Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI Geçmisin Kusları OKTAY AKBAL EDERt: 150 TL tsteme Adrest: Türkocağı Cad 39/41 CACALOGLU İSTANBUL Cumhuriy 59. YıI;Sayı:20926 Kurucusa: Yunus NADİ 30 TL. 7 Kasım 1982 Pazar sandık kurulunca tanınan iki kişinin tanıkiığı lle oy kullanabilecekler Bu sabah 8.00'de başlayacak olan oylama, saat 19 00a kadar sürecek. Ancak saat 19 00'da oy kulhnmak için kuyrukta bekleyenler olursa. bu kişilerin oy kullanabılmeleri amacıyla o sandık oylama bitene kadar açık tutulacak. Bugün oy kullanacak olan yurttaşlar. önce listesinde yazılı olduğu sandık kuruluna başvurarak kimliğini gösterecek. Sandık kurulu başkanı. üzerinde Seçim Kurulu'nun mühürö bulunan zarfı kendisi de mühürledikten sonra çift mühürlü olarak yurttaşa verecek. Kapalı ov verme yerine geçecek olan yurttaş, burada üzerinde «Kabul» yazan beyaz, ya da «Red» yazan mavi oy pusulalarından birisıni zarfın içine koyup ağzım kapadıktan sonra sandığa atacak. Kapalı oy verme yerinde bir yurttaş varken içerive hiç kimse giremeyecek. Ancak körler, felçliler gibi bedeni rahatsızlıklan açıkça belli olanlar bir akrabası ya da oy kullanma hakkma sahip bir kişinin yardımı ile oylannı kullanabilecekler. Oyunu kullanan kişi daha sonra listede adının karşısına imzasını atıp, kimliğini geri alacak. Imza atamayanlar ise sol elinin başparmağı ile parmak basacak, Yüksek Secim Kurulu'nca bastırılmtş çift mühürlü zarf ile yıne çift mühürlü mavi veya beyaz kağıtlardan başka bir kağıda yazılmış oy pusulalan ile bir zarfa konulmuş, hem <Red» hem de «Kabul» oyu bulunan oy pusulalan geçerslz olacak. Matbu olarak bastınlan oy pusulalanndan ayrıca aynı renkten birden fazla oy pusulası çıkacak olursa, bu tek oy sayılacak. geçersiz olmayacak. Aynca yalnızca bu oylama için. üzerinde işaret, resim. çizgi veya isim bulunan oy pusulalan da geçerli kabul edilecek. Sandık listesinde yazılı olduğu halde herhangl bir nedenle kendisine oy kullandınlmayan bir kimse, sözlü veya yazılı olarak Hçe Seçım Kurulu'na şikâyette bulunabilecek. Oyiann sayım ve dökumü ile sandık tutanaklanna karşı o sandıkta. oy kullanmış olanlardan en az 5 kişi. ortak olarak sozlü veya yazılı Ilçe Seçim Kurulu Başkanhğı'na itiraz ve şikâyette bulunabilecek. Oy kullanma hakkına sahip olmadığını bildiği halde oy vermeye teşebbüs eden veya oy veren bir kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin liradan 5 bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandınlacaklan. aynca başka(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Use Sonlar j 1327 Kasım Bektemeliler; 822 Kasım CAĞA LOĞ LU tSTANBU L 22 24 60 Demokrasi icin Haber Merkezi Yazımı yapılan 20 milyon 722 bin 602 seçmen yurttaş bugün tüm il, Üçe, köy ve bucaklarda yer alan 82 bin 913 sandıkta, sabah saat 8.00 ile akşam saat 19.00 arasmda yeni Anayasa için oylarını kullanacak. Bundan 21 yıl 3 ay 22 gün önce 1961 Anayasa'sı için sandık başma giden Türk halkı bugünkü oylama nedeniyle ikinci kez Anayasa referandumu için oy verecek. Anayasa kabul edildiçi takdirde Devlet Başkani Orgeneral Kenan Evren Türkiye Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı olacak. Yurttaşlar, 414 bin 565 kişinin görev yapacağı sandıklarda oylannı kullanabılmek ıçın vanlannda mutlaka nüfus kağıdı. evienme cuzdam, askerlik terhis belgesî glbi kimlığini tereddutsüz ortaya koyabilen kimlik belgelerlni göstererek oy kullanabilerekler Ancak nüfusu 2 bini geçmeyen yerlerde açıklanan nitelikli kimlik belgesi gösteremeyen kimseler, sandık listesınde adı yazılı bulunan ve Anayasa ve Cumhurbaşkanı için sandık başma gidiyoruz iİİil§^^ 0 Türkİş'in saptaması: Asgari ücret net 19.500 lira olmalı ANKAR4 (Cutnhııriyet Btirosu) Çaüşma Bakanlığı'nın çağrısı lizenne 17 kasımda top lanacak olan asşarı ücret tespif komısyonuna sunmak üzere bir rapor hazırlayan Türk • İş'in saptamalarına göre, asga ri Ucretin net 19 bin 500 lira ol ması gerekiyor. Türk tş tarafından bu konuda yapılan çalışmada, orta agırlıkta iş gören bir işçinin günümüz koşullarında günde 3 bin 500 kalorı alması ve besin dışı gereksinimlerini karşılaması için ayda net 19 bin 500 lira asgari ücrpt alması gerek (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Maliye Bakanı Kafaoğîu: Memur maaslarında fazla artış olmayacak BB^HİflİiHIB Memur maaslarında net yüzde 22,5'luk bir artış olacağını söyleyen Bakan, «Bu artış, örneğin müteahhitlere yapılacak ödemelerde aksamalara yol açabilir» dedi. ANKARA, (ANKA) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğîu, memur maaş katsayısuıın 35'e yükseltilmesiyle ilgill olarak bir açıklama yaptı ve «Bu artıştan en çok hakimler yararlanacak, memurlann maaşIarında ise fazla bir artış ol mayacak» dedi. Kafaoğîu, yeni vergi indirimleriyle bir likte memur maaşlannda yeni bütçe döneminde yuzde 22,5 oranında net bir artış sağlanmış olacağını kay dettı, Adnan Başer Kafaoğîu, katsayınm yükseltilmesinin kamu yatınmlannı azaltmayacağını belirterek, «Ama örneğin tnüteahhitle re yapılacak ödemelerde ak samalara yol açabilir» şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğîu. Danışma Mec lisi Bütçe Plan Karma Komisyonu'npa benimsenen 35 katsayı ile ilgili olarak şun lan söyledi: «Karar. tüm üyelerin katılmasıyla alınmışür. Bu du rumda bizim diyeceğimiz bir şey yok. Katsayınm 30'dan 35'e yükseltilmesi en çok hakimlerin maaşlannda bir artış yaratacaktır. Yaptağımız hesaplamalara göre, bu durumda hakimlerin maaslarında yüzde 27 oranında net bir artış meydana gelecektir. Üniversite öğretlm üyelerinin maaşlarında meydana gelecek artış da öteki artışlarla birlik te yüzde 2Tye ulaşabllecek«r. Katsayınm Komisyonda 35'e yükseltilmesi, memur maaşlannda önemli sayılabilecek yeni bir artış yarat mayacaktır. Bütçe tasarısında, katsayıyı 34'e yükseltmiş, vergilerde de belirli oranlarda indirim yapmıştık. Bu durumda devlet memurlarının maaşlannda net yüz de 20 oranında bir artış sağ lanmış oluyor. Katsayı 35'e yükseltildî. Memur maaşlannda bu durumda meydana gelecek artış da yüzde 22,3 olur. Yani, katsayınm 35'e yükseltilmesi, memur maaşlannda önemli sayılabilecek yeni bir artış meydana getirmez.» Maliye Bakanı Kafaoğîu, bir soru uzerine, «Katsayıdaki artış yatınmlan azaltmaz. ancak kamunun yapacağı ödemelerde bazı gecikmelere yol açabilir» dedi Ka faoğlu şöyle konuştu: «Net yatınmlar önceden belirlenmiş bir miktardır ve kaynsklar da bellirt'r. Bu (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Listede yazılı olduğunuz sandık kuruluna başvurarak kimliğinizi göstereceksiniz. $• Sandık kurulu başkanmdan üzerinde çift mühür bulunan zarfı alacaksımz. ^ Kapalı oy verme yerine geçeceksiniz. £ Üzerinde «kabul» yazan beyaz, ya da «red» yazan mavi oy pusulalarından birini zarfa koyup dışarıdaki sandığa atacaksınız. Q. Kullandığuuz oy pusulasınm renginin görülmesinden endişe duyuyorsanız zarfı ikiye katlayarak sandığa atabilirsiniz. % Oyunuzu kullandıktan sonra listeye imza atıp kimliğinizi geri alacaksımz. ! 0 0 Q 0 # 34 VE 35 KATSAYIYA GÖRE MEMUR MAASLARI DERECE KADEME GÖSTERGE 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/1 1/4 2/1 2/6 3/1 3/8 4/1 4/9 5/1 5/9 6/1 6/9 7/1 7/9 8/1 8/9 9/1 9/9 10/1 10/9 11/1 11/9 12/1 12/9 13/1 13/9 14/1 14/9 15/1 15/9 100 1500 500 1900 900 2300 1220 1400 1055 1340 30 KATSAYI Î L E BRÜT NET 45000 57000 69000 36600 42000 31650 40200 27600 38400 24450 34950 21750 30300 19500 26550 17700 23550 16350 21000 15000 18900 14100 17250 13200 15900 12750 14700 12300 13800 11850 13050 11400* 12600 26052 32376 38700 21625 24471 19016 23522 16882 22574 15222 ' 20758 13800 18306 12614 16329 11664 14748 10954 13404 10242 12297 9768 11418 9293 10716 9056 10083 8820 9610 8583 9214 8345 8977 BRÜT 51000 64600 78200 41480 47600 35870 45560 31280 43520 27710 39610 24650 34340 22100 30090 20060 26690 18530 23800 17000 21420 15980 19550 14960 18020 14450 16660 13940 15640 13430 14790 " 12920 14280 34 KATSAYIYA GÖRE NET N E T ARTIŞ 31224 39004 46782 25779 29278 22570 28113 19944 26945 17902 24710 16151 21695 14694 19264 13526 17319 12651 15666 11776 14304 11192 13235 10609 12360 10317 11581 10026 10997 9734 10512 9442 10220 5172 6628 8082 4154 4807 3554 4591 3062 4371 2680 3952 2351 3389 2080 2935 1862 2571 1697 2262 1534 2007 1424 1807 1316 1644 1261 1498 1206 1387 1151 1298 1097 1243 BRtT 52500 66500 80500 42700 49000 36925 46900 32200 44800 28525 40775 25375 35350 22750 30975 20650 27475 19075 24500 17500 22050 16450 20125 15400 18550 14875 17150 14350 16100 13825 15225 13300 14700 35 K A T S A Y I T A GÖRE NET ]VET A R T I Ş 32082 40090 48098 26476 30080 23173 28878 20470 27678 18369 25376 16566 22273 15065 19770 13863 17768 12964 16066 12062 14665 11461 13563 10860 12663 10560 11861 10261 11262 9961 10761 9660 10460 6030 7714 9398 4851 5609 4157 5356 3588 5104 3147 4618 2766 3967 2451 3441 2199 3020 2010 2662 1820 2368 1693 2135 1567 1947 1504 1778 1441 1652 1378 1547 1315 1483 Emniyet görevlileri dışında kimse ruhsatlı da olsa silah taşıyamayacak. Sandık başma üniformah ve silahlı olarak gidilemeyecek. Içki satılamayacak, içilemeyecek ve eğlence yerleri 19.00'a kadar kapah olacak. Saat 19.00'a kadar yayın organlan oylama sonuçlanyla ilgili yayın yapamayacak. r'^\. 19.0021.00 saatleri arasında ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun haber ve tebliğleri televizyon ve radyodan ya» yımlanabilecek. Rotterdam Konsolosumuza saldıran Ermeni terörist 6 yıla mahkum oldu ROTTERDAM <a.a.) Tür. kiye'nın Botterdam Başkonsolosu Kemal Demırer'e silahlı saldında bulunan Ermeni terönst Bünyamin Kvingüiü (24) dün 6 yıl hapse mahkum oldu. Evıngülü'yu yargılayan mahkemenin yargıcı, «Evingülü'nün eyleminin nedenlerini anlıyoruz, atna Hollanda topraklarında şlddet eylemlerine izin vereme yiz» dedı. Ermeni terörist Evingüîü ıse ifadesinds «Ermeni Kızılordu. su» örgütünün emri Uzerine ha reket ettiğmi ve saldırı sırasında «sadece fiteki üç silahlı kişiyi çatışmada korumak ama cıyla ateş actıŞını» söviedi. (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) New York Times'a göre: 920 1280 1165 1010 815 725 Türkiye ABD havaalanı anlaşmasmm yakında imzalanması bekleniyor ^ International Herald Tribune gazetesinin verdiği Marvine Howe imzalı habere göre ABD% nin Ankara Büyükelçisi anlaşmanm NATO çerçevesi içinde yer alacağını belirtti. 650 885 590 785 545 700 500 630 470 575 440 530 425 490 410 460 395 435 380 420 TürkMısır iliskilerinde yogun isbirligi dönemi baslıyor Sedat ERGÎN ANKARA Mısır Arap Cumhuriyeti Dışışleri Bakanı Kemal Hasan Ali'nin Ankara ziyareti Turk dış polıtıkasının Ortadoğu boyutu ve Turk Mısır ilişkıleri açısmdan bir dizi sonucu da beraberınde getirdi. Ankara Kahire yakınjaşması Or tadoğu dengelerine dönük et kilerinin ötesinde tarihsel bir perspektif içinde bakıldı ğında Türk Mısır iliskilerinde «yeni bir dönemi» açtı. Geriye doğru baktığımızda, Türk Mısır ilişkilerindeki iniş çıkışlann işaret et tiği belirleyici tonun «so(Arkası Sa. 9, Su. 7'de) Mahmut Dikerdem'e Salvador Allende Madalyası verildi LİZBON, (Cumhuriyet) Portekiz eski Cumhurbaşka nı Mareşal Kosta Gomez, Emekli Büyükelçi Mahmut Dikerdem'e «Salvador Allen de Madalyası» verdi Portekiz'in başkenti Lizbon'daki tören^e maHqivav Bans (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) NOT: Yan ödemeler, yakacak ve aile yardımları hariç olarak evli1 çocuklu memurun durumu esas> alınarakhesaplanmıştır. 11 DevSoVcu Köln cezaevinde almak suçundan yargılanacaklar. 11 eylemcinln 315 yıl arasında hapsl tsteneBONN Köln Türk Baş cek. Alman Savcı, terörlstkonsoloslugu'nu basarak tş lerin konuta saldırı. izlnsiz gal eden 11 DevSol'cu, Fe silah taşıma, silahlı eylem deral Alman Sorgu Yargı gibi suçları da lşledlklerint. cı'nca tutuklanarak Köln'ün bunların ayrıca inceleneceOssendorf Tutukevi'ne kon ğinl açıkladı. du. DevSolcu'lar, Federal Başkonsolosluktaki lşgal Alman Ceza Yasası'nın 239 eylemine son verme koşıımaddesi uyannca rehlne lu olarak eylemcllertn Fe Ulya ÜÇER deral Alman yetbtlilerlne ilettikleri tltlca dilekçeleh. sözkonusu yargılamadan ba ğımsız olarak lşlem görecek. 11 terörlstln siyasal sığınma istemini lnceleyen Nürnberg yakınlarındaki Zirndorf Federal îltica Dairesi, öncelikle bu kişilerin ülkelerinde siyasal kovuşturmaya uğrama durumunda olup olmadıklarım araş tıracak. Bu araştırma sonu cunda siyasal sığınma lsteğl reddedilirse, eylemctlerin îdarî Mahkemeye başvurarak ittraz etme hakkı var. Bu mahkemenin de lsteğl reddetmesl durumunda siyasal sığtnma imkânı kapa nacak ve eylemcller sınırdışı edilecek 11 DevSol'eıınun hapis (Arkası Sa. 9, Sü. 5'dcl Dış Haberler Serrisi «International Herald Tribnne» gas»tesınin New York Times'e dayanarak verdıği habere göre Ankara ile ABD arasında Türkıye'dekı bir dizi havaalanının, «bfiyük bir kriz ya da savaş sırasında» Amerıkan birlıkleri tarafından kullanılması amacıyla modernleştırilmesi ve geliştirilmesı konusunda anlaşmaya varıldı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Strausa Hupe, anlaşmanın tümüyle NATO çerçevesi içinde yer aldığuu soyledi. «International Herald Tribune» gazetesinin 5 kasun tarib h sayısında, Marvine Howe ımzası ile Ankara'dan gbnderilen haber şöyle: «Türkiye ile ABD, Türkiye'de sayılan açiKlanmayan bir dizi havaalanının geliştınlmesı ve modernleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardılar. Besmı Amenkan Kay nakları tarafından venlen habere göre, havaalanları «büyük bir kriz ya da savaş halinde» ABD birliklen tarafından kul* lamlacak. 18 ay süren görüşmelerden sonra ABD ve Turk askeri yet kilileri modernizasyon programına ilişkın mutabakat belgesi üzerinde anlaştılar. Yetkilileri bıldirdiğine göre bu anlaşma geçtiğimiz ay pa» (Arkası Sa. 11, Sü S'del Ortadogu'da yeni dengeler otusuyor Cengiz ÇANDAR Dikkatlerln bugün yapılacak Anayasa referandumuna dönük bulunduğu günlerde yapılan ve üstellk btr de Köln olayının gölgeslnde kalan, Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan AH'nin Türkiye ziyaretl aslında Ortadoğu' daki yeni denge oluşumları açısından çok önemli bir gelişmeyi ifade ediyordu. Kavalalı Mehmet All Pa şa'nm tstanbul karşısmda görece bir bagımsıziık (Arkası Sa. 9. Sü, 6'da) I Ispanyol Komunlst Partlsi Lideri Santiago CarUIo istlfa etti. 3. sayfada I Ekonomide diyalog'ta alaeddin Asna ile, Osman ülagcy'in söyleşisi ardmdaM obyların Sandık Basma GERÇEH Bugün Türkiye'de 20 milvon dolayında yurttaş yeni Anayasa'ya «Evet» yo da »Hayır» demek üzere san •iık başma gidecek: hem demokmtik görevini yerine getirecek. hem hakkım kul lanacahtır. Uluslann tarihinde Ana yasa referandumu sık sık yaşanan bir olay değildir belirli dönüm noktalanm vurgular Türkiye'de Cum huriyet D3vletinin kuruluşundan bu yana ikinci kez Anayasa oylamasına başvu rulmaktadır. Anayasa tasarısı üzerinde sürdürülen tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün oy hakkına sahip her yurttasın serinkanhlıkla sandik başma giderek demokratih görevini yerine getirmesi gerekiyor. Bu serinkanlılığm butün yurtta yalnız oylarını kuüananlar için değil, yöneticiler ve görevliler için de geçerli olmnsı, devlet ve ulus adına yararlıdır ••• (Arkası Sa. 11, Sü. e'dal 6. sayfada I Aç»k yüksek öğretün yönetmeliğl açıklandı 335 ve üzerinde pnaa alanlann kesin kayıtlan 2236 kasım tarihleri arasında yapılacafc. 11. sayfada I ÖŞretün nyeleri kurm bcklentisl içinde I Türk hamamında bir yabancı gibi Başvurvda bulunan bfl tun öğrenciler Ud ay içinde yurtlara alına •• M UĞUR MUMCU Fikret, Akif, Nazım... Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nâzım Hikmet, ulusal kültürün övünç kaynağı saydığımız Uç görkemli sayfasıdır. Üçünün de dUnya görüşleri ayn (Arkası Sa. 11, Sü. 'I'de) cak 12. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog