Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

EDEBIYAT yöneten NURİ PAKDİL MART SAYISI KİTAPCILARDA PK:50 BflKflAILlKLflRflAIKflRfl Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20680 Kurucusu : Yunus NADÎ 20 TL. 1 Mart 1982 Pazartesi Posta Kutusu 374 îstanbul Telefon 75 94 64 75 07 85 Fırmanız için hazırlattığımız ozel 1982 takvıminl Isteyınız ^ ^ ^ RUSVET PAZARLIĞINI ACIKLIYORUZ BASLARKEN ılah kaçakçılığının teroru besleyen ana kaynaklarından bıri olduğu konusunda herhalde kımsenın şuphesi yoktur Işte gazetemız yıllardır, bu ana kaynagı tanımaya ve tanıtmaya çalışıyor Terore karşı etkın, yansız ve kalıcı onlemler alabilmek içın oncelıkle teror olgusunu cok yakından tanımak gerekmektedır «nereden gelırse gelsın» gıbı beylik kalıplarla terorun vs teroru besleyen kaynaktarı tanımanm olanağı yoktur Hlç şuphesız, terorun bır dızı karmaşık nedenı vardır Dunyayı kasıp kavuran teroru bı r tek nedene baglayarak acıklamak cok yuzeysel bır yaklaşımdır Kaçakcı'ık terorun anc kaynagı degrldır ancak genel olarak kaçakçılık ozel olarak da sılah kacakcılığı, teroru besleyen ana kaynaklardon bırısıdır Terorun nedenı değıl, teror ıle bırlıkte yoşayan bır olgudur. Terorun ceşitlı ve karmaşık nedenlerl ılerde bıllm adamları guvenlık orgutlerı, sosyologlar ve sıyaset adamları tarafından elbette ıncelenecektır Bız bu aşamada, teror ıle ilgılı yalnızca bır konuyu olıyor ve bu konuyu butun ayrıntılarıyla incelıyoruz Yayınlar tumüyle belgelere, dosyalara ve maddı olgulara dayanmaktadır K'şıler gerçek adlarıyle verllmektedır Yazılan her satır, gerceğın kendısinden kaynaklanmaktadır Eu dızıde sılah kaçakçılığıyie bırlıkte uyuşturucu madde kacak(Arkası Sa 11 Su 6 da) S • ISTANBUVDA .33 00 97* NUMARALl TELEFON UZUN UZUN ÇALDI TELEFONU, «LAZ NIZAM»IN ADAMLARINDAN BlRl AÇTl TELEFONUN OBUR UCUNDAKI SES, 1STANBUUA YAKIN KENTLERDEN BIR1NDEN SESLENIYORDU 'AGA BIR ANLAŞMAZL1K OLMUŞ' .EMANET EKSIK AllNMlŞTl VE «2 ŞUBEDEN AYKUT ILE ISMET» GONRED1LMIŞTI BAŞKOMISER DIRENİYORDU 'BIR MILYON VER1LMES1 LAZIMDU 1stanbul da 33 00 97 numaralı telefon uzun uzun çaldı Telefonu «Laz Nlzamsın adam larından bırı actı Telefonun obur ucun dakı ses îstanbul a yakın kentlerden bı rınden seslenıyordu «Aga bir anlaşmazlık olmuş» Laz Nızam kesık kesık «evet, evet» dı yordu Karşıdakı ses bıraz kırgmca devam edıyordu «Necatıden emanet almamız lozımdı Ekslk aldık, 400 ve 140 bin getirdiler, ustu gelmedı, ben yanına 2 Şubeden Aykut ıle Ismet'l yolladım Geldıler mi? » Laz Nızam «Geldıler yanımda oturuyorlar» La7 Nızam ı îstanbul a yakın bır kentten arayan Aydoğan adında bır başkomıssrdı. Telefonda dırenıyordu «Bır mllyon verılmesı lazımdı» Laz Nızam, kacın kurasıydı, ustelık do9tları kendısını uyarmışlardı: UĞUR MUMCU tAman telefonda dtkkatli konuş» Nızam hemen bu uyarıyı anımsadı ve Başkomser Aydoğan ıle konuşmasını kısa kesmek ıstedı. «Az da verseler eksıgını tarnamlayacaklar Merak etme ve bu telefondan fazla da konuş ma » Başkomser Aydoğan hıç oralı değıldı. «Mektupla emanet verıldi Savcı bağıandı ama bızim para eksik geldı, çocuklara ayıp o luyor. Paranın tamamını tamamlayıp gonderın» Başkomser Aydoğan konuşmasına devam ederken, «Laz Nlzam» yanındakı polıs memuru Aykut a elıyle ışaret edıyor ve telefonu bırakıyordu Uyarı sırası şımdı polıs memuru Aykut tay dı «Telefonu dinlıyorlar Fazla konuşma Yuz yuze gelince konuşur, anlaşırız » Telefon kapanır «Laz Nızam» ırı govdesıy le kendısını koltuğa bırakır (Arkası Sa. 11 Su 6 da) Papandreu, Türkiye'yi tehditten vazgeçmiyor York Tımes'a verdıği demeçte Yunan Başbakaru, Kıbrıs zıyaretmin Türk askenniv adadan çekılmesı ıçm açtığı kampanyanın başlangıcı olduğunu soyledı, Turkıye'mn Ege ve Trakya'ya donuk genışleme planları oliuğunu ıddıa eden Papandreu, 'Elenızmdekı gerılemenın durdurulacağı*na soz verdi ve Banş Harekatı ıçm 'Kıbns'ın ıstılası» dedı Haluk ŞAHIN bildiriyor WASHtNGTON Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, «New Tork Times» gazetesine verdıgi özel demeçte, Kıbrıs ziyaretlnin Ada'daki Türk askerintn geri çekilmesi İçin açtığı kampanyanın başlangı cı olacağmı söyiedl Papandreu Türk birliklerlnin Ada'dan çekilmesini ongoren bir «askersizleştirme planı» üzerinde hükümetlnce çalı$malara devam edildiğinl belırterek,«30 bin Tıirk askerinin geri çekilrnesi halinde Yunanistan'ın da bin kişilik birtiğini Kıbrıs'dan çekeceğini» açıkladı Papandreu, birlikler çekil dikten sonra büyük bir BM Barış Gücü'nün Ada'da bulunmasına yunanistan'ın malı açıdan da destek olacağmı sozlerine ekledl. New York Times Gazetesi'nde dün yayınlanan demece gore, Barış Gücü ilk gorevi, bir anlaşmaya varılıncaya kadar Türk azınlıgjnın haklarını korumak olacak Papandreu «askersız leştırme planının» başka ülkelerce desteklenmesl l çin dlplomatik faallyetlerin sürdürüldüğünü de açıkladı Kıbrıs sorununun «uluslararası bir sorun» oldugunı yıneleyen Papandreu, Türk ve Rum toplumları arasındakı gorüşmelerin yino çıkmaüa gıreceginı one surdü Papandreu, bu n e denle. ülkesmın BM'ce d ü 7enlenecek bır Kıbrıs Konferansını destek'emesi ola^•lısının kuvvetlı olduğunu b'ldırdı Vunanıstan'ın KarabUlarını 12 mlle çıkarıp c ' k a n l (Arkası Sa 11 , Su 4 de) Ölünı cezasının kalkmasıııa iliskin önerinin iınzaları artıyor • ADALET KOM1SYONU BUGÜN MEHMET ALt AGCA'NIN 1DAM KARARINl GORUŞECEK. TURGUT ÖZAL: FRİEDMAN1N BİR ÇOK FİKRİNİ BEGENİYORUM # Aiaturhun 1Q21 k^ızınnm tnnrn dış vatırıını dPiteklerllgını ılerı suren Turgut Ozal Işte bu yuzden yonetıcuer benım programımla Atatuıku bagdaştınyoı lar» dedı Tasarruf bonolarının ana paraları bugünden itibaren ödeniyor ANKARA (a a ) Malıye Ba kanlığı nca çıkarılan 1972 mali yılına aıt tasarruf bonolan ue kesır makbuzlarmın anapara odfttnelerıne bugun başlanacak Malıye Bakanlığı yetkıhlerın den alınan bılgıye gore, tasar ruf bonolan ve kesır makbuzla rımn anapara bedellen Merkez Bankası ıle Zıraat, Turkıye Iş, Turkıye Emlak Kredı, Türkıye Vakıflar ve Türk Tıcaret Bankaları Şubelen'nce odenecektır. ödemeler, tasarruf bonolan ve kesır makbuzları tızerınde (Arkası 9. Sayfada) ANKARA <ANKA) Mehmst Alı Agca'mn olum kararına ılışkın Başbakanlık tezkere sı ve Adalet Komısyonu ıaporu, Danışma Meclısının bugunku gundemının son sırasmda yer aldı Danışma Meclısı Ağca'mn ıdam kararından oncf», gundemde yer alan ıkı yasa onerısını goruşup tamamladığı taktırde, Agca'mn idam karannı goruşecek Eu arada, ANKA muhabirıne, hazırladığı teklıfle ilgılı olarak bılgı veren Danışma Meclısı uyesı Ertuğrul Alatlı olum cezalarının kaldırılmasmı ongoren yasa onerısıni kendısı dışmda uç uye'nm da(Arkası 9 Sayfada} Danışma Meclisi üyeleri: HUMEYNI ZIYARETCILERINI KABUL EDIYOR Iran Islam Devrımı'nın lıderi Imam Humeynı zıyaretçılerıni evıne bıtışık ve tek bir salondan oluşan bır bınada kabul edıyor. Humeynının zıyaretçılerıni kabul e tmesı demek. salonun karşısındakı asma kata cıkıp bır konuşma yapması anlamına gelıyor ANKAKA (Cumlıurıvet Buro mı) Başbakan Yardımcısr Turgut Özal «Mıltnn (•rırrinıan ın bir çok fikrini beçenhorunı ve *on kıtabını ıla okııdnm> dedı Yankı buıomonev dergısı nın Turjüit OYII la vaptıaı soy leçıvı vavınhriı \tptnrk ıın « M < kri7indpn scınra rtıs *a 1 T tırımı rlr"5tpMrr!iffiııı> ridıa » den özal «ışte bu yuzden yönetıcıler benım prosramımla Ata turk'un hkıılerine bağdaşttnvnrlar» deaı Frıedman ın tıkırlprmı beğen dıgını açıklayan Özal «fakat o nıın fıkırlerinı Hırkne'de uvgu U\amavu (, unkıı her ulkenın flocısik bır >aşam tar7i vardır» dedı (Arkası 9 Sayfada) ÖZAL Mılton Friedman'ın son yazdığı kıtabı da okudum. Gene! rnüdürlükler azaltıldı, müsavir kadroları kaldırıldı ANKARA (Cumhurıyel Burosu) Bokonlıklarda Damsmanhk lar Kaldırıldı Ancak bırkac Bakanlıkta basın damşmanlı0ı kaldı Sayıları azaltılan danışmanlar ceşıtlı qorevlere atanrtılar Bakanlıklarda Genel Mudur sayılarında v e Genel Mudurluklerde de buvuk olcüde kısmtı vapıldı Orneqın M llı Eğıtım Bakanlığı ndo ?4 Genel Mudurluk 10 a ındırıldı Dışışlerl BakanlıaYnda 18 Genel Mudurtuk 6ryo mdı Malıye Ba kanlığı'nda 4 GenPİ Mudurluk kaldı Bakanlıklarda personel, ıdarî ısler qenel müdurluklerı kaldırıldı Orman Bokanlıdjı'nda qenel mııdür sayısı 20 ıken bu üce ındı Bakanlıklarda kadrolarla "gıll olan calışmalar cumortesi pazar günlen de vapılorok bıtırlldl ve sonuclar f ğ a bıldırıldı Başbakanlık cevrelerınce verılen bılqıve qore kaldırılan Genel Mudurlukler bır ıkl gün lcınde resmi gazetede de yayınlanarak vururluğe konacak Mıllı Eğıtım Bakanlığı'ndan Öqretmen Okullan Genel Mudurluğu Tıcaret ve Turızm Gf npi Mıırinrluâu Ozel Oâretım Genel Mudurlugu meslekı teknık oğretım genel müdurlüğu tümden kaldırıldı Kaldırılan Genel Mudurlukler yerıne daıre başkanlıklan kuruldu Başbakanlık cevrelerı ünvanları ve daırelerı kaldırılan genel mudurlenn maddı acıdan bir zarara uğramayacakla rını eskl aylıklarını alabılecek lerını bildiriyor Ozel dersane sahipleri MGK ve hükümete basvurdu ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Türkiye çapında faalıyet gosteren 14 ders hane sahıbi ozel dershanele rın kapatılmasının onlenmesi içın hazırladıkları raporu, Devlet Başkanlığı, MGK Konseyi üyeleri MGK Genel Sekreterliği, Bakan(Arkası 9 Sayfada) "ergün Aşura. erYcr Kcrbelâ •• :• •• :: ':: I Lokavtın Anayasada buiunmayışı dengesiziik yaratmaz ANKARA (Cumhurıvet Burosu) Danışma Merlısı u>esı Fendun S?akır Ogunç «hak grevı kaldııılıramalıdır» dedı ^ Imrpn Aykut ıse lokavtın ınayasa'da yer almamasının ışveren içın kayıp oluşturmadıgı nı soyledı Yankı Dergısı nın soruUrım vanıtlayan Öğunç loKavt ve hak grevı konuMinda şuni ırı (Arkası 9 Sayfada) Humeyni konuşurken din leyen ler h ıçkırıyor... Iran halkı sanki dün devrim olmuş gıbi ayakta. Ulke bir yandan yüzlerce kılometrelık sınır boyunca Irak'la kanlı bır savaş yaşıyor Bir yandan Afganistan'da Sovyetler'e karşı yürütülen silahlı mücadeleyi arkalıyor. r •• • 1ohran'ı gormuş olanlar bılır 6 mllyondan fazla Insanın yaşodığı bu kent, sırtını, kendısıyle Hazar Denızl arasında bır duvar gıbı yukselen hey öetlı Elbruz Dağlirına dayayarak alcala alçala guneydekı duzluklere yayılır Dorugu her zaman karlı Elbruzların yamaclarına yaslanmış Tahran ın kuzey kesım(Arkası Sa. 11 , Su. 1 de) Ecevit bugün yargılanıyor ANKVRA (ANKA) Feshedılen CHP eslcı Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Bulent Ecevit bugun Yaıgıç onune çıkacak Ecevit m l yıl once Nevşehır ılınde Emnıyet Müdü rune hakaret ettıgı gerekçesi ile yargılanacagı bıldırıldı (Arkası 9. Sayfada) DEVLET 1982DE 15 MİLYAR CEZA KESECEK ANKABA (Cumhuriy et Burosu) Devlet bu yıl halktan 15 milyar lira ceza keserek, bütçeye katkıda bulunacak Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 1982 Yılı Genel Butçe Gelirlerl içinde ceza gelirlerinin 15 milyar lira olacağı tahmin edılıyor Bu(Arkası 9. Sayfada) EROL TOY'UN BİR KİTABININ BASIMI VE DAĞITILMASI YASAKLANDI İstanbul Haber Serglsl Bırıncı Ordu ve Sıkıyonetım Komutanlığı'nın 25 2 1982 tarıh Adlı Müşavırlık 1982/629 sayılı kararı ıle Erol Toy'un «cAvdınımız, Insanımız. Devletimiz» adlı son kıtabınm basınıı, dağıtı mı bırden fazla bulundurulma sı vasaklandı Basılmış olanla rının da toplattırılmasına karar verildi Karar Erol Tov'a cuma günu bıldınldi. Onen: Isler cekmece bankacıhğıyla yürümez Kenan MORTAN Idye'de Agro • Endüstri (Tanma Dayalı Sanayi) konusuna ınancı daha da pckişmiş» 2ü) Şube Mudüru ıle Izmır Buyuk Efes Oteh'nde yaptıgı 1982 yı lının ilk bolge toplantısı sonra sı Sayın önen'e sorduk Savın önen herkes, dün bankalararası toplanbda Merkez Bankası jnıvernor'une takdinı ettiğiniz sarı dosvayı merak edlvor Sarı dosvanuı kapsamı npydi? Kapsamı açıklık Bu ka dar basıt bu ış Işlemler açık olsun, bankacıhk gerçek bankacıhk olsun ıstıyoruz. Türkıye'de bankacılıguı çekmece ban kacılık ıle yürumeyeceğı açık. Bız de lıder banka olarak gere kenlerı soylemıyoruz gerekenl yapmayı çahşıyoruz «Çekmece Bankacılıgı» Sayın Bahmı Önen'm Türk bankacıhk termınolojısine soktuğu ılgınç bır betımlemeydı Kabul (Arkası 9. Sayfada) ÎZMİR Zıraat Bankası Ge nel Mudüru Rahrnî önen uç gundur tum Ege ıllerım tarı yor. Kendı ıfadesıyle, «Afyon de, Esme'de gördugu büyuk ta vnk çiftliklerinden sonra Tıir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog