .sayısı 13'e yükseldi. ÇAĞDAŞ YA YINIARF OKTAY AKBAL Dünyayo Açılmak Ç I KTI Sanat ve yazm dünyamızla yaşam üstüne denemeler EDERÎ: 200 LİRA tSTEME ADRESt: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL 13 Mart 1982 Cumartesi MGK'nın onayladığı 3 ölüm cezası bu sabah inf az edildi Haber Merkezi MiHi Güvenlik Konseyi sol eylem ciler Seyit Konuk, İbrahim Etem Coşkun ve Necatl Var dar ile Mehmet Ali Ağca'nın ölüm cezalannı onayla dı. İnfaz yazıları dün akşam uçakla İzmir'e gönderi len Seyit Konuk. îbrahim Etem Coşkun ve Necati Var dar'm ölüm cezaları bu sabaha karşı Izmir'de infaz edildi. Buca Kapalı Bölge Ceza evinde ölüm cezaları infaz edilirken güvenlik feuvvetleri Cezaevi civannda sıkı güvenlik önlemleri aldılar. Danışma Meclisi taralmdan görüşülerek MGK'nin onayına gönderilen ölüm eezalarmın yerine eetirilme Basbakan, 22 oda temsilcisiyle görüştü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 22 ticaret ve sanayi odasının başkanı ile yöneticisinden oluşarı bir heyet dün Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Mehmet Yazar Başkanhğı'nda Basbakan Ulusu'yu ziyaret etti. Oda ve borsa yöneticileri kabulde Başbakan'a Türhiye'nin güncel efeomik durumunu ve görüşlerini anlatülar. Başbakanlık Basın Müşavirliği'nin toplanıya ilişkin açıklaması föyle. '12 Mart 1982 cuma günü Başbabakan Bülent Ulusu'nun başkanlı(Arkası Sa 9. Sü. 4 de) Sakıp Sabancı: Yo! gösterici plana ihtiyac var Ekonomi Servisi Iş aaamı Sakıp Sabancı dun yaptığı yazılı acıklamada, «Türkiye'nin önemli bir cok sorunu bellrsizlik nedeni ile cözümlenememektedir. Temel sorunlarda hükümet politikasının belirlenmesi, acıklığa kavuşturulması cözümü Kolaylaştırır» dedi. Sabancı bu atada özei sektör ile yabancı sermayeys yol gosteren ve özendirıci nıteligi bulunan bir plan hazırlanmasını istedi ve serbest bölgelerın kurulması işlevinin de Istanbul Sanayi Odası'na verilmesi gerektiğinl savundü. Acıklcmasınin giriş bölümünde «Temel m«seleleri bu dönemde cözürne kavuşıur(Arkası Sa 9. Sü. 4 del lstanhullu sanayiciler: Banka bordarı konsolide edilsin Ekonomi Servisi Istanbul sanayicierince yapılan bir değerlendirmeae ülkeniz sanayi sektörünün yoğun teşvık önemlerine kcrşın dışsatımda yeterlı düzey:)e başarıl: olamadığı. işletmeleraerı ancak /üzde 10 kadarmın dışsatımla uyum saglayabildiği belirtüdi. Yaklaşık 3u yıldır ıc pıyasa koşullarına göre üretim yapan sanayiın. bıriki yılda yapı değıştııemeyecagi. ıc pıyasadakj durgunluğun sadece SIKI para politıkasından kaynaklannıadıgı, satınalma gücündeki gerilemenin de talep düşmesine neden olduğu sovunuldu. Yapılan beürlemelere göre, Istonbul sanayıcileri «orafınclan eKonomik alanda Hora bakım icin havuza alındı KONUK, COŞKUN VE VARDAR Haklarında verilen ölüm cezaları dün İzmir'de infaz edilen üç sol eylemci (soldan sağa) Seyit Konuk. İbrahim Etem Coşkıın. Necati Vardar duruşmalar sırasında görülüyor. . Fotoğraf : (a.a.) (Arkası Sa 9. Sü. 4 de) Atina nın son notası inceleniyor ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Ankara, Yunanistan'ın Türk uçaklarının geçen hafta Ege'deki manevra lar sırasında Yunan hava sahasını ihlal ettikleri yolun da verdiği notayı gayncid di karşıladı. Yunan basınında bir süre dir çıkan Atina'nın Ankara ya bu konuda bir nota verdiğine ilişkin haberler dün eazetecilerin soruları üzerlne Dışişleri Bakanhğı söz cüsü Büyükelçi Nazmi Akıman tarafından doğrulandı. Akıman, Yunan notasının halen incelenmekte olduğunu bildirdi. Dışişleri yetkilileri, Yuna nistan'ın bu nitelikte bir no tayı ilk kez vermediğine dikkat çektiler. Türk Hava Kuvvetleri'nin Ege'de bundan önce yaptıklan manevralardan sonra da Yunanis tan'ın aynı gerekçeyle Türkiye'ye nota verdigi biliniyor. Yunanistan'ın notasına Türk jetlerinin 10 milden içeri girmelerinin yol açtığı tahmin ediliyor. Bu sorun da Yunanistan'ın uluslarara sı anlaşmalarda belirtilen altı mil kuralına karşın, 10 mil genişliğinde ulusal hava sahası iddiasında bulunmasmdan kaynaklanıyor. Türkiye, Yunanistan'ın tek taraflı bu uygulamasmı tanımıyor. Bunun sonucu manevralar sırasında Türk jet leri Yunan adalannın dolayında Yunanistan'ın iddia ettiği on mil sınırının içine girerek altı mil sınırına kadar gidiyorlar. Türk yetkililer, Ege'de dü zenlenen manevralardan ön ce pilotlara Türkiye'nin ta(Arkası Sa. 11, Sü. 8 de) Ilk ve ortaokul müfredatı değişiyor • İLK VE ORTAOKULLAR1N BlRLEŞTIRİLMESIYLE OLUŞTURULACAK TEMEL EĞİTİM OKULUNDA OKUMA YAZMA, JvlESLEGE YÖNLEND1RME İLE BİLCİ VE BECERİ KAZAND1RMA ESAS OLACAK. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milll Eğitim Bokanlığınca oluşturulon bir komisyon ilk ve orta dereceli okulların müfredot programının yenıden belırlenmesı icin calışmalarını sürdurüyor. 1939 yılındon bu yana uygulonan orta dereceli okulların müfredat programları ile 1968 yılından beri hic değiştırilmeyen ilkokullar müfredat programlarının tümüyl© değışlirilmesıni öngören komisyonun. calışmalarını haziran oyın da yapılacak 11. Milli Eğitim Şurasına yetiştireceği sanılıyor. Komisyonun bugüne kadar yaptığı calışmalar sonucunda ilk ve orta okulların birleştirilerek temel eğitim okulu adını alması, lıselerin ise meslek eğitimine ağırlık vermesinın kararlaştırıldığı öğrenildi. Belirlenen komisyon calışmo larına göre, temel eğitim okulları okumayazmaya ve meslek eğitimine yönelik temel becerileri ve bilgiyi öğretmeye öncelik verecek, öğrencinin sosyal yaşam konusunda pratik bılgi almasına da ağırlık verecek bir müfredat programı uygulanacak olan temei eğitim okulunda. öğrencinin üse eğitimi sırasında sececeği ve yatkın olduğu meslek dalı belirlenecek ve bu konuda yönlendirıiecek. Komisyon yetkilileri te mel eğitimini tamamlayan bir öğrencinin, bu okulu bitirdiğin de bir meslek konusunda yatkın ve bilgili olarak yetişmiş olacağını, ayrıca sosyal yaşama ilişkin pratik bilgilerla donanmış bulunacağını ifade ettiler. Komisyonun belirlenen çalışmaları arasında öğrencinin, temel eğitimden sonra yapacağı lise eğitiminde de. bir öncekı eğitiminde sectiği meslek dalı ağırlıkta olmak üzere eğitilmesi amaçlanıyor. Bu amacla (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) tstanbul Haber Servisi Maden Tetkik ve Arama Ku rumu MTA'nın Istanbul Ku ruçeşme'deki tesislerinde bir süredir teknik bakım görmekte olan MTA Sismik 1 (Hora) dün havuza alm dı. Bilimsel araştırma gemisinin havuzda kısa bir süre kalacağı, daha sonra da araştırma için Ege De nizi'ne açılacağı ifade edil di. Türkiye'nin sismik araç ve gerece sahip tek araştır ma gemisi olan MTA Sismik1 (Hora) Marmara Karadeniz ve Akdenlz'de çeşitli gereçlerle bilimsel araştırmalarda bulunduktan sonra geçtiğimiz ay MTA nın Kuruçeşme'deki tesislerine dönmüş ve teknik ba kım denetim görmeye baş lamıştı. Yunanistan'ın Taşoz Adası'nm doğusunda ^e 6 millik karasuları dışmda, ihtilaflı alanlarda petrol saptama çalışmalarma başladığınm duyulması ve ko(Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Selcuk Yasar: Faize devlet müddhale etmeli İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Türkiye Tütüncüler Bankası Genel Kurulu düri yapıidı. Genel Kurul'da bir konuştna yapan Selçuk Yaşar, «Hâlâ mevzuatta banka ve bankerlerin farklı muamele görmelerl ve tilkedeki faiz keştnekeşi alınan tüm ekonomik önlemleri olumsuz yönde etkilemektedir» dedi. Yaşar ayrıca iç ekonomık konjonktürde rahatsızük duyduklan düzeltmelerin yapılmamasmın ciddi endişelere neden olduğunu söyledi. Genel Kurul'da bir konuşma yapan Selçuk Yaşar, 24 Ocak kararlan(Arkası Sa 9. Sü. 4 de) İSTANBUL DEVYOL DAVASI BASLADI • Ankara TKP davasında sorgular başladı. Bir kadın sanıh, cezaevindeki uygulamalardan yakınan konuşmasını kesmeyince askerler tarafından yerine oturtuldu Istanbul Haber îservisi Anayasal düzeni zor yoluyla devirmeğe teşebbüs etmek, silahlı çete oluşturmak, ideolojik amaçla adam öldürmek, çe şitli silaMı eylemlerde bulunmak suçlanndan, 30'tl hakkında ölüm cezası istenen lll'i tu tuklu 159 sanıklı DEV yOL (Arkası Sa. 11, Sü. 3 de) KADDAFİ: ABD'NİN AMBARGOSU SAYESİNDE AyRUPA İLE İÜŞKİMİZ GUCLENECEK • «AÇLIKTAN ÖLSEK BlLE ABD'YE BOYUN EĞ MEYECEĞÎZ» DİYEN LÎB YA LÎDERİ. ABD'NÎN SALDIRMASI HALlNDE SOVYETLERDEN YARDIM tSTEYECEKLERİNt SÖYLEDÎ. IRMAK: ANAYASA TAKVİAAİNE MUTLAKA UYACAGIZ ANKARA (THA) Danışma Meclis Başkanı Sadi Irmak, yeni Anayasa'nm hazırlanması çahşmalarında Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren tarafından açıklanan takvime mutlaka uyulacağım söyleyerek, «Anayasa hazırlama çalışmalannın zamanmda tamamlanamanıası gibi bir şeyi düşünmek bile istemiyorum» dedi. Irmak, THA'ya verdiği demeçte, Anayasa tasarısının zamanında yetiştirilememesi için hiç bir zorlayı (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) resmı bir zıyaret yapan Libya lideri Muammer Kaddafi temaslarını sürdürürken, önceki gün Avusturya Başbakanı Bruno Kreisky'nin kendi onuruna verdiği yemeğe katıldı. İçkinin yasak olduğu bir ülkenin lideri olması nedeniyle Kaddafi'nin Kreisky ile dostluk şerefine kaldırdıkları kadehlerde içki değil meyve suyu bulunuyordu. (Fotoğraf: AP a.a.) İCKİ DEĞİL MEYVE SUYU I>ış Haberler Servisi Avusturya gezisini sürdüren Libya lideri Muammer Kad dafi Birleşik Amerika'nın Libya petrolüne koyduğu alım yasağını eleştirerek, «Bu karar Avrupa ülkelerinin Libya ile Hişkilerini güçlendirecek» dedi. İlk kez bir Batı Avrupa ülkesini resmen ziyaret et, mekte olan Libya lideri. (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU •• * Ozbek ve Reform... OTEKİ yiLUlZLARA BOÎ? VER RONALD, KIYAMET yiLDIZLARLA KOPAR!... ANCAK BİZİM Anayasa Komisyonu nasıl çahşıyor? Aldıkaçtı: Yoruluyoruz Uiuk GULDEMIR ANKAKA Anayasa Komısyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı, sözlii Anayasanın «Bünyemize uygrun olmadığını» açüdadı. Şüphe çekecek temaslar yapıldığı iddiasıyla Emniyetçe takip edildığıne ilişkin yazı konusun da «Ehemmîyeti yok» diyen Aldıkaçtı «Günde 1213 saat çalıştığınızi açıkladınız. Vorulmuyor musunuz?» sorusuna «Böyle bir şey söylediğimden baberim yok» dedi. Anayasa Komisyonu Başkanı Orhan Aldıkaçtı kimdir? Kıbns'ta ne yapıyordu? «1961 Anayasa'sına saygı» yürüyuşünde nasıl yürümüştü? «Sözlü Anavasa» konusunda ne düşünuyordu? Tüm bu sorulann yanıt lart merak ediliyordu. Bu sorulardan bazılarına yanıt aramak amacıyla Cumhuriyet mu(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Gelir Vergisi beyannamesiyle ilgili Sorular Cevaplar Bülent SOYLAN 7. Sayfada Tarım ve Orman Bakanı Sabahattın Özbek, «Toprak reformu tasarısı aynen kanunlaşırsa perişan oluruz» demiş. Sayın Bakan, bu düşüncelerini, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ankara 11 Kongresi'nde açıklamış.. Sayın Özbek'in düşüncelerine saygı duyuyoruz^ Türkiye'de böyle düşünen büyük toprak sahipleri ve bilim adamlan elbette vardır. özbek de bu bilim adamlarından biridir. Ziraat Profesörü özbek, bu düşüncelerini açıklamakta özgürdür. Ancak, «Tarım ve Orman Bakanı» Özbek'ın bir hükümet üyesi olarak bu konuda bir sorumluluğu söz konusudur. Pek o kadar özgür değildir. Bir yasa tasarısı nasıl hazırlanır? önce ilgili (Arkası Sa. 11, Sü. 7de) DfiNÜÎHJfSfM fi UĞUR MUMCU Çayırovalı Osman ve Zihni îpek Istanbul'da, Kör Mustafa, Ankara'da. Ali Açmak Samsun'da, Adem Ruhbaş Kayseri'de silah trafiğini yönetmekteydı. 8. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog