Bugünden 1930'a 5,475,350 adet makaleKatalog


«
»

7 KASIM 1982 Cumhuriyet 11 Tasarı, D M Baskanhgı'ndo Özel dersanelerin ajustos 1983e delc kapatılması öngorülüyor ANKARA (THA) özel ö ğ . retim Kurumlan Yasası'nda değişiklik yapan tasarı, özel dersanelerin en geç 1 ağustos 1983 tarihine kadar kapatüma sını öngörüyor, din eğitiml verecek özel öğretim kurunüan açılmasını yasaklıyor. Değişiklik tasansı, okul öncesi, temel eğitim, orta öğretira aşamalannda çalışacak ku nımlan, haberleşme ile Ugili öğretim yapan kurumlan, biç. kl dikiş kurslan ve benzer kurumlan, yabancılar tarafından açılan özel öğretim kuruluşlannı kapsamına alıyor. Danışma Meclisi Başkanlığına sunulan tasannın önümüzdekl hafta içinde Milli Eğitim Komlsyonu'nda görüşülmeye başlanması bekleniyor. Değlşiklik tasansına göre, özel öğretim kurumu açılabilme si, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan almacak izne bağlı. Yabancı uyruklulann Türkiye'deki çocuklan için özel öğretim kunı mu açılabümesi için Bakanlar Kurulu'nun izni gerekiyor. Özel öğretim Kurumlan Ya sası'nda değişiklik yapan tasan kabul edllirse, resmi benzeri toulunmayan, resmi benzeri deneme niteliğinda bulunan okullar. askerî okul niteliği taşiyan kuruluşlar, din eğitim ve öğretimi yapan özel kurumlar, emniyet örgütünü ilgilendi ren sdanlarda eğitim verecek özel ^mjluşlar hiçbir şekilde açılp vacak. Açık yüksek ögretime kesin kayıt 2226 kasım arasında Yüksek dan üçünün okulla ilişlğinin kesilmesi için Dekanlığa yaptığı başvuru, Dekanlığın Prof. Noyan'dan gerek çe istemesi, Noyan'm göster diği gerekçeyl yetersiz bulmasıyla olumsuz sonuçlandı. Üniversite çevrelerlnde, ye niden atamalan yapılmaya rak ilişkilert kesilen öğretim elemanlanmn belirlenmesinde siyasal faktörlerin rol oynayıp oynamadığı tartışılıyor. KARARNAME BEKLENİYOR Önemli bl r tartışnıa konu su da beklenen kadro kararnamesi. 1983 Yıh Bütçe Tasansı'run kesinleşmesiyle son şeklinl alması beklenen Yüksek öğretim Kadro Kararnamesi'nin bazı öğretim uye ve yardımcılannı açıkta bırakacağı ileri sürülüyor. Kararnamenin doğura cağı «kadro fazlası» profesör ve doçentler, yeni bir göreve atanana dek görevlerini sürdürecek, deniyor. Ancak profesör veya doçent olmayan yüksek öğretim elemanlannm kurumlarıyla ilişkileri kesilecek. Kadro Kararnamesi'yle birlikte emekliliğe esas olacak ücret değişmelerini bek leyen, kararname çıktıktan sonra emekliliğini isteyecek bazı öğretim üyelerinin varlığından uzun süredir söz ediliyor. 12 KASIMDAKİ KURA ÇEKİMt îhtiyaç duyulan yüksek öğretim kurumlan İçin eleman saptama amacıyla 12 kasımda kuralann rektörI©r ve noter huzurunda çekileceği biliniyor. Ama bu kura işlemlnin bazı öğretim üyelerince «ayıklama» surecinin bir parçası olarak eörülebileceği ve kura sonrası istifalarm beklenebileceği. üniversite çevrelerlnde ileri sürülüyor. Özellikle atama yapmayarak ilisik kes me yönteminin 20 yıldır hiz met veren ya da docentük sınavından henüz biriki gün önce başanyla çıkmış elemanlan da yüksek öğretim dünyasından uzaklaştıracak biçimde kullanılması. gerek kura. gerek Kadro Ka rarnamesl ile ortaya çıkacak durum konusunda tedirginlik yaratıyor. 174 PROFESÖR ARANIYOR Işte bu ortalaıdi, TÖKj Resmi Gazete'ye ilafl vere: rek, 9 ünlversltedö 174 profesörlük kadrosunun boş olduğunu duyurdu, buralara atanmak isteyenlerln 15 gün içinde başvurmasını tstedi. YOK ılanında yer alan verllere göre. Anadolu Üniversıtesi'nde 59. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 39. Er ciyes Üniversitesi'nde 35. Trakya Üniversitesi'nde 26. Konya Selçuk Üniversitesi'nde 7. Dicle Üniversitesi'nde 5, Yıldız. Akdeniz ve 9 Eylül Unıversiteleri'nde bırer profesöre ihtiyaç var. (Baştarafı 13. Sayfada) TürkiyeABD (Baştarafı 1. sayfada) rafe edildi. Halen teknik ayrır. tıları üzerinde durulan anlaş manın, önümüzdeki bir kaç hafta içinde imzalanması bekleniyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisı Robert Strausz . Hupe, Türk havaalanlarının kullanılmasına ilişkin anlasmaran «tümüyle NATO çerçevesi içinde kaldığım ve amacının da Türkiye' ye bir saldın geldiği takdlrde, NATO planlarımn uygulanmasım kolaylaştırmak olduğunu» söyledi. ABD elçisinin sözlerl ile geç tiğimiz hafta Savunma Bakanı Haluk Bayülken'in yaptığı ben zeri açıklama, havaalanlannın modernlzasyonunun Acil Müdahale Gücü (Rapid Deployment Force) ile bağlantılı olduğu yolundakl spekülasyon ları önlemeyi amaçlıjor. Acil Müdahale Gücünün kul lanılabileceği bölgelerden bSrı olarak ta Ortadoğu düşünülüyor. YALANUANUI Amerika'lı yazar Jack Ander son'un ABD'nin Türkiye'nin do ğusunda Sovyetler'e karşı yeni üsler istediği yolundaki iddiası, Ankara tarafından kesin likle yalanlandı. Anderson'un yazısı, şu sıralarda çoğu Washington kaynaklı bir dizi haberin yazıldığı bir zamana rastladı. Bu haberlere göre, îran Irak savaşının yayılmasından korkan ABD, Türkiye'de Acil Müdahale Gücü için kahcı us kurmayı düşünüyor. x Savunma Bakanı Haluk Bay. ülken geçen pazar günü yaptığı açıklamada ABD ile Türklye'nin, ülkedekl askerı havaalanlarının modernizasyonu konusunda anlaşmaya varmak üzere olduklarını bildirmişti. Ama Bayülken, bu programın NATO'nun «Çabuk Tepki Gücü Çevlk Gücü» ile bağlantılı olduğunu ve ABD'nin «Acil MU clahale Gücü» ile hiçbir ilişkisj bulunmadığını vurguladı. İRAN OLAYLARI Yeni üs anlaşmalannm gizlı niteliği ve zamanlaması, Türkiye'de bu anlaşmalarla ABD' nin Ortadoğuya ilişkin tasarıla n arasında ilişki bulunduğu şüphelerini doğurdu. Türk siyasi yetkilileri, Ankara'nın uzun süredir havaalanlarını modernleştirmesi için ABD'ye talepte bulunduğunu ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtiyorlar. Bu kaynaklara göre, ABD ancak îran olaylarmdan sonra Türk'lerin önerisine ilgi göstermeye başladı. Anlasmanın çok hassas niteliğini vurgulayan Türk v e ABD kaynaklan, an]aşmanın kapsamına kaç havaalanının girdiği, bu havaalanları yerlari ve programın rhall pöitesi könulannda açıklama yapmayı reddedlyorlar. Ancak görüşmelere yakın kaynaklann belirttiklerine göre '10'dan fazla' havaalanı üzerinde duruluyor. Bu havaalan lannın ülkenin tüm yörelerıne dağılmış bulunduğu söyleniyor. Resmi Amerikan kaynaklanna göre, mah destek NATO fonlarından sağlanacak . ABD de muhtemelen bazı ek yardımlarda bulunacak. Yeni prog ramın, «ABD Türk Savunma ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması» ile hiçbir ilişklsi olmadlğı belirtiliyor. Bilindlği gıbi bu anlaşma uyarınca ABD, Türkiye'ye 4,00 mılyon dolarlık asken yardım yapıyor. Ankara'daki Amerikan elçilıği, Türkiye'nin Ortadoğu'ya ya püacak bir ABD müdahalesinde sıçrama tahtası olarak kullanılması olasılığı konusunda Türk'lerin ne denli duyarlı olduklarını gayet iyi biliyor. Amerika'lı yetkililer, Türkiye'de «Acil Müdahale Gücü» üssü ku rulması için Ankara'ya herhangi bir talepte bulunmadıklarım ısrarla belirüyorlar. ardiBMBaki obybnn Devam zorunluluğu tercihi, yarı yıl sonuna kadar bildirilecek Haber Merkezi Açık Yüksek Ogretim Yönetmehgı, yurürluğe gırdi. Açık öğ retim, Eskişehir Anadolu U niversitesi Açık Öğretim Fa kültesınde ve diğer üniver sıteierde olmak uzere iki bi çimde uygulaaacak. AçıK ogretim duzenınde eğitim go rerek, devam zorunluluğu dışında kalmak ısteyen öğrenciler, tercüüerini yarı yu sonuna kadar bildirecekler. Eskişehir Açık Ogretim Fakültesi için kesin kayıtlar, 2226 kasımda 10 ilde yapılacak, kayıt için 335 ve daha yüksek eşit ağırükh puan ve hiçbir yüksek öğretim kurumuna kesin kayıt yaptınnamış okna koşulu arana cak. Anadolu Ünıversıtesi Rek torü Prof. Yılmaz Büyükerşen dün Istanbul Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısmda Açık öğretim Fakültesi'yle İlgili olarak her üniversitede tem silcilikler açılacağını söylezere iki ayn bölümden oluşacak. Birinci yıl, iki bölümün programı ortak dersleri kapsayacak. îkind yıl özel ihtisas daüanna aynla cak, Halen basım aşamasında olan ders kitaplan, öğrencilerin istegine bağlı olmak üzere posta veya en yakın üniversiteden sağlama yoluyla olmak üzere iki şekil1e olabileoek. Her üniversitede Açık öğ retim Fakültesi için bir tem sildlik açılacak. Burada Aaadolu Ünlversitesi'nln kad rolu araştırma görevlileri ile o ünlversitenln araştırma görevlilerlnden bir ekip oluşturulacak. Bu ekipler, o şehrin ve o şehrin civanndaki verleşme merkezlerinde oturan Açık öğretlm Fa kültesi öğrencilerine yıl içersindeki çeşitli sorunlan, ödevlerinin kontrolu ve ders çalışma sırasında karşılaşılacak bazı güçlükler için rehberlik yapacaklar. öğretimta yüzde 25'lik bö lümünü radyo ve televizyon programlan oluşturacak. Televizyon aracılığı ile verilecek dersleri kendi alanlarmda ün yapmış diğer üniversitelerin öğratim üyeleri verecek. Anadolu Oniversitesi Rek törlüğü ile TRT Genel Müdürlüğu arasında açık öğre tim radyo, televizyon prog ramlan için görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Kayıt bürolannın adresleri açıklandıktan sonra YÖK. Açık Öğretim Fakültesi kayıt harcını ve kitap bedftîlermi saptpyacak. GERÇEK (Baştarafı 1. sayfada) Yasal hoşullara titizükle uyülması, yansızhğm korunması referandumda görevli yaklaşık 300 bin kişinin 6devidir. Türkiye nüfusunun çoğunluğunu gençler oluşturmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra çok partili rejime geçtiğimize göre, buqün 60'ına yakın olanlann en aşağı 35 yıldan beri sandık başına gitmeye alıştıklan ve demohrasi göreneklerine bağlandıklan söylenebilir. 50 yay alündaki yurttaş ise kendisini bildi bileli (kısa kesintiler dışında) çok partili parlamenter reiimde yaşamıştır. Bu bakımdan kalhm deneyimleri küçümsenemez: oyunun kurallannı sezip havramahtaki yetenekleri azımsanamaz. Bugünün akşammda halkın kararı belirlenmiş olacahtır. Sonuç ne olursa olsun karara saygı duyulmahdır. Bugünle yarın arasındaki köprü ancak sandıktan çıkan sonuca uyulmakla hurulabilecektir. Bu tutum; sonuçlann ilerde değerlendirümesini. ayrıntüanyla incelenmesini ve eleştirilmesini engellemez. Ancak yapılacak her şeyin yasalar çerçevesiyle sımrlanması. içinde yaşadığımız duyarlı ve bunahmlı ortamda çok daha önem kazanmaktadır. Öyleyse demokratik gb'revimizi yerine getirmek ve hakkımızı kullanmak için sandık başına!.. UGUR MUMCU Fikret, Akif, Nazım..< YÖK tarafuıdan hazırlanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre açık öğretimde okuyacak öğrenciler, devam zorun«Öze! okul luluğu dışında öbür öğöğretmenlerinin rencLİerin hak ve yükum lülüklerine sahip olacaklar tazmînatında Üniversitelerde açık ögreti1967'den önceki me öğrenci kabul koşulları, ilgili Yönetim Kurullan'nca hizmetîeri de karara bağlanacak. hesaplanacak» Anadolu Üniversltesi Açık öğretün Fakültesi'nde ANKARA (Cumhuriyet Büroolanaklar ölçüsünde, basılı su) Milli Eğitim Bakanlığı, özel okul öğretmenlerinin kıeğitim araçlan, kaset, videm tazminatının hesaplanmadeo teyp. band ve film, rad sındt. 1967'den önceki hlzmetyo ve televizyon, danışman lerinin de esas ahnması için gözetiminde toplu tartışma îş Yasası'nda değişiklik yapıve benzeri gereçler ve sislacağını açıkladı. (Baştarafı 1. sayfada) temlerden yararlanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Getiği belirlendı. nel Sekreterliği, Cumhuriyet'in BASIN TOPLANTISI Türk • İş'in saptamasında, sorusuna verdiği yanıtta konuProf. Yılmaz Büyükerşen, besin içi gereksinimler olan nun yasal düzenleme gerektirdüzenlediği basm toplantı et, peynir, süt, yağ, ekmek vb. diğini belirtti. Bakanlık, yasal diğer besln gruplan yüade 44 sında Eskişehir A.Çife > Oğre^ oranında gözönune ahnırken düzenlemeyapılma», Jçjnr <?alış tim Fakültesi için kesin ka^ kira, yol/ fcültür, eğitim, spor, ma Bakahhğma " önerlde" bulunulduğunu Çalışma Bakanı yıllara 22 26 kasım tarihle giyim gibi besin dısı gruplara Prof. Tıırhan Esener'in özel ori arasında 10 ilde birden da yüzde 56 oranında yer vekul öğretmenlerinin haklanmn başianacağını söyledi. Bü rildi. iş kanumın yeniden düzenienHalen brüt 10 bin lira olan yülserşen kayıt için 335 ve mesi çalışmalan sırasında diküzerinde eşit ağırlıkh puan asgari ücret 1981 yüı içerisinkate alınacağı yanıtmı verdiğidn belirlenmişti. Çalışma almış ve hiç bir yüksek öğ kanlığı'nın çağnsı üzerine Bani açıkladı. 17 retim kurumuna kesin ka kasım çarşamba günü toplanaAçıklamada, 1967 yılına kayıt yaptırmamış olanlann cak olan Asgari Ücret Tespıt dar geçerli kalan îş Yasasınm başvurabileceklerini bildir Komisyonuna hükümetten, Özel okullardaki öğretmenleri di. Kayıt için başvurular. Öğ Türk • İş'ten ve işveren kesiişçi kabul etmediği belirtüerenci Seçme v e Yerleştirme mlnden beşer temsilci katılarek, 1987 yılmda yürürlüğe giren yasanm da özel okullardaMerkezi tarafından Istan cak, yeni asgari ücret ile ilgili karar bu komisyonda salt çoki ISretmenlerin kıdem tazmibul. Ankara Izmir. Eskişe ğunlukla almacak. natı hakfcmm 12 ağustos 1967 hir Adana, Elazığ. TrabHükümet ve işveren kesımitarüıinden Itibaren başlaması zon. Samsun, Erzurum ve nin asgari ücretın kaç lira olhükmttnü getirdigi ammsatüdı. Van illerinde açılacak olan ması gerektiği üzermdeki çalış kayıt bürolarına yapılacak. malarını sürdürdükleri, bu keYöneticiHk Bürolann adresleri önü simlerin komisyona önerecekmüzdeki günlerde açıklana leri kesin rakkamın henüz keyapan sınleşmediği öğrenildi. cak. öğretmenlerin Anadolu Ühiversitesi Rek törü Prof. Yılmaz Büyükerek ders saat şen, 335 ve üzerinde eşit a(Baştarafı Sporda) ücreti 165 ğırlıkh puan alanlann. 25 (3), Mustafa (5), Puat (5), Vey bin olarak belirlenen kon sel (6), Can ( « , Adnan (6), Is lira oldu tenjanı aşsa da Açık Öğre mail (5), Zafer (4), Selçuk (6), ANKARA (Cumhurlyet Bö tim Fakültesi'ne kabuı edi Engin 16). Gol: Mehmet (dk. 35). rosu) Milli Eğitim Ba leceğini, kontenjan dolduru ÎETT: 2 kanlığınm merkez ve Taş lamadığında puanın düşürü BAĞLARBAŞI: 1 ra teşkllatında yönetlcilik leceğini ancak yine kesin Ertan Yılmaz (6), Ahmet Ça yapan öğretmenlerln ek kayıtla öğrenci ahnacağını kar (7), Arif Pamuk (6). ders saat Ucretlerl 165 11 bildirdi. İETT: Az'ız (5), Haşmı (5), raya yükseltildl. Yılmaz Büyükerşen'in A Serdar (5), Cavit (6), Eroi (6), Edinllen bilglye göre. Mi] çık öğretim Fakültesi'nde Mesut ffi), Haydar (5), İbrahım H Eğitim Bakanlığı bütçe öğretim sistemi ve kayıt ko (ö), Rıfat (6), Osman (4), Raslnln Danışma Mecllsi Büt şullarına ilişkin verdiği bil gıp (7), (Ksmalettin 7). Akın Bağlarbaşi: KUrşat (7), çePlan Komisyonunda gö gilere göre Fakülte «tş İda (••;). Alaatün (4), Taci (4), Şa rüşülmesi sırasında komis resi» ve «Iktisat» olmak ü kir (6), Taner (6), Bülent (6), yon üyelerlnden Evliya Par Puat (6). Ercan (4), sinan (3), Ertan (6). mak blr önerge vererek, Goiler: Puat (dk. 22), Ragıp merkez ve Taşra teşkllat(Baştarafı 1. sayfada) (dk. 65), Kemalettin (dk. 70>. lanndaki öğretmenlerln ek DARÜŞŞtİFAKA: 4 ders saat öcretlerlnin yeni Derneği davası nedeniyle CÎBALİ: 1 tutuklu bulunan Mahmut den düzenlenmesini Istedi DarUşafaka: Aptullah (6), Ya Dikerdem'in yerine oğlu Önerge komisyonda kabul vuz (5), Tuncay (5), Ismaii (5), M. Ali Dikerdem aldı. edildi. Aptul (5), Kerim (6), Mustafa Dünya Banş Konseyi (5), Metin (6), Birol (6), Cem Yönetim Kurulunun bu (6), Yavuz (7). Şelçuk • hafta Lizbon'daki toplantı Clbali. Yavuz (6), Murat (4), Üniversitesinde sında, bundan önce bir de Muharrem (6). Rıdvan (5ı, Se fa da Uruguay Cumhur lahattin (5). Çetin (6), Metin 9 asistan ile başkanına verilen ve en (5), İrtan (6), AptuUah (5), Zor 1 öğretim yüksek nişanlardan biri bay (6), Şuayip (5). Goiler: trfan (dk. 21), Metin sayılan «Salvador Allende (dk. 24), Yavuz (dk. 46), Birol görevltsinin Madalyası» ikind defa Tür (dk. 69), Cem (dk. 78). kiye Barıs Derneği Başkanı işine son' verildi 1. Amatör tigde Diğer Sonuç Dikerdem'e verilmesi yolun lar: \ KONYA (Cumhuriyct) da karar alındı. Okmeydam Gedikpaşa: 0Konya Selçuk Üniverslte137 ülkeden yaklaşık 300 0, Selamsız Sultantepe:: 10, slnde Fen Edeblyat Fakül delegenin katıldığı toplan Y.S.Seiim Nişantaşı M , K. teslnde görevll 9 doktor tının sonunda bir tören dü Gümrük Profilo: ıl, soğan10, G.s asistan İle 1 öğretim görev zenlendi ve 1975 76 dö hk Sümerspor: Altanay: Yakacık: 10, Tekel lisinin görevlerine son ve nemide Portekiz'in Devlet 21. . rildi. Başkanlığını yapmış olan •Gençlerde toplu sonuçlar: Fen Edeblyat Fakül Mareşal Kosta Gomez, Di •Amatör Gençlerde: Güngöteslnde llk aşamada mate kerdem'in oğluna Dünya Ba ren Erokspor. 20, Ç.Taliınmatlk bölümünden Dr. Ha nş Konseyi Başkan Yar hane Taştepe: 30, (H) Esen san Dalgın, Fizik Bölümün dımcısı sıfatıyla madalya ler Bağcüar: 32, Boğaziçi Adaîar: 41, Esnafspor Emidelı Dr. Hüseyin Korn, Kim yı verdl. nönü: 40, Yeniköy Beştelsiz ya Bölümünden Dr. Hasan Madalyanm. Mahmut Di 10, BİIensucat Altınyüdız Ceylân, Dr. Mehmet Akçay, kerdem'in oğlu M. Ali Di 30, Yıldızspor Altmova: 11 Dr. Mehmet Baykal, Blyolo kerdem'e verilişi sırasmda Yeşilbağlar Hilal: 40, Fethiye Güzelhisar: 30. örnekspoı Jl Bölümönden Dr. Mecit delegeler üç dakika sürey Kanarya: 21, Okspor AVnral, Dr. Ünal Erdem, Dr. le ayakta alkışladılar. Ümlt Erdem li, Almanca böPortekizin eski Devlet yazağa: 10, R. Hisarı K.Çek Kireçburnu lümünden Dr. tbrahlm tl Başkanı Mareşal Costa Go mece: TEHİR Altınmızrak Selvispor. 10, kan İle matematik öğrettm mez aynca, Istanbul'daki Atışalanı: 41, Yenişehir Tagörevllsl Hasan Ali Say Barıg Derneği davasma rabya: TT 'CtB. Ufukspor SirLan'm okulla lUşlğl kesll gözlemd olarak katılaca livri: TEaitR, Haydarspor Harmantepe: TEHİR. dL ğını da açıkladı. Yunan Basbakanı görüsünü yineledir Türkİş'in Türkiye, Balkanlar'da silahs'zlanma doruguna katılır Stelyo BERBERAKÎS ATİNA Yunanistan Ha§ jrbakanı Andreas Papandreu, "Balkanlar'ın nükleer silahlard^an anndınlmaaının görüşüleceği bir doruk toplan tısı önerisine Türkiye'nin olumlu tutum alacağı görüşü nü yineledi. Papandreu, «Ro manya Devlet Başkanı Çavuşesku'nun izlenimine göre Türkler böyle bir konferansa katılma çağnsını kabuı edeceklerdir.» dedi. Papandreu Romanya'ya yaptığı üç günlük ziyaretten dönerken, Romen Devlet Başkanı Çavuşesku'ya dayanarak, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Balkanlar'da nükleer silahsızlanmayı konu alacak bir doruğa vaklaşımının olumlu olduğunu ileri sürmüştü. Yunan Basbakanı, Çavuşesku'nun 1983'ün başlannda Türkiye'yi ziyaret edeceğini, bu ziyaret sırasında konunun «daha pratik bir dü zeyde» görüşüleceğini söylemişti. Papandreu'nun açıklamasmı iletip görüş isteyen Cumhuriyet muhabirlerine Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin «Avrupa çerçevesinde genel bfr si lahsızlanmadan yana» olduğunu, bu doğrultudaki çabaîan desteklediğini belirtmiş, «Silahsızlanmanm Avrupa bünyesinde genel bir süreç olduğunu. bölgese] dü zenlemelerin bu sürece uygun düşmeyeceğini» söylemişti. Dışişleri yetkilisi, Dev Iet Başkanı Evren'in Roman ya ziyareti sırasında Çavuşesku'ya Türkiye'nin bu gö rüşlerinin iletildiğini bildirmişti. Rotterdcam (Baştarafı 1. sayfada) Mahkâme «psikoiojik nedenle ri» gözönune alarak cezayı 8 yıl yerme 6 yıl olarak belirle dı. Mahkeme önünde toplanan 150 kadar Türk barışçı bir gös teri yaptı. Ermeni terörünü kı nayan Türkler «Ermeni terörist lerin yalanlanna inanmayın» yazılı pankartiar taşıdılar. Mahkemenin kararıra tatil gü nii olan dün açıklaması güven lik nedenleriyle gerekli görülmüştü. Adalet Bakanlığının em ri üzerine Mshkeme'nin bulun duğu yöre polis tarafından kapatı'.dı. Duruşma salonuna özel izin belgesi taşıyanlar aiır. dı. Ermenı terörist Evingülu' ntin 34 gün içinde temyiz hak kı bıüunuyor Keraaı Uemlrer'l öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan Bünyamin EvingülU için savcı 8 yıi hapl s cezası lstemlşti. Demirer'e 21 temmuz'da dört Ermenl terörist tarafından silahlı saldında bulunulmuş, sal dırganlardan Bünyamin Evinşülü poljs tarafından yaralı olarak ele geçirilerek mahkeme önüne çıkanlmıştı. Olayda bir polis memunı da ağır biçimde yaralanmıştı. H grubunda Basvuruda (Baştarafı 13. Sayfada) kasım 1982'de bitecek. Bu tarihten sonra, ilk olarak 'yedek' listedeki öğrenciler daha sonra da 'genel yedek' listesindeki öğrencüer yurtla ra almacaklar» «Yedek» ve «genel yedek» listesindeki öğrencilerin yurt lara alınmasının yatak ve ranza takviyelerine göre yapılacağmı. bu nedenle bütün öğrencilerin yurtlara yer leştirilmesinin zaman alaca ğını belirten yetkiler, «listelerde adı olan öğrenciler «Ko nuk öğrenci» olarak almacaklar. Yurda girdikten son ra, bir ay içinde başvuru formlannda beyan ettikleri bilglleri, belgelerle kanıtladıklan takdirde kesin kayıt yaptıracaklar. Kanıtlayamayanlarm yurtlarla ilişkisi ke silecek» şeklinde konuştular. Kapalı olan ll Yurtlannın durumlarmin incelendiğini, açılması düşünülen yurtlar dan biri olan Adana Erkek Öğrenci Yurdu'nun hizmete girebilmesi için yaklaşık 20 milyon liranın gerektiğini söyleyen Yurt Kur yetkilileri «Asker ve Toplum Po lisi'nde olan yurtlarin kuru mumuza verilmesi ve boş olan yurtlarin onanmı sıra sında geçen süre için de öğ rencilerin dışarda kalmasını önlemek için mevcut yurt lann yatak kapasitelerini ar tıracağız. Öğrenciler üzülnıe sin. kız öğrenciler bu ay, erkek öiretciler de aralık ayı olacak» dedl. Mahmut Maliye (Baştarafı 1. sayfada) nedenle, memur maaş katsayısındaki bir artış, kamu yatırımlannda herhangi bir aröşa yol açmaz. Katsayı ar tışınm yaratacağı ek mali külfet için de kaynak vardır. Ancak, bu artış kamu ödemelerinde bazı gecikmelere neden olabilir, örneğin mütaahhitlejçe* yapılacak ödemelerde' bazı gecikmelerle karşılaşılabilir.» Adnan Başer Kafaoğlu, katsayının Bütçe Plan Karma Komisyonu'nda 35'e yük seltilmesinin, bütçeye 60 mil yar liralık yeni bir yük getireceğini söyledi. Kafaoğlu, «Kateayıdaki bir puan ar tış. genel bfltçede 20 milyar liralık bir artış yaratmakta dır. Mevzuat uyarınca. mahalli idareler Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ • KUR üyelerinin de maaşlan artmaktadır tşte bütün bunlann, yani katsayının 34'ten 35'e yükseltilmesinin yeni bütçemize getireceği ek yük 60 milyar llradır.» (Baştarafı 1. Sayfada) ayrıdır, üçü de dünyaya ve olaylara başka başka pencerelerden bakmışlardır. Denizlerin hem blrleştirici, hem de ayıncı olduğu gibl, üçü de hem blrbirlerinden aynlırlar, hem de ulusal kültür denlzinde birleşirler. Üçünün de dizeleri, tarlh ve edebiyat denizlerinde kulaç atarak, bugün kulaklanmıza. yüreklerimize kadar ulaşır. Bu dizeler, zaman olur, güçlü dalgalar glbl düşünce ve inanç kıyılanna vurur. Akif'tir bu gelen: «Ben ezelden beridir hür yaşadun; hür yaşarım / Hangi çılgm, bana zincir vuracakmış? Şaşarım / Kükrenıis sel giblyim, bendiml çigner, aşarım / Yırtanm dağları, enginlere sığmam taşarım... Bu dizelerin fırtmasında Tevflk Fikret seslenir bizlere Aşiyan'daki penceresinden: «Zulmfln topu var, gfillesl var.kal'ası varsa / Hakkm da bükülmez kolu, dönmez yüzü yardır / Göz yununa güneşten, ne kadar nuru kararsa / Sönmez ebedl, her gecenln gündüıü vardır / MUlet yoludur, hak yoludur tuttuğumuz yol / Ey hak, yaşa, ey sevglll millet, yaşa varol... Ve Nâzım Hikmet haykırır Kurtuluş Savaşı destanında: «Ak koyunun kara koyunun / Geçitte belli olduğu günlerdi o günler / Ve Istanbul'dan gelen bazı zevat / Sapsan yılgmlıklanyla beraber / Ve ihanetleriyle birlikte / Bir de Amerikan gazetecisi getirmişler / Ve Erzorumludan ve Sivashdan ve Türk milletlnden çok / tşte bu mister Brovn'a güveniyorlardı... Bu dizeler, ulusumuzun en bunalımlı günlerinde üç soylu Insanımızın duygu ve düşuncelerlnden kaynaklarııp, bizlere ulaşmıştır. Ne mutlu!. Tevfik Fikret, «Haluk'un amentü'sü» adlı şiirinde «Toprak vatanım, nev'i beşer miUetim, insan / tnsan olur ancak, buna iz'anla inandım» dediği için Akif tarafından, «Filozof hepsi, fakat pek çoğunun mektebl yok / Şimdi AUaha söver, sonra biraz bol para ver / Hiç utanmaz, protestanlara zangoçluk eder» dizeleriyle ağır biçimde suçlamr. Fikret, Akife dizeleriyle yanıt verîr; der kl, «Beşerin böyJe delaletleri var: Putunu kendl yapar, kendi tapar / Ben ne ma'bud ne muhbir bllirim / Kendimi hilkate abid bilirlm..» Yeni Türkçestyle, «tnsanlar böyle, insanlar, kendi putlannı kendileri yapar, bu putlara yine kendileri taparlar, insanlar böyle doğru yollardan aynlırlar, ben ne tapılan, ne de tapan bilirim, kendimi, dogaya tapan bir klmse olarak bilirim..» Mehmet Akif'ln îslamcı düşüncelerl İle Flkret'in laik belki de ateist dtişüncelerinl uzlaştırmaya olanak yoktur. Bunlar, bugtinün deyişl ile karsıt düsüncelerdir. Fakat iklsinde de haik sevglsi, millet sevglsl, bunlarla birlikte özgürlük tutkusu buram buram kokmaktadır. Akif, gelenekçi ve tutucudur. Bu yüzden, «şapka giymemek için ülkeden kaçtı» glbl yorumlarla karşılaşmıştır. Mehmet Akif'ln şu dizeleri de'kargıtlannca alabildiğlne eleştirilmeye açıktır: «Değil ml bir anasın sen? Değil mi Almansın? / O halde fikr ile vicdana sahip insansın / O halde «Asyalı'dır ırkı başkadır..» diyerek / Benatı cinsin olan ummehatı incitecek / Jabancı tavn *:' yakışmaz senin faziletine..» " " , 1915 yıhnda yazüan bu dizeler, o günlerde It : tlhat ve Terakki yönetimlne egemen olan «Alman hayranlığı»nm izlertni taşımaktadır. «Benatı cinsln olan ummehat» dizedekl anlamı İle oSeninle aynı kaynaktan gelen analar» demektir. Akit, o tarihlerde, Almanları kendisine bu denli yakın görmektedir. Fikret'ln II. Meşrutlyet önceslnde elden ele dolaşan şilri «Sis», «Sarmış yine afakını bir dud1 muannld» diye başlar, yeni TUrkçesl ile «Sarmış yine ufuklarını bir inatçı duman».. ve «Sis» bugünün Türkçesi ile şöyle devam eder: «Ey facia süsleyici görkemli sahne / Ey parlaklığm, gösteriş beşiği. Mezarı / Doğu'nun ezeli çekici kraliçesl / Ey kanlı sevgileri nefretle titremeksizin / Besleyen zevk düşkünü göğüs / ...Ey köhne Bizans, ey koca bUyücü bunak / Ey bin kocadan arta kalmış bakir dul / Güzeliiğinde henüz tazeliğin büyüsü beill / ...Ey edep ve erdemin payı, ey unutulmuş yüz / Ey korkunun yüküyle İki büklüm gezmeye alışmış / Eşraf ve adamları, koca bir ünlü kesim / Ey eğilmiş baş, ki akpak, ama iğrenç.. Mehmet Akif. emperyalist saldırganlar karşısında şu inanç dolu dizelerle seslenir: «Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar / Benim, iman dolu göğsüm gibi, serhaddun var / Ulusun, korkma, nasıi böyle bir imam boğar / «Medeniyet» dediğln tek dişi kalmış canavar..» Ve Nâzım, haykırır: «tstanbul'da hanımlar, beyler, paşalar / Tül perdeler / Kravatlar, apoletIer şişeler / Çıtı pıtı dllleri ve pamuk gibi elleri / Ve biçare telgraf tellerl / Devretmek için Atnerikaka'ya Anadolu'yu, / Şöyle diyorlardı Erzurumdakilere:... / Amerlka, içine girdiği memleket ve millet hayrma / Nasıl bir idare kurduğunu / Avrupa'ya göstermek ister / ... / Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat / Sivas mandayı kabul etmedi fakat / «Hey gidi deli gönlun» dedi / «Akıllı, umuüu, sabırh deli gönlüm» / «Ta istiklâl, ya ölüm» dedl.. Tevfik Fikret'i Inançlarmdan, Mehmet Aklf'l Îslamcı görüşlerinden, Nâzım'ı ideolojlsinden dolayı suçlamadan, bu üç dev şairimizi ulusal edebiyatımızm ve kültürümüzün görkemli tahtlarında saygıyla selamlamak gerekir. Bu şairlerin yürekleri, bizlm insammızın dertlerl ile attı; onlar bizim şairlerimizdir, onlar blzlm ulusal değerlerimlzdir. ulusal kültürümüzü, yasaklarla çoraklaştırmak yerine, çeşlt çeşit ve boy boy açan çtçeklerle renklendlrelim. ^ÎA ulustararaşı sanât <iV gösterilertas. KONSER DİZİSİ1 SELEA M KASIM l i KA.SIM c TFSI SAAT Pazaroyun ' Okuroyun çözümleri 8 15 35 42 28 • VATANDAŞ TÜRKÇE KONUŞ: 1. TATÎL Arapça MÜHTEŞEM Arapça OTEL Pransızca ZtYAFET Arapça DANS Fransızca 2. TAHMİN Arapça HAVA Arapça HAFTA Parsça ŞEKİL Arapça DEVAM Arapça ( KAZA Arapça BERBER İtalyanca GAZETE îtalyanca VAPÜR Pransızca İSKEUE îtalyanca KAPTAN îtalyanca MANEVRA Fransızca HERKES Parsça iim BGIN MODERN FOK ÛQÜJSÜ ıs HASIM e rts) «AAT ?ı no 34 37 16 27 48 47 4Ö 18 31 26 10 3 49 41 33 25 (7 9 1 |45 38 24 19 32 12 5 6 .33 30 20 39 44 22 14 2İ 7 29 36 46 Z 1 1 Z 17 6 60 48 63 8 9 10 ^7 53 52 18 15 56 % 62 29 44 45 25 3 1 1 40 3> 302 829 27 34 33 32 31 38 36 37 35 26 25 51 59 43 20 21 46 6 14 50 421 3 1223 55 49 & 7 24 î » 4 41 56 64 n san tiyatıosunda 406792 Not Oğrenciere toptu (•ezervasyon yapıdr S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog