Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

7 KASIM 1982 îddianamede «sanıklarm gerçekleştirdiği eylemlerin TCK. 141 ve 168'nci maddelerinde öngörülen sîlahh çete kurma aşamasından geçerek, Anayasal düzeni cebren yıkmaya yönelmiş icra hareketleri olduğu anlaşılmıştır» denildi. Cumhurıyet 7 Orgütsel amaçla kullanılmak icin bircok otomobil alındu* 12ANKARA (Cumhurlyet Büro. su> Ankara Devrımci Yol davası ıddıanamesinde, örgutün ışyerlerinde ve orgütsel amaçlarda kullanılmak uzere çok sayıda oto alındığı ıddia edildı. îddianamede, bazı kıtle olay larırun ve ölen orgüt üyelerınm olümlerımn yııdönumlerırun baiıane edilerek yasa dışı göstenler duzenledjğı ılen surüldü. Iddianameae bu konucta şu görüşlere yer verildı: «JYlayıs, 1516 Haziran olayları, Kahramanmaraş olayları güvenllk kuvvetleri ile silahlı çatışmalar sırasında ölen örgüt üyelerlnin ölüın yıidönüm İeri gibi çeşltli bahanelerle kanunsuz gösteriler ciüzenlenerek kamu kurumlarında görcvlı memur ve Işçilerin bu gösterilere katılması sağlanmıştır. Örgüt militanlannın dilckat çekmeyecek tarzda bannabılmeleri. eylemlerden sonra sığınabilmeleri için Ankara'nın lüks ve pahalı semtlerinue evler kiralanmış, kira bedeli örgüt gelirlerinden karşılannuştır. Gecekondu semtlerinde oturup geçim darlığı İçinde bulunan örgütün scmpatızanı bazı ailelere şehrin merkezi yerlerlnde yüksek fiatla evler kiralanarak «eçlnmelerl için pa rasa! yaıılımda bulunulmuş. örgüt Uyelerinln yararlanması. örgüte ait silah, beige ve malzemelerin gizlenmesı gağlanmıstır. Örgüte sürekli gelir getlre cek kömiir deposu, eczane çocuk kreşl, parfümerl mağazası, dnküın atölyesi gibi ışycr!e. ri ile Rüricre örgüt üyeleriniıı bulusraaları ve barınmalurınclii kullanjlacak hürnlar. bazı mal iarın pazarlamasını yapar görünerek cirgiit militanlannın ılikkat çekmeyecek tarzda çeşitll kuruluşlara ev ve i^yerleıine giderek bilgi toplama (aaliyetini yürütebllmek amacy la pa7arlama bürolirı, örgütUn arr.an doğrultusunda bildirı ve aflş çngaltma, ç ; zlm!cı yapnıak üzere mühemlisHk, ozalit v^ fotoknpi bürnları açılmı^tır Örgütün işyerlerinde ve örgütsel amaçlarda kullanılmak üzere çok sayıda oto alınmış, güvenük kuvvetlerinln ve çevrenin dlkkatini çekmemek için bu otolar henüz deşUre olmanuş örgüt Uyelerl aciına kay dedilerek silah nakli ve dlğer eylemlerde de kullarulnuştir. Tutuklanan örgüt üyelerl ve scmpatizanları ile bunJarın ailelerine avukat lutulm.ısı, parasal desteğin sağianması, soruşturmaiarının izlenip bunların cezadan kurtulmasını temin için bukuk komitesi oluştıırulmuş, tutuklanan örgüt üyeleri ve ailelerine yardımlar yapümıştır. Bu uygulamalar sadece Ankara illnde değil üiiıenin <liğer bölgelerindc ürneğln İstaıı bul, Adana, Mersin, Hatay, Bursa lllerinde de gerçekleştirilmis merkezden bu illere göu derllen örgüt miUtanları aynı yöntemlerie örgüt evlerindcn te işyerlerinden yararlandırılmıştır. Llkenln diğer bölgelerine g« rektiginde nıerkezin kararlarını ulaştırmak, o bölgelerden merkeze para, silab ve haber getirmek Uzere Özel kuryeler seçilmiş tüm iilkc çapında haber, silah ve para alış vcrişle» i gerçekleştirllmlştir. • Tüm filke çapında örgüt taratından gerçekleştirilen kitlesel olaylar örgütün yayın nrganlarına intikai ettirüerek ya yınlanmasj sağlanmış, örgül tarafından gerçekleştirilen bu kitlesel olaylarla ilgili fotoğraf lar Ankara'da topianmıştır.» îddianamede Devrımci Yol' un teoriit gorüşleri, gelişmesı ve eylemleri konusı\ndaki ıddiaların aıılatılmasmdan sonra, sanıklar hakkında istenen cezalar belirtildı. îddianamenm sonuç bölümünde şu degeı lendirme yapıldı: SONUÇ «Kısaca özetienen biçimde örgütlenip (aalıyetlerinc ılevanı eden örgütün sadece bu iddianameye konu edilen 78 kişlniıı rtldiirülmesi, 75 ki«.lnin öldürül ınesine teşebbüs cdilmesi, 2 X gasp, 233 botnbalama, kurşunlama ve patlayıcı maddn atma olayından ayrı olarak Ankara içinde aynı örgüt tarafından gerçekleştirilen öldürme, yaralama, gasp, patlayıcı madde at ma gibi 25 ayrı olaydan dolayı Askeri Savcılığımızın 15.12. 1979 tarlh ve 1979/961 esag sayılt Îddianame İle Sıkıyönetlm 2 no.'lu A». Mab.'sine; öldürme, yaralama, bombalama, kurşunlama, gasp gibi 76 ayrı olaydan dolayı 74 sanık hakkın da 17.11.1980 tarih 1980/275 esas sayılı Îddianame ile l nn. lu Mahkemeye; çok sayıda öldürme, bombalama ve kurşun lama olayından dolayı 7.3.1S81 tarih 198U/7419 esas sayüı iddia name ile 1 nn.'ln mahkemeye, 18.12.1981 tarih 1S80/7557 esas sayüı iddlaname ile 33 sanık hakkında, 11.1.1983 tarih 19X0 7603 esas sayılı Îddianame ilp 15 ayrı olaydan dolayı S9 sarak hakkmda 1 no.'lu mahkemeye kamu davaları açılmııj huluııaaktadır. Aynı örgüt tarafmdan Ankara içlnde gerçekleştirilmiş olup münferit iddianameler ile davaları açilan öldürme, yaralama ve bombalama olayları fle bu davadan tefrik ediltp lıa len soruşturmaları sürdürülmekte olan öldürme, yaralama ve bombalama olayları bu rakIsamlann dışındadır. Aynca tstanhul, tzmir, Adana, Erzurnm. Eskişehlr, Gölcük Sıkıyönetim Komutanlıkla nnca düzenlenen iddianameler den örgütün bütün yurtta gerçekleştirdiği sadece öldürme olaylarının binlerle ifade edilebilecek sayıda olduğu anlaşıl maktadır. FATSA OLAVLAK1 Halen Horuşturmaları devam etmekte olup kamuoyunda Fat sa olayları olarak bilinen, hu iddianamede isimieıi yazılı bazı sanıklarm da kalıldığı Fats.» ve Çorıım olayları da nazara alındığında örgütttn tüm ttlke çapında giriştiği silahlı eylenv lerîn çokluğu vH vahameti ile Anayasal düzeni cebren ortadan kaldırmak anıacına yönelik ve bu amaç İçin elverişli nitelikte olduğu görülmektedir. Bu acıklamalardan sanıklarm gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetlerin TCK. 141 ve 168' nci maddelerde öngörülen cemiyet ve silahlı çete kurma aşamasındsn geçerek TCK. 148' nci maddedekl Anayssal dflsenı cebren yıkmaya yönelmls le ra hareketleri oldnğu anlâsılmısiır. Blllndlği üzere: TCK. 146* nci ınaddesi, Anayasal dUzenl cebren yıkmaya yönelmlf te» şebbüsleri yaptırun alttnm alan blr vasa hükmüdfir. Maddenin ihlali için bu kasıt altında teşebbüse geçmek yeterllrtir. Sanıklarm yukarıda anlatılan ejlemleri değerlendirildlğinde, Anayasal düzeni cebren vıkmaıı amaçladıgı, bu amaç dogrultusunda icra hareketlerine başlandığı, kuUandan vasıtaların bu amacı gerçeklestir meye elverişli olduğu, ancak 12 Eylül 1980 tarihinden sonra hedef doğrultusundakl hare ketlerinin akamete uğratılmıs olması nedeniyle, ellerlnde olmayan sebeplerdcn dolayı k»stetdikleri neticeyi alamadıkları bir gerçektir. Ancak sanıklarm hukukl durumları. katıldıklan eylemler ve taaliyet biçimleri İle örgüt içindeki yerleri ve flstlendikle. ri sorumluluklar oakınıından farklUık arzetınekterilr. Bu nedenlerle; 1. Örgütü genel olarak sevk ve İdare edenlerle, gerçekleştirdikler) etkin eylemlerle örRÜtün amaçladıgı anayasal nlzanu ortadan kaldırma suçuna asli fail olarak katılanlarm eylemleri TCK. 146/1. 2. Örgütün üyesi olup, amacı doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere feri seıik olarak katılan, ya da diğer orgütsel faallyetlerde bulunanların eylemleri TCK. 146/3, 3. Örgüt ttyesl otmamakla be raber örgüt üyelertnin sllahlı bir çeteye dahil olduğunu bi lerek banndıran veya onlara her türlii yardımı yapan ve ör gütün faaliyetlerin) kolaylaştıranların eylemleri TCK. 169. 4. Örçüte silah temm eden firgüt üvelerinin eylemleri ayrıc 3 6136 sayılı yasayı ihlal olarak nitelendlrllmlş, bellrlenen bu duruma göre cezalandırılmalan istenmistir.» GORDUH /dfçrn pekşen Ali Ulvi Ersoy: Gazete karikatürü en nankör şey Bu konuşmayı yapmak için saat 14.00'<ie evine gittiğımizde karikatürist AH Ulvi Ersoy'u yataktan kaldrrdık. Eşinin soy ledığine göre uyuyordu. Foto muhabirimiz Alakuş'la birlikte salonda beklerken «acaba öğle uy !(usu mu uyuyor?» diye duşunuyorduk. Biraz son ra elinde kahve fincanı iİ3 gelen Ersoy'a bu soru yu sorduk önce. «Hayır», öğle uykusu de ğildi. Yataktan genellikle bu saatte kalkıyordu. Son ra kendine özgü çalışma düzenini anlatti: Gece saat birde hat ta bazen ikide başlanm çalışmaya. Sabalıa kadar çalışınm. Ama hepsi çalışma değil. Kitap okurum... Başka şeyler yapa nm. Sabaha karşı yatarım. Neden bdyle tersine çevirdinız yaşammızı? Bu benim tembelliğimden geliyor. Galiba tembel değil de ağır bir adamım. Her i?i 8on dakikaya bırakırım, Hep uçak kaçırırım. Vapura hep iskele aiın'rken yeti ıjirim. Aceleci de^ilim Sa di Irmak sibi.. O yiizdpn gece çalışıyorum. Sabaha yetişsin diye... Aynı şeylen sabaJıla rı yapsanu.. O zaman olmuyor. Bendon gazeteye girecek karikatürü on geç onikide isterler.. Yani evden onbirde çıkması lazım. O zaman sabah yedide.. sekizdo işe başlaraam . lazım. Onbire kadar da bit mesi lazım. Böyle süre kondu mu anlatamam o sıkıntıyı... Bundan kurtulmak içîn gece çalışmaya başladım. Önümde bol 7aman oluyor . Almıyor musunuz? Yalçın sen de biliyorsun maaşları. Almıyorum tabil. Bunu şikayet için söylemiyorum ama otuz iki yılda maaş azalmış... dık... Sonra Menderes'le New York'da Valdorf As toria otelinde karşılaştık. Benl çok iyi tanırdı. Memleketin suyu mu çıktı? Niye gelmiyorsun?» t'edi. Döndüm geldim ben de. Geldim... Bir buçuk ay sonra hapse attırdı iş te. . Kankatür ve mizah ılgıli kişileri cıddı bir ya7ioan daha çok etlriliyor. Daha çok kızıyorlar bu tur şeylere gaiiba.. İnsanlar öyledir.. Ciddiye almmaya kızmaz. Alaya alınmaya kuar. Adama «senın yurüyuşun bozuk» desek kızmaz. Hat ta düzeltmeye çalışır. Ama «ördek gibi yuruyorsun» dedin mi kızar. Mizahçı gayriciddi ile değil. ciddi ile uğraşır. Gay riciddinin şakası yapılmaz O zaten hiç bir şey yapmadan gayriciddidir. işte karikatüre kızan kişinin kızmasınin nedeni Nasıl ba^ladınız karikature. Eğitiminiz neydı? Gazi Terbiye'yi bitirdinı. Ankara'da. Resinı öğretmeni oldum yani. A ma amacım ressam olmaktı, Hayatı kazanmak zorluğu ile ressam olama dım. Karikatüre bir merakım vardı dediğim gibi ortaokuldan beri. Ama ressam olmayı düşlerdim. Olmadı., Karikatürist olduk. Yani bir keyifti. meslek oldu. Biraz da belalı bır meslek oldu galiba. Cum huriyet'tp çıkan bazı karikaturleriniz dava konu•u olm'iştu Bunları ben s ^ | Ressam olamadun &un». Olmaz ki... İyi şey Karikatür olmaz ki... Karikatür eleştirecek... Bir eksikligi.. bir fazlalıgı... bir yanhşhğı... Hareket r.oktası o... Karikatür çızerken uyguladığmız bazı kural lar var mı? Kurallar vardır ama bunlar uygulanmaz. Ken diliginden olur. Psikolojicek< çağrışım kanunları karikatürün de kurallandıi. Çağrışımda şu var... Mtsela uzun boylu birini gtrdünüz mü... uzun boy lu bir arkadaşınızı hatırlarsmız... Mesela benMeh met Barlas'ı hatırladım şimdi bu sözü söyleyincu... Yani benzer şeyler bırbirini hatırlatır. Zıtlar da birbirini hatırlatır. Çok cüce bir adam gördünüz mü uzun boylu bi risini hatırlayabilirsiniz. Ben yine Mehmet Barlas'ı hatırlarım mesela... Karlkatürcüler bu benzer hklerden yararlanır. !ki şey birbirine benziyorsa.. birinin unsurlarını ötekine kullandın mı olur san» karikatür. MeseJa be nim «uçtu uçtu» karikatü ri>mde daha evvel devrilmiş bir takım liderleri kcymuştum. Bunun çağrı şımını okuyucu bulmu.ştu. «Bunlar gitti, sen de gider sın» demiştim Mcnderes'e. Hangl karikatürü alsan bu vardır. Ama sa natçı bu formülü önüno koyup yapmaz karikatürü. Bilinçaltınm çalışması sonucu kendiliğinden çıkar. Zaten karikatüre bu kadar formülle gitmek karikatürü sakatlar. 0 Bırakmak istemiyorum... Olmuyor Ulvi Bey.. onbeş yaşından beri karjkatür ciziyorum diyorsunuz. Sigortadan emekli oldugunuzu da bıliyorum. Fakat hala çıziyorsunuz. Yanlış anlamayin çok iyi şeyler yapıyorsunuz ama «zamanı geldi artık» diye bırakmayı duşünmuyor musunuz9 Yarm: Sanıklarm kimlikleri Günün Kitaplan Günün Kltapları Günün Ktaplan^ Günii kentkoop 1979 Batıkent Koııut Uretim j Koöperatıflen Bırlıği cem yayınevi ATİLLA ÖZKIRIMLI 0 Muhasebecilik gibi I NÜFUS, KENTUı^>MK, KONUT VE KONUT KOOPERATÎFLERÎ Proi. Dr. Ruşen KELEŞ (AÜ SBF) IT. TÜRKİYE'DE KONUT SORUNUNUN DAVRAN1ŞSAL NITEL1KLER1 VE KONUT KESIMİNDE BUNAUM Prof. Dr. Ilhan TEKELÎ (ODTÜ) III. 1980 ve 1981 YILLARINDA KONUT PIYASASI Prof. Dr. U£ur KORUM (AÜŞBF) IV. KONUTTA MALİYET ODEME GÜCÜ İLIŞKİSt Teoman AK1ÜRE (TÜBITAK YAE) GENEL DAĞITIM: GUVEN KITABEVLERt Adem Yavuz Sokak 18/31 Yenişehir / ANKARA Tel.ı 17 89 76 Bir karikatürü ne kadar zamanda çizıyorsunuz? Şoyle sorayım. Nasıl çalı^ırsımz, konular birdenbire mı gelir aklı Yaşımız emekli yası. Emekli okluk. Niye devann jpdiy.oru*^ Ciz medigim zamanlar 4 daha büyük bir sıkıntı başhyor. «Belirli bir şeyi tüketiyorum, ne üretiyorum» üretmeden tüketmek ayıp gibî geliyor. Doğru... Yaşımız emekli yaşı... Emekli olSAKALA GELİNCE «Sakal ve pipo'nun sanatçıduk... Niye devam ediyo lıkla ilgisi yok. Sigara ülserime dokunduğu için ruz. Aslında bırakmak pipo içiyorum. Sakala geünce çenem küçüktür.» lazım. Gençlere yer aç(Fotojraflar: Ali ALAKUŞ) mak lazım. Ama biz köşeleri kapmışız... Yenl gelenlere yer vermiyoCiddiye alınmadıgı içinhatırlıyorum ama okuyuruz. dir. Oysa herkes, özellikcularımız için bır kere Galiba emekli maadaha hatırlatsak... le politikacılar ciddl gö Bindokuzyüz altmış rünmek isterler. O yüz şmın azhğı gibi nedenlerle... nisanında galiba gazete den karikatürden çok rakapatıldı.. «Uçtu uçtu» Geçinme de değil... hatsız olurlar. karikatürüm üzerine. On Para kazanmak yanında A Beyinsel beş gün mü ne? Önce bir şey dürtüyor. Ben güldürme Harbiye. sonra Rami Kış çok düşünmüşümdür bılası... Oralarda yartık. rakmayı. «Bırakayım.. Ki Peki Ulvi Bey, slz ka Ama Yirmiyedi Mayıstan tap okuyayım» diyorum. rikatürlerinizle neyi aönce çıkmıştım. O sırada Okuyamayadığım şeyler maçlıyorsunuz. tnsanlan Nehru mu ne gelocekti... var. Zamanım kalmadı kızdırmak raı, guldurYine bir karikatür yapgibi geliyor. Ama yapamek mi. duşündürmek tım. Yirmi altı raayısta mıyorum. Çizmedigim za mi. eleştırmek mi, hangi beni içeri alınaya kalktısi? Yoksa hepsı bırhkte manlar oldu. Yılnk tatilar. Telefon ettller • ya mi? limî aldığım zamanlar... rm gelip sizi alacağız» Daha büyük bir sıkıntı Fiziksel güldürmeyı diye. Neyse o gece ihtilal başhyor. «Ben neyiın» amaçlamam ben. Beyinsel oldu. Ben o sevinçle içeri demeye başhyorum. «Begüldürmu diyorum. Bizde alınacağımı unutmuşum. lirü bir şeyi tüketiyokarşıhğı yok. Yabancılar Sonra hatırladım. Benl a«humour» diyorlar. Bıyık ruın... Ne uretıyorum». rayan adamın adını aluitından gülme denebilir. Üretmeden tüketmek ayıp mıştım. Aradım. Dedim O tür karikatürü seviyogibi geliyor bana. Yoksa «beni içeri alacaktınız,rum. Şimdi yeni dergiler bırakmak istiyorum gerçekten, Bu iş sızi tatmin ediyor mu? Para açısmdan sormuyorum manevi «Belirli bir olay üzerinde çiziyorsun. Olay yonden... geçti mi karikatürün hiç bir anlamı yok. Memnunum da... Hep içimde fotoroman Kahcı şeyler yapmak isterdim. Fotorotabiri ile bir «hıcran» var. man tabiri ile içimdeki «hicran» bu.. Gazete karikatürcülüğü en nankör şey. Belirli bir olay üzerinde çiziyorsun. Olay geçli mi o •Aman efendim biz aslen de şöyle bir şey var. Fırt zaman karikatürün hiç kalben sizinle beraberı'* Gırgır'da karikatür çı anlamı yok. Kahcı şeydık» falan diyor. Ben «gekıyor. Oturup, gülüyorler yapmak isterdim. leyim» diyorııın .. Adam sun. Benim yeğlediğim o Dünyanın heryerinde her «Aman efendıra bıliyoroeğil, O tür karikatürde kes tarafından anlaşılsuiîuz durum değişti» herşey bitmiş oluyor. Düsın. Beş sene, elli se diyor. «Ne fark eder kaşüame payı yok. Halbuki ne. ikiyüz elli sene sonra nun kanundur Ben suç ben okuyucuyu o işi dü bakanlara zevk versin. işlemedım mı» diyorum. vunsün diye tahrik edip İçimdeki hicran bu. Yani iyice keyfini çıkartbuakıyorum. Benim anla Son sorum şu Ulvi mıştım o olayın. yışım bu. Eleştirisiz kaBey... Sanatçılar genelrikatür olmaz. likle pipo ıçer, ve sakal # Menderes'li Onu soruyorum. Ka bırakırlar. Siz de bu tagünler rikatürün çıkış noktası nıma uyuyorsunuz. Ne Bir ara da Amerika'reöır? Ne yapmak ıstıden böyle sanatçılar... ya gitmiştiniz. Sonra dön >uısunuz? Benimkilerin sanatdünuz. Bunun, zamanın Bir olayda bir van çılıkla ilgisi yok. Benim ıktidarının ba,skısı ve ka lışlık, bir eksiklik veya ülserim var. Sigara çok rikatürlerinizle alakası bır fazlalık varsa orada dokunuyor. Pipoda daha var mıydı? bir karikatür konusu varaz nikotin var diyoriar. Vardı tabU... Mende aır. Olmamasına imkan Sakala gelince benim çeres zamanında öyle keyif yoktur. Bazıları diyonar nem çok küçüktür. Bu siz oldu kl bersey... Kalk ki «iyi şeyler de var. Nida benim kompleksimdir. tık... gittlk... lki sene kai ye onlan da çizmiyorSakal bu hatayı örtüyor. 1 I t I TÜRK EDEBt YATI ANSİKLOPEDİSİ 4 cilt başlangıçtan günümüz» yazarlaryapıtlarterimierkavramlar «Bir olayda bir yanlışlık, bir eksiklik veya bir fazlalık varsa orada bir karikatür konusu vardır. Bazılan diyorlar ki «iyi şeyler de var, niye onları da çizmiyor* sun?» Obnaz ki.. iyi şey karikatür olmaz ki.. nıza? Yoksa uzun uzun düşunerek mı?.. Muhasebecilik gibidir bu iş. Gelir oturursun masaya... İstisnaları var tabii. Pat diye akla gel diği de olur... Ama masa ya oturup düzenll çalıçmakla olan bir iş. Bazen beş dakikada, bazen beş saatte, genellikle ortalama üç saatte çizerim. Ama ba zen de ne kadar uğraşsam çizemiyorum. O zaman çlzmiyorum. Bırakırum... O günler işte gazetede karikatürüm çıkmaz. lki gün de haftahk tatil yapıyorum. Ulvi Bey... Bugun karikatüristlık artık bır meslek oldu. Maddi açıdan Insanı freçindıriyor. Fakat sanıyorum sizin başladıjrmız zamanlarda amatör bır i^tı.. Öyle degil işte.. Ben karikatüre onbeş yaşımda ortaokulda başladım. O yaşlarda Cemal Nadir' in çıkarttığt «Arkadaş» dergisindo bana on lira tnaaş bağlandı... Amatörlük bittî. Altın onikl liraydı. Yanl bugünün onyedi bin Hrası. Ben de on beş yaşındaydım. Bindokuzyüzellide Cumhuriyet'e girdim. Altın otuzüç liraydı. Ben dörtyüz lira maaşla işe başladım. Ne eder? Onikl onöç al tın... Sen hesapla şimdi onyedi bin liradan... Bu gün kaç para almam lazım. Ederi 200 TL. TAKSİTLE Yazarlanmızın Odül Kazanmıs Eserleri YAŞAR KEMAL (Del Luca Ödülü) Yılanı Öldürseler • Gökyüzü Mavi Kaldı Üç Anadolu Efsanori • Deniz Küstü MUZAFFER İZGÜ (Nasrettin Hoca Altın Kirpi Ödülü) Deliye Hergün Bayram • Dayak Blrindsl 1982 Nobel Edebiyat Ödülü KIRMIZI PAZARTESİ Gabriel Garcia Marquez Her yazar. yazdıgı en son romanının en iyi romanı olduğunu sanır. Benlm bu romamm için bbyle düşünmemin nedenl, yapmak istedlğimi tam olarak gerçekleştirebilmlş olmamdır. Romanlar, yazılırken yazarlarm elınden kaçıp kurtulmak isterler. Romanın kişilert kendi özyaşamlarma dönerler, en sonunda da canlarının istediğini yaparlar. Ben hlçbir romanımda bu romanımdaJci kadar ipleri elimde tutamadım. Belki bunu konu ve hacim nedeniyîe başarmışımdır. Konusu çok sert olan ve hemen hemen polisiye bir roman gibi işlenen bir roman bu. Üstelik oldukça da kısa. Sonuçtan hoşnutum. HULKI AKTUNÇ Bir Çağ Yangını (A.İpekçiÖdülü) NECATİ TOSUNER Kambur (TRT Öd.) RIFATILGAZ Yıldız Karayel (O. Kemal Ödülü) OKTAY RIFAT Bir Cigara İçimi (S.Simavi Ödülü) 10 kitap tamamı hemen teslim. Peşin fiyatı 2850 TL Taksitli fiyatı: 3750 TL. 750 peşin (4x750 taksit) OZPA, Osmancık Sok. No: 3/9 Altıyol Kadıköy / İST. Tel.: 38 99 90 PIERRE MENDES FRANCE YAYINLARI YAYINLARI Ankara Caddesi 40. kat 2. Cafaloglu, îstanbu) Telefon: 28 61 13 YAKINDA MARQUEZ'İN İKİ ROMANI DAHA • BAŞKAN BABAMIZIN SONBAHARI • BtR KAYIP DENtZCl Not; Her üç romanın da yayın hakları ONK Copyright Ajansı'ndan, Can Yaymlan'nca satın alınmıştır. ÇAĞIMIZIN CUMHURİYETİ Çeviren:SITKIYIRCALI REMZİ KİTABEVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog