Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Prof. Nusret HÎZTR Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 200 Lira ISTEME ADRESL Türkocağı Cad 39/41 Cağaloglu İSTANBUL Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20691 Kurucusu : Yunus NADI 20 TL. 12 Mart 1982 Cuma ÇAĞDAŞ YAYINLARI Mümtaz ZEYTİNOĞLU U.usaB Sonayi Ilgıyle aranan kitap yayına hazırlayan. Prof. Tahsin YÜCEL EDERİ: 100 LIRA ISTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloglu İSTANBUL YOK Başkanı üniversitelerde gece öğretimi için ayrılacak kontenjanların mayıs ayı içinde kesinleseceğini söyledi İçişlerine müdahale saydık Devlet Başkanı Yugoslav Tanjug iansına demec verdi YOK, akademileri üniversiteye bağlıyor ANKARA (ANKA) Yüksek öğretım Kurulu Başkanı Prof. İhsan Ooğramacı, Akademilerın Universitelere bağlanması konusundakl çalışmaların Yüksek öğrenlm Kurulu gündeminde öncelikle els alındığını belirterek, Akademileri Universitelere bağlayacak tasarının en gec ıki hafta icinde sonuclandırılacağını söyledi. Prof. Doğramacı bu konuda 2,5 aydan beri yoğun çolışma ların sürdürüldüğünü .tasarının bir an önce kesinleşmesi ıctn iki hafta icinde Bakanlar Kurulu'na sunulacağını belirtti. Önümuzdekl yıl gece öğretimlne başlanacağı konusundo umitli olduğunu Ifade eden Doğramacı, Üniversitelerde gece oğretımi ıcin ayrılacak kontenfanların henüz kesinleşmediğini. kesın rakamlann mayıs ayı içinde belirlenebileceğini söyledi. Doğramacı, calışan öğrencilerın durumu ile gece öğretimi konusunun Akademilerin konumunun sonuclanmasından sonra ele alınablleceğını belırterek, cBu ders yılı yarılandı va bu öğretlm yılının başından beri devam zorunluluğu uygulandı. Ancak önümüzdeki yıl çalışan öğrencilere yardım için birşeyler düşünülecek» şekiınde konuştu. Bilındığı gıbı, şıddet olayları nedeniyle kaldırılan gece oğretımının yenıden boşlaması konusu, çalışan öğrencılerm Unıversıte ve Akademılere getirilen devam zorunlulugundan mağdur olmaması icin yeniden gündeme getirilmışti. Gece öğretıminin yeniden başlatılması halinde Universitelere alınacak oğrenci kapasıtesınde onemli olcude artış olacak ve bu yılki Üniversitelerarası Secme ve Yerleştırme sınavı sonucunda gecen yıla oranio dcıha fazlo oğrenci alınabılecek. Ote yandan bılındıği gibi vÖK yasası ile 1982 83 öğretim döneminde başlanması ongörülen paralı yüksek öğretim uygulamasi; 1982 yılı mali bütçesine, fakir öğrbenci lerin harclarını devletin karşılaması içın ödenek konulması nedeniyle bir yıl ertelenmışti. yıl ertelenmışti. Önümüzdeki öğretim dönemınde öğrencilerden horç alın mayacak. (Arkası sa. 11. sü. 6 da) AET Komisyonu notasını reddettik BRÜKSEL, (Camhnrlyet) Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyo nu'nun Türkiye'ye verdi ği notayı «içişlerimize müdahale» sayarak red dettiğimız öğrenıldi. Ko misyon çevrelerlnden aünan bilgiye göre, nota nın içeriği, Barış Derne ği tutuklamalarıyla ilgi ii. Komisyon'un Dışilişkiler Akdeniz Bölge So rumlusu Duchâteau, AET ne/jdındeki daimı delege yardımcısı Sönmez Koksal'ı önceki gün makamına çagırararak nofayı resmen verdi. Ancak delege yar dımcısı, notayı, Türkiye'nin içişlerine bir mü dahale sayarak reddetti ve almadı. Evren: Yakında çoğulcu sistem kurulacaktır BELGRAD (AP) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Yugoslav Tanjug AJansı'na verdiği demeçte, «Türkiye'de yakın gelecekte kurujtnlarmın uyum içinde faaliyet göstereceği, çoğulcu, demokratik ve Iâik bir sistetnin oluşturulacağını» söyledi. Evren sözlerıni şöyle sür dürdü: «Sosyal haklar ilkesine dayanan bu rejim gücünü ulusal dayanışınadan alacak. insanların hak ve özgürlüklerine saygıb davranacak ve öncelikle bireyin ve toplumun güvenligini dü şünecektir.» Evren, dışarıdan Türki ye'deki askeri rejime yöneltilen eleştirileri de «uydurmalara dayanan, temelden yoksun iddialar» olarak niteledi. KIBRIS VE YUNANİSTAN Kenan Evren, Yunanistan ve Kıbrıs konularma da değindiği demecinde Yu nanistan'la sorunlann görüşmelerle çözümleneceğini umut ettiğini söyledi. cı bir çözümün, ise ancatd toplumlararası görüşmeler yolu ile bulunabileceğini be llrtti. Kenan Evren göyle dedia «Geçmişteki acı deneyimlerin tekrarlanmaması için Kıbrıs'ta BM'nin destegi ile toplumlararası görüşmelerin yapılması gerektiğini savunuyoruz. Böylece, iki lisanlı, iki böigelL, bağımsız ve bağlantısız Kıb ns Cumhnriyetinin kurulu ması mümkiin olabilir.» Kıbns konusunda ban? Bülent Ecevit'in dün Âskeri Savcılıkca ifadesi alındı ANKABA, (CumhuriyetBü rosu) Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, açılan bir soruşturma nedeniyle ılk ifadesinı dun Ankara Sıkıyonetım As ken Savcilığı'nda verdi. Or An'dakı evinden dün saat 15.20'de Askerı Savcılığa ait siyah Renault marka bir araba ile alınan Bülent Ecevit. koruma görevlilerinin refakatinde saat 15 50'de Askeri Savcılığa girdi. Ifade Askeri Savcı Albay Nurettin Soyer tarafından alındı. Ecevit'in avukatları Şahin Mengü ve Ortaan To sun dışarda beklediier. Gazeteciler ise, Askeri Savcılık binasma yaklaştırılmadı lar. Ecevit'in sorgusu saat 16. 55de tamamlandı ve CHP eski Genel Başkanı getırıldtği arabayla 4 numaralı ni zamiyeden çıkarılarak evıne gönderildi. Ecevit'in Ankara Sıkıyöne tim Askeri Savcıhğı'nca açı Ian bir soruşturma nedeniyle ifadesinin ahndığı öğrenildi. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Ecevit'in yurt dışına çıkma isteğinı, «CHP yöneticileri ve mensupları hakkında soruşturma açıldığı» gerekçesiyle reddetmişti ANKA muhabirinin edin digi bilgiye göre, Askeri Savcılıkca Bülent Ecevit'in ifadesine cezaevinden çıktıktan sonra yerli ve yabancı basına yaptığı açıklamalar nedeniyle başvuruldu. Bülent Ecevit bu konuda kendlsine yöneltllen sorulan yanıtsız bırakırken. «konuşamayacağım» bildirdl. Ozdemir: Grev hakkı olmazsa hür sendikacılık da olmaz I §1 k KANSU ANKARA TürkIş Genel Eğitim Sekreteri Kaya özdemir, grev hakkının işçiler için en kutsal hak olduğunu belırterek, «grev hakkı olmnvan bir sendikacılığın adına hür sendi kacılık denemez» dedi. özdemir, Cumhuriyet'e verdiği demeçte, Yüksek Hakem Cazetemize bir demeç veren Türk Iş Genel Eğitim Sehreteri Kaya Özdemir, *YHK ücret adaletsizhğini giderek büyük acıya vardıracak bir uygulama içinde* dedi. Kurulu'nun ücret adaletsizliğini giderek büyük ölçülere vardıracak bir uygulama içinde olduğunu bildirerek, YHK Yasası'nda değişiklik yapılmasmı istedi. özdemir, taraflar arasın da sözleşme yapılması olanağ: mn sağlanması gerektığını de vurguladı. Mayıs ayı içerisinde yapılacak Türk Iş Kongresi'nin bütünlük İçerisinde geçooegini ifade eden Özdemir, Kongre ile Genel Eğitim Sekre terliği görevini korumak istediğini kaydetti. Kaya özdemirtn Cumhuri" yet'e verdiği yanıtlar şöyle: SORU: 274 ve 275 Sayıü Yasalar ile ilgill bilginiz var mı? Basında yer aldığı kadanyl» bu yasalar hakkında neler düşiinüyorsnmız? YANIT: 274 ve 275 Sajilı Ka nunîarın son durumu bakkında kesin bir bilgimiz olmadı. (Arkası sa. 11, sü. 4 de) 15 martta Ege'ye açılacak olan Piri Reis denize indi BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANAN ARAŞTIRMA CEMİS1 12 BİLİM ADAMl ILE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA DA ÇAUŞMALAR YAPACAK. Celal BAŞLANGIÇ tZMİR Çeşıtü araştırmalar yapmak üzere 15 mart tarihinde Ege Denızı'ne açılacak olan K. Pirı Reıs, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak denize ındırildı. Dün, sabahın erken saatlerınde baslayan indirme calısmalan, saat 10.30'a dogru sonuçlandınldı. İzmir Körfezi'nde kısa bir yolculuk yapan araştırma gemisi, hiç bir aksama olmadan îzmtr Litnanına yanaş tı. Deniz Kuvvetleri Destek ve Onarım Komutanlıgı Naldöken Tersanesinde 4 marttan bu yana yülık bakjm ve onarım çalışmalan yapılan K. Piri Reis, havuzda, daha sonra da yanaştığı İzmir Limanında son kontrolden geçirildı. Lıman Başkanlıgı tarafından K. Piri Beıs'in tersanede yapılan kontrollerinde geminin sefere elverişli olması Uzerine, denize indırildı. tzmir Limanı'na yanaşmasmdan sonra Piri Reis'te yapılan güverte kontrol lerinin de sonucu olumlu bulundu ve araştırma gemısinın sefere elverişli oldugu belirtildi. 15 mart pazartesi eünü 12 bıtim adamı ile Ege Denizine açılacak olan K. Piri Reis araş tırma gemisinde 13 de gemici bulunacağı bildirildi. İzmir Limanı'nda akaryakıt alımı yapan K. Piri Reis, daha sonra sefere çıkmak içın gerekli hazırlıklan yapmak ve teknik araç gereçleri gözden geçinlmek üzere Urla'ya hareket etti. K. Piri Reıs'm Çanakkale Boğazında da çalışmalar yapacağı ve boğazdaki akıntıları ve bunlardan yararlanma yollarını da araştıracağı belirtildi. 428 sanıklı DEVSOL davası pazartesi başlıyor • 1. ORDU VE SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI ATATÜRK ÖĞRENCİ SİTE Sİ'NDE BAŞLAYACAK DURUŞMA İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI. • 159 SANIKTAN 30'UNUN İDAMININ İSTENDİĞİ DEV YOL DAVASINA DA BUGÜN METRİS'TE BAŞLANACAK. İstanbul, (a.a.) 1. Ordu ve Istanbul, Edirne Kırklareli >e Tekirdag illeri Sıkjyönetim Ko mutanlığı Basın ve Halkla îliş kiler Şubesi 15 mart 1982 pa zartesi günü başlayacak DevSol davasınm duruşması ile il gili olarak bir duyuru yaptı. 1. Ordu ve istanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdag illeri Sı kıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla Ilişkiler Şubesinin basmyaym duyurusu şöyle: « 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığııı ca Sıkıyönetim (2) no'Iu aske ri mahkemesinde açrlan, 428 sanıklı DevSol davasınm dtınış nıasına 15 mart 1982 pazartesi fünü saat 09.30'da Topkapı • Tercüman Sitesi öııii Mevlevl hane cadclesindelıi Atatürk Öi renci Sitesindeki mahkeme sa (Arkası sa. 11, sü. 7 de) Anayasa Komisyonu nasıl çalışıyor? için belli bir süreye gerek1981 ANAYASASINA SAYG1 YURUYUŞUNDE EN ÖN SAFLARDA YER ALAN ALDIKACTI, SİSAV1N TARABsinme olduğuna ınamyor. YA'DA DÜZENLEDIĞ1 ANAYASA SEMİNERINDE BAŞ Ikinci grup it.e. «Anayasa KANLl HÜKUMET SİSTEMİNİ SAVUNAN GRUBUN rutin yazılan bir hadisedir, KAŞIS1NDA YER ALARAK 1961 ANAYASAStNA OLAN onemli olan uygulamadır» BAGL1LIĞIN1 İSPATLAD1. dıyor ve komisyon un bir an once anayasayı hazırlamasıüfuk GÜLDEMIR uyum içindedir dedi. Ote nı istıyor. Anayasa Komisyo yandan Anayasa Komisyonu Başkanı Orlıan Aldıkaçtı nu ise çok iyi bir metin orANKARA Danışma Mec nın Kıbns ta bulunduğu su taya çıkarmak amacında ollisi üyelerı Anayasa Komis rece Şüphe çekecek temas duğundan alt yapıyı yakalayonu üyelerine tepki duyu lar yaptığı» ıddıasıyla ta yıp senteze gitmek yenne, Danışma Meclisi'nden katılyor, biçımindeki söylentile kip edildigi belgelendi. mayı sağlamak biçımmde ıin «Tepki duyulmasını isDanışma Meclisi'nde anaya teyenlerce çıkarıldığı» bıldi sanın hazırlanma bıçimine çalışıyor ve bir süre, Şu rıüyor. Bir Anayasa Komis ılışkin a grup oluşmuş du kadar adamı dinledik temel yonu üyesı bu konuda, Da rumda. Ilk grup. anayasanın egilim şudur» demeyi umut ediyor. Dışardaki bazı istek nışma Meclisi ve Komisyon bir döküm halinde çıkması Aldıkactı maasından sikayetci • • • «/ • Hava sahasının ihlâl edildigini öne sürdü Yunanistan, Türkiye'yi NATO'ya sikayet etti »ÜNÜ ÜGUR MÜMCU Sait Celik: MHP Sungurlu llce Baskanına 19 tane 14lü teslim ettim Yazısı 8. sayfada ATİNA (APAA) Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Carolos Papulias, önceki gün NATO ülkeleri elçilerine Türkiye'yi şikayet etti. Papulias, Türk ucaklarının gectiğimlz hafta sonu Yunan hava sahasını ihlâl ettiğini ileri sürerek, bu tür davranışların Batı İttifakı icin tehlikeli olduğunu söyledi. öte yandan Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu. Polonya Başbakanı General VVojciech Jaruzelski'ye bir mesaj yolladı ve Sıkıyönetimin kaldırılarok siyasal tutuklularırj salıverllmesinin Polonya (Arkası sa. 11, sü. 4 de) lere paralel olarak Anayasa Komisyonu'ndan takvim ısteyenlere ise Danışma Meclisi'nde «Takvimciler» denıyor. Bunlar, «Komisyon bir takvim hazırlasa da ele güne karşı cevabımız hazır olsa» gorüşünü savunuyor. «Danışma Mtclisi üyeleri, Anayasa Komisyonu üyelerine tepki duyuyor» söylentileri ise «Tepki duyulmasını isteyenlerce» çıkarılıyor. Cumhuriyet muhabıri soruştıırması sırasında komisyona Salt üyeleri» nedeniyle tep kı duyan bir tek üyeye bile (Arkası sa. 11, sü. 1 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU • Ic Barıs... * • ABD, Libyadan petrol dısalımını durdurdu Dış Haberler Servisi ABD yönetami Libya'yı «komşularımı ve uluslararası düzeni tehdit etmekle» suçlayarak, bu ülkeden yaptığı petrol aUmını kesti. ABD Dışişleri Eakanlığı söz cusü Dean Fischer tarafından yapılan açıklamada karan Baş kan Reagan'ın da onayladığı be lirtildi. Libya'ya Amerikan malı, satılmayacağını da kaydeden Fischer, «Libya'nın büyük mali kaynakları, Sovyet yapımı silahları ve terörizme yönellk eylemleri ile özellikle Ortadoğu ve Afrika'da uluslara ve bireyJere karşı tehdit oluştur duğunu» söyledi. Libya'nın bu eylemlerini petrol gelirleri üe yürüttüğünü de öne süren Dış ışleri Eakanlığı sözcüsü, «artık b u ülkeye, cylemleri için kullanacağı dolar ve teknoloji sağ lamayacağız» dedi. ABD yönetirni, Libya'ya uygıüamaya başladıkları petrol ambargosuna müttefiklerin de katılması yolunda bir çağrı yaptı. Libya'ya bundan böyle yüksek tek noioji tirünü mallar ve sondaj aletleri satışı da durduruldu. Uzmanlar, Reagan yörıetiminin bu kararının, dünya petrol piyasalannm doyum nokta sına ulaşmış olması nedeniylo Libya'yı güç durumda bıraka(Arkası sa. 11, sü. 5 de) otaytamn Suc ve Ceza Yazımızın başlığı Dostoyevski'nin unlü yapıtmın adıdır. Ne var ki biz, içinde yaşadığımız toplumdan söz açacağız. Cazetelerde birbiri ustüne haberler çıkıyor. Bir derginin açtığı soruşturmaya verdiği yanıtta «Ben de kürtai olduuı» diyen sinema oyuncusu Müjda Ar. savcılığa çağnlmıştır. Hafif muzik dnlında geniş bir ün yap mış bulunan Füsun Onal'ın da aynı nedenlg savcıhğa çağnlıp ifadesinin alındığı açıhlanıyor. Acaba sonuç ne olacak? Savcüığm kovuşturması, adı geçen kişilerin şöhretlerini mi arttıracak? Sanık olarah yargıç karşısına çıhanlacah lar mı? Eğer yargıç vahtiyle kürtaj oldukları gerekçesiyle sanıhlara ceza kanununda yazılı maddeyi uy•*• (Arkası sa. 11. »a. 6 da) Yunan Başbakanı Papandreu, Türkiye'ye îarşı bir taktiği, bir planı adım adım uyguluyor. Bu taktiğın, bu planın çok yakından izlenmesi gerekiyor. Papandreu'nun ana taktiği, Türkiye"yi dünyada yalnız bırakmaktır. Türkiye. kendi iç sorunlan ile uğraşırken, Papandreu, bu iç sorunların yarattıgı güçlükleri değerlendirmek ve kullanmak lstiyor. Yunan Başbakanı. Kıbrıs'ı boş yere ziyaret etmedi. PanHelenik Başbakanın Kıbrıs nedeniyle ortaya atacağı konu, «Kayıp Rumlar» konusudur Kıbrıs Rumlarmm yıllardır sürdürdükleri «toplu kırımlaıı» unutturmak isteyen Papandreu, savaş sırasında ölen Rumları dünya kamuoyu önürıde sorun yapacaktır. (Arkası Sa. 11, Sü. 7de) Evren'e başsağlığı dileyen Ziya UlHak Lrdün'e gecti ANKARA, (a.a.) Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e, eşi Seldne Evren'in vefatı nedeniyle taziyetlerini şahsen bildirmek üzere, önceki gün Ankaraya gelen Pakistan Devlet Başkanı General Ziya t)lHak, dün 08.30'da özel bir uçakla Ankara'dan ayrıldı. Orgeneral Evren, sabah Pakistan Devlet Başkanı'run Ucametine ayrılan Çankaya'daki Camh Köşk'e geldi. tki ülke Devlet Başkanı burada kısa bir süre görüşmüşler, daha sonra helikopterie Esenboğa Havaalanı'na hareket ettiler. General Ziya ÜlHak'ı, Esenboğada MGK üyeleri Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Oramirsl Tümer, Orgeneral Sedat (Arkası sa. U. aü. 7 de) . . • • I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog