Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAR1 Oktay Akbal Dünyoya Açılmak C I K T I Sanat ve yazın dünyamızlo yaşom üstüne denemeler EDERI 200 LİRA İSTEME ADRESI Türkocogı Cad 39 41 Cağaloglu İSTANBUL Cumhurıy 58. Yıl; Sayı: 20689 Kurucusu : Yunus NADI 20 TL. 10 Mart 1982 Çarşamba v ÇAGDAŞ YAYINLAR1 ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in ılişkılen anıJan soyieşilerı. Bunca yılın bırıkımın) sıcak oır ıigıvle okuyacaksuuz t,aen lüi tıra IbTEME ADRESI ÇAGDAİj YAYINLAR] Turkotağı Cad .ffl/41 Cağaloğlu tSTANBUL Taohhüt toplantısında son aefgşme OECD yardımı icin yeni bir ön toplantı yapılacak NtSAN SONU YADA MAYIS BAŞ1NDAK1 ON TOPLAN T1DAN SONRA YARDM1N AÇ1KLANACAGI TAÂH HUT TOPLANT1SININ TAR1HI BELIRLENECEK YET KILILER YARDIMIN MIKTARIN1N VE NITEL1G1NIN BU TARIHTEN SONRA BELLI OLACAGINl BILDIRDILER ANKARA (Cıımhurivet Buro su) Ekonomik Kalkınma ve Işbırlığı örgutü (OECD) çer çevesınde Turkıye've 1982 yı lında ongorülen ekonomık yar dım ıçın nisan sonu ya da tnayıs başmda «venl bır tonlantı» duzenlenmesı kararlaş tınldı Türkıve son uç yılda olduŞu gıbı, 1982 vılında da OECDve uye ulkelenn katkılanyla «ekn nomik vardım» alabılmek ıçın geçmış yıllarda ızlenen surecı ışletmeye başladı Ilk temaslar yapıldıktan sonra geçen haffa başmda Parıs'de «ekonomivı de ğerlendîrme toplanttsı» duzen ledı Bu toplantıda Tıirk eko nomısmdekı son bir vıllık ge lışmpler gozden geçınldı ve bu na ılışkın bır de OECD rapo ru soruşuldu Geçen yıllarda bu tur bır toplantı sonrasında OECD ul kelerının tek tek vereceklerı yardım mıktarını açıkladıkları «taahhut toplantısı» gerçekleş mıştı «Taahhut Toplantısı» o larak nıtelenen bu soruşmede ulkeler Turkıye ekonomısı u zerınde * enıden ve son olarak duşunrelerını dıle getırıyorlir ve vereceklen yardım mıktarı nı açıklıyorlardı Saglanan bılgılere gore bu yıl bır başka eelışme ıle kar şılaşılıjor Parıs'de geçen pa zarfesı gunku «KKonomıvi De eerlendirme 1nplantısı»ndan sonra OECD'\e uve ulkeler Turkıve ve «tahhul toplantısı oncesınde »enı hır on toplanlı yapılacaenu» bıldırdıler Buna gore nısan sonu ya da mayıs basında Parıs. de yenı bır top lantı duzenlenecek ve OECD ülkelen «yardımın açıklanaıa gı taahhut (oplantısı»nın tarı hını belırleyecekler Ekonomiıt yardımın bu toplantıda kesın lık kazanaraSını vıırgulayan vet kılıler «gerek \ardımın nıte lığı gereksp mıktarı anc.ık hu tarıhlerden sonra hellı olacak» bıçımmde konustular Eklenen bılgılere gore Bir baska olasıhk da eger ont,o rulen bu toplantıdan herhanai somut bır karar çıkmazsa «taahhut toplantısma gerek kalrnadan bazı ulkelenn Turkı ye'ye dogrudan yardım etnıelerinin soz konusu olduğu» vo lunda Boyle bır durumda doğ rudan yardım verecek ulkeler arasmda Amenka, Almanya tngıltere ve Pransa'nın yer a lacağı behrtılıyor Atina, savunma giderlerini 1.8 milyar dolara cıkardı • YUNANISTAN TURK SAVAŞ UÇAKLARININ HAVA SAHASINI IHLAL ETTIG1NI BİR NOTAYLA BİLDIRDl. TURKIYE NIN TAŞOZ CIVAR1NDAKI PETROL ARAMALARIYLA ILGILİ B1LGIYI ISE HENUZ YANITLAMADI. gucluklcr olan bir yıl olacak» dedı Geçtığzmız yıl Yunanıstan'da enflpsyon ust uste uçuncü yıl yuzde 20 dolaylarında seyreder ken kalkınma hızı da son yırmı vıldır ılk kez sıfırın altına duştu Mabye Bakanı Manolıs Drettakıs tarafmdan parlamentoya sunulan bu yılkı butçede enflasyon oranmm duşurülmesı, sosyal eşıtlığın sağlanması va 1983'e ekonomik kalkınmanın hızlanması amacıyla gırışımlerde bulunulması bnsorulüyor. Butçede toplam harcamalara (Arkası sa 11 su 4 de) \TIN\ ANKARA, lar) Yunanıstan Başbakanı Parcand'eu ulkenm ılk sosya lıst 'çerıklı butçesını kamuoyu na arıklarl'en sflvunmi ba.ca malannın yuzdesı artırılarik 123 mılyar Drahmı'ye (1 8 mıl yar Dolara) çıkarıldığını bıldır dı Papandreu, muhafazakar hu kumetten ıflas etmıs bır ekono mı ıle 350 mılyar drahmı (5 8 mılyar dolar) butçe açığı mı ras aldklarını anımsattı ve «An cak, bız ışbaşına geldiçımız gun den bu yana olumlu deçışıklık ler olmiktadır Ekonomi canlan r ır 1982 bızım icin daha az Anayasa Komisyonu nasıl calısıyor? Görüsler okuna okuna bitirilemiyor ANKET UYGULAMASININ ŞİMDILIK MÜMKUN GORUNMEDİĞİ BELIRTİLDİ Ufuk GULDEMIR ANKARA Anayasa Komisyonunun anketten vazgeçmek eğı llminde oldugu oğrenıldi Edınılen bılgıye gore, «konusyotu o kadar çok goruş geldı kı, uyeler okuya okııya bitlremiyor» Bu nedenle ayrıca bır anket yajjilmdsı «şımdıhk muşkul gorunuyor» Anayasa Konıısjonu oluşruruıduktan sonra ıik yapııan ayK lamalara gore bır anket yapılması öngoruluyordu Devlet Ista rıstık Fnçhtusıl I!P ışbırlıgı yapılacak ve anketın sonuçları haı km eğıhmını ortaya koyacaktı Ancak anket kolay bır ış değıl dı DIE Başkanı Nihat Guner 25 ocak tanhmde bır gazetecının sorusuna «sonıları bugun verseler sonuç alınması 2 5 ay surer» demıştı Anketın hangi konulara, yonelık soru ıpsreceğı Anayasa Komisyonu tarafmdan saptanacaktı Komısvon günlerce sorular uzermde çalıstı Ancak hazırlanan sorular anket teknığme uygun değıldı Komısyon anketın sonuçlarmın nısan sonunda alınabıle (Arkası sa 11 su 1 de) milyar dolariık dıssatım ön bağlcsntıss yapıidı • IRAN DEVLET BAŞKANI HAMANEl 'ORTADOGU NUN EN BUYUK 1K1 DEVLETIYIZ HER ALANDA YAPACAG1M1Z 1ŞB1RL1ĞI ONEML1 SONUÇLAR ÜOGURABIUR* TAHR\\ (Ajans)ar) Baş bakan Yardımcısı Turgut Özal dun Iran Devlet Başkanı Ha maneı tarafmdan kabul edılır ken, Tahran'da bulunan TurK ış adamlannın şımdılik yanm mılyar dolariık dış satım on baglantısı yaptıkları bıldırilıyor Özal dun Cumhurbaşkam Ho catulıslam AU Hamaneı ve Enerjı Bakaru ıle gorüştükbîn sonra Başbakan Mır Hüseyln (Arkası Sa. 11. Su 5 de SALfVLRILME lbTEMLERİ REDDEDILDİ MHP ve Ulkucü kuruluşlarla ılgıli davaya dun devam edıldı Dünku duruşmada sorgular yapıld) Matkeme Heyeti Alpaslan Tür keş ve 5 MHP Genel Idare Kurulu uyesının salıverılrne ıstemlerıni reddettı. DONÜIHJGCNÜ UĞURMLJMCy • Başbakan cumartesl gunu bır basm toplantısı duzenleyecegını, pazarte sı gunu de Iraha gıdece gını bıldırdı • 2500 kadar Iranlı savaş esırı aılelerıyle goruşmek uzere Istanbula getırıleceh Haber Merkezı Başbakan Bulent Ulusu islam Konferan sı lyı Nıyet Komıtesının Iran Irak savaşının durdurulması ıçın elınden gelen çabayı har cadığını ve taraflara yeni bır barış cagrısında bulunduklarını soyledı Ulusu Islam Konferansı lyı nıyet Komıtesı ıle Cıdde Bağdat ve Tahran a yaptığı gezıden dun yurda dondu Esenboga da gazetecılerle goruşen (Arkası Sa 11 Su 1 de) Ulusu: Iran ve Irak'a yeni bir barıs • çağrısında bulunduk • Türkeş ve beş yöneticinin tahliye istemi reddedildi Mahkeme heyeti tutuklu 10 sanığın tahliyesine karar verdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş ıle 5 yoneticı arkadaşımn tahliye taleplen reddedildi Mahke me Türkeş, Yaşar Okuyan, Necati Gultekin, Sadl Somuncuoğlu ve Mehmet Irnıak'ın «tutuklanınasını ge rektiren nedenlerın ortadan kalkrhadığı» gerekçesıy le reddedildlğinl bıldirdl Ayrıca 10 sanığın tahlıyesl kararlaştırıldı Ayrrca duruşmada Anka ra bolgesı samklarmın sor gusuna devam edildı Akde re Şışkmdere obasına üye oldugu one sürülen Sııleyraan Bayrak Ile Numan Akkanat ve Osman Öksıız suçlamaları kabul etmeyerek baskı ve Iskence gordük lennı soylediler Abdülkadır Yanık ıse hazırlık Ifadesını kabul etmedı «Bu ifade işkence zoru ıle alındı .annemi getirdiler, ona iskence yapmaya başladılar. Ben de onıı bıra kın ne isterseniz yapacağım» dedım, polisler yazdırdı ben de yazdım» dedl Osman Ünal, Hakverdi Satılmış, Cengaver Demirel ve Kenan Turudü sucsuz ol duklarını, Nazırn Delibaş kan davasmdan kurtulmak Içın Ankara'ya geldığini be lııttl Delibaş «Ben hiçblr zaman ne sağda ne solda (Arkası Sa 11 Su 4 de) DES1Z HUKUKU KONFERANSI Başyazarımız Nadir Nadi nin, Nazlı llıcak hakkında açtığı dava karara kaldı tstanbul Haber Sservısi Gazetemızın başyazarı Na dır Nadı'nın, Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın' ın Tercuman Gazetesı sorumlu ları hakkında açmış olduğu da \ sırasmda Nazlı Ilıcak'm gazetemlzm kurucusu Yunus Nadı aleyhıne sarfettığı sozlerden dolayı Nazlı llıcak hakkında açtığı davaja dun Zejtınbıır nu 1 Aslıve Ceza Mahkemesın de baslandı Dunku, ılk duruşmaya sanık Nazlı llıcak gelmedı Gazstemızın avukatı Orhan Apaydın, Barış Derneğı ıle ılgıli olarak Sıkıyonetım Mahkemesmce tutuklanması ve halen Maltepe 2. Zırhlı Tugaydakı Özel Cezaevınde bulunması nedeniyle du ruşmada bulunamadı Dunkü duruşmada, Nadır Nadı'nın v» kılı olarak Avukat Burhan Apaydm hazır bulundu Duruşmada once, Avukat Or han Apaydın tarafmdan yazılmış bulunan dava dılekçesi okundu Dılekçede, lunus Nadi, flîıllı Muoadclede, Ataturk'un yanında \urrhnnuzu ıstıla eden empcrjahst gmlere karşı sa»a şan \e Kurucusu olduğu Cum(» ^isı ha 11 hu 1 de) . Cayırovali: Yılma Durak la buluştuk, ülkücülere silah satmaya basiadım Cayııovdlı, ulküculere once 6 tane, Fransız 10'lusu satar, dalıa sonra 16 bin mark karşıhğında 15 tane Fransız 10'lusu, 30 tane Bersa satar.. Yazısı 8. Sayfada Alman lcisleri Bakanı : Yabancılar dönüs icin karar vermeli MUNIH (a a ) Federal Al manya Içışlerı Bakanı Baum, ulkede yaşıyan yabancıların memleketlerıne donmek veya Federal Almanya'da kalmak konusunda açıkca ve kararlılıkla düşunerek karar vermelerı gerektığını soyledı Bonn hukumetının Batı Almanya da yaşıyan yabancıların ozellıkle konut ogrenım ve meslekı alanların eşıt olanak lara sahıp olmalarını ıstedıgınl ve bunun ıçın de gereklı onlem leri aldığını soylıyen Içışlerı Bakanı, aynı şekılde «Burada yaşıyan yabancılar da Alman (Arkası Sa. 11. Su 6 da) Kâhinler 10 mart tarihini kıyamet günü^ ilan etmisti LOS ANGELES, (ABD) Kahınler tarafmdan dunya nın son gunu «Kıyamet gunu» olarak ılan edı len 10 mart 1982 ye (bugun) bır gun kala Calıfornıya eyaletınde ıkı kuçuk depremın olması halk arasında «Kıyamet habercısı» şeklınde degerlendırılerek buyuk panıge yol açtı Ajanslann haberlenne gore ABD de mılyonlarca kışı bugun olacakları fcaygı ıçınde beklerken bır çok kışı gozlem evlerıne telefon ederek ya da onunde bınkerek son ge lışmelerı ogrenmeye çalışı yor Halkın panıge kapılması uzenne, Bırleşık Amenka Ulusal Deprem Enformasyon servısı yetkıhlerınden Sıs molog Leroy Irby bır açıklama yapmak zoııjnda kaldı Irby oncekı gun meydana gelen ufak depremlenn olagan oldugunu ve kıyametle bır ılgiai bulunmadıgını belırterek «Calıfornıa bır deprem kuşagının uzerındedır ve bu tur sarsıntılar her yıl bırkaç kez olur Olayın kehanetle alakası yok 10 mart ABD'DE PANIK ta hıç bırşey olmayacak» dedı ABD de halk arasmda bu yuk panıge yol açan oUym bıhmsel tanımı ıse şoyle 178 yıl &radan soma ılk kez bugun guneş sıstemındekı dokuz gezegen bır çızgı uzennde sıralanacak Bılımsel açıdan bu olay çok ender rastlanan bır durumdan oteye gıtmıyor Ne var kı, kahınlerın sekız yıl once yayınladıklan «Jupıtenn Etkısı» adlı kıtap bugun meydana gelecek olaylarla ılgılı kehanetlerı ıçerıvor Kıtapta 10 mart 1982 «Kıyamet gunu» ılan edıhyor ve dunyanın sonunun geleceğı ılen suruluyor Kitapta ayrıca 10 mart oncesı gunlerde depremler olacağı da behrtılıyor Kıtapta 9 gezegenın aynı çızgı uzerınde bır araya gelmesı ıle bunlann çekım guçlerının bırleşeregı ve bu bırleşrrte sonucu guneşte çok ^uvuk patlamalar olara gı savunuluvor IddıaVa go re bu patlama sonucu guneşten kopacak çok büyük (Arkası Sa. U. Su. 3 de) , OkutUardan » (2 Sayfada) El Salvadordakı çar pışmalarda 30 genl la ve 3 asker oldu C3 saytada) Insanlar ve ^anat (Murat Belge) (5 Sayfada) Gelır Vergısı beyannamesı nasıl doldurulacak (7 Sayfada) Banka sahıbı sa nayıcıler de faız gıderınden şıkayetçı, (B Sayfada) lıme'a gore SSCB Iran'da dınleme servısı kurdu £12. Sayfada) daylarifi Oı tadoğu yo yonelık dış ıhşkılerımız surekh tırmanma yolundadır Başbakan Yardımcısı Turgut Ozalm kalabahk bır kurulla gıtügı Tahran'dakı goruşmeler bu gehşmenın bır aşamasını vurgulamaktadır. Nıtekım tran'la Turkıye arasmda Batıya yönehk üç boru hattı üzennde anlaşrnaya gıdıldıgını a/anslar ayrıntılı haherlerle bıldırmehtedır Boru hatlarından bırısı petral, ıkıncısı doğal gaz ıletecektır. Iran. doğal gazını Avrupaya taşıyacak bir Ipek Yolu, Boru Hattı.. boru hattı uzerınde de durulmaktadır Eger bu tasarılar gerçekleşırse Avrupa ıle Asya arasındakı tanhsel tıcaret yolu, yer ustunden TIR Igrla, yer altından borularla bır başka bıçımde canlanmış olacaktır Ayrıca, Iran la dış ahm satım alanında gelışmelerın hızlanması olanaklan da Sa yın Ozalm gezıiıyle gundeme gırmıştır Bununla bırlıkte ılışkılenn duzenlenmesı ve halıcı nıtelıge donuş••• ip (Arkası Sa. 11, Sü. 6 da) Askeri Yargıtay 2 sağ eylemci hakkmdaki idam cezalarını onayladı • TIKKO davasmda bır avu katın dışan çıharılması uzerıne 17 avukat duruşma salonunu terhettı Haber Merkeri Askeri Yar gıtay Uçuncu Daıresı sağ eylemcl Selçuk Duracık ve Halil Esendağ'ın ıdam cezasım onay ladı, (Arkası 9. Sayfada) GÖZLEN UĞUR MUMCU Yeniden Düzenlemek.. Devlet bürokraslsmin yeniden düzenlenmesl, 27 mayıs 1960 thtılalınden sonra da gündeme alınmış ve «mehtap projesi» adıyla bır çalışma yapılmıştı, Idare Hukuku Profesoru Dr Tahsın 6ekır (Arkası Sa. 11., Su. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog