Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGDAŞ YAYINLAftl MEKTUPLÂRSYLA HAUKARNAS BAÜKÇISI AZRA EFHAT 2. BAS1 EDERI 150 TL tsteme Adresi. Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl, Sayı: 20923 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 4 Kasım 1982 Perşembe ÇAĞDAŞ YAYINLARI Geçmisin Kuslorı OKTAY AKBAL EDERt: 150 TL. tsteme Adresi: Türkocağı Cad 39/4 CAĞALOĞLU İSTANBUL Mogadisu baskınına katılan m 'GSG9» timleri binanın cevresinde bekliyor DevSoFcular Köln Konsolosluğumuzu bastı % Saldırganlar, konsolosluk görevlileri ile iş takibinde bulunan 40 kadar kişiyi rehin aldılar. Silahlı eylemciler daha sonra aralarında kadınlann çoğunlukta bulunduğu 30'dan fazla kişiyi serbest bıraktılar. 0 Militanlar, eylemlerini sürdüriirlerken, konsolosluk binasına «Anayasa'ya hayır Dev Sol» yazılı bir pankart astılar. Bonn Büyükelcisi ile görüşmek istediklerini bildirdiler. Ulya ÜÇER KÖLN Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu dün yasadışı Dev Sol örgütü üyesi bir grup militan tarafından basılarak Işgal edlldl. Silahlı oldukları bildirilen militanlar, konsolosluk görevlileri ile pasaport ve iş takip etmek Için gelen 40'm üzerinde kişiyi rehin aldılar. Ancak, konsolosluk görevlileri dışmdakilerin büyük bir bölümü daha sonra serbest bırakıldı. Saldırganlar eylemlerini sürdüriirlerken konsolosluk penceresinden «Anayasa'ya Hayır Dev Sol» imzalı bir pankart sarkıttılar. Gazetemiz baskıya verıldiği sırada solcu militanlar eylemlerini sürdürüyordu. Dev Sol militanlarınm gerçekleştirdiklerı baskın olayı şöyle gelişti: Türkıye saatiyle 12.50 sıralarında sayıları 10'un üzerinde olduğu sanılan DevSol militanları, konsolosluk binasına baskın düzenleyerek konsolosluk görevlileri ile pasaport işlemleri için gelenleri rehin aldılar. Federal Alman polis sozcüsü, olaydan sonra kentin güney bolümündeki dort katlı konsolosluk binasınm güvenlik kuvvetlerince kordon altına almdığını bildirdi. İşgalcilerin baskmı sırasında yaralanan 6 kişi serbest bırakılarak tedavi altına alındılar. Ancak bunların kurşun yarası almadıkları, çıkan panik sonucu hafif yaralı oldukları öğrenildi. Baskından kısa bir süre sonra konsoloslukta bulunan rehinelerden çoğunluğu kadın olan 30'u daha serbest bırakıldı. DevSol militanlarınm kesin sayıları belirlenemedi. Köln'deki bir polis sozcüsü, saldırganların tabanca taşıdıklarım, yanlarında başka silahlar da olabileceğini söyledi. işgalciler eylemlerini sürdürürlerken, pencereden bir pankart sarkıttılar. Ancak pankartın açılmaması nedeniyle üzerinde ne yazıldığı anlaşılamadı. îki saat kadar sonra pankart militanlarca düzeltildi ve üzerinde Almanca ve Türkçe olarak, «Anayasa'ya Ha'yır DevSol» yazılarmm olduğu gorüldü. Almanya'nın Sesi Vadyosuna göre, işgalciler olaydan iki saat sonra dışarıya bir de zarf attılar. Bu zarf ıçindeki bildirilerde «Anayasa'ya Hayır» ifadelerinin yeraldığı kaydedildı. îşgalciler daha sonra polislerle ve basm kuruluşlarıyla yaptıkları telefon görüşmelerınde, bildirilerinin yaymlanmasını istediklerini bildirdiler. Baskından sonra Federal Alman polis yetkilileri saldırganlarla görüşmek için girişimlerde bulunmaya başladılar. Bonn'daki Türkiye Büyükelçilıği sozcüsü. saldırganların Büyükelciliğe telefon ederek Büyükelcı Oktay tşçen'le görüşmek istediklerini duyurdu. Sözcü, işpalcilere Bonn'a yenı atanan Oktay tşçen'in 15 kasıma dek gelmeyeceğiııin bıldirildiğıni nakletti. îşgalcilerin daha sonra Türkiye'nin Federal Almanya işgüderi Ömer Akbel'le görüşmek istedikleri öne sürüldü. Ancak polis ve Türkiye Büyükelçiliği sozcüsü bu haberi doğrulamadı. Saat 16 sıralarında konsolosluk binası içinden sllah sesleri duyuldu. Eylemcilerın polisin konsolosluk binasına yaklaşmalarını önlemek için ateş açtıkları anlaşıldı. Bunun üzerine polis görevlileri geri çekildi. Polisin geri çekilmesl üzerine konsolosluk çevresi «GSG9» komando birlikleti tarafından sarıldı. «GSG9» komando bırliğinin rehinelere bir zarar gelme olasılığı bulunduğu takdırde konsolosluğa müdahale etmek için hazır bekletildiği bildiriliyor. Konsolosluk binası yoresinde mevzilenen «GSG9» timleri Baader Meinhof örgütünün 1977 yılında Somali'nin baş kenti Mogadişu'ya kaçırdığı bir yolcu uçağına baskın düzenleyerek tüm yolcuları kurtarması ile tanınmıştı. Köln polis şefi, sayıları 20 olarak tahmin edilen işgalcilerin daha da kalabalık olabileceğini söyledi. Ancak, işgaicılerin kaç kışi oldukları kesin olarak behrlenemedi. İşgalciler, saat 20'ye doğru Köln'deki çeşıtli basın ku(Arkası Sa. II, Sü. 4'de) Evren: Ne büyük isler basardıgımız takdir edilecekrir "Ordu kıslaya dönme hazırlıgını tamamladı, Yeni Anayasa'daki sosyal ve ekonomik haklar 1961 Anayasası'ndan ileride.» «Mavi oya hayır yazmadık. Çünkii 1961'de hayırda, hayır vardır dediler.» Işık KANSU EDİRNE Devlet Başkanı Kenan Evreıı, Anayasa'yı tanıtma gezısinm dunku durağı olan Eciirne'de, «Türk Silahlı Kuvvetleri, çörevini yerine getirme nin gdnül rahatlığı içinde kışlasma diinmek için bütünüyle ha zırlıklarını tamanılamıştır» dedı. Evren, '<lki sene içinde ne büyük ve zorlu îşler başardığımız aklı Selim ve iz'an sahibi her vatandaş takdir edecektir» şetlmde konuştu. Yem Anayasa'nın 1961 Anayasası'na göre sosyal ve ekoncmık haklar açısından çok daha ileri ve ayrıntılı olduğunu söyleyen Evren, «1961 Anayasası'ndaki sosyal ve ekonomik haklar 18 matideydi. Yeni Anayasa'da ıse 25 maddeden oltışmaktadır» dedı. Aırıy.1sa oylamasmda kullanılacak be>az oyun üzerıne «evet». mavı oyun üzprıne ıse «red» yazıldıçım behrten Evren, «mavi oja hayır yazmadık. Çünkü 19K1 Anayasası'nın oylanmasında bazıları hayırda hayır vardır dediler, onun için koymadık» sek. lınde konuştu. Eşıtlık ve hurrıyet hakkındaki gorüşlerını de açıklayan Evren, yeteneklılerın hurriyetlerden daha fazla yarar lancüklarını benrttı ve «tam bir hiırriyet mutlak bir eşitlik, zajıflan daha zayıf düşürecektir» dedı Evren, Edırne'dekı konuşma suıda genellikle sosyal ve ekonomik haklara değındı. Ikmcı Dunya Savaşı sırasınfla Edırne' dB görev yaptığım behrten Kvren, o dönem ıçerısınde bu top rakların duşm&n ışgalı tehdıd' ıçınde bulunduğunu, 12 E>h.l öicasmde ise dış guçlerle ışonhğı yapan anaışıstlenn tehdıdın de olduğunu soyledı. Evren, sılahlı Kuvvetler;n Ikıncı Dunya Savaşı sırasında olduğu güiı ı2 Eylül öncesınde de dimdık aya.c ta bulunduğunu ve memlekerı felaketın esıgınden kurtprdı:~;ını kaydederek. «Türk Silahh Kııvvetlerı, simdi görevini ^eri.)e eetirmeııin rahatlığı içinde lıütiınüyle laslasma dönmek jçîıı. hımriıklarını tamamlaıi'is. va»d ettiklerini birer birev verinc çetirmc çalısması icindp hulıın maktadır Iki sene içerisinde ııe (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) Smav kılavuzları okullara gönderiliyor 1978 öncesi mezunlar ÜSS'ye gireme^ @ Adaylar 22 kasım 6 aralık tarihleri arasında sınav için başvuruda bulunacakîar ANKAKA, (l^jmhuriyet Bürosu) 1983 Unıversıte beçme smavına 1H78 öncesı yıllar da lıse ve dengı okullarınıian mezun olan öğrencıler başvuramayaraklar 1933 Unıversıte Seçme sınav) basi'uru iîilavuzları okulıaıe gonderılmeye başlandı. Kuavuz 400 lıra karşılığında ünıversite adaylarına verıiecek. Adayîaı 22 Kasım 6 Aralık tarihleri arasında sınav ıçm başvuruda bulunabilocekter. Yurt dışınaa b'ilunan adavlar ıse engeç 17 Aralık'â kadar ÖSYM'ye başvuru tonlarını ıletebiıecekler. Bırinci basarnak ÖSS (Öğren c\ Seçme smavı) 11 Nısan'da. ıkmcî basamak ÖYs (Oğrencı Yerl°stirme Smavı) 27 Hazıran'da yapılacak. 1983 sınav kılavuzunda OSS ıçın basvuramayacak adaylar da oehrtıldı. 1983 ÖSS'ye başvurabılecek adnylar sınav kuavuzıında v soyle sıralandı: • O ta oğretim kurumiannın son sınıfında okumaKta olan oğrencıler, • Orta oiîretım kurumlannın son sınıllarında beklemelı dnrumria bulunan oğrencıler A Orta öğretırn kurumlarınm 1978 yılıııda veya daha son rakı yıllarda bıtırdikten sonra OSS veya USS'ye en çok ıkı kez gırmış ve bu smavlar sonucuncm hıç bit vuksek öğretım proErramına ÖSYM'ye yerleştırılmemış veya önkayıtla kaydı olmamış olanlar. 0 Bir yuksek öğretım programındı halen kayıtlı bulunan lardan yüksek öğretım orogramında kayıtlı ıken ÖSS veya USS'ye girmemiş oıanlar. • Bir yüksek öğretım programını bitirdıkten sonra ÖSS veya USS'ye en çok bir kez gırmıs olanlar, • Bir orta oğretim kurunıunu 197iî yılında veya daha sonra bıtırmış ve bir yüksek oğretim programından diSipüır suçu dışmda Dir nedenla ilişkısı kesılmış olanlardan bir yuksek oğretim programlarıüda kayıtlı bulunduklan dönem lerde vaya jlışıkleri kesıldıkten sonra ÖSS veya USS'ye girmemiş olanlar • Orta öğrenımlenni veya (Arkası Sa. 11, Sü. tjda) Bütçe komisyonu üyeleri katsayının 35e cıkması icin önerge hazırladılar Baskan Reaganhn ekonomik politikası sınıfta kaldı 0 Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde önemli başarı kazandılar. California'da valilik seçimini Cumhuriyetçi Dökmeciyan kazandı. hazırlandığı sırada yapılan bılgısayar sonuç tahmmlerine gore Temsılcıler Meclisi'nde daha önce 255 sandalye bulunduran Demokratlar, 266 sandelye alacaklar. Temsilciler Meclisi'nde kayba uğrayan Cumhuriyetçı'lerın temsılcı sayısmm 192'den 167'ye düşmesı, 100 üyelı Senatoda Cunihuriyetçılerin 54, (Arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Dış Haberler Servisi ABD1 de 455 üyeli Temsilciler Meciı si'nin tamamını, Senato'nun uç te birini vo Eyalet Valılerını yenilemek ıçın yapılan seçımler de, muhalefetteki Demokratlar Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluklarını önemli ölçüde artırdılar. Buna karşılık Cumhuriyetçiler Senatodaki çoğunluklarım korudular. Haber yayına Evren bugün İstanbul'da . Istanbul Haber Servisi Devlet Başkanı Kenan Evren'ın devlet adma Anayasa'yı tanıtma gezısinm bugunku dura^ı Istanbul. Bu nedenle Evren'ın konuşmasını vapacağı Taksım alanına Istanbul'un çeşitlı semt lerınden gelecek yurttaşların ulaşımlarmın kolaylaştırılması amacıylA Beledıye, otobus sefeı lerirde yeni aüzenlemeler yaptı Otobas seferlerindeki düzen lemelerın yanısıra bugtın Usku dar, Kadıkoy, Beşiktaş ve Karakoy'den ae ek vapur seferlerj yapılacak. Kenan Evren'm konuşması sırasında yurttaşlar Dolmabahçe sahil parkını, Kabataş isKelesi dnunu ve İnone Stadı'nın arkasını otopark yeri olarak kullanabilecekler. Istanbul Beledıyesınden yapılan açıklamaya gore, IETT otobuslerınm bugün saat 9.00'dan 13.00'e kadar uy gulayacaklan sefer düzeni şoygulayacaldan spfer düzeni şoyle. (Arkası Sa. U. 8ii. 4'de) REHİNELERDEN BİRI PENCERE ÖNÜNDE DevSol militanlarmin Köln Başkonsolosluğumuza saldırısı Türkiye saatiyle 12.50'de yapıldı. Silahlı kişiler eylemlerini surdürürlerken, bir bayan rehine pankarf asılan pencere önüne çıkarıldı. Bu sırada militanIardan biri, yüzü maskeli olarak rehinenin arkasında bulunuyordu. Köln Başkonsolosluğumuz 15 Ağustos 1981 tarihinde de bölücü bir sol örgüt mensubu militanlarca basılarak bir süre işgal edilmişti. Köln polis şefi, «GSG9» özel timinin rehinelere bir zarar gelme olasılığı bulunduğu takdirde nıüdahalede bulunacağını açıkladı.. (Fotoğraf: APa.a. / FAX) ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Danışma Meclısı BUçte Plan Kcmısjcnu üyeleri memur muaş katsayısının 34'den 35 e çıkartılmasım ongören bir oserge hazırlhdılar. Komısyon uyelerımn tümüne yt'kınının ımzaladığı onerge, bu gun tasannın maddelerınm feo ruşulmesı sırasında komısyon başkanl.ğına vcrılecek. Dün'cü toplantısmda Malije Bakanlığı butçasinı görüşen ButçePlan Komısyonunda buyuıı çelır butçesı ve bütçe yi sa tasarırmın maddeleri gorüşülere<î bütçenın goruşülmesi Tasannın «Katsayı» başlıkh 26. maddesımn şörüşüimesı sı rasında üycier katsayının 35'P çıkartılmasım ongören önergeyi başkanlığa verecckler. Ağca'nın suc ortağı Çelebi tutukîandı Mehmet Ali Ağca'mn Papa'yı vurması için kendisine 3 milyon mark teklif ettiğini söylediği ülkücii Musa Serdar Çelebi hakkında Almanya'da bu karar almırken, Bekir Çelenk hakkında da Interpol tutuklama kararı çıkardı Dış Haberler Servisi Papa 2. Jean Paul'e suıkast gırışımınde bulunan terorıst Mehmet Ali Ağca'nın suç ortaklarından bın olarak ara nan 30 yaşındaki Musa Çelebi pazartesi gunu Frankfurt yakınlarındaki Kriftel kasabasmdaki evinde yakalandı. a.a'nın haberine gore, Çelebi kendisini tutuklama ya gelen polise karşı herhan gi bir direnme göstermedi. Çelebi dun tutukîandı, Roma sorgu yargıcuıın yuruttuğu soruşturmada Ağca ile suıkastten once Mayorka (lspanya) Isviçre ve Mılano'da buluştuğu ıleri surulen Çelebi, suçlamalar konusunda bir açıklamada bulunma yacağını bildirdi. Ağca son ifadesınde Turk Federasyonu adlı ulkucü der nekler orgutu başkanı Musa Çelebi ile ilişki içinde olduğunu ve kendisınden para ve sılah yardımı gorduğu nu ıleri surmuştu. Ağca, Çe lebi'nin Papa'yı vurmak içm kendisine 3 milyon mark tek lıf ettiğmi de soylemişti. Italya Dışışleri Bakanlığı Ağca'ya silah, para yardımı yapmak ve suıkasti planlamakla suçlanan Çelebı'nın Roma'ya teslımmi ıstedi. Sağcı örgutlerm Avrupa'daki genel yoneticisı olan Musa Serdar Çelebi, Papa suıkastmden ıkı gun sonra duzenledıgı basın toplantısında ulkucu derneklerımn vc Turk Federasyonunun olayla bir ılışkısi olmadığını ileri surmuştu. Aynı olayla ılgili olarak aranan ve Munıh'te bır firma kuran Bekir Çelenk hak kında Interpol'un tutuklama kararı çıkarttıgı bıldirıldı. I Lübnan ordustı Falanjistlerin eUndeki Doğu Beyrut'a girdi. 3. sayfada I Le Matiri: Yılanı öldürseler Yaşar Kemal'in en yalın eseri 4. sayfada I tlaç hammadclesinin gümruksüz ithali öyatlan ncuzlatacak. 8. saytada I Mısır Dışişleri Bakanı Ankara'da. 11. Saytada Almanya'nın «.antJ . parti»si: Teşttter. 12. aayfada Sanat yazarımız Zeki Çakaloz öldü Kttltttr Servisi Gazetemizin sanat eleştirmeni ressam Osman Zeki Çakaloz, 3 kasım çarşamba güntl yakaiandığı amansız has talıktan kurtulamayarak aramızdan ayrıldı. 1926 yılında üşak'ta do(Arkası Sa. 9, Sü. 4'de) Osman Köksal topraga verildi • WALIYE*ESKİ BAKANLARINDAN SAIT NACI ERGIN'IIN CENAZESÎ ÜE DUN KALDIR1LDI ANK.4RA, (Cumhuriyet Büro su) Millı Birlik Komıtesi üyplermden, Kontenjan Senatörâ Emekli Kurmay Albay Osman Köksal'm cenazesi dün törenle kaldı rıldı. Maltepe Camısmdeki törene, Genelkurmay Başkanlığından bazı yüksek rütbelı subaylar, Devlet Bakanı Mehmet Özgiineş, eski Meclis Başkanı Kemal Güven, bazı PM üyelen. Yassıada Mahkemesi Başkanı Salim Başol, teshedilen CHP* nm Genel Sekreteri Mustafa üstündağ, CHP'li eski Bakan ve parlâmenterler, Milli Birlik Grubu Başkaı ı Fahri Ozdilek ile eski tabii senatörler, bazı yazarlar ve sanatçılarla köksal m 'sşi, kızı, damadı ve yalnnla arkası Sa. 9, Sü. 3'de) Bir Hukuk Sporu... Ceza hukukunun, hukukçu olmayanlarca da bilinen iki temel ilkesi vardır. Bunlardan biri, «kanunsuz suç ve ceza olmaz» İlkesi olarak bilinir. Çu ilke, ceza yasamızın blrinci maddesinde «Kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fill için kimseye ceza verilemez. Kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile de klmse cezalandınlamaz» bîçiminde tanımlanmaktadır. Ikincisi, ceza yasamızın 2'nci maddesinde «işlendiği zamanın kanununa göre curüm ve kabahat sayılmayan fiilden (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Gaziantep'te trafik kazası: 27 ölü 0 Kazâ, Adana'dan Urfa'ya tanm işçisi götüren kamyonun devrilmesi sonucu meydana geldi kazada 17 kişi de yaralandı. varlandı. Kadın ve çocukların da bindiği kamyonda bulunanlardan 20'si olay yerinde, 7'si ise kaldırıldıklan hastanelerde öldüler. 17 yaral nın ise Kahramanmaraş, IslaMye ve Osma niye'deki hastanelere kaldırıldıklan bildirildi. Gaziantep Valisi Fikret Koçak, kazanın kamyonun hızla giderken viraji alamaması sonucu uçuruma yuvarlandığının sanüdığuu bildirdi. ölenler ara sında kamyon şotörü Celal Akça da buiunuyor. GAZİANTEP, (Cumhuriyet) Adana'dan Urfa'ya tanm işçisı gotüren bir kamyonun Gaziantep'in Nurdağ ilçesi yakmlann da uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 27 kışi öldü, 17 kişi de yaralandı. Gaziantep muhabirimizin haberine göre Adana'dan memleketlerine dönen tarım işçilerinl Urfa'ya götürmekte olan Celal Akça yönetimindeki 63 AS 820 plakalı üstü açık kamyon saat 17.00 sıralarında NurdağTndan inerken Akyokuş'ta bir viraji alamayaraje uçuruma yu ÇAKALOZ 56 yaşında yitirdiğimiz Zeki Çakaloz bugün toprağa verlByor. >İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog