Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Ağrı ve Bilecîk'te beyaz oy rekoru: % 96 Adıyaman, Artvin, Tekirdağ ve Tokat'ta da kabul oylarının oranı yiizde 95'in üstüne çıktı En fazla red oyu veren il yiizde 25 ile Diyarbakır oldu. Bitlis 'd e red oranı yiizde 23 Haber Merkezi Anayasa'nın kabulüyle sonuçlanan, Dev let ve MGK Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e Cumhurbaşkanı sıfatmı kazandıran halkoylamasında kabul ovlarının genel oraru yüzr<e 91 olarak gerçekleşti. Anayasa'va red oyu veren yurttaşlann savısı 1 mil yon 600 bin civannda kaldı. Seçmenlerin yüzde 95 ya da daha fazlasmın kabul oyu verdiği 6 il arasında Agrı ve Bılecik ön sırayı alıyorlar. Kabul oranı Ağrı ve Bılecık'te yuz de 96 oldu. Kabul oyu rekorunun kırıldığı bu illeri yüzde 95 ile Adıyaman, Artvin, Tokat, Tekirdağ ve Urfa ızlıyor. 12 ilde mavi oy kullanma oranı vüzde 10'un üzerinde olöıı. En çok red oyu yuzde 25 ile Diyarbakır'da Bed oyu bakı mından ön sırada yer alan öte kî iller şunlar: Bingöl (yiizde 23). Tunceli (yüzde 18), Hakkarl (yüzde 17), Bitlis, Mardin ve Muş (yüzde 13), Kocaeli, Anka ra, Siirt (vüzde 12). İstanbul, Konya (yüzde 11) Anayasa halkoylaması sonuçları öncekı gece saat 21 00'den başlayarak radvo ve TV'den duyuruldu. TRT'nin illeri 8 grupta toplayarak bu gruplann toplamına göre açıkladığı sonuçlara her saat başı yenıleri eklendi. TV yaymını 02.30'da keserken, radyo sabaha dek oy lama sonuçlannı bildlrmeyi sürdürdü. TRT'nin saat 23.00'de açıkladığı sonuçlar şöylevdi: Toplam sandık: 82 429, toplam seçmen: 20.647.473. açılan sandık: 8.237. kullanılan oy: 1892539. geçerli ov: 1.876.368, kabul: 1.724.947. red: 151.421. Saat 03.00'de TRT oylamaya ilişkin sonuçları şu sekilde duyurdu: Toplam sandık: 82.496, toplam seçmen: 20.682.326, açılan sandık: 43.290, kullanılan oy: 10.218.545, geçerli ov: 10.156.718, kabul: 9.337150, red: 819.568. Saatler ılerledikçe yeni sandıklar açıldı ve sonuçlar 06.00'da şu rakamlara ulastı: Toplam sandık: 82.607. top!am seçmen: 20.741.792, açılan sandık: 66.253, kullanılan oy: 15.712.129, geçerli oy: 15.689.;63. kabul: 14.303.834, red: 1.388.808. Cumhuriy Kabul yiizde 91 UtOStARARASI CICEKCU IK \ 5 Telex«23289.sıktr FbsTa 22627.ıstgtr Modern Matematık Modem Pizık ZıhındenÇozum (KoleılereHazırlama) Besıktas. lstanhul 60 72 0060 72 01 59. Yıl; Sayı: 20928 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 9 Kasm 1932 Salı 67 ilde kabul ve red oyları İLLER Seçmen Sayısı Kullanılan Oy 588.645 115.898 256.600 103.643 149.532 1.243 683 342.062 86.146 332.270 466.695 78.566 62.208 65.925 225.883 113.500 606.466 212.961 102.774 237 954 278.061 214 518 181.695 153.705 99.459 265.820 274.833 303.957 184.969 80.747 35.374 326.017 152.105 368.175 2.421.266 1.038.135 228.392 211.645 303.730 140.809 84.647 287.764 622.652 240.263 208.288 472.207 228.785 143.715 221.607 43.823 101.715 184.203 271.331 127.311 254.944 384.921 109.043 114.787 251.963 179.773 252.097 262.813 49.600 188.340 117.786 132.772 179.002 424.768 Geçerli Oy 587.033 116.090 255.944 103.391 149.121 1.232.877 341.155 85.936 331.198 464.110 78.377 59.824 65.769 225.311 113.190 604.983 211.461 102.533 237.357 277.318 213.693 181.200 152.948 98.715 265.446 274.320 308.462 184.493 80.606 35.257 323.626 151 634 367 103 2.412.812 1.035.473 226.200 211.214 303.225 140.487 83.735 286.849 620 743 239.728 207.914 471.058 228.265 143 062 220.968 43.744 101.419 183.785 270.499 126.937 254.060 376.742 108.666 112.323 251,274 179.469 251.554 261.975 49.339 188.038 117.499 132.554 178.705 423.671 Katüma Oranı 93 88 94 89 94 91 94 81 95 93 96 Kabul % 91 95 93 96 93 88 92 95 93 92 96 77 87 93 93 93 93 94 91 Red 54.229 5.274 17.135 3.694 9.757 146.717 25 838 4.489 23.977 35.510 3 276 13.858 8 321 14.693 8.093 42.973 14.671 6.178 21067 21.435 42.095 13 164 22 415 9.287 15 183 19 734 16 991 9.881 7.147 6.340 18 109 12.447 33 523 265 363 97 972 22 162 18 013 23 275 9 319 5 097 33 023 68 941 16.830 18.643 31038 15.482 18.782 16 211 4.905 9.682 16 203 15.253 10 969 22 749 20 900 12 683 9.78Ö 2İ.21İ 10.529 12 762 16.618 8.845 9.842 8.328 11028 10 749 34.559 % 9 Dün sabah saat 10.00'da, yaklaşık 20 ilden, resmi olmayan kesin sonuçlar alındı. Buna göre, sonuçlar şöyle açıklandı: Toplam sandık: 82.501, toplam seçmen: 20.740 770, içılan sandık: 76.505. kullanılan oy: 17.305.092, geçerli ov: 17.712.581, kabul: 16 184 927. red: 1.527.654., Bu durumda, sandıkların yüzde 93'ü açılmış, kabul ovları oranı vüzde 91.4 olarak gerçekleşmiş oluyordu. DUn ögleden önce keslnleşen sonuçlara göre, oy kullanmayan seçmenlerin en fazla olduğu ıl, Kırşehir'di. Bu ilde oylamaya katılım oranı vüzde 90'da kaldı. En çok ovun iptal edıldıği ıl, Kocaeh'vdi. Kocaeli'de kullanılan oylarm vusde 11 5'i gecersiz savıldı. DUn akşamüstttne dogru, 40 kadar ilde kesin sonuçlar alındı. Resmı olmayan kesin sonuç lara görp tonlim H hın S H 2 S (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Anavasarıın andııtl^lünilip Siyasi partiler yasası 2,5 ayda hazırlanacak Açıklanan takvim uyannca 1983 sonbahannda genel seçimler yapıhrsa, Anayasa'nın tüm hükümleriyle yürürlüğe girmesi 2 yıb bulacak ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu 1982 Anayasası halk oylaması sonuçlannm resmen açıklanıp Resmi Gazete'de yayınlanması ile Ana yasa'da ğosterilen istisnalar ve bu İ8tlsnalann yürürlüğe girmesine ilişkin hüküm ler dışmda bütünüyle yürürlüğe girecek. Anayasa'nın yürürlüğe girmesiyle bir birlikte Kurucu Meclis'in bir kanadı olan Danışma Meclisi de Anayasa'nm öngördüğü yasaları sırasıyla görüşecek. Danışma Meclisi'nin şu andaki gündeminin ilk sıra sında 1983 Mali Yıh Bütçe Yasa Tasarısı yer alıyor. Da nışma Meclisi Başkanlık Dtvanı, bütçenin Genel Kurul'da 12 kasım cuma günü görüşülmesine başlanmasını kararlaştırdı. Cuma günü saat 10.00'da toplanacak olan Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde go rüşmeler yapılacak. 13 kasım cumartesi günü ise Bakanhklar ve kuruluşlar büt çelerinin görüşülmesine geçilecek. Başkanlık Divanı, pazar günleri hariç Danışma Meclisi Genel Kurulu'nun hergün saat 10.00'dan günlük programm bitimine dek çalışılmasını karara bağladı. Bütçe tasarısının Danışma Meclisi'nde görüşülmesl 27 kasım cumartesi günü tamamlanacak. îçtüzük uyannca bütçenin Da nışma Meclisi'nde 20 gun içinde karara bağlanması gerekiyor. Danışma Meclisi'nde daha sonra siyasi partiler yasasmuı görüşülmesi bekleniyor. Öğrenildiğine gore. siyasi partiler yasası ocak ayı sonuna dffk . Danışma Meclisi'nden çıkanlmış oiacak. Tasanyı hazırlayacak komisyon Ue Danışma Meclisi'nin yaklaşık ikibuçuk ay zamanı bulunuyor. Anayasa'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte Anayasa ile kabul edilmış olan yeni organ, kurum ve kurullann kuruluş, görev, yetki ve işle yişleri ile Ugili yasalarla Anayasa'da çıkarılması veya değiştirilmesı öngorülen dığer yasalar Kurucu Meclıs'm gorev süresi içinde çıkarılacak. Bu sure içinde yetıştirılemeyenler seçimle gelen TBMM'nin ilk toplantısını izleyer bir yıl sonuna dek çıkarılacak. Daha önce açıklanan tak vim uyannca 1983 sonbaha rında genel seçimler yapıldığı takdirde Anayasa'da ongöriılen yasaların yaklaşık 2 yıl içinde çıkanlması gerekiyor. Buna göre, iki yıl sonunda Anayasa tüm hükümleriyle yürürlüğe gırecek. Anayasa'da öngorülen ya saların kısa sürede hazırianarak önem sırasına gore Danışma Meclisi Başkanlıftı'na sunulmac:ı bek(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) ADANA ADIYAMAN AFYON AĞRI AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BtLECİK BÎNGÖL BİTLÎS BOLU BURDÜR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENÎZLt DİYARBAKIR EDlRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKtŞEHİR GAZÎANTEP GİRESÜN GÜMÜŞHANE HAKKARÎ HATAY ISPARTA İÇEL İSTANBUL ÎZMÎR KARS KASTAMONU KAYSERÎ KIRKLARELt KIRŞEHİR KOCAELİ KONYA KÜTAHYA MALATYA MANİSA K. MARAŞ MARDİN MUĞLA MUŞ NEVŞEHİR NİĞDE ORDU RİZE SAKARYA SAMSUN SİİRT SİNOP SİVAS TEKİRDAĞ TOKAT TRABZON t TUNCELİ URFA UŞAK VAN YOZGAT ZONGULDAK 635.888 131.755 273.167 115.616 158.681 1.373.424 365.406 108.190 351.051 501.757 81.620 66.179 72.744 240.100 121.213 639.860 226.008 112.308 256.895 302.212 246.913 692.157 173.416 117.185 298.700 291.455 334.049 208.141 105 197 43.857. 339.940 161.793 395.476 2.769.942 1.117.475 254.592 233.696 336.747 148.527 93.937 314.846 679.233 254.535 237.153 495.903 248.335 164.021 233.155 84.899 112.594 205.364 296.790 156.317 273.775 452.844 133.799 126.508 299.264 190.087 274.961 299.863 62.865 217.302 126.508 147.297 194.683 456.551 90 91 94 94 95 94 92 93 92 87 95 89 85 89 94 92 89 77 70 96 94 93 87 93 90 91 90 95 90 91 92 94 88 95 92 88 95 90 90 91 81 93 85 81 91 84 95 92 88 79 87 93 90 92 93 532.804 110.816 238.809 99.697 139.364 1.086.160 315.317 81.447 307.221 428.600 75.101 . 45.996 57.448 210.618 105.097 562 010 196 790 96.355 216.290 255.883 171.598 168 036 130.533 89.428 250 263 254.586 291.471 174 612 73.459 28.917 305.517 139 187 33 580 2.147.449 937.501 204 038 193 201 279 950 131.168 78.638 253.826 551.802 222.898 189.271 440 020 212.783 124 280 204.757 38.839 91.737 167.582 255.246 115.968 231,311 355.842 95.983 102.535 230 063 238.792 238.792 245.357 40 494 178.196 109.171 121 536 167.956 389.112 • 5 1 4 7 12 8 5 7 8 4 23 13 7 7 7 7 6 9 8 82 75 92 85 91 94 93 94 94 91 82 94 91 91 89 91 90 91 82 93 94 88 89 93 91 93 93 87 93 87 90 91 94 91 91 94 88 91 92 95 95 94 82 95 93 92 94 92 25 8 15 9 6 7 6 6 9 18 6 9 9 11 9 10 9 8 7 6 12 11 7 9 7 7 13 7 13 10 9 6 9 9 6 12 9 8 6 5 6 18 5 7 8 6 8 Tiirkmen Avrupa Konset AET ile görüsmeler baslyor ^* Avrupa Konseyi, kabul edilen Anayasa üzerinde çalışacak. Çalışmanın ana konusu, yeni Anayasa'nın Konsey stâtüsüne uygunluğunu belirlemek olacak. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gün yapılan halk oylamasında ka bul edilen yeni anayasa Tür kiye'nin dış ilişkilerini ve özellikle Avrupa ile ilişkilerini nasıl etkileyecek?.. Dün sabahtan itibaren başkenttekl diplomatik çevrelerde yanıt aranmaya başlanan soru bu oldu. Zamanlama açısından bir tesadüf olmakla birlikte, Dış işleri, Bakanı llter Türkmen'in dün Ankara'dan Strasbourg'a doğru yola çıkışı da bu çerçevede ilginç çağnşımlar yapıyor. Avrupa Konseyi referandu mun ertesinde sıcagı sıcağına Türkiye dosyasını kisa bir süre için bugün yeniden açıyor. Strasborug'da bugün iki ayrı toplantı ya pılacak. Her ikisinin de gün deminde Türkiye var. SaDışişleri BaR jl'îrı ile Assambledek' jmisyoo baş kanlan & „ T ^ Toplanacaklar. Öğleaen sonra ise Ko misyon başkanları ile bakanlar genişletilmiş komıte toplantısın'da biraraya gelecekler. llter Türkmen, Bakanlar Komitesi toplantısına katıldıktan sonra genişletilmiş komıte toplantısında da hazır bulunacak ve büyük bir olasılıkla Türkiye'dekı siya si gelişmeler konusunda bılgi verecek. Türkmen. kendisine yöneltilecek Türkiye (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) Gazetemiz baskıya girdiği sırada kesinleşen sonuçlar. bah f Üç Sovyet hava korsanı bugün yargı önüne cıkacak Işık KANSU Şevki YILDIRIM SÎNOP SSCB'nın Tunuyfc' dekı Büyukelçılığınden 4 gorevh dün sabah saat 03 00'de Sınop'a geldiler. Diplomatik plakalı san mercedes önce Aeroîlot'un bekledığı Sınop A^ken Havaalanına gıttı. Ikı buyukelçılık görevlısı havaalanında kaldı. Ikı gorevlı ise yaralı pılot Ivan Nikoloy ile uçuş muhendısı Sireoniş Balatov'u SSK Atatürk hastanesınde zıyaıet ettiler. Uç hava korsanı ıçm Smop savcılığmda surdurülen soruş turma tamamlandı. Hava korsanlannın bugün sorgu hâüımı onüne çıkarılmaları beklenıyor. Hava korsanları uçak kaçırma ve adam yaralama suçlarıyıa yjrgı önüne çıkarılacaklar. Smop havaalanında bekleyen PİLOT DA GtTTİ Sinop'a kaçınian çift motorlu Sovyet Aerol'lot uçagıAeroflot'a sabahın erken saat nın Sinnp SSK Atatürk Hastanesi'nde tedavi altına alınan pilotu Nikolay, taburcu lerinde yakıt ikmali yapıldı. Ve edilerek ülkesine döndii. Sovyet pilot, bu kez kendi uçağında pilot koltugunda değil, boşalan enerji ureticılerı şarı yaralı bir yolcu olarak uçtu. (Fotpğraf: THA) edildı. Aeroflot kalkış için hazır hale getırildi. Uçağın havaJanması için Sovyetler'den pi kalkış İçin tüm hazırhklan ta alanı'ndan avrıldı. Alman asıltamamlamışlardı. Sinop hava lot gelmesı ve Sovyet Sivil Ha mamlandıktan sonra SSK A lı Sovyet uyruklu üç hava korussü yetkilıleri olayın kotü bır vacılık Bakanlıgı'nın izni ben sonuçla noktalanmadığma sevı tatürk Hastanesi'nde vatan Ud sanı ise Türk Hava Sahası lendi . içinde suç işledikleri gerekçeyaralı ambulansla ucaga taşınnıyorlardı. siyle haklannda sorusturma adı. Sovyet Hava Yollan'na aıt Uçakta bulunan yolculara öğ Aeroflot'un 45 yolcusu sa çıldığından bırakılmadılar. uçak saat 13.55'de Sinop Havabah kahvaltılannı saat 8'de len de ye,mek verildi. Uçağın Atatürk'ü varın anıyoruz Haber Merkezi Buyuk Ondpr Mustafa Kemal Atatürk ara mızdan ayrılışmın 44. yılmda yarın tum yurtta, dış temsılcılıklerımızde ve KTFD'nde yapı lacak torenlerle anılacak. Ankara'daki toren AnıtKabır de yapılacak. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MGK uyeleri, DM uyesı Sadi Irmak, Başbakan Bulenrl Ulusu, yuıısek yargı organlan başkanlarmdan oluşan bır kortej, AnıtKabır'e çelenk koyacak. saat 0!).05'de Ata'nın manevı huzııruncia saygı duruşunda bulunacak. Aynı anda tum yurtta fabnkalar sırenlenni, taşıtlar da kornalarını çalacaklar. Bayraklar yarıya indırilecek. Ankara'da aynoa Türk Di] Kurumu'nda bır anma toplantısı yapılacak DM'de Atatürk'ün ölüm yıl. donumü olan 10 Kasım'da özel çündem ydpılması da kararlaş tınlrtı. Önlemler paketi Ekonomik Kurul gündeminde bekliyor ı UIusu başkanhğında toplanan Ekonomik Kurul'da Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 12 milyar dolarbk taahhüt işi alan müteahhitlerin biriken alacaklarına çözüm arandı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Btilend Ulusu başkanhğında dün toplanan Ekonomik Kurul, Ankara'nın hava kirllllği raporu Ue yurt dışı müteahhltllk hlzmetlerl konusunda karşılaşılan sorunlan görüştü. Bülend Ulusu kablnesinln önünde ekonomik önlemler paketi henüz açılmadan du ruyor. 1983 mali yılının baş lamasına 46 gün kala Ekonomik Kurul'un gündemin de bulunan önlemlerin de ele alınması gerekiyor. Ekonomik önlemler pake tinin gerektirdigi yasal de ğişikliklerin yeni mali yıldan önce yapılması zorunlulugu yüzünden Ekonomik Kurulu «yoffun» bir program bekliyor. Ekonomik Kurul Başbakan Bülend Ulusu başkanhğında dün yaptığı toplantıda Türk müteahhitlerinın Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 12 milyar dolarlık taahhüt İşi almasından sonra yabancı ülkelerden alacaklarının birikmesine aranan çözüm üzerinde durdu. Bu amaçla hükümetin Ortadopru ve Ku(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) ardmdahi otayfarm 7 Kasımdan Sonra... GERÇEI" 7 kasım 1982 pazar günü Türkiye yine .ırihsel bir gün yaşadı. Cumhuriyet tarihimizde ikinci kez bir Anayasa referandumu gerçekleşti ve yüzde 9O'ı aşkın olumlu oyla yeni Anayasa benimsendi. Bu oylamayla birlikte yedinci Cumhurbaşkam Sayın Evren yedi yıl için seçilmlş °Mu. Reiimin sivilleşttrilmesi yolunda bir höşe böylece dönüldü. Artih 7 kasım pa zar gününden önceki durum bir hukuksal düzene dönüsme yoluna girmiştir.. Cerçi onaylanan yeni Anayasa'nın tam anlamında yürürlüğe girebilmesi için geçiei maddelerin öngördüğü bir aradönem daha yaşanacaktır; ama Sayın Evren artık »Devlet Başkanı» değil, 'Cumhurbaşkani'dır. Bu iki kavram arasındaki •*•• IArkası Sa. D. Sü. 6'da) Okay Gönensin ve Oktay Akbal hakkında Sıkıyönetimde yeni bir dava acıldı İstanbul Haber Servisi Gazetemiz yazarlarından Oktay Akbal ile Sorumlu Yazı işleri Mudürümüz Okay Gönensin hakkında, MGK'nin 70 sayılı kararına muhalefet etmekten s ay ile l yıl arasında hapis cezası istemiyle veni hir dava (Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) OCZLEff UĞUR MUMCU Yeni Dönem... Orhan Apaydın cezaevi hastanesine kaldırıldı tstanbul Haber Servfad Barıs Dernegı Davasmdan tutuklu tstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın tutuklu bulunduğu Sagmalcılar Cezaevmde rahatsızlanarak Cezaevi hastanesine kaldırıldı. Daha önce Maltepe Askeri Cezaevinde tutuklu bulunan Ba ns Djrneği Oavası sanıklan S Kasun günU Sagmalcılar Slvll Cezaevine eündılar. • Körfez Savasfnda kan lı çaıpışmalar. 3. sayfada Akdeniz Tekstü, özbncak ve MNS ürc«. me yenlden baslıyor. 6. sayfada • Bans Derneği ve DtSK Davası. • Ağca'nın suc ortsjh Ömer Ay'ın «ortrusu tamamlandı. • EMAŞ Uavası'nda mahkeme bdirkisi raportınu «kesfn sonuca» föttiren mahlyett* bulmadı. 7. sayfada Yeni Anayasa'run halkoyu İle onaylanmasmdan sonra Türkiye'de yeni bir dönem başlamaktadar. Bu dönemln ulusumuza hayıru ve uğurlu olmasını dileriz Türkiye, cesitll slyasal dönem lerden geçereic (Arkası Sa. 9. Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog