Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL Dünyaya Açılmak EDERÎ: 200 LİRA ÎSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL ÇIKTI Sanat ve yazm dünyamızla yaşam üstüne denemeler Cumhuriyet ( ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in ilışkileri, anılan, soyleşıleri.. Bunca yılın binkıminı sıcak bır ılgıyle okuyacaksınız. ı, EDERÎ. 220 LIRA ISTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türhocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL 58. Yıl: Sayı: 20690 Kurucusu : Yunus NADt 20 TL. 11 Mart 1982 Perşembe Adana'da 38 Diyarbakır'da 11 sanık tahliye edildi • ERZURUMDA' 2 SAĞ CI MILİTAN 33 YlLA MAHKÛM OLDU. M ISTANBUL'DA SEKİZ DEV YOL'CUYA ÇEŞITLİ HAPİS CEZALARI VER1LD1. Haber Merkezi 126' sı ıçın ölüm cezası ıstenen 277 sanıklı Adana Dev Yoı davasının dünkü duruşmasında 15 sanık tahliye edildi. Sorgulannda Ali Fuat Ellbol, Burban JVlatuz, Sait Alpaslan ve tbrahim Çelebi adlı sanıklar, polis işkencesinden yakınarfık suçlamalan reddet tüer. Daha sonra avukatlar tahliye ıstemmde bulundular. Aradan sonra sor guları tamamlanan sanıklardan, ölüm cezası ıstemiyle yargılanan, Yahya (Arkası sa. 11, sü. 4 de) EceviVin pasaport istegi reddedildi CHP ve yöneticileri icin sorusturma var • ECEV1TİN PASAPORT İSTEĞIN1 REDDEDEN SIKIYONETIM KOMUTANLIGIYANITINDA GEREKÇE OLARAK CHP VE YONETICİLERI HAKKINDA ASKERİ SAVC1LIKÇA SORUSTURMA YÜRUTULMESİN1 GOSTERDİ ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Milli Guvenlik Kon seyi karanyla kapatılmış olan CHP'nın eski Genel Başkanı Bulent: Ecevıt'in yurt dışına çıkmasına, «CHP yöneticilerî ve mensupları hak kında sorusturma yapıldığı» gerekçesiyle izin venlmedi. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı tarafından Ecevıt'e dun Eonderilen yazıda, «CHP yöneticileri ve mensup ları hakkında sorusturma yü rütüldüğü cihetle. yurt dışına çıkış iznı verilmedığı be lırtildı. Kapatılan CHP'nin eskı Ge nel Başkanı Bulent Ecevıt, Amerika Birleşik Devletlerı' nın Wıstonshaıl kentınde Ndrth Carolina Wakeforest Üniversıtesi'nde bır serı konferanslar vermek içın aldığı çağn uzerine yurt dışına çıkmak için Dışişlerı Bakanliğı'na başvurmuştu. Dış ışlen Bakanhğı'na eski Başbakan olarak, diplomatik pa saport almak için başvuran Ecevıt'e konunun Sıkıyonetım Komutanlığı'nın yetkısı içmde olduğunu behrten bır yanıt verilmıştı. Ecevıt, bu nun uzerine Ankara Sıkıyo netim Komutanlığı'na başvurarak, yurt dışına çıkınak ısteğınde olduğJnu bıldır mıştı Ankara Sıkıyönetım Ko mutanhğı'nın Ecevıt'e verdığı yanıtta. bır sorusturma yurutulduğu behrtilerek ozetle şoyle denildı«Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı'nın sorusturma em ri ile münfesih CHP ve yöneticileri hakkında, Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı As (Arkası sa. 11. sü. 1 de) Ziya ÜiHak Ankara'da Pakıstan Devlet Başkanı Zıya Ul Hak, Devlet Başkanı Kenan Evren'e eşınin ve fatı dolayısıyla tazıyetlenni şahsen bildırmeh üzere dun Anhara'ya geldi. Saat 18 00'de Esenboğa Havaalanına ınen Ziya Ul Hak'ı Devlet Başkanı Evren karşıladı. Zıya Ul Hak, Kenan Evren'e eşınin ölümun den dolayı duyduğu uzuntulerı bildirdi. 5 er ile 1 astegmene 115 yıl arasında hapis verildi tZMİR (Cumhuriyet Ege Bfirosu) încıraltı Yurdunda 5 öğrencinın öldürülmesi, 20 oğrencınin de yaralanması olayından yar gılanan 1 asteğmen ile 5 er 1 ile 15 yü arasında de ğışen hapıs cezasına çarj> tınlırken, 15 görevli beraat ettı. (Arkası sa. 11, sü. 1 de) • Kok ve taskömürü yüzde 20 zam gördü ' ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) TKÎ Kurumunun urettiği taskömürü, briket ve kok fiyatlarına ortalama yüzde 20 oranında zam ya pıldı. Buna göre, taskömürü nün tonu 13 500, demirçelik koklannm ise 25 bin lira oldu. önümüzdeki yıllardan itt baren hava kirliliginin 6" nüne geçmek için ısınmada kullanılması planlanan gazhane koklannm satış fiya tı 19 bin liraya çıkarıldı. 1000 liralık taşıma ücreti de eklendiğinde bir ton kok kömürünün fiyatı 20 bin h raya yükseldi. Bakanlar Kurulunun malı yet unsurlanndaki 'artışlar nedeniyle kömür fiyatlannı yeniden düzenleyen karan dün Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüğe girdi (Arkası sa. 11. sü. 2 de) Suriye gezisini yarıda keserek Ankara'ya geldi Iki idam cezası daha onaylandı ÖzaVa göre Iran'a dışsatım bir milyar dolara çıkacak ANKARA, (THA) Başbakan IRAN GEZISİNDEN DONEN BAŞBAKAN YARDIMCIyardımcısı Turgut Özal, irana SI, İRAN'LA 4 MİLYON TON PETROL AL1MI ANLAŞyaptığı 5 güniuk resmi ziyaretiMASI, 600 MİLYON DOLAR TUTARINDA DA KESİN ni tamamlayarak lun AnkaIHRACAT BAĞLANTISI YAPILDIĞINI SÖYLEDt ra'ya döndu. önümüzdeki günterde yapılacak bağlantılarla dığını, oyrıca önümüzdeki 1 yıl doların uzerine cıkacağını kayIran'a ıhracatın 1 milyar dolara lık donem icin iran'dan 4 mıl deden Özal şoyle devam Ittı, yukselecegını soyledı. yon ton ham petrol alımı ve «Oldukça geniş kapsamlı Özal Esenboğa havaalanında Iran'a 600 milyar dolar tutarın müzakereler yaptık, İran'da yaptığı açıklamada Iran'lı yet da da kesın ıhracat bağlantısı mevkut hukumet ve rejimin kılılerle yapılan goruşmeler so yapıldığın) soyledı. proplemlerini aşarak yerine nucunda ekonomik ve tıcarı Onumuzdekı yıl Turkıyenın oturduğumu muşade ettik Tica ıçsrıklı pekçok anlaşma yapılIran'a olan ıhracatının 1 rrrt+yar ret, ekonomi, sanayl ulaştırma haborieşme ve bankacılık sahalarında protokoller ve anlaşmalar Imzaladık. Tlcaret hacminin arttırılması yoluna gittik 600 milyon dolarlık kesln ihracat bağlantısı yaptık. Yapılan ihracat bağlantıarından bazıları 300 bin ton arpa, demir, çelik ve mamulleıri 12 bin traktorden oluşuyor.» Ozal Iran ile Turkıye arasında petrol ve doğal gaz, boru (Arkası sa. 11, sü. 6 da) Ziya Ül Hak Kenan Evren'e bassağlığı diledi ANKARA (ANKA) Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in eşi nin ölümü nedeniyle özel bir taziyet ziyareti yapmak amacıyla saat 18.05'de Pakistan Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Ankara'ya geldi. Pakistan Devlet Başkanı Zıya Ül Hak'ı Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren uçağın merdivenlerinde karşıladı. Ziya Ül Hak, Evren'e üzüntülerini belirterek taziyetlerini bildirdi. Karşılama töreninde MGK uyelerı Deniz Kuvvetleri Ko mutanı Oramiral Nejat Tumer, Hava Kuvvetleri Komu tanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya ve Jandanna Genel Komutanı Orgeneral Se dat Celasun, Başbakan Bülend UIusu, Dışişleri Bakanı llter Türkmen, Ankara Valisi, Belediye Başkanı va Pakistan Büyükelçiliği yetkilileri hazır bulundu. > Ziyaretin özel bir nitelik taşıması nedeniyle Devlet Başkanları'na yapılan askeri tören yerine «D» tıpi tören yapıldı. Milli marşlann çalınmadığı törende Devlet Başkanı Evren ve Ziya Ül Hak, iki manga asker arasmdan geçerek şeref salonuna geldiler Bir sure şeref salonunda sohbet eden iki Devlet Başkanı saat 18 20'de helikopter ile Çankaya Koşkü'na gıttıler. (Arkası sa. 11. sü. 7 de) ANKARA, (UBA) Danışma Meclisi, «çuval cinayeti» faillerinden sağ gorüşlü Fikri Arıkan ile Kemal Özde tnir'in ölüm cezalarının yerine getirilmeslne 1Lişkin kanun tasarısını kabul etti. Fikri Arıkan İle Kemal özdemir'in ölüm cezalarının yerine getirılmesıne ılişkin kanun tasarısı ad okunarak oy landı. Oylama sonucu Ertuğrul Alatlı ile Kamer Genç red, Serdaf Kurdoğlu, Lütfullah Tosyalı ve Türe Tunçbay çekimser oy kullan dılar. İdam cezasının ye (Arkası sa. 11. rü. 1 de) Sorusturma Komisyonu raporları Güvenlik Konseyinde Milli Elci ve Kılıc'ın da Yüce Divan'da yargılartması önerildi ANKARA (Cumburiyet Bürosu) Bayındırlık eski Bakanlarından Selalıattin Kılıç ile Şerafettin Elçi, haklarında Sorusturma Ko mısyonlarınca yapılan araş tırma tamamlandı. Sorusturma Komısyonları'nca hazırlanan raporlar MGK'ne sunuldu. Sorusturma Komisyonları'nm raporlarında her iki eski Ba kanın Yüce Divanda yargılanmalan onerildıği oğrenildi. Selahattin Kılıç'la bırlıkte Bakanlık eski görevlilerinden Müsteşar Teoman Güzey, Demiryolları İnşaatları Genel Müdürü Suat Taftah, Müsteşar Yardımcı sı Ahmet Ercin ve Ayaş tüneli inşaatı müteahhıdi (Arkası sa. 11. sü. 3 de) Ankara 1. Şube Müdür Muavini: "Hicabi Kocyiğit MİT'in memuru degil elemam,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve ülkü cü kuruluşlar davasının seyrini değiştirmeve çahştığı» savı ile tutuklanan Hicabi Koçyığit'in yargılanmasma devam edildi. (Arkası sa. 11. sü. 7 de) 1971'den önce görevinden ayrılanlar da emekli olabilecek • DANIŞMA MECLİSİ'NDE KABUL EDILEN TASARIYA GÖRE BU HAKTAN 10 YIL FİİLİ HÎZMET YAPANLAR YARARLANABİLECEK. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı Genel Kurulu, Emekli Sandığı Kanununa ek maddeler ve bır geçıcı madde eklenmesıne ilişkin kanun teklıfını kabul ettı. Kastamonu üyesı Nurettin Ayanoğlu ve 11 arkadaşı tarafından verılen yasa onerısına göre, 11 temmuz 1971 tarıhınden önce yaş haddı, maiulıyet ve ölüm nedenlenyle emeklıliğı hak etmeden gorevlermden ayrılan ve fıilı hızmet suresi 10 yılı geçenlere maaş bağlanacak. Yasa önerisı MGK tara(Arkası sa. 11. sü. 7 de) KTFD'DE HÜKUMET BUNALIMI GİDERİLDİ I YENI HÜKUMETE UBP BIR BAŞBAKAN VE 7 BAKAN, DHP İKİ BAKAN, TBP DE BİR BAKAN VERECEK. İzzet Rıza YALIN LEFKOŞE Kıbrıs Türk Federe Devletlnde 7 aralık 1981 tarlhinde başlayarak 94 günden beri süren hükümet sorunu dün çözümlendi. Meclis Başkanlığı sorununun ise Federe Meclisin 16 mart salı günkü blrleşiminde ele alınması bekleniyor. UBP, DHP, TBP ve bağımsız milletvekili Nejat Konuk'un desteğıyle kurulacak hükümet 10 bakanlıktan oluşacak. Bu bakanlıktan yedlsi UBP'ye ikisi»DHP'y% biri ise TBP'ye aynlmış bulunuyor. Nejat Konuk'a ise Federe Meclis Başkan adayhğı önerildi. Konuk hükü meti desteklıyecek 21*11 gru bun desteğini yitirmesi du rumunda istifa koşuluyla Meclis Bakan adaylığmı kabul etti. Hükümeti desIstanbul Haber Servisl tekliye"cek 2111 grubun des YÖK Akademi çelişkisi, teğini çektigt anda istifa e deceğine ilişkin yazılı güyeni boyutlar kazanıyor. îs vence verdi. tanbul Devlet Güzel Sanat lar Akademisi'nin (DGSA) Yenl hükümeti kurmak ayrı bir üniversite olması la görevlendirilen UBP Ge nel Başkanı Mustafa Çağa beklenirken, YÖK'ün akatay dün saat 16.15'de DHP demiyi Istanbul Üniversite sine baglı bir fakülteye do Genel Başkanı tsmet Konüştürülmesl eğilimlnde oldak'ı telefonla arayarak duğu öğrenildi. îstanbul «hiikümetin kurulmasma Dpvlet Güzel Sanatlar Ailişkin tüm pürüz ve engel (Arkası »a. U, att. 4 de) (Arkası sa. 11, stt. 4 de) Uğur Mumcu Balkan Transport davası nın oncekı gece Etap Marmara Oteh'nde duzenlediği baloda zorlukla bir araya gelebilen hostesler gönüllerince eğlendiler. Hosteslerin görevleri gereği bir araya kolay kolay gelemedihlerinı ve bırlıkte olunca da eğlenmek istediklerini anlatan dernek yetküilerı, bu tur bir balonun en son 7 yıl önce yapüabildiğıni belirttuer. Neco'nun şarkılarıyla renk kattığı baloda çeşitli eğlenceler de düzenlendi... (Fotoğraf: Ender ERKEK) HOSTESLER EGLENDİ Kısa adl TASSA olan Turh Hava Yollan Hostes ve Kabin Memurlan Derneğı Faruk Sükan tanıkiık yaptı • Eski Başbakan Yardımcısı. 'Balkan Transport dosyası sılah kaçakçıtıgı yonünden önemh bir « dosyaydı* dedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Balkan Transport Şırketi'nın yazarımız Uğur Mumcu aleyhıne açtığı davaya devam edildi. Ankara'da 8 Aslıye Hukuk Mahkemesınde yapılan duruşmada eskı Devlet Bakanı Dr. Faruk Sükan tanık olarak dınlenül. (Arkası sa. 11. sü. 1 de) GOZLEfi YÖK, DGSAyı Istanbul Üniversitesi'ne bağlamak istiyor 17Sn;An V ^ 1 UĞUR MUMCU Hangi Model? sayfalarda 0 Atina özel statuye ilişkin önerilerini 18 martta AET'ye sunuyor. (3. Sayfada) DCNÜBUSOIVO ÜGutfMUMCÜ "" • MHP ESKÎ ÎLÇE BAŞKANININ DAHİL OLDUGU ÇETE FATSA'YA SİLAH SATIYOR. . , Yazısı 8. Sayfada «Düzen» dedığimiz kavram üç ayağa dayanıyor. Birinci ayak, ekonomik düzen. Yani, sosyalist sistem mi, kapitalist sistem mi, karma ekonomi mi? AtatUrk döneminin ekonomik düzeni, kısaca . «planlı devletçüik» diye tanımlayacağımız bir sisteme dayanmaktaydı. Bu sistemin Markslzm ile bir llgisl yoktu; ancak llberalizme yabancıydı. «Düzen» in ikinci ayağı, hukuksal düzendir. Hukuksal düzen deyince akla önce Anayasa geUr. Başkanlık sıstemi mi, parlamenter sistem mi?. «Başkancı sistem» mi, «Başkanlık sistemi» (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) 0 'Karşılıksız çekler ekonomiyi banher olayı gıbi sarsabilir » (6. Sayfada) • Gelır Vergısı Beyannamesi nasıl doldurulacak? (7. Sayfada) • Atletizmde daha... bır skandal (10. Sayfada) 0 Hukumet Genel Kadro Yasası'nı geri çektı 9 Anayasa Komisyonu nasü çahşıyor? (12. Sayfada)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog