Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

7 KASIM 1982 DIŞ HABERLER Menahem Begin, dünyaya meydan okuyor ABD • Sovyet Cumhurıyet 3 Tahran radyosuna göre, bir Irak ucagı düsürüldü 215 asker öldürüldü TAHRAN ( a . a ) trania Irak arasındalci çarpışmaların yoğun biçimde sUrdüğü bildl rilırken teraflar savas konusunda eplişkili açıklamalar yapıyorlar Tahran Radyosu cuma günU blr Irak uçagının dUşUrllldUğü nü ve 215 Trak nskerinin «ldU günü ileri sürdO tran Genelkurmay Başkanlı gının bildtrisınde pazartesı gü nünden berl dflsürülen Irak uçaklannın sayısının tO'a ulaştı ğı açıklandı Cephenin kuzey fcesimindeki çarpı«smalar sırasında 2(10 Irak askeıinın yaralandtğı veya öl dürti'rtiigtt tran'm Mertvan b»l gesivle Trak'tn Pandfvein bölgpsl arasmda ISP 15 Irak askerimn «ldUrüldüğU ilerl sürül dü Jsrail, Batı Şeria ya 5 yılda yüzbin Yahudi yerlestirecek TEL • AVtV (API ABD nln tsrall'in Batı Şeria'da yenı yerleşım merkezler kurma karannı öınamasın dan sonra Israıl Tanm Ba kan Yardımcısı Michael De kel önümu/dekt beş yıl I çinde Batı Şerla'da I O yer B leşım merkezine 100 bin YP hudı yerlesttlrilmesinl öng' ren bır plan açıkladı Israil'fn ABD'nın karş çıkmasına rağmen. işgal al iındaki Arap topraklanne Yahudi nılfusu yerleştirme polıtikasını hızlandıracağı nı açıkiaması Tsrail'in bu polftıkadakl kararlılığinı stös teHyor Tanm Bakan Yardımc«ı Michael Dekel, önümüzdeki beş yıl içinde işgal altında kı Batt Şeria'ya 100 bin Ya hudi'mn yerleştirılmesi pla raı çerçevestnde 12 ay içinde 20 yerleşım merkezinin kuru lacagını ve bunlara 1887 ynlına kadar 60 • 80 bin Ya hudi'nin yerleştinleceği 57 veni yerieşim merkezl ekleleceğitıi belirtti Dekel ayrıca planm uygu 'anması Içm parlamentonun Yerteşım Merkezleri bötçesı ne 500 mılyon şekel (2 mıl yar 250 raılyon lira) ek ö deneğin aynlmasmi onayladı şını söyledı Yerieşim merkezleri polıti kasma hız venlmesl Menahem Begin'in koalisyonunun kuruluşu sırasında aşın mıl liyetçi Tehiay Partisl'nln ö ne surdu&ü bir önkoşuldu (sraıl Radyosu'na göre, Şinui (Değişım) Partisı yeni planın ABD ve Mısır ile ılişkilen tehlikeye düşürdü Srfinü ve banş sürecini engel lediğini bıldirdl. Geçtiğımiz hafta içinde Is rail'ın Washington Elçisi Mo şe Arens. banş görüşmele nnin yenıden başlaması içir lyınıyet gösterisi olarak yer leşim merkezleri planmın altı ay ıçın askıya alınmn =;ını önerdığı bıldirilmişti Batı Şena'da halen 850 bin Fılıstmli ve 103 yerieşim merke7inde 23 bin Ya hudı yaşıyor. 9 Moskova: Reagan, olumlu olan herseyi yok etmeye calısıyor MOSKOVA, (AP) SOTyeUer Birliği Komünist PartJ Uderlermden Viktor Grlsln ABD'yi suçlayarak Reagan yönetiminln «olumln olan herşeyi ortadan kal dtrmaya çalıştığuu» sö>!edı. Grışın ülkesınin nükleer silahlan sımrlandırma konusunda «yapıcı anlaçtnaîar» yaptığını belırttı. Kremlın Sarayında, Bolşevık devnmmm 65. yıldönümlı törenlennde konuşan Grişm, «ülkem hiç kün senin askeri Ustünlüğe sa hıp olmasım onaylamamak tadır» dedl. Komünist Parti poUtbürosunun 13 Uyesinden b ı n olan Grişin, NATO'nun Batı Avrupa'dan Cruise füzelerini yer'eştırılmesi plan lanna degınerek «Amerikan füzelennin yer leş'ırılmesi halınde Sovyet İpr Birligi gerekli buldugu önlemlen aJacaktır» dedi. Krsmlin'deki törenlere, eskl oPlıtbüro üyesi KirilenkCnun dısında tüm tiye ler kitıldı. Papa, Ispanyollara pespese tutucu mesajlar veriyor Nügfin Cerrahoğlıı MADRİD Ispanyollar daha seçım kampanyasınjn psıkolojık yorgunlugundan çıkmadan kendılennı Papa,'nın zıyaretimn yaratt.ğı heyecan içinde buldular Bu arada sanki, Ispanya'nın sosyalist olması hıç bırşeyi degiştirmemış gibı bu* rekor hızıyla duvarlardan, Felıpe Gonzalez'in kampanya için kullanılan resımleri kaldırı larak yerlerine 2 Jean Pa ul'ün resimlen kondu Geçen salı günü bir milyondan fazla Ispanyol, Madnd' de Dünya Kupasınm yapıl dığı stadyumun yakınındaki Lima meydanında, Papa'nın yönettiği dini ayme katıldı Şimdıye kadar eşı görülme mış büyükluktekı bır dini se naryo ve Papa'nın ziyaretı suresince yapılan törenler ı çin yaklaşık 100 bin güven lık gfirevlısi sıkı önlemler aldı Bu önlemler ve organl7asyon için yapılan harcamalar günde 50 milyon pesetayı (yaklaşık 450 bin dolar) buluyor Birkaç gün önce, sosyalist yönetıme adım atan bu 01keye boşanma, kürtaj ve doğum kontrolleri gıbi konularda, son derece muhafazakâr ve katı mesaılar veren Papa, Ispanyol Kılısesi'nde başgosteren knzın önüne geçılmesinı ıstıyor Franco" nun ölümünden sonra şiddetlenen bu kriz kültürel olduğu kadar değer ve ınanç sistemınde d e görülüyor Ül ke basınında ağırlıği olan ABC Gazetesi bu krizin nedenlennı şöyle açıklıyor«Ispanya'daki dini ve siyasl yapı, diğer Avrupa ülkelerinden farklı özellikler gös teriyor Btz, Avrupa'nın 50 yılda aldığı yolu, 10 yıl içinde almaya çalışıyoruz. 40 yıilık Franklzm boyunca kış uykusuna yatan Ispanya birdenbire, kOltürel ahlâ ki, siyasi, sosyo pknnomik ve dini alanda ağır bir krizle uyanıyor.» ven temel guçlerden birini oluşturuyor Killse Sonralan devrin din adamlan kendılerinı Frankıst rejımle o kadar ozleştinyorlar kı Franco'nun düzenledıgi resmı torenlerde sag kollarını havaya kaldırarak selam durmayı bir adet haline getıriyorlar Fakat 1960 yıllanmn başmda Tspanyol toplumunda görulen sosyo ekonomik gehşmeler karşısmda Kilise artık eskı onemını vttırdığıni farkedıyor Kılısenın kendı saflan ıçmde rejıme karşı örgutlenme başlivor Aynı zamanda ışçı olarak papazlann pek çoğu dini toplantılannda Frankizmı eleştıriyor Frankızmin son yıllannda Katolık hıyerarşı, diktatörlük rejimıni desteklemış olmanın buyuk bır hata oldugunu anlıyor Demokratık rejıme geçişte Kılısenın tutumu yeniden değışmeye başlıyor Demokratık Merkez Birliği UCD hükümetlennın getirdiği bo şanma kanunu dini çevrelerde büyük tepkılere yolaç mış bulunuyor Yıne bu hükümetlerin dini eğıtımi azalt ma hususunda gösterdıfei çaba, Kılise hıyerarsisinde panık yaratmış oluyor Sosyalıstlenn eğ'tım alanında yapmak ıstedığı reformlar ıse şımdi bu kesimın korkulu rüyası halfne gelmiş durumda Siyasi gözlemcilpr. Ispanyol Sosyallst Işçi Partisı'nın fPSOE) seçimlerde ka zandı&ı zafere Kılise'nin he nüz ha7ir olmadıftmı ilerl süröyorlar Dolayısivlfi Kıllse'nm sa& kanatta AP'nin oluşturdu&u muhalefpte 6* nemlı bır ölçude de<!teV ver 1 mesl beklpnıvo» Ö7PİIıfcle sosya'istlenn Kılise mallanna dokunması ya da dfni e^itımı kısıtlaması halinde tepkının büyük olacafti sanılıvor Iste Pana 2 Jean Paul dpft'sen Isnnnva'nm dini slyasptinin Tsoanva rl« yareti boyunca bir filrfide olsun etkilemeye çalısıyor. 22 yıldır parti lideriydi ABD, bu ay Basra Körfezi'nde tatbikat yapıyor VVASHtNUTON (AP) ABD Savunma Bdkaniıgj (Pentagon) taraiindan yapılaij dVi&uu.Mya göre, ABD Basra Kortezuıde bır tatbjkaı yapmayı planlıyor Tatbikat sırasında deııiz pıya delerı Umman'a cıkartına da yapataüiaı Kasun ayınıi sonunda yapılnıası nararlaşürııan tatuıkata «F15» avcı uçaKları Ue erkerj uyarı svsteraı ıle donaulnub uçakiaı da kaıüacak Boy lece stevtıgımıa yıl Mısır da ya pılaii «l'arlak Vıldız» tatbıkatından üu vana oöitrede ük manevra yapıiım^ olacak Geçtıgi rrnz VTİkı tatbıkata fı,5U0 Aıne rıkan asken katılmıştı Bu yıl kıne tse 2 500 askeruı katılacağı bıldırildı Umman Sultaniı». tatbikat konusunda tazla reklarn vapılmamasıru istedı Umman, Sotnalt ve Kenya, Basra Korffzin de büyük bir bunalım çıktığı takdirde, ABD'ye üs kolavlık lan sa&lamayı kabul eden üç ülke Ispanyol Komünist Partisı lideri Carillo istifa etti Santiago Carillo'nun yerine 37 yaşuıdaki Gerardo İglesias'ın geçmesi bekleniyor MADRİD, ( a j . ) îspanya Komünist Partisı lıden Santia ço Carillo 1960 yılından bu ya la sürdürmekte o'duğu gor& /ınden dün istiîa etö. îspanya Haber Ajansı «EFE» [soanya'da fazla tanınmayarı uerardo iglesias'ın Carrillo1 mwı bu görevıni devr alacağı nı belirtti. Canllo istafasını partisiru dün olaganüstu toplantıya çağırdıktan sonra açıkladı îstifaya geçen hafta yapılan seçimlcrde Komünist Partisinta uğradığı ağır yenilginin neden olduğu ajans tarafından öne surüldü. Ispanyol Komtinist Partisı geçen haftakı seçimlerde 1979 vılındakı seçunlerde elde ettığı 23 sandalyeden 18'ını yıtırmıştı BBC radyosu Carillo'ya Kar sı son zamanlarda, otonter bır >onettm uyguladığı ıçın partı tabanından eleştırılenn geldığıni belirtti 67 yaşındakı Carilîo Komünist Partiyi çogu sürgüo de geçen 22 yıl gıbi uzun bır süredır yönetiyordu Carillo Korpünıst Partisinin seçim kanı panyasını yonetış bıçimi ve Sos yalıst Part'ye karşı sağlam bır proçıam çılcarmarnası yuzunden d" e'eşMnliycıdu Santiago Canllo"nun yerıni al ma&ı beslenen Gerardo Iglesıas V yasmda Gerardo Iglesias., Komıinıst Parbsı'nln Kuzey Ispanya'dakı ünlü maden bölgesı Asturıas'takı teşkılatını yoneti yor. Astunas madencılen Komünist Partısı'nin en guçlü bu lunduğu kesim olarak tanınıyor. İ: ispan.va'n.ıı dini sıya.se tinl etkilemeye çalısıyor. 100 blnin uzerinde papaz rahıbe ve dın görevlısı bulunan bu ülkede, halen Kılıse çok önemli siyasi bır güç oluşturuyor Kılise'nin ekonomık zenginhğı muazzam boyutlara ulaşıyor Katolıkler Ispanyol kulturünun temelmde önemli bır unsur olmak ozellığını koruyor Ispanyol seçmenlerını «Ka tolik ideolojiye saygı duyan» partılere oy vermeye çağı ran Kılise son seçim kampan yasını dolaylı bir şekılde etkıleyerek sag kanatta AP lıden Manuel Fraga Iribarne'ye destek sağladı Oysa seçmenlenn hemen hemen vansı (vü7de 4«'sO kılısenın bu tıp çağrılanna kulak asmayarak oylannı sosyalist'ere verdı Son 50 yıl İçinde tspanyol siyasi yaşamının gelışmesınde Kılısenın oynfldiRi rol değışık devrelerde farklıiıklar göstenvor Ispanya'da 40 yıl süren dıktatörlük yıllan sırasında Franco'yu destekle Lübnan: Kaddafi özür dilemeli Dış Haberlcr Servısi Lübnan HUkumeti. Ubya Halk Sosyalist Cemahınyesı lideri Muammer Kad dafı'nın Lübnan haltandan özür dilemesini istedı. Kaddafi Pekın'ı zıyaretı sırasında Lübnan Cumhurbaşkanı Emın Cemayel'in Lübnan halkırun is tememesıne karsın Cumhurbaşkanı seçildigıni söy lemıştı Çeşıtli aıansların haberine göre Kaddafi özür dıleymceye kadar Bey rut'a çağrüan Lübnan'ın Trab'.usgarp Maslahatgüzan'nın Libya*ya geri gönderilmeyeceğl bıldirildl. Mısır, Irak'a silah saglayaca^ını bildirdi KUVEYT (ANKA) Mısır Ba$bakanı Fuat Muhıddın Irak tran savaşı sona ennceye kadar Irmak'a silah sag layacaklarını söyledı. Kuveyt'te yaymlanan bagımsız «El Anbaa» gazetesıne bır demeç veren Muhıddin savaşm şiddetlenmesı durumunda, sağlanan silah desteğınin de arttınlacağını belirterek, «Irak saflannda çarpışmanuz söz konusu olamaz, ancak doğal savaşta Irak'm tarafmı tutuyoruz» dedı. ABD'den saldırı bekliyorlar BONN (Cumhuriyet) Fe deral Alman Hür Demokrat Partı kongresinde, 6 martta ya pılmısı beklenen erken seçlmlerin rnutlaka yapılması ısten dı. Kongreye sunulan ıkincı bır önergede de muhtemelen trart tan sonra kurulabileceğı umıılan yenı bır koalısyonda îçişleıi Bakanlığının bır Hür Demokrat tarafından yürütUlmesi şartınui öne sürülmesl tstendi. Öncefci gün kongrede yapı an oylamalarda partı liderı Gensc ber oylaruı yüzde 55'inl alarak 320 nyla başKanlıga yenıden seçilirıcen sol kanadın adayı Ron neburger 169 oyla yilzde 451 toplayarak sol kanadın sanıldı ğından daha güçlü ilduğunu gfisferdı OvlamsiBrda fîpnsr her hetn alkışlandı bem ıslıklandı Mııhaiefet Koııgrede «Ar tık yeter» yazılı bır pankurt a çarak protestoyu .1ile getirdi Sonuçtn Oenscher'in koalısyor ortağı degiştirirken partiye da nışmaması ve Baum'un koalıs yon gttrüşmelennin dışında bı rakılması kınandı Federal Almanya'da Hür Demokratlar erken seçime razı oldu Yannı dusunenler tedbirli olanlardır İş Bankası'na gelip huzuru bulanlardır. Tasarruflarınızı,paranızm ve istikbalinizin emniyeti olan Türkiye Iş Bankası'nda değerlendirin, huzurluyaşaym. Nîkaragua, Honduras sınırına asker yığdı MANAGUA ( » A . ) Nlkara. nıa, ABD'nın saldırıya geçece gi iddlasıyla, Honduras ile olan sınırinı askeri denetim altına aldı 8 NJkaragua hükümetince yapı lan açıklamada, ABD'nin, eskı Başkanı Anastasıo Somoz a ta raftarlarının girişeceği saldırı larla Nıkaragua'nın şımdlkl yö netimını devirmeyi amaçladığı öne sUrüldU. Somoza, Uç yıl önce «Sandinista Ulosal Knrtu Ins Cephesl» öncUltlgflnde yürutulen devrimden sonra Uctidardan uzaklaştırılmıştı. Şimdl iktıdarda bulunan Sandinista Ulusal Kurtulus Cephesi, Amenkan Haberalma Örgütünü, Honduras'taki üslerinde faaliyetlenni surdüren binlerce Somoza janlısına mali ve askeri yardım sağlamakla suçlanıyor, Nîkaragua hükümeti, Honduras sınırmın dığer tarafında hızla silah yığınagı yapıldığını öne sUrdU. Dünyadan % Cengiz Han'm mezan onanldı Moğol tmparatoru Cengiz Han'm Çın Halk Cumhuriyeti'nin kuzeyınde bulunan ve kultur devrım sırasında zarar gören Anıt • Mezan onanldı Cengiz Han ın Anıt Mezan Moğolıstan'ın içlennde San Irmagın guneyındekı Ortos platosunda bulunan üç buyük bınadan oluşuyor ve 55 bın metrekarelik bir alana yayılıyor. El Salvador'da çarpışma'ar yoâunlastı SAN SALVADOR, (a.a) El Salvador'da huküraet asker lerının düzenledıkleri Ud operasyonda 35 solcu gerıllayı oldurdükleıi ve ülkenın çeşitlı bölgelerindeki çarpı^malann sürdu gü bıldırildı Askeri kaynaklar, Salvador afakerlerirun çarşamba gecesı Honduras sının ya kmlarındakı San Miguel eyaietınde duzenledıklen bır harekatta 30 tsyancıyı öldurduklerını bıldırdller Asker lerın bu olayda ka yıp vermedıkıerını belırttı ler 1000 kışılık askeri bır liğm pazartesi gununden bu yana surdurdııkleri ha rekat boyunca 47 gerılla nın öldurüldugü açıklan dı. % AET Sovyetlere tereyağı satıyor Avrupa Ekononuk Topluluğu (AET) Sovyetler Birlıgi'ne. bu ulkenitı Afganıstana müdahalesınden sonra kestıği tereyağı satışlarına yenıden başlıyor AET Komısyonu tarafından yapılan açıklamada, Sovyetler Birlıgi'ne yılda 80 bın ton tereyagın ıhraç edılmesının kararlaştınldığı behrtıldL # Afganistan'da Sovyet generali öldürüldü Afganıstanm Sovyetler tarafından ışgalıne karşı djrenen mucahıtler, Babrak Karmal ordularına danışmanlık yapan btr Sovyet generalınuı, başkent Kabil'de, güpegunduz pusuya duşürulerek öldürüldüğunu açıkladılar 26 ekunde öldürulen General Estenov'un, Kabıl'deki Sovyet Elçılığı'ne gırerken pusuya duşürulerek oldurüldugü öğrenıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden Son zamanlarda yurdumuzun çeşltll bölgelerinde tedavüldeki banknotlar arasmda eskimlş ve yıpranmış olanlarının dikkat) çeken blr artış gösterdlğl go7İenmektedlr Dolaşımda dafma yenl ve temiz banknot kupürlerinin bulunmasmı saglamak için. Bankamızda ve bankalar slsteml n dlnde alınan yenl tednirler dlkkate alındıgında, bu durumun genelllkıe ellerinde esklmlş ve yıpranmış banknnt bulunanların bunları bankalara müracaat ederek yenilerl ıle degiştirme clhetine gitmeyip. tekrar piyasada Kullanmak Istemelerinden meydana geldiğl anlaılmaktadır Bu tttbarla. Sayın halkımızın ellerindekt banknotların esklmlş, yıpranmtş. yırtılmış selofan bantla yar **ırılmış ve yüzey kaybına uğramış ülanlarını, ^ankamız başta olmak (Izere TC Zlraat Bankası ve diğer bankaların şubelerlnde yenl banknotlarla degıştirmelerini. ellerindeki yenl banknotları Itlna Ile kullanmalannı. ancak bu suretle piyasada yenl ve temiz banknot kupürlerlnin dolaşımına yardırr.u oiunablleceğlni llgt ve dlk katlerlne sunarız, (Basın: 23646) 7311 TOKONTU, (ajı.» Chryh ler'in KanadadakJ altı fabrlkj. sında çalışan lOUUO tşçi sendi kanın çağrısi izertne greve pt ti. Blr süre 'inoe greve gıden • / • Brmalarına 1983 yıiı başına ka dar süre tanıyan Amerıkan <ş çUennin tersme Ubrysler'uı K» nada fabrıkaisrındM çfllısan iş çıler gHrü'jnıelenn naşarısızhl' la sonııclanmasmdan sonra, ça lışma'an duıdurmays karaı verdi Bugünp tcad.ii Ka" »na pla ra çerçevesinde ...oaşlanmn dondurtılmasım <nbul eden Ka nadalı sendıkalar bu yıl maaşlannın Genera) Motnrs ve Pcırd fabrıkalan işçilertninkilpre g>1re ayarlanmasını isteniyor. Kanada'da Chrysler'in 10.000 işçisf grevde IŞBANKASI TÜRKİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog