Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI SÖYLEV Cilt: 12 Onuneu ban ile altmısmcı bine ulatU. Türkçelestiren Ord. Prot. Dr. H.V. VELIDEDEOĞLU EDERl: 350 TL. Uttme Adresi. Türkocağı Cad 39/41 CAGALOGLU tSTANBUL Gad M. Kemal ATATÜBK 59. Yıl; Sayı: 20925 Cumhuriy Kuracusu: Yunus NADİ 30 TL. maçlann tam tersi sonuçlar yarattığı ileri suruldu. Amsterdam'dakı dort kat h Turizm Muşavirhğı bı nasına dun TSI 13 3O'da gıren Dev Sol uyesı tero nstler bınayı işgal ede rek Turizm Müşaviri Eri şen ile bır bayan gorevlıyi rehin aldılar «Cumhurl yet» muhabiri Sabri Kenan Bağcı'nm bıldirdigine gore, bina pencerelerinden megafonlarla siogan atan teröristler. Türkiye'deki yönetim karşıtı sloganlar ve «Yaşasin Köln'deki Rehine Alma Eylemimiz sözlerini içeren bir pankart astılar. Eylem sürerken Türk La hey Büyükelçisi Filiz Dinç, Hollanda hükumoti nezdın de girişimlerde bulundu. Büyükelçilik Müsteşan Er han ÖğÜt, teröristlerin ken dilerine ulaştırılan bir istek lerini bulunmadığını açık ladı, «Zaten baskıncılarla muhatap olmamız sözkonusu değil,» dedı. Terorıstle rin Buyukelçılık yetkılilerıyle goruşme ısteklerının Hollanda polisince redde dıldığı duyuruldu. tşgalcıler, kendilenyle ya pılan çeşitli telefon göruş melerinde, amaçlarının Tür kıye'de halkoylamasına su nulacak Anayasa'nm Batı Avrupa devletlerince be nimsenmemesini sağlamak a macıyla kamuoyunun dikkatini uyandırmak olduğu nu belırttiler, eylemlerıni Köln'deki saldınnın bir de vamı dıye nıtelediler ÎŞgalm başlamasından yak laşık iki saat kadar sonra Hollanda polisinin özel timleri binaya ön ve arka ka pılan kınp, iceri girerek te (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) 6 Kasım 1982 Cumartesi Birına Asamava Hazırlama Modem Matematık Modem Fizik ZihındenCcgum (KolepereHazırlama) ,. Besiktas.İstanbu! 6O72OO6U72O1 Turizm MüşavirliğTndeki îşgal 2 saat sürdü DevSol'cular bu kez Amsterdam'da saldırdı Amsterdam'da Turizm Müşavirliği'ni basan Dev • Sol militanları binanın ön cephesine üzerinde «Yaşasın Köln'deki Rehine Alma Eylemimiz» yazılı pankart astılar. İşgal Hollanda polisince düzenlenen operasyonla sona erdi. ı Köln Başkonsolosluğumuzu basan Dev Sol' cular rehine almak suçundan yargılanacaklar. S. Eenan BAĞCI Ulya ÜÇER Haber Merkezi Türkiye'nın Amsterdam Turizm Müşavirliği Devrimci Sol Orgütüne üye teröristlerce basılarak işgal edildi. îki saat kadar suren işgal eylemi Hollanda özel polis timlerinin düzenlediği operasyonla sona erdi, işgalciler yakalandı, iki sa at boyunca rehin tutulan Turlzm Müşaviri Bekir Er' gun Erişen ile Melek ad lı bayan görevli kurtarıldı. Türkıye'nin Köln Başkon solosluğu'nu basan Dev Solcu 11 terorıst Köln'de sorgu yargıcınm önüne çıktı, teröristlerden biri tutuklandı. Alman basınında Köln Başkonsoloslugu baskınıyla 'Igili olarak yer alan yorumlarda, baskının eylemcilerin güttükleri a SLOGAN ATTILAR Amsterdam Turizın Muşavirliğini iki saat ca pencerelerden megafonlarla siogan attılar, eyiemlerüün Köln sureyle işcal eden DevSol örgütü üyesi teröristler, işgal boyunBaşkonsolusluğuna yapılan saldırımn devanıı olduğunu duyurdu. Evren: Ânayasa kabul edilmezse, ne yapabileceklerîni sanıyorlar? "Vatandaş, memleketin kaderini tayin edecek,. «Sinsi kampanyalar açtılar. Eski siyasiler hoşgörümüzü insafsızca sömürüyorlar.» «12 Eylül öncesine dönmek istemiyorsak, beyaz oy kullanarak Anayasa'yı kabul edeceğiz» Devlet Başkanı Kenan Evren, 12 Eylül'e gelışten sorumlu sıyasl kadronun el altından aleyh te propagandayı sürdürdüğünü belirterek, «Anayasa'va red ovu verllmesi Için sinsi kampanyalar açmışlardır. Hukuka adalete ve demokrasiye olan inanç ve saygımız nedeniyle kendilerlne gösterdigimiz hoşgöriiyü İnsafsızca sömurmektedirler» dedı. Evren, «Menfi propaganda yapanlara mutlaka sorunuz, bu Anayasa kabul edilmezse kendilerl acaba ne yapabilecek lerini sanmaktadırlar?» şeklinde konuştu. Yeni Anayasa'yı tamtma görevini dün radyo ve televizyonda yaptıgı konuşmay la tamamlayan Evren. «Ben bu Anayasa'va kefil oluvorum, bunu tasvip etmcnizi devlet ve memleketin geleceğl, evlatlarımızm ve Türk MiUetinin istikball Için sizlerden lstiyonım» şeklinde konuştu. 7 Kasımda vatandaşın, memleketin kaderını tayın etmek gıbi bır gorevle karşı karşıya bulunacağım belırten Evren, «12 Evlül öncesine dönmeyi ve o felaketü çünlerı. vıllan tekrar, bu sefer belkl de daha feci blr sekîlde ve kur tuîuş ümltleri kaybertilmiş bir surette vaşamayı İstemiyorsak, pazar giinü sandık başında bevaz oy kullanarak Anayasa'va kabul dlyecek ve bövlece Anayasa'yı kabul edeceğiz» dedı. Sandık başına gıtmenın kut> sal bır görev olduğunu vurgulayan Evren, şöyle dedı: «Türk varlığınuı geleceğini, üzerinde yazılı bir tek kelimelik oylannızla cevaplandıracağınız asü soru şudur: Ulkenin 1% Eylül öncesine tekrar gelmesini istiyor mu yuz, istemlyor muyuz? Bütün sorular, bütün meseleler, işte bu bir tek soru için de toparlanmakta, bu bir tek soru içinde çözülmektedir. üğer, 13 Eylül öncesine dönmeyi ve o felaketü günleri ve vıllan tekrar ve bu sefer belk) de daha feci bir şekilde ve kurtuluş umutları kaydedilmiş bir surette yaşamayı İstemiyorsak, pazar giinü sandık başında, beyaz oy kullanarak Anayasa'ya kabul diyeceb ve böylece Anayasa'yı kahul <"de(Arkası Sa. 11, Sü. 4 d e ) Mısır Dışişleri Bakanı'nın Cumhuriyet'e özel demeci: ' 'Mısır, Cevik Ku vvet e üs kolayhğı sağladi,, I 20 mılyon 700 bın seçmen içın 82 bin sandıfe.. 9 «Fez Doruğu kararlannı memnunlukla kar halklar yürütür. Halk etkllenmişse, normalleşme de şıhyoruz. Çiinkü Arapİsrail ilişkilerinde bir etkilenmiş demektir. Bu, ne dönüm noktasını temsil ediyor. İlk kez İsrail derece dondurulmuş oldudoğrudan ya da dolaylı biçimde tanındı.» ğunu yanıtlar sanırım. ö r Cengiz ÇANDAR SedatERGİN Öğrenciler, YÖK'ün cerceve yönetmelikle Faruk BILDIRİCİ ANKAKA Yüksels Öğretiın Yasasının yürurlüğe gırmesının biruıci yılında, ögrencıier, öğretım üyeleri ve yüksek oğretimle ilgıli yasal düzenleme ler konusunda hazırl^clar suru yor. 2547 sayılı Yuksek Öğretim Yasası 6 Kasım 1981 tarihınde yürurlüSe gırdı Yasanın vu rürliige gırmesınaen bnce baş lavan tartışma daha sonra da surdu. Yasanın getırıp gotürduklerl Ögrencıler tarafından daha sonra anlaşılıp vorumlan maya başladı. Ögrencıler ya sanın asıı etkisını, vasanın yu rürlüğe girmesınden uzun bır siıre sonra çıkartılan «çerçeve yönetmelik» ile anladılar. YOK' lin ögrenciler içın getırdtği en önemlı uygtılamalar. kontenıanların artırılması, ünıversıte spçme sınavma gınsm sınırlan dırılması, ünıversıteler arası eeci1? vonetmeliklen. Ytıksek Öğretım Vasasının etkisini anludı ogrencıler açısından getırdıği ılk anla?ılmaz yenılık, yasanın 45. maddesryle oldu. Bu maddeyle oğrencılerın ünıversite seçme ve yerleştırme sınavlanna gırme savısı sınırlandırıldı. Sımrlama uyarınca lise ve den eı okul mezunlan ÜSS've 6 yıl ıçerslnde 3 Kez gırebilecek ler. 1983 yıh ÜSS smavına, J977 ve öncesi yıllarda mezun olan ögrencıler Kiremeyecek Avnea bır vtiksek ogretim kurumu na kavıtlı olan öftrpnctler sade f Arkası Sa. 11, Sü. 2'del ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Yuksek Öğretım Yasası uyarınca Ankara Unıversıtesı Fen Fakultesı'nde 11, Karadenjz Unıversıtesı'nde 23 öğretım uye V9 yardımcısınm görevlen ne son varildı. SBF'de de aynı uygulamaya başlandığı bildınlı yor. 2547 sayılı Yüksek öğretım Yasasının geçıcı 15. madde ve atama yonetmelığınm 1. madde sı hukümlerıne gcre «herhangl bir göreve ataıımadıldarı için» (Arkası Sa. 11, Sü. 2'de) YÖK yasası uyarınca öğretim üyelerinin islerine son verilmeğe baslandı • I Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Guvenlıh kuvvetlen sandık alanmdan uzahta bek leyecek Seçmen bilgi kağıdı bulunmayanlar kimlikle oy kullanabilecek. Sandıh basına üniformalı ve sılahlı gıddmeyecek Dunyada ve Türkiye'de referandum Kurucu Meclısı yoğun bir çalışma dönemı bekhyor. 2ANKARA Mısır Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali, Cumhuriyet'e verdiği özel demeçte Türk Mısır ilişkilerintn yanısıra Mısır Israll ilişkilerinin durumu, Mısır'ın Ortadoğu sorununun cözümüne ilişkın Reagan Planı ve Pez Arap Doruğu kararları ile ilgili gorüşlerinl açıkladı. Kemal Hasan Ali, Arap ülkeleri ile tslam ülkelerine yönelecek tehditlerde desteklenmeleri amacıyla ABD Acil Müdahale Gücü'ne üs kolaylıkla 12. sayfada rı sağladıklarını açıkladı. Kemal Hasan Ali ile yaptığımız söyleşimizin ikinci bolümünde Mısırlı Bakana yonelttiğimiz sorular ve Ba kanın yanıtları şöyle: Soru tsrail'le ilişkilerinizin donma noktasında olduğunu ya da zaten dondurulmuş bulunduğunu söyleyebilir miyiz? Kemal Hasan Ali Anlaşma mevcuttur. Resmen mevcuttur. Fakat Lübnan' da olanlar ve özellikle Batı Beyrut'taki katliamlar, Mısırlıların duygularını derin den etkiledl. Anlaşmalan hükümetler imzalar, ama neğln, turizml ele alalim. Herhalde hlç klmsenln savaş halinde bulunan blr ülkeye turist olarak gitmesi uygun değildir. tsrail iört aydan fazla bir süredir savaş durumundaydı. Bu turizmi etkiledi. Aynı zamanda tsrail'den Mısır'a gelen turistleri de etkiledi. Savaş halinde bulunan bir ülkeye turist olarak gidllemeyeceği gibi Işadamları da oraya gidemezler. Bu durum Mısırlı işadamları için geçerll olmuştur. Soru Gerl çektiğlniz Mısır Büyükelçisi tsrail'e ne zaman dönecek? Kemal Hasan Ali Kahlre'ye geri çağırmamıza yol açan tüm neden'er ort^Han (Arkası Sa. 11, Sü. 4'del Bayülken: Bazı Arap ülkeleriyle isbirliği iyi bir basfangıc ANKARA, (ANKA) MllM Savunma Bakanı tlmit Hahık Bayülken, Turkıye ile bazı Arap ülkelen arasındakı ışbırüğınin «iyi bir başlangıç» olduğunu söyledı, Mısu, Suud! Arabistan ve bazı Korfez ülkeleriyle imzalanacak askerî egitim anlasmalarımn olumlu sonuçlar getireceğıni belırttı. Bayülken. Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdün Savunma Bakanlarmın «ya kın gelecekte» Turkıye'yı zıyaret edebılecetclerini soyledı. Ankera'da Ircıhzce olarak ya (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) 35 katsayı yüzde 22 artış geüriyor ANKARA (Cumhuriyet Bü rosu) Danışma Meclısı Butçe Plan Komısyonu Başkanı Tandoğan Tokgoz, komısyonda memur maaş katsayısının bukumetm saptadığı 34'den bır kalsayı artınlarak 35'e çıkarıldığını bıldirırken, Ma lıys Bakanı Aslan Başer Ka (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) Albay Köksal. Kurnıay Albay Koksal'ın top aratoasına konulan bayrağa sarılmış tabutu arkasmdan yürürken, 27 Mayıs 1960 sabahını anımsıyordum. Çevreme baktım; Koksal'ın ihtılal arkadaşları, gözlerl yaşlı yürüyorlardı. tşte 1. Ordu Komutanı Orgeneral Fanrl özdilek, İşte Harpokulu Komutanı General Sıtkı ülay, saçları lyice ağarmış, işte Muclp Paşa, Kurmay Albay Muzaffer Yurdakuler, Ekrem Acuner, Sezai Okan, Suphi Karaman, Suphi Crürsoytrak, Kâmil Karavelioğlu, Haydar Tunçkanat. Selahattin özgür, Muza'fer özdağ.. Albay Ahmet Yıldız tutukluydu, gelememlştl, Albay Saml Küçük, ameliyat olmuştu, Tıp Fakültesi Hastanesinde yatıyordu, gelememlşti. Osman Köksal'ı ilk kez, 27 Mayıs thtilallnden birkaç gün sonra Muhafız Alayı'nın Ankara'da yaptığı gösteri yürüyüşünde görmüştüm. Köksal, (Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) ! ABD, Israil'üı yenl yerleşim merkezleri kurma kararım [ Falklıuıd sorununun BM Genel Kurulu uda görüsüunesi kabul edil dL 3. sayfada TÜD Başkanı Pakdemirli: «AsU Çelik ıçin bulunan çözüm yolu başka kuruluşlara uyI Bankalarm yetersiz öz kaynakla çalışması sistemi tehdit ediyor. 1983 bütçesi'nde büyük naklt sıkmtısı çekilecek Papandreu: Evren, Balkanlar'da nükleer silahsszlanma karsı degil Stelyo BERBERAKİS ATÎNA Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, «18 ay içinde Balkanlar'ın nfikleer silahlardan arındırılması konusunda bir dornk toplan'ısı ya> püabileceğlni» söyledi ve Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Romanya Devlet Baş kanı Nikolay Çavuşesku'ya böy le bir doruk için «hprhangi blr engel yok» dediğini ileri sürdü. Papandreu. Çavusesku'nun FELEK tÇİN TÖRKN Burhan Felek için ilk tören, 23 yıl aralıksız başkanlıgını yaptıgı Gazetecfler Cemiyeti önünde düzenlendi. Cemiyet Genel Sekreteri Mustafa Yücel yaptığı konuşmada, «cHocamız kalem aamusu üzerinde titizlikle durmuştur» dedi. Burhan Felek topraga verildi Gazeteciler Cemiyeti ve köşe yazarlığı yaptığt Milliyet Gazetesi önünde düzenlenen törenlerde Felek çiçekler *ıJorafe uğurlandı. îstanbul Haber Servisi Önceki gün ölen Gazeteciler Cemiyeti Başkanı «Şeyhülmoharrirln» Burhan Felek'in cenazesi dün sabah Gazeteciler Cemiyeti ve Mil liyet Gazetesi önünde düzenlenen törenler ve Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazdan sonra Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabris(A kası Sa. 9, Sü, 3'de) Barıs Dernegi davasının sanıkları Sağmalcılar Cezaevine nakledildi Îstanbul Haber Servisi Barış Derneği Genel Yönetlm Kurulu üyesi 23 sanık, yaklaşık 8 aydır tutuklu olarak yattıkları Kartal Maltepe Askerl Cezaevi'nden (Arkası Sa, 9, Sü. 8'de) 6. Sayfada i DEVYOL tddiansmesi 7. sayfada I Sporda Dlyalogda Abdülkadir Yücehnan Jokey Süleyman Aktı ile konuştu. 10. Sayfada j (Arkası Sa. 9. Sü. 2'del
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog