Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 7 KASIM 1982 Milletin parasma yazık değil mi? Milyonluk tekneler çürümeye terkedildi • Gençlik ve Spor Bakanlığının «öncelikli Spoı Dallan Yönetmeliği» yürürlüğe girince faaliyette olan Yelken ve TaekwonDo sporlan iptal edildi ve malzemeleri depoya kaldınldı. Peyami TEK GtRESUN Gençük ve Spor Bakanlığı'nın yerü uygulaması r.odcniyle mı'jonlarca lintlık spor malzemeleri depolara kaldınldı. Bakanlığın geçtiğimiz ağustos ayında uygulamaya koyduğu ve tüm illen kapsayan «Öncelikli Spor Dallan Yönetmeliği», Giresun Bölgesi'nde faal olarak yapılan Yelken ve Taek VVondo sporunu geçersiz kıldı. Giresun Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü'ne ait 19 Eylül Spor Salonu'nun giriş katında bulunan ve depo biçimlne dönüştürülen odalara konulan 7 adet Optimist smıfındaki yelkenler, uzun bir süredır rutubetli odalarda kaderlerini bek llyorlar. Depolara kaldınlan yelkenliler 1973 yılmda Giresun Bölgesine getirildi. Her yıl Yelken Ajanlığı II içi yanşmalar yaptı ve Türkiye genelinde yapılan yarışmalara ka tıldı. Ancak Bakanlık Yelken dalım Giresun Bolgesi'nden çıkartarak öncelikli spor dallan nın dışında bıraktı Giresun spor çevrelerince, bu yeni uy«ulama sonucu yelken dalmuı onaylanmaması ve «Öncelikli» olamaması hayretle karşılandı. Yem yönetmelik, «îllerln spor ortamı unsurlan itibariyle, olan3klarını (tesis, öğretici, rnalzeme), coğrafi ve ıklim özeliıklerinın spor dalı öncellğındeki ysri ve etkinlıjftni, bölgenin ya da yöranın peleneksel olarak sürdiirdüğü spor dallan arasın da olup olmadığının içeriyor. Girssun Bttlgesi'nde Yelken gibi faal bir spor dalı olan TaekWondo da veni yönetmeliğin kapsamı dışmda kalırken, TaekWondo'cular. öncelik'i Spor Dalı olirak onaylanan Karatenir. ipfalinl dört gözle bekliyorlar. Rüzgarın kol gezdiği salonda Voleybol! Serdar OLCA İstanbul bayanlar Ugine da hil maçlar oynanırken manzara tam anlamı ile bir facia idl. Salonda rüzgar kol gezıyordu. Bayan sporcular yapıldığından beri hiç bir maç oynanmadığı halds dört kez değiştirilmış par keler üzennde paltolarla ısınmaya çalışıyorlarctı. Camlar kırıktı, kaloriferler yanmıyordu ve duşlar akmıyordu. Futbol sahalarımn geleneksel meyvesı olan ayvadan başka bir şeyın satılmadığı Eyüpspor salonun da yandaki çamurlu zemine ta kımlarının çıkmasmı beklerken soğuktan Korunmak amacı ile futbol seyircisi de dolmuştu. Salon diyemıyeceğimiz bu yer de mücadele veren takımların antrenör ve oyuncuların, tümü bır kenara atılmışhğın ızdırabı nı anlatıyordu GALATASARAY . 3 IÜSBK : 0 HAKEMLER: Tuhan Tokkaç (6), Varujan Gemrekoğlu (6) G. SARAY: Ferda (6), Canan W), Selmin (6) Ümit (7), Renan (7), Fergün (5), Meltem (6) IÜSBK: Banu (5) Ayşegül (6), Yeşim (6), tnci (6), Gülnur (7), Nilgün (5), Bingül (5), Hale (5), Şengül (5) SETLER: 15/4, 15/4, 15/10 ECZACIBAŞ1 3 : BAGLARRAŞI : 0 HAKEMLER: Cahit Yüseland (7), Nihat Görmen (6) ECZACIB4ŞI: Selcan (7), Sıbel (6), B. Sibel (6), Meral (7), Arzu (7), Sinem (7), îpek (6), Nalan (6) BAĞLARBAŞI: Fatoş (5), Yüksel (4), Nur (7), GUlnur (5), Hatice (5), Fügen (5) SETLER: 15/3, 15/2, 15/1 îstanbul bü/iik bayanlar ligı ne dün yanıian maçlarla devam edildi. Gu.ıün diğer sonuç'ıan şoyl?: ProfUo 3 Şehremmi 0 Altmyurt 3 Şişü 0 Yıldıs bayanlar: Fenerbahçe: 3 Ferikoy: 0 Takımlar D G MA Y P Eczaeıbaşı 10 10 30 1 20 Arçelik 9 8 1 25 4 17 Ank. Pazarlan 9 8 1 24 6 17 Galatasaray 10 7 3 24 9 17 Profflo 10 6 4 18 12 16 IÜSBK 10 5 5 15 18 15 Altmyurt 10 4 6 14 22 14 Baglarbaşı 10 3 7 11 24 13 THY 10 2 8 11 24 12 Şişli 10 1 9 4 28 11 Şehremini 1010 l 30 10 ABD'li basketbolcu Calvin, F.Bahçe'nın Teknik Direktörü Onde r Seden. servisimizde Abdülkadir Yücelman ve Hilmi Iurkay ile birlikte... (Fotoğrafı Ali ALAKUŞI Fenerbahce'nin ABD'li baskstbolcusu Calvin Roberts ile söylesi: FKÖ'lü atletler, Dünya Sampiyonasında yarsacaklar HKIStNKI (rHA) AğUS tos'ta Ftnlandiya'da ilk kez ya pılacak dünya atletızm şampi yonasına Fılistin Kurtuluş ö r gl'tü atletlerının de katılacağt rçıklandı Fılı^nn Amatör Atle Hzm Federasyonu Başkanımn Helsmkı'de yaptıfjı açıklamada, şamprçonaya (ki Filıstmll atletin de katılacağı belırtildi. Filıstınli atletlenn şampiyonada yer almaiarımn Fınlandiy ' d a yoğun siyasi tartışmalara neden olduğu Fılistin Kurtuluş Örgütünün rolü ve konumu hakkında siyasi çevrelerce halen anlaşmaya vanlamadıği bıldirildi. Flnlandiya, Fllıstin Kurtuluş ÖrgütünU resmen tanımadığından, Arafat'ın uzun sürediT yapmayı istedığt Fmlandiya zıyaretinm de sürekli etelendiğı ileri sürüldü "Idmanlar cok hafif ama oyuncularınız sikâyetciler,, Hilmi TÜRKAY asketbolda ilk yarının en başanlı oyuncusu olarak seçilen Fenerbahçe'nin ABD'li ovuncusu Calvin Roberts ile söyleştik Yirmialtı yaşında 2m 02 cm boyunda ve de evli olaı Roberts Fenprbahçe ve ülkemizi cok sevmiş Hatta ftnumfl^ripkı yıl da ülkpsine dönmpkten va7grpcip bir vıl rlahR San • Lacivprtlı formavı arıvmpk i^tiyor Raskpthola l<ac vılında nprcde ba«ilf»rtınız ve de kaç yıldır oynnmaktasınız? Ba<?kptbo) oynnmaya spki7 yaşmda başladım 18 vıldır oynuvorum ilk yıllarımı okul takımında ve mahallede oynavarak epçirdim Daha sonra İse çeşitli tflVımların fonnqlannı giydim Basket dışında u&raş verdiğiniz bir şey var mı? Tüm uftrasım basketbni ama bog yaman'arımda bir sflcer markptin matbaasında, da&ıtım islerini vapıvorum ABD'deki çalı«mRİarınız nasıldı? ABD'nin ba«îketbnldaki veH dünyaca bilinmekte Tdmanlar cok ağır geCiyordu Hatta ba7ilan calısmalann ağırhğına dayanamayarak antrenmanlan terketmek zorunda kahyordu Çalıstın j cıların hemen hepsi her Rfln Iki antrenrnan yaptınyorlardı takımlarma. Oyun1 culann yaşantılan bilindi&indpn ücuncü bir calışmaya pprek görmüvorlardı. Bizdeki çalışmalan nası! buldun? ABD'de yapmış oldu&um calışmalar yanında buradaklier çok hafif kalı B yor ama yine de oyunrularınmn hepsi idmanlarınızın ağır oluşundan şikâyetçiler Bir de gldıp görsünler bakalım dış ülkelerde anlrenman nasıl yapılıyor? En iyi oyuncunuz bıle 30 dakikadan fazla olan çalışmavt çıkartamaz Bask«tbolumu7 içln ne söyleyeceksin? Ulkenizde futbol ön planda Bu nedenle basketbol cporu eeri kalrrnş Çalışma şekillerındeki dafeışiklıklerip hasketbolunu/un iler|pmprnp<;ıne ve de Avrupa'da soz sahıbi olmamanı?a hiç bir neden ynk TOrkİye'ye vaşam olarak uyum sa|layabildiniz mi? Bana Turkive'yi çok kfttö bir yer olarak söylediler Her Rön adam öldöruyorlar diyerekten Kitmemi sakınoalı buidular. Şu andakl çalıştınrım Önder Seden'i tanımasaydım yine de cesaret edip geleme7dim Geldi&imde ölkenİ7in çok iyi oldu&unu gftrdüm Hatta aynlmak dahi istemivorıım şu anda Nelerden hoşlanıyorsunuz? Eğlencenin spor türunft çok sevlyorum Sakin yasamayı terdh edivor ve sessizlikten hoşlanıyorum. Basketbol dışında futbol oynamayı ve yuzmeyi seviyorum. Fenerbahçe ligde nasıl bir sonnç alabilir? Bu sorunuza yanrt vermek 5u »nda çok erken iyi bir ilkyan geçirdik. Efe'nin gelmest İle birlikte ikfnri yanda daha crflçlü olarağız Final grubuna yükseldikten sonra bu sorunuza yanıt vermekto yara r var sanırım. Her biri 1.5 milyonu bulan optimist tekneler fotoğrafta görüldöğü gibl depolarda çürümeye terkedildi. Eskrim takımı flörede de Balkan 3. oldu ANKARA, (THA) Balkan Eskrim Şampîyonasının bu akşam flore dalında yapılan takım finallerinde TUrk takımı Balkan UçüncUsU oldu. Atatürk Spor Salonu'nda flore dalında yapılan final müsabakalannda Romanya birincı, Bulgaristan ikinci, Türkiye ücjüncü, Yugoslav takımı dördüncil ve Yunanistan beşinci oldu. Prof. Dr. Baycın, Cumhurİyet'in sorularmı yanıtladı 6 macta' yalnız Jamaika ile Arap Emirligi'ni yendik Nevrat SÜER Ceza gören futholcu ruhsal bakımdan normal olmayahilir ORDU, (Centü ÇİĞERfM bildiriyor) Futbolculara verilen cezalann faydaları ve zararlan konusunda CUMHURIYET'ın sorulanm yanıtlayan Prof. Dr. Tokay Baygın «Cezalandınlan futbolcu ruhsal bakımdan normal olmayabiür» dedı. Prof. Dr. Tokay Bayçın, CUMHURIYET'in sorularma şu yanıUan verdi: SORU: Futbnlcnyn kimun kart ile cezalantiırmak faydalımıdır, zararlı mıdır? YANIT: Maçı yöneten hakenı, futbolcuyu yaptığı hareketinden dolayı kırmızı kart Ue cezalandırırken, futbolcunun ruhsal ve fizıkı durumunu dıkkate aıması gerekır ÇünkU ceza goren futbolcu ru.^sal bakımdan normal olmayabılır. Bu nedenle hakemlerın futbolcuların ruhsal durumları hakkında da fıkir ve bılgı sahıbi olmaları gerekir. Haxem kırmızı karıını cebmden çiKarmadan bütürı bu hususları dikkate almalıdır. SURU: Ruhsal durumu lyi IncelenmeüVn ceza verilen futbolcunun kendine ve takımuu zaran dokunur tnu? YANIT. Bınlerce seyirci önütı de sahaya çıkan futbolcuda bazen ruhsal dengesızlık lçıne gırebılır. Bu ruhsal dengesızlıkte onun gayrı tabı hareketlerıne yol açabılır. Bu gıbı hareketler nedenıyle bakem taraiınUan ağır cezdiara uğratılnıası ve takımı ıçın zararlı olmusı ıyı ol maz. Bınlerce seyırcı öntlndekı bir futbülcunun tızık yapıs) yanında ruhsal yapısının da tam otması gerekir. Aksı durumda fızık yapıını tam olsa bile ruhsal durumu bozuk ise hıç bir şey yapamaz. Bunu sun Ispanya'da yapılan Dünya Futbol şamplyonasmda görduk. Fevkalade fizik yapısı ve kondısyonu yerinde olan Maradona Ispanya sahalannda yere yıkıl dı ve söhretıni zedeledi. Bu da göstsrıyor ki fizik yapuru yanında ruhsal yapı da çok önem Udir. SORU: Futbolcunun Kulfip yönctıclleri veya calıstıncıları tararından kadro dışı bırakılması sakınualı mıdır? YANIT: Putbolcuyu hakem ta rafından kırmızı kart göstererek sana dışma ıtmek kadar, yöneticl veya çalıştıncılar tarafından da bir hareketinden dolayı kadro dışı bırakmaktan sakıncalıdır. Ceza veya kadro dışı futbolcu içın bir yıkım olur ve futbolcunun moralı üzerlnde hem ruhsal hem de fiziksel bakımdan olumsuz etki yaratır. SURU: Yönetim veya çalıştıncı tarafından kadro dışı gih> ceza yerine daha çok çalışmasım sağlamak faydalı olur mu? YANIT Bana göre bir futbolcuyu sahadan uzaklaştırmaktansa kazanmanın yolları aran fnalıdır. Putbolcunun ruhsal dururr.unda bozukluk mevcu f ise bunun tedavısi sağlanmalıdır. Böylelikle futbolcuyu daha çok kazanmış oluruz. Voleybolda EczacıbasıCspel ile öynuyor Spor Servisi Eczaeıbaşı erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasmda ilk tur birınci maçım bugun Macaristan Şampiyonu Cepel ile oynuyot. Cepel' spor salonunda bugün saat 16.00'da başlayacak olan karsılaşmayı Yugoslav ve îtalyan hakemler yönetecek. H grubunda Kücükköy lider Spor Servisi Istanbul 1. Amatör Futbol lıgine E, F, G, H grubu maçlarıyla devam edildi. Günün onemli maçlarm da Maltepegenç Kücükköy 00 berabere kalırlarken DSI, T. Tayfun'u 10 yendı. Demırspor ise Sefakoy'u 10 yenip gu nün sürprizinl yapdı. E grubun da Okmeydanı F grubunda Bay rampaşa H grubunda ÎETT 1:derliklerinı sürdürürken Sefaköy Demirspora yenilınce Maltepegençle berabere kalan Kücükköy lıderUğe yükseldı. Demirspor. 1 Serakoy: 0 Demirspor: Oral (7), Behçct Demirspor : 1 Samsunspor: 0 Demirspor: Mustata (7) Mehmet (7), K.Orhan (7), Erol (6), Necmettm (7) Eren (b), B.Orhan (6), Gurcan (6), Adnan (7) Mujdat (7>, Rasın (6) Samsunspon Adnan (7) Hamdi (7), Eyüp (7). Metin (7), Ümit (6) Hasan (6), Taniu (7), Kemal <6> Cazip (6), Hayri (6), Naım (7) Gol: Dk. 53 Mujdat G. Birligi : 3 Galatasaray : 2 Gençlerbiriiği: Okan (6), Er doğan (6), Ceroaiettın (6), Bilal (6), Zafer (6), Metin (6), Nevzat (6), Beşıt (6), Vehbı (6), K. Mehmet (6), B. Mehmet (6) Galatasaray: Haydar (6) Adnan (7), lbrahim (6), Fettah (6), Mustafa (6), Seydiç (6), Birol (S), öner (6), Hosıç (6), Sinan (6). Goller: dk. 15 sinan, dk. 13 Hosıç, dk 34 ve 54 Eeşit, dk. 72 Vehbi F. Bahce Sakarya macı ertelendi Spor Servlsi Fenerbahçe Stadında Önder için yapılması gereken Fenerbahçe • Sakaryaspor maçı seyirci azlığındaıı ileri bir tarihe ertelendi. Bir traftk kazası sonucu haya tını kaybeden Onder içın ailesı ne geiir sağlamak amacıyla ya pılması dUşünUlen maçın başla ma saatınde ancak 1000 dola ymda seyircı olması yüzünder yapılan bir anonsla karşılaşma ilerı bir tar'he ertelendi Stadi' glren fııtbolseverle, ellerinde fci biletlerle daha sonra yapua cak olan maça girebilecekler. Turgal, bir yarışı Uazandıktan sonra seyirciler önünde yerlere yuvarlanıp göbteri yapıyor lurgal yarısı kazanınca sov yapıyor kaybedince de yüzünu saklıyor Vural AHI Bir sporcunun başansımıı karşılığı ne olabılır? Para mı, iiupa mı, san ve şöhret mi? ECimi sporcu ıçın para 6n plan dadır, kimi ıçin manevı değeıi olan kupadadır gftaü Bir dı ğer sporcu içın de, bunlann tümüdür Üstün gplmek ve alkışlanmak duygusu ise, bm JAİda yarışan kışıntn düşlerin de yatan sonsuz bir ıstek ve derinlıklerlnde glz lenen bir vUcelim mekanizmasıdır. tnsanlarda hep böyle Ya hayvanlarda dersenız? Bu 1un yanıtını Veliefendl Hipoo ••omunda Turgal sdü bir yarıt ıtı veriyor Turgal alımlı mı alımlı, bız U mı hızlı. onurlu mu onurln oir at... Evet, son sözctik kim seyı şaşırtmasuı. Hayvanlard. da onur olur mu dtye? Nedeı nlmasın Turgal da bir at de *il mi? Turgal her kazandığı yanştan sonra alkışlanmak ye re yatarak utkusunun «teyfine varmafc ve alkışlara selamıyla karşıltk verm3k yetısme sahıp. Yanşı yıtırdığınde, dığer rakip leriyle padokta dolaşimlmak üzere çıkarılıp halkın ve komıserler heyetinln önünden geçerken yüzünü saklayacak yer anyor. Kazandığında İse, padoğu çeviren yüzlerce yarış meraklı ların «Yat! . Yat!. yat!.» isteklerini yere yatarak yenne getı riyor. kazanmanın keyfini bır süre yerde yuvarlanarak çıkard'ktan sonra alkışlara başıyla selam veriyor... Ad.D.Spor Samsun 1 (10) Eyüp • Davutpaşa 1 (21) Beykoz . Karagümrük 2 (2 3) S.Sirkecl • Lülebureaz 0 (00) tst.Spor . Alibeyköv 2 (01) Vefa Simtel Feriköy 1 (4*) Yedikule Anadolu 2 (02) Rdirne • Galata 0 (11) Tekirdag B Beyi 0(11) Kasımpasa Taksim 0 (00) fzmir D.Spor ödemiş 0 (04)) fîırklareli Olktispor 1 <l0) Okmnvdarn Geriıknasa 0 (0O L. Kınlay • tdmanyurdu 1 (63) I/>ZAN Satranç Olimpiyadında son olimpıyat şampiyonu Macaristana karşı ilk ma çını yapan ülusal satranç taki munız müsabakayı 40 kaybet U. 1980 yüında Malta'da yapılan (7), Çetin (7), Bülent (5), AhCemal (7), Güngör (5), Halit son olimpiyatta 84 ülke aramet .7), Ercüment (7), Meh Vh, AbdUlazız (6), Sami (6), sında şampiyon olan Macarismet 1 (7), Mehmet II (5j, Bi Ahmet (6). tana karşı aldığımıa bu yenilgi rol (7i. Necmi (5), KamU (7>. Goller. Cemal (dk. 17), Hakan den sonra ikinci turda JamaiSefaköy: Mustaia (5), Sela(dk. 27). Halıt (dk. 32), Hık ka ile karşılaşan takımımız mü hattın (5), Ekrem (5), Zekaı met «dk. 44). sabakayı 31. Üçüncti turda (7), Cemal (5), Hasan I (5), Ha DSİ: 1 Birteşik Arap EmirUklerini san II (5), Mehmet (5), îsken T. TAÎFUN: 0 40 yendi der (3), Mustafa (S). Sadık (3) HUseyin £u (6), Ahmet ÇaDördüncU turda Ispanyaya Gol: Mehmet I (dk. 17). karş« 2 5 1 5 kavbPden ulusal lîar (6). Arif Pamuk (6), VARUL ÇİLEU satranç tsJctmımiz 5'tnci turda DSI: Rahmi (6) Erdogan (5), YALOVA: 2 dr Yunanistana aynı sonuçla Özkan (6), Fatih (5), Fuaı (5), GtKMIER: 0 yenildi 2.515. Servet (6), Mustafa (5), C * Yalova: Müflt (8), Nusret nan (6), Mehmet (7), Levent Son turda Venezuellaya 31 (0), Erdogan (8), Ali (7), Bü (4), Necati (5). yenilen takımımız tsviçre usu lent (5), Adu (6), Fuat (7), N u İU yapılan bu olimpiratta 13 T. Tayftın: Kenan (4), Kadir rettın (6), Alaaddin (8), Selrttrda mHsabaka yaparak. (Arkası 11. Sayfada) çuk (5), B. Bülent (6). GürzAfur Şevkı (5), îhsan (4ı, Hamdı (5), Hüseyin ( 5 ' , Kenan (6), Aytekın (5), Şükru (î), Asını v7), Sadullah (6), Yılmaz (6), ts.a <6). Goller: Aîaattm (dak. 3551). ERTAN 1!?1K MALTEl'KGENÇ: 0 KUÇLKKÖY: ü Maltetıegenç: Ünal (5), Yalçın ib), jzgur (ö), Nıyazı (D>, Ersın < > Ergun (7), Şenul 7 (t>), Tahır (6), Dursun (6), Haı zcm >6), Aydemır (6). Küçükkkoj: Omer (5), Abdül (fi), Kemal (6), Mecit (6), t rol (6), Yılmaz (7), Seçkın (7), Ergun vö), H'lmı (6), Adnan d), HaM (6). TAN İ.ARK1N HAL1Ç. 2 \ üCbsl'DR: 0 Uaüç: bemıh (7), Tamer (7), Haynü.ah (6), Ahmet 16», Yakup <6), Gürol (5), Ata (7ı, fcerdar (6), Ali <7), Ömer (3), Derya (6), (Bırol 6). Yucespor: Yurrjaz (4), Gü ven (5), Eıol (5), Salih (4), Cengiz (6), Fahrı (5), ( ^ u s (5), Tavfık (b), AU (4), Ercan (5), Ismaıl (6). 6000 METKK BÜYÜK1.KR Sakarya Kır Koşusu bııçün tstin Goller: AU (dk 50), Blrol (dk. 76) ENVKR ERCAN ye parkurunda yapıldı. Fotnğraftati(MM)metre hüyüb erkrkler MAJL'lEPESPOR: 3 yanşından bir an göriilOyor. (Foto: THA: Bilal WE!?Ey ' S. SIRKECI: 1 Maltepespor Sedat (5), Gündüz (G), cıhan (6). Ali (7), Bah ri (6), Metin I (6), Erdogan (6), AtL'la (6), Rasim (7), Bey tSTANBUL (THA) 25'i kız toplam 80 atletin katıldıgı Sa tullah (7), Metin II (7). S. SİRKECİ: Adıl (4), Meh karya Kır Kuşusu dün tstinye parkurunda yapıldı. Takım halinde erkeklerde KaragUcU kızlard? tse TSYD'nln T,et (5), Nedım (5), Birol (4), birinci olduğu yarışlarda alınan sonuçlaı şöyle: Ömeralı (4). Metin (4), Kemai KIZ1.AP O000 MKTRK): 1 Meltem Pertev (Ferdi) 4.55 3 (5), llhn (5), Erol (4). Bahat tlknur Öngt en (BJK) 5.04, 3 Naşıde Durukan (TSYD) 530 tm (5), Garbis (5). Takım Tasnlfi: 1 rSYD 12 puan, 2 BJK 20 puan. 3 Goller: Atılla (dk 15), Metlt. Esenler 27 puan. (dk 4U 42), Birol (dk. 48) GENÇLER (4000 METKE): 1 Hüseyin Koncebay (ÎTÜ) KUÇÜKPAZAR: 2 14.49, 2 Mustafa İnrnıldum (Yeşildirek) 14.58, 3 Bahrt BilKAKTAL: 2 ?iç (Yeşildirek) 15.03 K. Paıar: Derya (4), MuharTakım Tasnifi: 1 Yeşildirek 12 puan. 2 Karagücü 19 rem (6), Aşıret (5), Mehmet (5), Erol (5), Hikmet (6), 1lı puan, 3 Yeni Levent 58 puan. san (5), Oktay (6), Hürriypt BÜYÜKI.EK: (6000 MKTRE)? l Atilla GUndoMu .( TaraRİİ (6), OsTvan (7) Hakan (5). cü) 21.32, 2 Ahmet GUnd Jaı) (BJK) 22/2, 3 tbrahim Çetir (KaragOcu) 23 09 Kartal: îrcan (4), tsmet (6), Atıf (6), Metin (7), Harun (6), Takım Tasnifi: 1 Ksrae*' tt 10 puan Sakarya Koşusu yapıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog