Bugünden 1930'a 5,484,734 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 7 KASIM 1982 21 M KORGENERAL FAHRİ BELEN Manevralarda bulaguna gelen i^iltıhtra göre bizim orduuun karargâhında bir gizli örgüt kurulmuş. Bu örgüt tnönü düzenini yıkıp, orduyu yeniden duzenleyerek, baştan aşagı gençleştir^cekmiş. Bu çagn genç subaylara pek çekici geliyormns. Örgütçıiler başlarına bir komutan bile buhnuşlar. «.evilen sayılan Korgeneral Fahri Belen. •• • Orgutçülerin, Inönti düzenine karşı buldukları komutan: Korgeneral Fahri Belen Manevralarda kulağıma gelen fısıltılara göre bizim Ordu karargâhında gizli bir örgüt kurulmuştu. Örgüt üyeleri arasmda Kurmay Yarbay Seyfi Kurtbek'le Kurmay Albay Cavit Çevik'in adları geçiyordu. anevrumn sonunda Tünıen Komutanlıgına bir günUlğüne Kurmay Albay Celal Alkoç'u verdiler. ( • *> Bir gunlüğüne Nurettiıı Aknoz'u komutanhktan çek uler. Ben Kurmay Ba^kanlıgı Körevimı sürdüru.vorum. Tankçıîık smavına çagrıldığımda Davutpaşa'da Alkoç Mnav kurulu başkaniydı. Bana gö"P! bir yeraek vedirrm« Seni sınamaya gerok yok, haydi güle güle. detniy. iyi bir belae düzenlemistı Manevranın sonuna dogra tümene oîmayacak bir sald'rı Röreri veriîdi. Gündüzün acık bir alanda topcu ateşinin altında bfitün bir tank tümeni acıIıp, yayılıp dfişrcarnn en güçlü yerine yükleneeek... Yahu, bu bombardımamn altrada birlik yol; olur, tümen elden cıkar, yeri mi bu saldinmn? Celal Alkoc kıvranıyor. Durıunu görüyor, ama karşı duramaz. Manevrayi izleyen yüksek komutanlar da bu olmayacak îşe istemeyerek girdiğıraizt htipmezler. Emlr'.e yaptığımızdan haberleri olmayabilir. Oysa Celal Alkoç'un çeneralliğine etki yapacak bir durum var. Alkoç'un çenesini bıçak açmıyor. Ben dedim ki: Albayım harekât müdürlügüne bir ugrayalım Celâl Alkoç Harekât Mtfdurîüg'ü Karargâhma ugramamızın bir yaran olacagını sanmıyordu: ama bana u"dıı Geçerken nğramış olacaktık. Harekât Müdürü Orjreneral Tmaztepe. beni görünce Ne o. dedı. burada ne Ben durumu anlattırrr. Artık savaş bitmişti. Lmutiar Bu boyie kuçük yapıU gruplara Ince filo deriz: kurtuluş savaşında da ince fılomuz vardı •jl's. Amenkalı General: Türkiye Kurtuluş Sava";! vapark°n dnrcînması yoktı; Komutan \knn/ gülumsedi* Kuıtul'iS; Savaştnda ceph'^np koltarına ince filo dprd'k. rtiyp nnlsttı Bu kol!ar e$Pk!prden kunı'u imts. Rıri anınr^ı hppsı ftnırtnaya bıplar. Yun^n topçusumı uvandırırlarmış O zaman Ynnan tr>DCiı«!i vprirmjş toDU ı ım'f f ' ! o 4bnnx'ı;rt DF>e\e >asıııdaki KURMAY YARBAY SEYFI KURTBEK Inönu'ye karsı ör^ut ne zaman kurulmu>, kiuıler kurmuv, bilmiyorum. Ama alcak sesle konuşmalarda Kutmay Yarbay Seyfi Kurtbek'le, Kurnıav Aibay Cavit Ovikın adları geçiyor. Oaha sonra KurtbeU <ırduda» aynlarak DP'ye Efendim baldınya %cçiyoruz, emır aldılt: arr. ı olmayacak koşuliar lcincse. Bunun uzerine Tınaztepe saldırıyı yukardan durdurdu: Alkoç yakayı sıyırınea, keyfı yerme geldı. rf'iti) olmanu,, \Un07 kol komuKnına f kılını? tncelmişlpr Kol Komutanı: Suskunlııklan lerinden dPğil csseoğlu esseklerin: hepsfnin ardma "/eytinvaSı sürdüm. anıramîyorlar. Aknoz'un anlattıklannı Uprivle dinleven Amerikan Epnerall dedi ki: Kanm buna çok sevlnecek Herkes şaşırdı. MeSer bu general hireftrı Davııtpagiî kışlasına karısinı da gntürmüş Orads otlaynn bir sıpa Rörmüsler. ?evmişler. Köylüler de «al senln olsun sıpa» dive haycanı armagan etmlsler. General şimdi Ankara'ya îtanmtş. İ3ıpayı anırtmarlan uçagın içerisindp na?ı! götüreceğini dîisünüyormuş. adama baglanmıştı KURMAY ALBAY CELAL ALKOÇ .Manevraların sonnncla Tümen Komutanlısrına bir gunlugünp Kurmay \lhay Cclai Alkoç'u verdilpr. Ben Kurmay Başkanlıçı gdrevinıi siırduniyordıım. Tankcılık *.tnavına çağrıldı£ımda Alkoç sınav kurulu liaşkanıydı. bir sakmca gormemışlerdı: ama onlarla içbirligine vanasmamışlardı Ünlü «Miili Husumet Andı»na DP'lıler Ordunun kendüennden yana oldugunu anladıktan sonra yönelmişlerdlr. Sonunda General Belen. Albay Kurtbek. belki dp ben'm brieni^nglm, öğren' medieım baskalan ordurlsn ayrılıp Demokrat Partiye gırmışlerdı. • u mf.nevvada kulaSima, gelen tısıltsiara gore bızım ordurun karargahmda oır gîzh örgıit Lıurulmusj imiş Bu örgut İnönu düzen'ni yıkıp. orduyu yenlden düzenteyecek, baştan aşağı gencleştırecekmı^ Bu cagrı genc subaylara pek ç^kici geliyormuşt Bu örgüt ne zaman kurul mv% kun'er kurmuş, bilmiyorum: ama alçak sesle ko Orduda Krpırdanmalar Kurmay Yarbay Seyfi Kurtbek'le. Knrmay Albay Cavit Çevik'in adları çok geçiyor. tnönu yönetımıni yıkmak ıstemenın, orduyu güçlendirmekten çok aj'n bir nedeni olmsbi gerekir benre... Sövlentılerin ardını bırafc ruadım. araştırdım: do^ru çıktı. Orgütçüler başıarına bir komutan bile bu'mu!}îar: sayılan sevılen Korgeneral Fahri Belen. Orgütçüler ona çoît güçlü olduklannı soylemış olacaklar. FahTi Belen ordunun İnönıi'ye karşı durumunu bildığmden ınanmıştır şanınm. O dönemde hemen bütün ordu triönü'ye karsıydı. Burmadin söyîeri tiler yayılıyordu. Subaym bırlsi İsmet Paşa'ya demış kı: Efendim geçinemiyoru/, tnönU yamtlamış: Subay olmasaydımz. O sırada geçim sıkmtı.i içindeyız. Taym bedeli alıyoru7, hızmet erimız var. bu na karşı vme df> z mt/î büvük. tnönu'yü bevmeiî ba«ka, ustüne yürümek basjka. Artık sava;> bitmişti. Umutiaı Dernokrat Partıye vp ba.^ındaki adama baelanıyordu. Orgütçüler Demokrat Par tıye Işbırllgı önermişler. DP nın ileri gelenleri Ordunun gerçekten kendilerini tuttu, ğunun bilincmdelei'. DP ilen gelenteıi örşiitçülere kucaklannı açmakta 0 «Ince Fiio» Ne Demek? 1948 martında yarbav oldum. TUmene yeni tanklar geldi. Ortalık Amerlkan usmanlarıyla doldp. Bunların herbiri tankın yalnız bir ve Jindenanlıyorîar. Bizim tümene de arada sırada Amerikan subaylan geliyor. Kartal Maltepe'sfnin Sopanlık kövü yakınlarındaki eski pıyadecihk okulundaki tümen karargâhında bir gün onlarla birlikte yemek yiyoruz. Maltepe'mn önünde bizim donanmadan kücük bir filo görünüyor. Genç bir Amerikan generali: Ne güzel görünüm. de di. Komutan Nurettin Aknoz: % YARIN: Yeni Komutanla anlaşmazlık POLİTİKA W Mehmed KEMAL Kanh Bülbüller bir çılgmın ortaya çıkmasına izin vevemezdi Haşim cılgınlıgını geçimsızlıgi ile ortaya koyuyordu. Degil yakın arkadaşlan, kendi kendi ile bile ?eeinemez kişilerdendi. Aynı dönemde yaşayan ve bırbırJeriyle geçınemeyen iki şair, Yahyrı Kemal ile Ahmet Haşım'dir. öylesine seçimsizdırler ki. birı ötekine dogunı yenni belirleycrek, «Arap Haşim». otekı berikine dofeum yerini göstererek «Nişli Agah» der. tkisinin doğum yerieri vatan coğrafyasmın dfşmda kalraıştır: Bağdat ve Üsküp!.. Paris'e gittiğinde karşısma çıkanlarm ilki Yahya Kemal olur. Abdülhak Şinasi'ye yazdığı mektupta. «Nisll Agah da burada...» der. Doğru dürüst bir işl oünamıştır. Belki doğru dürüst bir işt olmasmı ken di de istememiştir. Çünkü bir şairin. şilrln dışında doğru dürüst bir işi olabilmesi Için, kendini kudret sahiplerine yutturması gerekir. Haşim, bu yutturmacadan hep sakınmıştır. Bir gün Falih Rıfkı'ya raslıyor. Yanmda Sedat Nurl de vardır: «Sana bir Iş bnlduk!..» diyor Falih. îşsizliğinl unutarak: «Ne gibl bir tş?» diye soruyor. Falih Rıfkı'nm verdiği yanıt: «Telsiz Telefon Şlrketinde Musa Süreyya Beyle çalışacaksın. tşinc direktör artistik diye bir ad taktık.» tş buluşunu bir dostuna anlatırken: «Bn öneriyi hlç anlayamadım. Bn ne biçlm bir görevdir? Anlamı nedir, ciddi mi, şaka mı? Bunları öğrennıek için Sedat Beye sormaktan sıkılıyorum. Bana bir iş, bugttnlerde. öyle gerekli ki!..» îzmlr'den tanıdığı Şükrü Saraçoğlu da Bakanlığı sırasmda ona bir İş bulmuştur ama, uzun sttrmemiştlr. Her şeye kml, kırmızı. kanlı. ateşll bakmasınm içinde bu işsizllği de yatar. özünde hep rahatsızlık bulunan bir kişinin şlirlerinde çiçekler. güller, güneşler rıasıl kanlı ve ateş rengl olmasm!... Şiir söylerken de hep ateş renk11 şeylerl sayıklamıştır. «...muttasıl kanar güller / Durur alev gibt dallarda kanlı bülbüller.» Cumhuriyet 7 KASIM 1932 C) 1S60 devriminde Kara Kuvvptleri Komutan/t Celal Alkoç C*J 1960 devriminden fçtşleri Bakanı olan Mulıarrem Kızıloğlu'ndnn duyduğuma gore ku.rucular arasında Kurtbek'ten Çevik'ten haşka Cevdet Sunav (Kurmal Yıldınm (Kurmay Bfnbaşı iken) da varmış En kıdemlileri Cevdet Sunav imif. Baştzanhğı Sunay'a vermışler Sunay «Siz biriniz başkan nlun demış Bavkasım başkan yapmışlar. mov <4!bcty ıken) Ce Bazı günlerde edebıyat şıfalı otlar gıbidir. Hatır hutur ısırılarak da yenir, kaynatılıp suyu da içılır. Bunaldığımda öyle yapanm, Işi hemen edebiyata vururum. Ahmet Haşiın, derim, kanlı bir şairdir. Neden Ahmet Haşi:n de. Vahya Kemal değıl? Efendım, Ahmet Haşım, çaptan olmasa bile gözcien düşmüştür. Nedense sağlığmda da, oldükten sonra da arka çıkanlar oimamıştır. Ne milletvekili yapılmıs, ne buyükelçihğe atanmıştır. Acık söyhyeyım, ben de arka çıkacaklardan degıllm. Onun kanlı bir $air oldugunu anlatmaya çahşacağım. Kuşların. «Ourubu hun ile perverde ruh» oldugunu, kızıl kamışlara, yakut sulara konduğunu, ufukta bir boynu vurulmusu andıran güneşi bu kuşlarm «Siikutu gamla» yedlğini ve doydugunu anlatır. Kuşlarm ağzında güneşten birer yakut kızıl ateş vardır. Ateş gibi bir nehir akar. Güneşi, kuşları anlatırken aya geçer. Ay da vurulmuş bir ilahı andırır, «snlarda teskini zahm» eder. Yere eğilmiş güller durmadan kanar, daltarda alev gıbi kanlı bülbüller durur. Ardmda güneş kanlı bir gömlek gibldır. Sankî kandır şakağımdan akıyor Kanlı bir lokmadır ancak mihenim fju bakır zirvelerin ardmdan Bir süvari geliyor kan rengl Bir vuralmnş ilahı andırıyor Dökerken ufka kanlı bir ziya eylül Neyi anlatırsa anlatsın içinde blraz kızıl, kan, ateş vardır, onlarsız edemez. Bizim Edgar Allen Poe, Baudelaire. Paul Verlalne, Rimbaud, Nietzsche, Oscar Wilde'ımız gibidir. Gerçl onlar kadar güncel yaşamında bohem. serdengeçtl. başıboş değildir. Ama iç dünyası onlarınkine benzer. Toplum elverse. belki onlar glbi çılgın olabilirdi. Ne çare ki Osmanlı toplumunun yıkımı, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemine rasladı. Toplum çılgın günler yaşıyordu, tek başına # Güzellik müsabakamız 1933 gu^elhk musabakası icm yınndan iübaren kajıt başlıyor. Müsabakaya girecek hanımlav, cumadan mada, hergun ondan altıya kadar ida rehanemize muracaat edebilirler Kaydedilen hanımlara, hernen resım çıkartmak için fotoğrafçılara hitaben bir mektuD verilecektir. Fotocraflar bizim hesabımua çıkanlacaktır Evvel ce çıkanlmiş resimlsrle de musabakaya iştirak kabildir. Fakat bu resimle rin kartpostal cesametinde veya dahn büyük bir baş ile bir boy resmi olması siyah kâ£ıda basılmış. temiz ve iyi çekilmiş bulunması şarttır. Sepya deni len kızıl kahve ren^tı resimler gazetede ivi çıkmaz Müsabakayı bütün memleket gem kızlanna teşmil etmek en büyük eme limizdir. Kaç gundur, söylediğimız gib> kendi şahir ve muhitlerinde mevzli mü sabakalar yapacai gazete ve teşekküllere her türlu yardımda bulunmağa hazırız. Bu mevzi' müsabakalarda seçılecek hanımlar, tstanbul'da nihai fpı< sabakaya iştirak edeceklerdir. Daho fazla tafsilât almak istiyenler müra caat ettikleri takdirde kendilerine mek tupla cevap vcririz. tstanbul haricinden gönderilecek resimler de kabul edilir. Bu resimlerin yukandaki şeraite uygun olması ve resim sahıbinm kaç yaşmda oldugunu. boyunu ve sıkletini bildirmesi lâzımdır. tstanbul hancinden gelen bu resimler. hakemlerden murekkep bir ko misyon tarafından tetkik edilecek ev safı lâzimeyi haiz bulunan hanımlar harcırahları tarafımı/dan verilmek suretlle ve müsabakaya iştirak etmek üzere îstanbul'a davet edı'eceklerdir. Bu seneki musabakanm daha fa7la rağbet gormesi ve çok güzel bir şenç kızm Türk güzelliğini temsil edebilmesi için her türlü fedakârhğı yapıvoruz. Onun için mükâfatlann miktarını da artırdık. Birinciye 1000 Lira lkinoiye 400 • Üçüncüye 200 • vereoeğiz. Aynoa Kral'çenin akrabasmdan bir zatla beraber Avrupaya yapacağı seyahatlerın butun mesantı de tesvive edileceği gibi muhtelıf mılli muessese ve tabnkalardan kendısıne bir cok hediyeler de temın edilmıştir. Müsabakaya iştirak edebılmek için lurkiye Cumhuriyetı tebaası, 16 ıla 18 vaşmda evlenmemış genç kız ve namuslu olmak kâfıdir. Nışanh genç kız!ar müsabakaya iştirak edebilirler. Evvelâ, müsabakaya giren her genç kızın bıri baş diğeri boy olmak uzere ıkı resminı basarak karilerıminn reyme arzedecegiz. Resimlerin neşri bittikten sonra. buyük ve fevkalâde muhteşem bir balo tertip ederek güzelleri halka takdim edeceğiz. Baloda halkm en fazla rey verdigi guzellerden virmisi, bir kaç gün sonra, hakem heyetinin huzuruna çıkanlacak ve intihap edılen üç güzel diğer bir müasamerede haika takdim edilecek, 1932 Türkıye ve Dünya Guzel Keriman Halis H. tarafından 1933 Kraliçesine, Kraliçelik kupası ile 1000 lira mukâfat ve diğer iki guzele de 400 ve 200 liralık mükâfatlar merasimle verilecektir. GAYRtMENKULtN AÇIKARTIRMA tLANI YE.VİMAHALLE 2. İCR MEMURLUĞUNDAN ANKARA Dosya No: 982/577 Satümasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıynıetl, adedi. evsafı: Gazı Mahallesl 6079 ada 13 parselde 505 m2 olarak kayıtlı gayrimenkul satılacaktır. Tapu kaydında her ne kadar arsa olarak kayıtlı ise de üzerine ımar planına uygun olarak üç katlı altı daireli bir bina mşa edilmiştir. Daireler iki oda, salon. mutfak, banyo vestiyer oaası, hol ve W.C 'den ibaret olup brüt 100 m2'dir. Ahududu Sokak No: 40, taşıyan bu binanın tamamma 9.000.000 TL. kıymet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1Satış 17.12.1982 günü saat 14.00'den 14.20* ye kadar tcra dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı İle ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartiyle 27.12.1982 günü aynı yerde saat 14.00 14.20'de ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakhlann alacağmı ve satış masraflarını gecmesl şartiyle en çok artırana İhale olunar. 2 Şartname, llan tarihüıden ltibaren herkesin görebilmesi için dalrede acık olup masrafı verildiği takdirde isteyen ahcıya bir örneğl gönderilebilir. 3 Satışa iştirak edenlerin şartnameyl görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bllgl almak isteyenlerin 982/577 sayılı dosya numarasiyle Memurluğumuza başvurmalan ilân olunur. 2.11.1982, (Basm: 24049) 7310 (gününlilanJarp # Münir Nurettin konseri Glorya'da, sinema ve Münir Nurettin konseri. 9 kasım çarşamba akşamı Glorya'da verilecek Münir Nurettin konseri için gişeler açıktır. Fiatlar 75. 100. 150 ve 200 kuruştur. (9 Holivut karilerine Gazetemizi sair gazeteler gibi taşra satışı namı altında % 50 noksanı ile Artin efendiye vermediğimizden bizi izrar makşaöile elindeki eski nüshalarımızı üç"lturuşa sattırmaktadır. Holivut taşra namı altında İstanbuTda satış yapan bu vatandaş müessesesine hiç bir zaman boyun egmemeğe azmeyledlği cihetle keyfiyeti yalnız muhterem okuyuculanna arzeylemeklo iktifa eyler. VILLA Sonbahar yagmurlanndan uzakta tatil yapmak istemez mlsiniz? Sonbaharda size Ilkbaharın ılıklığını yaşatacak Ören'e, Villa Lale'ye gelmeyl deneyln ölr kez. EYÜP MALMÜDÛRLÜGUNDEN İlçemiz Malmüdürlüğü küçük ambarmda bulunması gereken erkek nüfus cüzdanlarmdan 501001501500 numaralı 003 serili erkek nüfus cüzdanı paketinden 501017 numaralı bir adet cüzdan noksan çıkmıştır. Hükümsüz oldnğu İlân olunur. >*" (Basm: 24127)" DİŞTABİBİ Orhan Tüzün Bilimsel kongrelerde bulundugu Avrupa'dan dönmüş, hastalarını kabule başlamıştır. Randevu alınması rica olunur. Tel.: 64 5725. t LA N 3. SULH HÜKUK MAHKEMESİNEEN »82/56 Vasi HBstalığı nedenıyle hacir altına alınmış bulunan Sahak Zorlu'nun ik&metgrhının ŞişH Kurtuluş olması nedeniyle dosya vazifesızlıkle mahkem^mıze göndenlıp vesayetin dosyasmı 5.11.1982 tarıh ve 983/5643 sayılı ilamia vasinin de vasıliğüıın devamma karar verilmiştir. Keyfıyet Uan olunur. 5.11.1982 (Basın: 11424) Tam Pansiyon 2000 TL Rezervasyon İçin Tel.: Burhaniye 343, tstanbul: 613167. Ankara: 31 & 13. Rezervasyon için tş Bankası Burhaniye 666 hesabına kapora yatınlması rlca olunur. Şbj
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog