Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ölumünün 100. Yılmda Darwin Gerçeği BENJAMÎN FARRINGTON Çevirenler: Prof. Bozkurt GüvençYalçın îzbul EDERİ: 200 LÎRA hteme Adresi: Türkocağı Cad. 3941 CAĞALOĞLU İSTANBUL 59. Yıl; Sayı: 20949 Cumhuriy Mafya lerör Kurucusu: Yunus NADİ . ÇAĞDAŞ YAYINLARI CEMAL MAPANOĞLU ANÎLAR 1 '(1. Bölüm: 1911 1938) 30 TL. 30 Kasım 1982 Salı EDERÎ: 400 Lİ lsieme Adresi: Türkocağı Cad. 3fl 41 CAĞALOĞLU İSTANBUL çıkrı k Bekir Çelenk'in iş ortaklarından birî Zürih'te yaşayan ve bir de otel işleten Ermeni asıllı Samir Aris. Çelenk'le ilişkisi beliıienen Hasan Nehir'in Mafya ile bağı Roma Savcılığı'nca belirlendi. Cemşit Sakuyan adlı bir Ermeni Sofya'da silah kaçakçılığı trafiğini yönetenler arasında yer alıyor. Bekir Çelenk'in Münih'te Atalay Saral ile birlikte kurduğu «Trakya İthalât İhracat» adlı şirkette bazı sağcı Türklerin çalıştığı öne sürülüyor. Celenk, Londra, Miinih. Sofva ve Atina'da geniş çevreye sahip bulunuyor. ANKARA ttalyan resmi makamlannın Papa suikastı ve Mafya ile ilgili olarak yü rüttüğü soruşturmalar, Cum huriyet Gazetesi'nin yaymlarını doğrulayıcı nitelikte gelişiyor. Sılah kaçakçılığınm uyuşturucu madde kaçakçılığı ile beraber yürüdü ğu, bu kaçakçılık işlerinde Ermeni kökenli kaçakçılann yeraldığı ve kaçakçılık trafiğinin Bulgar şirketleri ile yönlendirildiği yolundaki yayıniar, yeni olay ve bulgularla doğrulanıyor. Roma savcılığınin son olarak, kaçakçı Bekir Çelenk ve silahh sağ eylemci Oral Çelik için tutuklama karan çıkart ması ile birlikte olaylar veni boyutlar kazanıyor. Roma savcılığınin istemi üzeri ne Federaı Almanya'da tutuklanan ülkücü kesimin Av rupa liderlerinden Musa Ser dar Çelebi'nin verdiği ifadeden sonra tutuklanan Bulgar Sergei İvanov Antonov olayı da Ağca dosyasma bir başka yönden ışık tutuyor. Gelişmelerin bu aşamasında bazı ipuçlan ile olayiarda adı geçen kişilerle ilgili bazı ilişki ve bağlantılan ye niden değerlendirmede ya^ rar görüyoruz. • Bekir Çelenk'in M. Ali Ağca ile aynı tarihlerde Bulgaristan'm başkenti Sofya'da lüksü dillere destan Vitoşa Oteli'nde kaldığı, 6 mart 1982 günü, «Silah Ka. çakçıhğınm Dünü = Bugünü» adlı yazı diz'mizde açık lanmıştı. llk kez gazetemizde açıklanan bu gerçek, son radan Ağca'nın Roma savcılığma verdiği ikinci ifade de de yeralmıştı. Malatyalı yoksul bir ailenin çocuğu c~ lan Ağca. geceliği 120 dolar olan Vitoşa Oteli'nin 911 nolu odasuıda kalırken. Çelenk de aynı oteUn 1078 numaralı odasında bulunmaktaydı. «Necati Çelik» adıyla odaya yerleşen Çelenk'in, aynca Kenter Albayrak adıyla sah te pasaport taşıdığı 7 mayıs 1982 tarihli yayınımızda yer almıştı. • Çelenk, «Panama» bandıralı gemileri ile uluslarara sı deniz ticareti yapıyor. Çelenk'in sahibi bulunduğu «Benil» gemisi, 18 aralık 1981 günü, İspanya yakmlarmda Menorka adasının Paratirant mevkiinde karaya oturmuş ve ilgili uluslararası antlaşmalar gereğince gemi mürettebatı tarafmdan satışa çıkarılmıştı. Merkezi Londra'da bulunan «Oscar Maritime S. A» şirketinin «C/O Honro Shipping B. V. 2 Nd Floor Nr: 6768, 65 London Vall E. C, 2» adresinde bulunan Bekir Çelenk' in bu gemi ile ilgili işlemle ri Türkiye'de Atalay Güler tarafmdan yürütülüyor. Ata lay Güler, Istanbul Karaköy, Nuhoğlu îşhanı. Rıhtım caddesi, Yuva sokakda «As Ticaret» adlı bir şirkette çahşıyor. Çelenk Londra'da 8952278 ve 3603513 numa ralı telefonlannı kullanıyor. Çelenk'in İspanya bağlantısı, Menorka adasında Meteo Melie Vives'tir. Vives'in «Agencia Melimar» şirketinin telefon numarası 363053'tür. • Yunanistan'ın başkenti Atina'nm Feloran mahalle(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) YARIN: Oral Çelik Türkiye'de neler yaptı? Evren: Mühendisler de mecburi hizmet uygulamasına girecekler Hopa ve Arhavi'de konuşan Cumhurbaşkam Evren, «Rüşvetle mücadelede anarşi ile yapılan mücadele noktasına erişilmedi» dedi. Işık KANSÜ HOPA Cumhurbaşkanı Kenan Evren, siyasi partiler ve seçim kanunlan başta olmak üzere Anayasa'nm omrettlği kanunlan bir yıl içersinde çıkarmak zorunda olduklannı söyledi. Evren Anayasaya hayır oyu verenlerin içinde iyi niyetlilerin yanısıra kötü uiyetlilerin de bulunduğunu belirterek, bu kişilerin memleketi başka re jimlere peşkeş, çekmek istediklerini söyledi. Doktorların mecburi hizmet kapsamına ahnmasınm yararlarınm gö rüldüğünü kaydeden Evren, «mühendisler ve diğer meslek sahipleri de mecburi hiz met uygulamasına girecekler» dedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Artvin'den dün Trabzon'a karayoluyla giderken yol boyunca uğradığı Hopa, Arhavi, Borçka, Ardeşen, Çayeli, Fmdıklı ve Rize'de halka hitaben kısa konuşmalar yaptı, Hopa'da ve Arhavi'de şunla rı söyledi: «Rüşvetle yapılan mücadelede terör ve anarşi ile yapılan mücadele noktasına erişilemedi. Rüşvet alan gibi, rüşvet veren de suç işlemektedir. Cürmümeşhut yapıldığı takdirde rüşvetin tfnii alınır. Ama hangi rejîmde olursa olsun rüşvetin önü ahnamıyor.» Zorunlu hizmet konusundakl görüşlerini anlatırken sağlık personeline uygulanan zorunlu hizmetl çok yerinde bulduğunu belirten Evren şöyle konuştu: «Birçok il ve ilçemiz doktora kavuşmuş, bu uygulamayı tenkit edenler oldu. Ama görüldü ki, bu uygulama vatandaşın hayrına oldu. Bu nygulama ile göreve giden doktorlar seve seve hizmet yapıyorlar. Üniversitelerimizde okuyan ögreneiler bunun için bir para ödemiyorlar. Üniversiteler için harcanaa para 9 Bakanhğin parasına eşit. Karanlık ilişkilerin merkezindeki ülkücü terörist: Ulusu: Devlet desteği, esnaf ve sanatkirın daima yanında olacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu BaşJıan ve temsücileri dün Basbakan Bülend Ulusu'ya sorunlarını ıçeren bir rapor sundular. Eaporda, BağKur üyelerine hastalık sigortasmın sürat le uygulanması, peşin verginin kaldunlması ve en az geçim in dirimi rakamınm günün koşullanna uydurulması istendi. Başbakan Ulusu, toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, ye ni Anayasa'nm esnaf ve sanatkarlann korunmasını hedef alan bir hüküm getirdiğıni belirterek, «Bundan böyle MçMr ekonomik kanun veya politika, esnaf ve sanatkarlann yanından devletin desteğini çekemeyecek tir» dedl. Ulusu konuşmasında, devletin bu kesime sağladığı desteği Anayasa teminatı altına almak'a, son derece değerli bir (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Rakamlarla ekonomi nasıl görünüyor? Uzmanlar gelişmeleri nasıl değerlendiriyor? İşadamları ne bekliyor, ne öneriyor? Millî gelirimiz gerçekten artıyor mu? Enflâsyonda hedefleri tutturmak mümkün mü? ihracatın ve işçi dövizlerinin geleceği Altındaki tırmanma aslında neyin göstergesi? Bankalar ve firmalar bunalımı nasıl yaşıyor? Öyle ise milletin vergisi ile bu üniversitelerde öğretim görenler vatan borcunu öde sinler. Böyle olunca doktoru, ziraatçısı, mühendisi, ve terineri olmayan ilçemiz kalmayacaktır. Bu mecburi hizmeti diğer mesleklere de koyacagız. Önümüzdeki sene buna karşı çıkanlar olsa da bu kanunu çıkaracağız. Onların ana babası buna karşı çıkmıyorlar. Onlar da karşı çıkmasın..» Cumhurbaşkanı Kenan Evren Ardeşen'de yaptığı konuşmada ise siyasi partiler ve seçim kanunlan basta olmak üzere Anayasa'nm emrettiği kanunlarm bir yıl içersinde çıkanlacağmı bildirdi şunları söyledi: «O kanunlar bir sene içersinde mu hakkak çıkartılacak, çünkü Anayasa'da iki senelik süre var, bu kanunlarm hep sinin çıkarılması için de beş giinde bir kanun çıkarmamız gerekiyor.» Anayasa'nm siyasi faaliyetlerle ilgili hükümlerinin henüz yürürlüğe girmediği(Arkası Sa. 9. Sü 3 de) • Ağca, Kartal Maltepe Askeri Cezaevinden haçırüdıktan sonra Oral Çelik'le buluştu. • MHP davasında idam istemiyle yargılanan UGD eshi başkanı Muhsin Yazıcu oğlu. Ağca'yı İran'a haçıran ülkücü Ti' mur Selçuk'a bu iş için 100 oin lira verdiğini habul etti. İstanbul Haber Servisi Roma Mahkemesi*nce, Mehmet Ali Ağca'nın Papa Jean Paul Il'ye suıkast girişimıyle ilişkisi nedenıyle, Bekir Çelenk'le birlikte hakkında tutuklama karan verilen ikinci kişi Oral Çelik bu olaydaki rolünün açığa çıkmasından önce Ağca'yla ilişkisi bilinen ve Ağca'nın Kartal Maltepe Askeri Ceza ve Tutukevi'nden 23.11.1979 gecesi kaçınlması olayınm baş sanıklarından biri (Arkası Sa. 9. Sü. % de) ORAL ÇELİK Fapa'nın vurulduğu gün de Roma'daydı.. ABD ile askeri mutabakat NATO merkezinde imzalandı Anlaşmayla ABD, Türkiye'deki havaalanlannda askeri malzeme depolayabilecek. ı Milli Savunma Bakanı Bayülken «Anlaşma tümüyle NATO planlan çerçevesinde» dedi. Sedat ERGİN bîldiriyor BRÜKSEL ABDye Türkiye'deki askeri havaalanlannda malzeme ve teçhizat depolaına izni veren «Mutabakat Muhtırası» dün Brüksel'deki NATO merkezinde imzalandı. Müzakereleri iki yıi kadar süren ve ekim ayı başmda Ankara'da parafe edilen anlaşmada, havaalanlan Ue ilgili yapılacak düzenlemelerin NATO çer çevesinde sınırlı olacağı açıkIandı. Söz konusu askeri mutabakat belgesi dün NATO merkezindeki Türk del'Sgasyonunda basına kapalı bir şekilde imzalandı. Anlaşmaya Türk tarafı adına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet özto. run, ABD tarafı adına ise Savunma Bakanı'nın Uluslararası Güvenlıkten Sorumlu Yardımcısı Richard Pcarl imza attılar. Imzalanan anlaşma «askeri bir belge» olduğu gerekçssiyle basına açıklanmadı. Anlaşma metninin gizli tutulması nedenıyle askerî mutabakat bel. gesinde modernizasyonu öngörülen havaalanlarmın hangilari olduğu açıklanmadı. Anlaşmanm modernızasyon yanında yeni havaalanlannın inşa edilme. sini de kapsadığı büdirildi. Ni(Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) Türkmen, Gromiko ile görüştü Dış Haberler Servisl Dışişleri Bakanı llter Türkmen, dün Sovyetler Bırligi Dışışleri Bakanı Andrei Gromiko ile görüştü. Resmi bir ziyaret için Sovyetler Birliğinde bulunan Dışişleri Bakam Türkmen. dün temaslarına başladı. Türkmen, Sovyetler Bırlıği Dışisleri Bakanı Andrei Gromiko ile bir görüşme yaptı. Gromiko, Türkmen nonuruna dün bir öğle yemeği verriı. Göıiısmelere yemekten sonra da devam edildı. Görüşmelerde, Türkiye ile Sovyetler Bırlıği arasındaki iki lı ihşkıler gözden Eecirildi ve uluslararası sorunlar üzerınde goruş alışvenşinde bulunuldu. Sovyet Resmi Haber Ajansı TASS, taraflarm goruşmeden oidukça meıtmım kaldıklarını ciuyurdu. Ajans, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekorsomık (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Yarın Cumhuriyet te NATO'nun Türkiye için önem taşıyan toplantıları başladı NATO güz dönemi toplantılannda Türkiye açısından en önemli üç konu, Papandreu'nun yapacağı girişimler, NATO smırları dışmda kalan alanların güvenliği ve Batıh müttefiklerin Türkiye'ye yapacağı yardımlar. Sedat ERGİN bildiriyor BRÜKSEL Türk dış poli. tıkasmı yakından ilgilendiren geiışmelere sahne olması bekle nen' NATO Güz Dönemi Toplantıları dün Brüksel'de baş ladı. Dün ilk olarak NATO üyesi ülkelerin Genelkurmay Başkaıı ları ya da tsmsilcileri düzeyindeki Askeri Komite, daha sonra da ittifakm Avrupalı üyelerinin savunma bakanlarmın biraraya geldiği «Avrupa Grubu» toplantılan yapıldı. NATO Avrapa Grubu bildirisinde kuvvetli klasik silahlara sahip olıın masmm ve Avrupa'da sağlıklı bir savunma sanayii temeli bulunmasmın önemi vurgulandı. ABD Kongresinin 1983 savunma bütçesi tasarısıyla ilgili çalışmalarından duyulan endişe dile getirildi. Bugün nükleer planlama komıtesi, yarın da kritik geçmesi beklenen savunrca planlama komitesi toplantıları yapılacak. Önümüzdeki hafta, Dışişleri Bakanlan «Bakanlar Konseyi» için yıne Brüksel'de biraraya gelecekler. N'ATO'daki çeşitli diplomatüt kaynakJarla yaptığımız konuç(Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) Başvuruların bu yıl azalması heklenıyor ANKAKA, (Cumhuriyet Bürosu) ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, bu yılki üniversîte segme ve yerleştirme sı navlanna 350 bin dolayında adayın katılmasının bekiendığinı söyledi. Universıte sınav larına başvuranların sayısının azaldığuu belirten Prof. Günalp, «Ekmek parasının sadece vüksek öğretimle kazanılamayacağı kamsı yaygınlaşıyor..» dedi. Oniversite seçme ve yerleştir me sınavlarına başvuruların başlaması kousundaki sorulanmızı yanıtlayan Öğrenci Seç me ve Yerleştırme Merkezi Baş kanı Prof. Glinalp, Türkiye'de geçmiş yıliarda 400 bini aşkın adayın sınavlara başvurmasırun normal olmadığını söyledi. Prof. Günalp ÜSYS'ye 1980 yı lında 470 bin. 1981'de 421 bin, 1982'de 408 bin adayın baş. vurduğıınu belırtti. Prof. Güoalp, düşme eğiliminin sürmesini bekledıklerini vurgula yarak şunlan söyledi.. «Türkiye Ribi bir ülkede 400 bînİPrin Ostünde adayın sma va basvurması zaten normal değildi 1980'deki 470 bin adayın basvurnsundan sonra, baş vuranlann sayılan her yıl azal Öğrencilerin yanıt bekleyen soruları Ünlversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarıyla iigili sorular. aydınlatılması istenen noktalar otdukça fazla. Cumhuriyet muhabirlerinin bu sorularo ilişkin araştırmalannm sonuçlarını yayınlamaya bugun başlıyoruz. Yüksek öğretimde kontenlanlann arttrıîmasına ilişkin çalışmalar, bu yıl için behlenen, sonraki yıllar için mufı temel artışlar, 150 200 binlih itontenjana ulaşma hedefi, ÖSYSye girişte konan sınırlamalar, bu kayıtlar doğrultusunda kimlerin sınava girebileceği, kimlerin giremeyeceği, orta öğretim deki başarı puanının ünlversite giriş sınavmda elde edilen puana eklenmesi, nihayet önümüzdeki smavda uygulanacak soru ve değerlendırme sistemi, bu sistemin geçmiş yülardaki yöntemlerle farkları, benzerliklen, aizi haberlerimizde işlenecek başlıca nofctaları oluşturuyor. Bir günde iki parti kuruldu Alman Sosyal Demokratları bölündü Haber Merkezi Federal Almanya'da, bir sure önce Sosyal Demokrat Parti'yle koalısyonu bozarak Hristiyan Demokratlar vs Hristiyan Sosyal Bırlik'le koalisyon kuran Hür Demokrat Parti'de beklenen çatlama gerçekleşti, partiden ayrılan bir grup, Hessen eskı mılletvekıli Ulrlch Krüger'in başkanlığmda «Liberal Demokrat Parti» adı altında yenj bir parti kurdu. CJzun zamandır beklenen bu ge lışmeyle aynı sırada, Alman sı. yasal sahnesinde bltyük sarsmtı yaratacak bir gelişme yaşandı ve Sosyal Demokrat Par(Arkası Sa. 9. Sü. S de) • Arnavntlnk Başbakanı Karkani: Mehmet Şehu en tehlikeli düsmanımızdı. ^ " 3. Sayfada U «Teksül sektöriinün yapısal açıdan yenilenmesl gerekir. a. Sayfada • Mllli Piyango'da 15 milyon lira Ankara'ya çıktı. 9. Şayfada • Boks Federasyonn Başkanı Alman Federasyonuna rest çekti. 10. Savfaâa 0 Danışma Meclisi'nin aralık ayı gündeminde 3 tasarı var. 12. Sayfada OECD'nîn Türkiye'ye yapacağı ekonomik yardını 20 aralıkta acıklanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ekonomik tşbirliği ve Kalkınma örgütü (OECD) çerçevesinde TUrldye'ye 1982 yılm da verilmesi öngörülen ekonomik yardun için yapılacak toplantının kesin tarihi 20 aralık olarak saptandı. 20 aralıkta Paris'te bir araya gelecek olan OECD ülkeleri Türkive'ye verilecek ekonomik yardım miktarını resmen açıklavacaklar. Son üç yıl içinde OECD'den ekonomik yardım almakta olan Türkiye'nin 1982 yıh için de yardım alması Batı merkezleri tarafmdan kararlastırıldı. Ancak, her yıl mart ya da en geç mayıs ayında gerçekleşmiş olan ekonomik yardım toplantısı l u vü «Türldye"<îeld siyasal takvime baelı olarak» gecikti. 7 kasımda Anayasanm halkovundan geçmesinden sonra, Batı merkezleri Türkiye'ye efeonomik yardımda bulunmak amacıvla yeniden harekete seçtiler. Federal Almanva'nm Türkiye'ye vereceği yardım konusunu Alman Parlamentosu Büt. çe Komisvonunda eörüşmesi zorunluğundan dolavı yardım mikfannın açıklanacağı «taahhüt tonlantısının» tarihi sürekü »eciktl. Sa#lanan bilgilere eöre, bu yıl Türkive'ye vardımda bulu(Arkası Sa. 9. Sü. S da) dı. Bu yıl 350 bin dolayında aday bekliyoruz. Bu azalmanın nedenlerindeıı biri, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarına girişteki sınırlamalar. Ama nedenlerden biri nlarak da ekmek parasının sadece yüksek öğretimıien kazanılamayacağı kanısınır yavarınltişmasını çörüyorum 19XU'lerde ekmek parasmı» yüksek öğretimle kazanılaca ğı kanısı yaygındı. Ama gide rek bu kanı azalmaya başiadı. O dönemde mnhakhak yük sek «ğretime glrmeye çaüşılı yordu. Ama şimdi yüksek öğretim yapmaktansa hemen tetşka işlere yönellniyor. Tfbiî, bu kanının yaygınlaşma suıda, iş seçeneklerinin artış' da rol oynamaktadır.» 1982 ÜSYS'ye başvuran adaylar arasında, o sırada bir yüksek öğretim kurumuna kayıtlı olanlann sayısında artış görülmüştü 198ı üniversite giriş smavına, bir yüksek öğretim kurumunda okuyanlardan 25 bin öğrencinin başvur masına karşm, 1982'de başvuranlaı arasında bu durumâs kilerin sayısı 32 bine yukselmiş ti. Ancak Yüksek Öğretim Y: sası'yla getirilen sınırlamais rm bu sayıda büyük azalmal lara neden olması bekleniyüi Geçtiğimiz yılki üniversın sınavına başvuranlar arasmd en önemli azalma, lise ve de. gi okullardan mezun olmalaj na karşm bir yüksek öğretın kurumuna giremeyerek belclyen öğrenoiler ile, lise ve den (Arkası Ss. 9. Sü. 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog