Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 7 KASIM 1982 ) Kuralann 12 kasımda çekilmesi öğretime başlayan üniversitelerde öğretim üyelerinin yer. değiştirmesine neden olacak. Ttirît hamamında bif gabancı Öğretim üyeleri kura beklentisi içinde öğretim üyeleri, kuralann çe Kİlmesini ve üniversitelerdeki Kadroları belirleyecek yüksek Faruk BİLDÎRİCİ oğretım kadro kararnamesının nazırlanmasım merakla beklivorlar. Kadro kararnamesının £ Araştırma umversitelerı ıdarı yapıdan bır ANKARA Üniversite öğre bıııne benzer hale getıreceğl görevlileri tim uyeleri Yüksek Öğretim Ya belirtıliyor. Oğretım üyelerinin Yasa, asistanlan araştırma sası'nî tepkiyıe karşılamışlarbır bölümünün beklentıleringörevlisi haline getirdı ve gedı. Ancak yasanın 1. yıldönümü den birini de yeni yılda başlaçici maddelerde bu durumdakı Üniversıtelerdeki bazı öğretim yacak katsayı artışı oluşturulerin bir yıl süre ile çaüştınYÖK, Başkanı Prot. Ihsan yor. Emeklilık smırına gelen Uyelerinin de yaşamlannda dö labllecekleri, yeniden atanma Doğramacı, Ünıversitelerin ge öğretim uyelerinin katsaj"i arnüm noktalan oluşturma yolarımn her yıl yeniden karar reksinimlerinin karşılanması tışından yararlanarak, emeklilunda gelişmelere başlangıç olaştınlması öngörüldü. Böyle ıçın yapılacak «kura çekimine ye ayrılmayı düşunduklen kay luşturuyor. Tasfiyeler, araştırce Yüksek Öğretim Yasasının herkesin katılacağını» açıklama dedıliyor. ma görevlileri ve yardımcı dogeçici 10. maddesı Araştırma sma karşın herkesin kımler olçentler arasmda uygulanmaya Kuraların çekıleceğı tarıh oGörevlilerinin yannlarını gu duğu birtürlü açıklığa kavuş başlandı. Basına demeç vermelan 12 Kasım beklenfısi sımdıvencesini «YöneUm Kurulları madı. leri yasaklanan öğretim üyelebütun unıversıtelerı sarnın» karanna bağladı. Gereksinim duyulan yerlere den durıımda. «(iönd«rilecekri îçin 12 kasım'da çekilecek mış ler» konusunda dedıkodularm yayılması öğretim üyelerinin bugunlerde karşılık aradıklan sorular arasında, «okutacağı ders kalmayan öğretim üyeleri ne yapacak? Okutacağı zorunlu ders saati kendi okuiunda olmayan eleman ne yapacak? Kadro kararnamesi neler getirecck?» çıbı noktalar da yer alıyoı, Kuıa cekımlerının 12 Kasım' da yapılmaü, unıversıtelerın op.retıme başlamasmdan sonra oğretım uyelerının yer değiş YABANCILAR tÇİN FOTOĞRAF 8 BİN LİRA Cağaloğlu hamamında fotoğraf çektırmesı sonucunu doğuracak. mek isteyen yabancılardan 100 mark (8000 lira) isteniyordu. Bu yüzden Totoğrafı haAraştırma görevlileri arasında(Fotoğraf: Beysun GÖKÇİN) ki tasfiyeler ile bırlikte değer mamın kapısı önünde çektirdik. lendirılinGe önümüzdeki öğretım doneminde, üniversite öğretimının aksamalarla karşılaş 0 Kız öğrencilerin bu ay sonunda, erkek öğrenci ması beklenıyor. Aynca, varolan öğretim üyesi açığımn, kalerin aralık sonunda yurtlara yerleştirileceği patılması yerıne, ıstıfalar ve bildirilirken, yerleştirme işlemi için «asil», emekhlıkler nedenıyle önümüz yedek» ve «Genel yedek» listeler hazırlandı dekı öğretim doneminde artaca*ı belırtıhyor Üniversite oğretım üyelerıİstanbul Haber Servisi ra'ya Kredi ve Yurtlar Kunın yasaya kaışı gosterdikleu Düğum haline gelen «Yurt» rumu Mudurluğüne gönderil en buyuk tepkı «özerkliğin kal sorununun çözümlendiği, ön dı. Ancak ikınci olarak ha ılııılması» noktasma jonehyor«Gerçek Türk masajı ile kıran kırana bir yaklaşıyorlar. Böylece hace kız öğrencilerin en geç bu zırlanan listeler aynen gerı du. Yasanın çıkışmdan sonra mam tellaklarının yüzyıllar bıle oğretım Uyelennm yasaya yollandı. kavga arasındaki tek fark, tellağın bu işi ya riır yaşadığı «cehennem»in, ay sonunda, erkek ogrencı ve YÖK'e yonelik eleştirilert Yurt Kur İstanbul Böl lerin de en geç aralık ayı soparken türkü söylemesi. Bir de sizin kar son yıllarda «cennete» dösurdu. YÖK'ün hazırladığı dınunda yurtlara yerleştirilece ge Mudürlüğu yetkılilerınnüştüğü yolunda bir izlesıplın yonetmeliğı ile oğretım sılık vermeye kalkmamanız... den edindiğimiz bılgiye gore ğini bildirdıler. uyelığınm, unıversıte ybnetıcınim yaratıhyor kamuoyunYurt Kur yetkilileri lis yurtlara alma işlemlerı şoyle sı ve memurlarının basına, da. yapılacak: şadılar.» te karmaşasmm bittiğini, zaTRT'ye bılımsel tartışmalar dı Yalçm PEKŞEN Başvuru süresi içinde yurt Cağaloğlu hamamının üç 0 ) Yabancı manında basvuruda bulunan şında bılgı ve demeç vermelerı yasaklandı. Disıphn yonetme turistık öğrencilerin hepsinin yurtla larda kalmak için müraca«Gerçek bir Türk hama dilde hazırlanmış gözüyle lığının yürürlüğe gınşınden mında bulundunuz mu? Bu at eden kız vp erkek ö&renci broşürlenndeki yazılar boy ra alınacağını söylediler. Gerçek bir Türk hamamısonra, öğretim üyelerinin YOK' lunmadıysanız yaşamınızın le başlıyor ve anlaşıldığı Liste karmaşası, bu yıl yük ler, başvuru formlannda bee ılişkın eleştırilerine basın or en büytik deneylerinden bi kadarıyla epey etkili olu nın ne olduğunu bız Türkyan ettikleri bilgilere göre sek öğrenime başlayan öğren ler aşağı yukan biliriz. Aganlarında rastlanamaz oldu rini kaçırdınız demektir ve yor. Turk hamamları, ozelcilere öncelik tanıyan ilk lis puanlamaya tabi tutulmuşcaba yabancı gözüyle nasıl YÖK'ün hazırladığı yurt dı pek temiz sayılmazsınız.» likle Cağaloğlu hamamı son telerin iptali eski öğrenci lardı. Bu puanlamaya göre HİZMETE SOKULMASI İÇİN 20 MİLYO.V LİEA GEREKbir şey «Türk hamamı?» şında görevlendirmelere ilişkm «Asil», «Yedek» ve «Genel ye Lİ Kocamustafapaşa'daki Adana Erkek Öğrenci Yurdu «Bizlm hamam bir padi yıllarda turistik gösterilerilere öncelik tanıyan ikincl ydnetmelıkte, yurtdışmâ çıkışBu «büyük deneyi» kaçıriçine girilemeyecek durunıda. Camlarınaı hemen hepsi dek» listeleri hazırlandı. Asil mizden biri durumuna g^llistelerde de ilk listede adı lar da izin alınmasım yani ku şah tarafından inşa edildi mak istemeyen turistlerin kırık olan, elektrik, su tesisatı bulunmayan yurdun ona rallara bağladı. ve 300 yıllıktır. John King di. Yabancılar kadmlı erolanların yer almayışı şek listelerde adı olan öğrencile basına neler geliyor? Kaç rin kesin kayıt sürelerl 10 rımı ve yurt olarak hiznıete sokulabilmesi için yaklaşık 20 Wil kekli gruplar halinde yıkaKısacası, YÖK bugüne değm Edward VIII, Kaiser linde oldu. Listeler yeniden lira ödüyorlar vb. (Arkası 11. Sayfada) milyon lira gerekiyor. (Fotoğraf: Ender ERKEK) öğretim üyeleri konusunda yö helm, Franz Liszt ve Floren nıyor, gazetelerimiz de bu düzenlenmek üzere Anka Bunları anlamak için îonetmelikler çıkardı. Bölümlerı ce Nightingale, hepsi bura* olaya «kadın turistlerin ertoğrafçı ve karikatürist Bey ve ders programlannı belirle da «krallara layık» ve «pa kek tellaklanmız tarafınsun Gökçin'le birlikte ve di. Ancak öğretim üyelerini il halı olmayan» bu deneyi ya dan keselenişi» açısmdan gilendiren asil gelişmeler önüiki ttalyan turist pozunda müzdeki günlerde gerçekleş«krallara layık» bu «deney»i tirilmeye başlanacak. yaşamaya kalktık. îşte ba699 şımıza gelenler: f Geçici madde; asistanlan, araştırma görevlisi haline getirirken bir yıl süre ile çahştınlabileceklerini, yeniden atanmalarının her yıl yeniden kararlaştınlmasını öngörüyor. 2 kura hazırlıklannın Yüksek ötretim Yasası hükümlerine aykın biçimde uygulandığı be. lirlendi. 2547 sayıh Yüksek Öğretim Yasası 6 kasım 1981'den itıba ren öğretim üyeleri için de önemli hükümler getirJi. Yüksek Öğretim Kurulu geçen yıl öğretim üyelerine ilişkin bırçok yönetmelikler de hazırladı. YÖK, geçtiğimiz yıl öğretim üyelerini yakmdan ilgilendıren bazı kararlar aldı. Bunlar arasında ders programları ve fakülte ve yüksek okullarda bölüm sayılannm saptanması sayüabilir. Öğretim üyeleri, ya sayla YÖK'e verilen ders programlarmın düzenlenmesı yetkı sinin gerçekleştirilmesıni yıi boyunca merakla beklediler. Ders programları yerti öğretim döneminin başlamasına 12 ay kala belirlenmeye başlandı Basın Yaym Yüksek Okullan ve bazı okullarda ders prog ramları ancak bu ay ıçerisın de tamamlanabildı. Araştırma Görevlilerinin her yıl yeniden atanmalan yetkısı nin yönetim kurullarına verilmesi etkislni geçtiğimiz günlerde gösterdi. Karadeniz Ünıversitesinde 23 Araştırma Görevlisinin, Ege Üniversitesinde 100 dolaymda Araştırma Oörev lisinin görevine son verildı Öbür üniversitelerde ilişkisı kesilecekler konusunda «belir leme çalışmaları» yapıhyoı Bu behrleme çalışmalanndan yasa uyarınca Araştırma Gö revlisi kadrolarma atanan «Yardımcı Doçentler»de etkıle niyor. gıtmek isteyen öğretim üyelerınden gonüllulerin başvurulan kabul edilmeye başlandı. $ Kadro kararnamesi ne getirecek? YURTKUR yetkilileri: Basvuruda bulunan hütün öğrenciler iki ay içinde yurtlara alınaeak "Sultanlara özgü,. temizlik 1750 lira YARIN: Çıkanlan yönetmelikler ADuM PROF OUMUS İLKELMı l KOLTIJRDEM NEOE ENTElLEjauELıZMD RuVIMJ YÖK, 174 profesör arıyor t KTtuP OKUM4Z. S'ıNEM/k SEVMEZ. V R y u NE C3TLJRMÛ&IN' NE • KALKMASIM1 6İUR Yüksek ögretimde ayıklama süreci yarılandı Haber Merkezi Doktora ya da tıpta uzmanhk sahibi olup asistan veya diğer öğretim yardımcıhğı görevlennde çalışan yüksek oğretım elemanlarından, önceki gün e kadar yardımcı doçent, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi olarak ataması yapıhnayanlann okullarıyla ilişkileri kesildi. Ihtiyaç duyulan ümversitelere gonüllü gitmek ist,»yen oğretim uyelerinin başvurusu süresi sona erdı. YÖK'ün. gonüllulerin ıhtiyacı karşılayıp karşılamadığını belirlemesinden sonra, açık görevler için 12 kasımda kura çekilecek. Yüksek Öğretim Kfdro Kararnamesi'nin kesinleşmesinden sonra, öğretim uyelerlne yönelik düzenlemenin üçüncü aşaması da tamamlanacak, yüksek öğretim elemanlannin ayıklanarak dağıtılması sonuçlanacak. Yeni gorev e atanmayarak yüksek oğretım elemanı konum ve sıfatını yitiren ojfretım uyelerinin tam dokumu henüz ortaya çıkmadı. Bırkaç gundür, Ege Universitesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde «ayıklanan» öğretim elemanlanna ilişkin haberler basmda yer alıyor. Bu haberlere göre. 6065 arasında öğretim elemanının kurumlarıyla illşkisi kesildi. Bazı okullardan da, sonuçsuz kalan benzer girişimlere ilişkin haberler duyuluyor. Örneğin istanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Burhanettin Noyan'ın bölümünde çalışan dört uzman(Arkam U. Sayfada) •y tfMSAN ONUNUİ NE RbMANTiZM PEK ONUNUıu NE Haber Merkezi Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı ha va tüm yurtta hava sıcaklığın da 515 derecelık düşüşlere neden oldu. İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle vapur seferleri aksa dı. Kartal . Ydlova önceki geDış Haberler Servisi 1969 yılında o zamanin Fe ceden, Yalova Darıca seferle Yağh yemeklerden kaçma deral Alman Başbakanı ri de dünden itibaren yapıla rak, sıgara ve alkollu içki Willy Brandt'ın açtığı savaş mıyor. Hızı bir ara 60 kilomet reye kadar varan fırtma yüzün kullanmayarak kanserden da benzer bir sonuç verdi. den Karabiga'ya giden Avşa ge korunabileceği yolundakı Birçok yayında, hangi yön misi Marmara ddası yakınlaruı yargılar. tıp çevrelerinde bi dan, Bandırmaya sefer yapan le yaygm olmalarına rağ temle kanserden kaçınabile Tekirdağ feribotu da yarı yolmen, fazlaca bılımsel bir da ceğinizi yazarlar. Örneğin dan geri dönmek zoıunda kalyanağa sahip değil. Der Spi Amerıkan «New York Ti dılar. egel dergısıne gore birçok mes» gazetesi, gösterişli bir istanbul'da hava sıcaklığı 8 grafikle bazı sebzelerin derece birden duştü ve 9 dere saygin uzman bu konulan onemsemiyor; beslenmeye bünye içindeki hangi süreç ce oldu, Yeşilköy Meteorolojı ve sigaraya önem verenlerin leri etkileyerek kanseri ön Bölge Müdürlüğü yetkilileri ya ğıslı havanın ve ha de hepsi birbirinden farklı leyici bir rol oynadıklarını va sıcaklığmdasüreceğini beklenazalma şeyler söylüyorlar. Kanser gösterdi. Amerikan yayınla dığinı söylediler. le mücadele yayın dünyası nnın hemen hepsinde. yağÖnceki gece başlayan yağış nın tiraj artırma savaşına dan kaçınılması, kesinlikle 10'u aşkın zincirleme trafık ka ve hatta politikaya alet edi jambon ve lahana yenmesi zasına yo'.açtı. 5 ayn kazada liyor. halinde kanserin kolay ko toplam 12 araç birbirine girer ken, Barbaros bulvannda 2 ay 1970'lerin başlannda ABD lay ortaya çıkmayacağı ile n kazada 4 oto çarpıştı. Unka n sürülüyor. Bu kervana Başkanı Rlchard Nixon'un pam ve Acıbadem'de 2, Üskü seçım kampanyasında kan 1975 yılında Sovyet resmı dar Bağlarbaşı'nda 3 araç birser büyük rol oynadı. Kan yayın organı Pravda da ka birine girdı, kazalarda 16 kişi ser, Batıh toplumlara büyük tıldı. Pravda, o sırada kan yaralandı, 18 araç hasar gördü. korku salıyor. Nixon'un kan sere yol açan maddenin çin Bebek'te PTr işçilerini taşıyan ser savaşı sırasında 5 yılda ko olduğunu birinci sayfa bir aracın yolun kaygan olma iki milyar dolardan fazla dan işleınişti. Neyse ki, ga sı yüzünden takla atması sonu para harcandı. Der Spiegel zete bir daha bu büyük bu cu bir isçi yaralandı. Uludağ'a mevsimin ilk kan bu mücadelede ulaşılan so luşa değinmedi ve yukan dün düştü. tzmlt'in Keltepe da nucun «tıbbi bir Vietnam ki türden önerilerde buluu ğına da dün kar yağdığı bildiyenilgisi» oldugu kanısında.. maktan kacındı. rildi. Kanserle mücadele, ticaret ve politikaya alet ediliyor Hamamın girişinde bulunan ve yine üç dilde yazılmış tarifeye göre Cağaloğlu hamamında 4 türlü yıkanılablliyorda Birincisi «sade yıkanma» adını taşıyordu ve ücreti 315 liraydı. Bu bölümdeki açıklamalara gö re 1 nolu program «kendi kendine yıkanma yöntemi» idi ve genellikle Türkler tarafından ilgi görüyordu. îkınci yıkanma türünün adı «bir yardımcı (asistant) ile birlikte yıkanma» idi ve ücreti 650 liraydı. 2 nolu programda vıkanırken bir yardımcı eşlik ediyordu si• ze. Üçüncü yıkanma türü «komple yıkanma» adını taşıyordu VP "ırrptî ınnn Hra (Arkası 0. sayfada) # Dört tür yıkanma Hava sıcakiıgı 515 derece düstü ® 1970'lerin başmda Nixon kansere karşı bir kampanya açtı. 5 yılda 2 milyar dolardan çok para harcanmasma rağmen sonuç «Tıbbî bir Vietnam yenilgisi» oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog