Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Boşanma derdl olan ve olmayan bütün ailelerde okunması gerekli kitap AİLENÎN ÇİLESİ BOŞANMA Ord. Prof. H. V. Velidedeoğlu Ederl • 200 Llira . Çağdas Yayınlan Türkocağı Cad 53/41 CAGALOĞLU ÎSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20924 Kurucusu: Yunus NADÎ 30 TL. 5 Kasım 1982 Cuma ülya ÜÇER Türkiye Saatiyle 04'de rehineleri serbest bırakarak teslim olan DevSol militanlarının haklarında bir adli soruşturma yapılmadan serbest bırakılmaları yolundaki istekleri reddedildi. Yerel savcı, sanıkları 70 80 kişiyi rehin almaktan suçlu bularak tutuklanmalarım istedi. Militanlann bugün yargıç önüne çıkarıhnaları bekleniyor. masını istedi. Köln Polis Şefi Juergen Hosse, sanıklardan 9'unun konsolosluğu işgal ettiklerini, onuncu sanığın da saldırmın planlanmasma yardım ettiğini bildirdi. Hosse, sanıklarm suçlu görülmeleri halinde 3 ile 15 yıl arasmda hapis cezalarına çarptırılabileceklerini söyledi. DevSol militanlarının bu gün mahkeme önüne çıkarılmaları bekleniyor. Polis Şefi Hosse, işgalcilerin Federal Almanya'nm çeşitli kentlerinden geldiklerini ve saldırı için Köln'de toplan dıklarını da sözlerine ekledi. Saldırganlarm baskın sırasmda 40 el ateş ettikleri belirlendi. Açılan ateşle cam larm kırılması üzerine rehinelerden 5'inin hafıf yaralandıkları anlaşıldı. Militanlann üzerlerinde 14 tabanca, iki kelepçe, bol mik tarda kablo ve sicim ile pat layıcı madde görünümü ve rilmiş iki paket ele geçiril di. Baskmdan sonra, militan ların rehineleri iki ayrı oda ya kapattıkları, bujılardan 6'smın ellerini kelepçeledık leri Köln Polis Şefi tarafın dan belirtildi. Bonn'dan Federal Alman ya hüktimeti adına yapılan açıklamada, Köln'deki Türk Başkonsolosluğu işgalinm kansız şekilde sona ermesınin memnunlukla karşılandığı kaydedildi. Açıklamada, saldırının bir dost ülke ye Karsı olmasının şiddetle kınandığı da yeraldı. Münih itfaiyesini arayan kimliği açıklanmayan bir kişi, Türkiye'nin Münih Başkonsolosluğuna bomba yerleştirilmiş olduğunu öne sürdü. îhbar üzerine Münih polisine bağlı özel bom ba arama ekiplerl konsolos luğu boşaltarak içerde arama yaptı Ancak ihbarın asılsız oldugu ortava çıktı. Türkiye'nin Strasbourg Konsolosluğu önündeki çop kutuları yamna konulan bir valizin kuşkulu gorülmesi üzerine bina boşaltıldı. Bom ba uzmanlarının çalışması sonucu çantanm boş olduğu ortaya çıktı. Görevliler iki saat sonra yeniden kon solosluğa girerek çalışmalarına başladılar. ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in llişkileri, anılan, söyleşileri, Bunca yüın birikimini sıcak bir ilglyle okuyacaksınız. hteme Adresi: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39/41 CAGALOĞLU ÎSTANBUL EDERİ: 220 LİRA KölrTdeki DevSol'culargözaltında Konsolosluğumuzu basanlar, Alman yasalarına göre yargılanacak Dısisleri: Hainlerin demokrasi korkusu görülüyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanlığmın Köln baskı nıyla ilgili yayjnladığı bildiride, «Referandum öncesi girlşilen eylem, hainlerin demokrasiye karşı duyduklan korku ve nefreti göstertyor» denildi. Açıklamada, hüküme(Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) KÖLN Türklye'nin Köln Başkonsolosluğunu ön cekl gün basarak lşgal eden yasadışı DevSol örgütüne mensup 10 mllltan, dün sabaha karşı 04 sıralarında rehineleri serbest bırakarak polise teslim oldular. Gözal tma alınan silahlı militanlarm haklarında herhangi bir adli koğuşturma yapılmadan serbest bırakılmaları yolundaki istekleri Federal Alman polisince reddedildl. Yerel savcı, gözaltına alı nan 10 DevSol milltanmı 7080 kişiyi rehin almakla suçlu gördü ve soruşturma yargıcının sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkar Isınmada fueloil kuilananlar en az 88 bin lira verecek Merel TAMER Petrole dayalı yakacak maddeler ının fiyatlarında son 3 yıldan bu yana gözlenen yüksek oranlı artışlar, ısınma gıderlerinin aıle bütçesındeld yükünü giderek ağırlaştınyor. Kullanılan yakacak cınsine göre fiyat artıs oranı yüzde 635'lere dek varıyor. Odun ve kömür gibı geleneksel yakacak maddelerindeki fiyat artış oranlarının daha «mütevazl» duzeylerde kaldığı dikkati çekıyor. 1980 öncesinde ısınmak I(Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) 93 VAijlNDAYDl «Şeyhülmuharririn» Burlı u a Felek gazetemizde de uzun yıllar çalışmıştı. Burhan Felek öldü Haber Merkezi Cumhu hşmış, günlük yazılar yazriyet basınının sımgesel mıştı isımlerınden, «ŞeyhülmuharBurhan Felek için bugün ririn» sıfatı sahıbı gazeteci siat ll'de Gazetecıler CeBurhan Felek onceki gece miyeti ve Mılhyet Gazetesabaha karşı 04 00 sıralann &ı onunde bırer tören ya da vefat etti. 93 yaşında ha pılacak. Felek'ın cenazesi yata gözlerini kapatan Fe bugun Teşvikiye Camiinde kılınacak oğle namazmdan lek, Gazetecıler Cemiyeti sonra Karacsahmet mezar Başkanı'ydı. Burhan Felek (Arkası Sa. », Sü. 3'de) gazetemizde uzun yıllar ça Komisyon katsayıyı 35'e yükseltli ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Bütçe Plan Komisyonu memur maaşlarma uygulanan katsayınıa 30'dan 35'e yukseîtilmesini kararlaştu"dı. Butçe Plan Komisyonu'nun dünkü toplantısmda; tüm komisyon üyelerinin ortaklaşa lmzaladıklan bir onergenin kabul edilmesiyle, katsayı 35 olarak benimsen dı. Maliye Bakanlığı 1983 mali yılı Butçe Kanun Tasarı sını Dşnışma Meclisi'ne sunarken, katsayıyı 34 olarak teklif etmişti. Memur maaşlannın hesaplanmasmda uygulanan kat sayı. eğer Milli Guvenlik Konseyi taraimdan da 35 olarak kabul edıhrse memur maaşlanndaki en duşük artış 1.9O0 li ra en yuksek artış ise 7 bin lira olacak. Butçe Plan Komisyonu, memurlann yakacak parala (Arbası Sa. 11, Sü. 2de) Sosyalist iktidarda iik terör ofayı: «ANAYASA'YI ÎYİ OKUYUN» Yurttaşlardan Anayasa'yı iyi okuınalarım isteyen Devlet Başkanı Kenan Evren, İstanbul'daki konuşmasında, «Akılh büdiğiniz insanların telkinlerine kapılaraK oy kullanmayın, kendi aklınız ve vicdanınıza göre oy kullanın» dedi. (Fotoğraf: Ali ALAKUŞ) "Gövde gösterisi yapmak istemedik,, Kenan Evren Anayasayı tanıtma gezilerini dün İstanbul ve Eskisehir'de noktaladı Evren: Köln baskınım yapanlar isteklerde bu lundular. Taviz vermedik, vermeyeceğiz. «Eğer bölücü giiçler muvaffak olsaydı, Taksim Meydanı'nın ismi Kızıl Meydan olacaktı» «Basına karşı yetkilerini kötüye kullananlardan hesap sorulur, eğer yetmezse o maddeler değiştirilir» «Sabırlı olsunlar, siyaset yapmamn ölçiisü var mıdır yok mudur yakında öğreneceklerdir.» Haber Merkezi Devlet Baş kanı Orgeneral Kenan Evren dtin tstanbul'da yaptığı konuşmada, «benim için, bizim için oy vermeyiniz, Anayasa'yı düşfinerek oy veriniz» dedi. Anayasa oylamasma katılacak yurt taşlann 12 Eylül öncesindeki ka ra gtinleri unutmaması gerektığinı belirten Evren, «akülı bilıüğiniz insanların telkinierine kapılarak oy kullanmayın kendi aklınız ve vicdanınıza gö re oy kullanınız» şeklmde konuştu. DevSol üyesi militanla rm Köln Başkonsolosluğu'ndaki İspanya'da bîr general öldürüldü MADRİD (AP THA) tspanya'da zırhlı tüınen Komutanı General Victor Lagosan Ronnau (63) dün sabah makam otomobıli ile görevine giderken bir motorsıkletle kendım ızleyen iki kişinin açtığı ateş sonu cu oldü. Genaralin komuta ettıği tumenın Ispanyol ordusunun en güçlü birliğı olduğu bıl baskından sonra .kendılerinden nir» dedi. Evren, sıyasetle uğ danda o konuşmayı yapmam dirilıyor. Madrid'ın dışında bazı isteklerde bulunduğunu a raşmanm polıtıkacıların görevı gerekirdi ki, o takdirde Istan meydana gelen olayda generaçıklayan Evren, «biz bugiine olduğunu kaydederek, «bazıları bui'un bütün trafik düzeninı lın şoforlügünü yapan asker de kadar taviz vermedik, bundan siyaset yapmamn ölçüsii yok ve şebir hayatını aksatır ve yaralandı. e sonra da vermeyeceğiz» dedi. tur elbette m mleket meselc birçok vatandaşı bu yüzdeıı Polis kaynakları saldırının, ay Daha önce Istanbul'da konuş leri ile uğraşırız diyorlar. Sa rahataız edebilirdim. Nitekirn rıiıkçı ETA örgütü tarafından mamasının nedenlerini anla hırlı olsunlar, yakında siyaset bugün öyle oldu. tan Evren, «tstanbul'da gövde vapmanın ölçüsii var mıdır, Biz askeriz. Uaima gösteriş gercejcleştirıldiğinın sanıldığıgösterisi yapmak istemedik. yok mudur öğreneceklerdir» ten uzak durmaya, görevitniz nı sbyledilar. Görgü tamklanna göre suiisteseydik 13 Eylül'ün hemen şeklinde konuştu. ne ise onu yapraaya çalışırız. sonrasında yapardık» biçımınDevlet Başkanı Kenan Ev Takdir eden eder deyip ' ">çe kast generalin otomobilinin kırde konuştu. Evren 12 Eylül' ren Anayasa'yı tanıtma gezısi riz. îstanbul'da böyle bir göv mızı ışıkta durması üzerine gerün yapılmaması ve bölücü güç nın dünku son bölümünde îs de gösterisi yapmak isteme çekleşti. Saldırganlar yoğun lerin de muvaffak olması ha tanbul ve Eskisehir'de birer dik. İsteseydik 13 Eylül'ü ta trafiğe rağmen kaçmayı başarlinde Taksim Meydanı'nın ıs konuşma yaptı. Kendisine İs klp eden günlerde yapardık. dılar. minin «Kızıl Meydan» olarak tanbul'a her gelişuıde «niye İs Sizlerin en heyecanli olduğutspanya'da bundan önce 1981 değiştirileceğini söyledi. Ana tanbul'da konuşmuyorsunuı?» nuz günlerde yapardık bunu. mayıs'ında Mao'cu örgüt GRAyasa'da yer alan basm dzgürlü sorusunun sorulduğunu belir İşte bu yttzden özel olarak Is PO'nun düzenlediği bir saldınğüne ilişkin maddelere de de ten Evren şunlan söyledi: tanbul'da böyle bir toplantı da bir generalle bir polis öldüğınen Evrpn. «basına karsı vet«tstanbul Vllayet binasının düzenlemedik ve dolayısıyle rülrouştü. kilerini kötüye kullananlardan önünde böyle bir imkân yok sizlerp de lıitap edemedik.» Ülkede geçtiğimiz hafta yapıhesap sorulur, eger yetmezse tu. Olmaymca özel olarak bir 12 Eylül'den sonra Istan lan parlamento seçimlerini kao maddeler yeniden düzenle çösteri biçimi şeklinde bu mey (Arkası sa. 11, Sü. 3'de) (Arkası Sa. 9, Sü. 2'de) Esener: Yeni asgari ücret yılbaşmda uygulanacak ANKARA, (THA) Çalışma Bakanı Turhan Esener, yeni asgari ücretin 1 Ocak 1983 tanhinden itibaren bütçe ile bırlıkte yürürlüğe gireceğini aÇikladı. Esener, 17 Kasımda toplanacak olan Asgari Ücret Komısyonu'nun en geç arahk ayı sonuna kadar çalışmalarını tamamlayacağını belırtti, asgari ücrette ne kadar bir artış sağlanacağı konusunda şimdiden bir rakam vermenin mümkün olmadığını bildirdi. Esener şöyle konuştu: «Ancak, amacımız asgari ücretle çalışan büyiik bir işçi kitlesinin yüzünü güldürecek düzeyde bir ücret tesbiti olacak, bunun için ilgili kuruluşlarca gerekli araştırmalar yapılacak ve en gerçekçi bir sonucun ortaya konmasına çalışılacak. Asgar] ücrette, 1981 mayısından bu yana görülen fiyat artışlan, bunun sonucu artan hayat pa(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Aziz Nesin Moskova'da kalp krizi gecirdi İSTANBUI., (THA) Ünlü gülmece yazarırnız Aziz Nesln * Kasım salı günü Moskova'dan yurda drinerken kalp kriai geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan oazanmızın tehlikeyi atlatabilmesi için bir ay kadar hastanede yatması eerekti»ini belirten (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Lübnan'daki Barij Gücü'niin yetki alanı genişletiliyor. [ Iran, 5 Irak uçağıru düşürdüğünü öne sürdü. 3. sayfada TÜD Başkanı Pakdemirli: Oışsatımdd teşvikler sürecek. Yazar: üeıriokrasiye geçişte iki temel ekonomik sorun var. e. sayfada [ DEVTOL tddlanamesi I Barış Dernegi ve DİSK davalan 7. sayfada Wien antrenörü: Biri görmeye gelenler Galatasaray'ı seyrettl. 10. sayfada Bab âvrnpa arayıs içlnde Soya çekim, dış etkenler ve yaş kanser olma o'asılığını etldllyor ÜSS harcı bir aylık 6ğrenci kredisi kadar. 12. sayfada Mısır Dışişleri Bakanı'nin Cumhuriyet'e özel demeci: * 'Stratejik isbirligine girisebiliriz,, Cengiz ÇANDAR Sedat ERGİN ay önce Kahire'de görüştüğümüzde planlanmamıştı. Şimdi gerçekleşti. Ve öyle an ANKARA Türkiye'yi sında askeri alanda işbirliği laşılıyor ki, TürkMısır üi^ resmen ziyaret eden Mısır olanaklarının varolduğuna kileri geçmişte rastlanmaArap Cumhuriyeti Başba işaret etti. dık bir düzeye oturma yokan Yardımcısı ve Dışigleri Kemal Hasan Ali, dün Iunda. Bu ani ve hızlı geliş Bakanı Kemal Hasan Ali, Türk Mısır ilişkileri ve Or meyi sağlayan nedir? Cumhuriyet'e özel demecin tadoğu sorunu ile ilgili son Aslında bu ziyaret ani olde, «Uzun dönemde bölge gelişmeler üzerinde kendi mamıştır. 6 aydan daha uistikrarına yönelecekse, Tür sine vönelttiğimiz çeşitli so zun bir süre önce planlanIdye Ue Mısır arasmda stra rulan yanıtladı. Soruları mıştır. Sonuncusu 1977'de tejik işbirliginin mümkün mız ve Mısır Dışişleri Baka olmak üzere uç Türk Dışişolabileceğini» söyledi. Ke nı'nın yanıtlan şöyle: leri Bakanı'nin yıllar önce mal Hasan Ali, iki ülke ara Türkiye ziyaretiniz e Mısır'ı ziyaret eltiğini çok iyi hatırlıyoruz. Bu nedenle, Dışişleri Bakanı'nin davetini aldığımda olumlu yanıt verdım. Bizce ulkelerimiz bolgedeki barışa ve istıkrara katkıda bulunabilirler. Bu husus. buradaki görüşmelerimizde ele aldığımız başlıca konulardan biri oldu. Ilişkilerimizi güçlendirmek gereği üzerinde durduk. Biz bolgenin iki büyuk ulkesiyız. Uluslararası sorun lara ilişkin olarak ve arzu(Arkası Sa. 11, Sü. 7'de) Terör Cıkmazı., «DevSol» adli terörist örgüt militanlarının, Pederal Almanya'nm Köln kentinde Başkonsolosluğumuzu basarak lçerdekileri rehin almalan, daha sonra da siyasal sığınma hakkı isteyerek teslim olmaları, yöntem olarak maceracı. amaç olarak anarşist ve sonuç olarak ,«provokasyon»a açık bir eylemdir. ^ Bu tür eylemlerle, hiçblr siyasal düşünce güç kazanamaz. Tersine, bu eylemler, solu basit bir şiddet eylemi düzeyine indirir ve sonuç olarak halka ihanet çlzgisine ulaşır. Kana bulanmış siyasal düşünce, şiddet eylemlerine bulaşmıs siyasal amaç, kitlelere, yığmlara ve halka karşı bir ihanet olgusunu oluşturur. Birtakım uğursuz çevTelerln, «provokasyonslara alabildiğ i e açık: «lumpen» adı verilen sınıfsal konumu belirslz, ruhsal yapılan çarpık mili.anlan ile başvurdukları yol ve yöntemler, insanlık adma, gerçekten utanç verici alçaklıklarla sürüp gitmektedir. Federal Almanya'dan Köln baskını İle birlikte bir başka haber daha gazetelere ulaşmıştır. Musa (Arkası Sa. 11, SU. 7 de) ReaganKongre iliskilerinde yeni bir dönem baslıyor Dıs Haberler Servisi ABD'de salı günü yapılan ara seçimlerln gerek ülke içlnde, gerekse dışanda yol açtığı yankılar sürerken, AP ajansı Demokratların Temsilciler Meclisi'nde 265, (Arkası Sa. U, Sü. 2'de) oCaylai'm ardıiMlaM Anarşizmin Son Duragi Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu DEVSOL örgütünün bir grubu tarafından basılmıştır. Saldırganlar iş kovuşturma amacıyla konsoloslukta bulunan 40'a yahın kişiyi ve görevlileri rehin al mışlar; bir de «Anayasaya aayır» dövizini konsolosluh duvarından sallandırmışlardır. Bu srtırlar yazılırken elimizdeki bilgiler sınırlıdır. Ne var ki son yülarda örne Öi çok görülen bu tür eylemlerin nasıl başlayıp nasü bittihleri aşağı yukarı belüdir. Gerçekten devlet niteUğl taşıyan ülkeler. böyle şantajlarda anarşistlerin istehlerine pabuç bırakmıyorlar. Rehin olarak alınan masum insanların bu oyuna kurban edilmeleri, bütün öfkeleri eylemcilerin üstünde yoğun••• (Arkası Sa. 11. Sü 2'de) AAısır'la yakınlaşmada ''müspet bir baslangıc,, ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türk ve Mısır Dışişleri Bakanlan arasında Ankara'da yapılan görüşme ler iki ülke arasmdakl ilişkilerde «yeni bir dönemi» başlattı. Dışişleri Bakanı (Arkası Sa. », Sü. 6'da) ABD secmeni "Reagonomi^ye "red,, oyu verdi Osman ULAGAY ABD ara seçlmlerinde Cumhuriyetçl Partt'nln ugradığı yenilglnln gerçekte Başkan Reagan'ın 2 yıldan beri uygulamaya çalıştıgı ekonomi politikasının yenil (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) % Reagan ve Kongre Ergun Balcı'nm yazısı 3. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog