Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Ş YAYINT.ARI SÖYLEV ' Gazi M. Kemal ATATÜRK Cllt: 12 Onuncu bası ile altmışıncı bıne ulaştı Türkçeleştiren Ord Prof Dr HV VEL1DEDEOĞLU EDERl 350 TL Isteme Adresi Türkocağı Cad 39/41 CAGALOGLU tSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20922 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 3 Kasım 1982 Çarşamba Bırıncı Asamay/Hazırlama ModercT'Matematık Modern Fîztk Zıhınden Cozum (Koleılere Hazıriama) Besıktas. İstanbul 60 72 006() 72 01 Kanserle savasta büyük ilerleme £ Geliştirilen bir teknikle, yapay olarak tiretilen hücreler insan kanına şırınga edilerek, kanser dahil tüm hastahkların kökü kazınıyor. Kansere karşı savaş bundan böyle, kanserli dokunun kesilip ahnması yoluyla değil, insan kanından alınan hücrelerîn yapay olarak çoğaltılmasıyla yürütülecek. HALKIMIN ARASINA "GlRERtM Kenan Evren dttn Kocaeli'nde yaptığı ko nuşmada, emekli olan Cumhurbaşkanlarının yasayışlarının kanıınla düzenlenecene ilişkin hfikmfi Anayasa'dan çıkardıklannı anımsattı ve «Bu rnaddeyi kendısı ıçın koydurttu dıyebılırıerdı. Oiıun ıçın ben boyle bir şeyı istemıyorum. Ben halkımm arasına girer onlarla daha lyi yaşarım dedım. Zaten onlarm arasmdan ^elmedık nü?» dedi. (Fotoğraf: a.a.) Gönensin ve Mumcu Askeri Savcıîıkta verdi • Yazüşleri Mudürümüz Okay Cönensın, Oktay Akbal'ııi soruşturma konusu yapılan iki yazısı nedeniyle îstanbul'da ifade verdi. • Uğur Mumcu'nun ifadesU ne Anhara Sılzıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığınca. Barış Derneği uyelıği gerekçesıyle başvuruldu. Haber Merkezi Gazetemiz Sorumiu Yazı îşlert Müdürü Okay Gönensin tstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcıhğı'nda ifade verdi. Ankara'da sürdürülen Barış Derneği soruşturması nedeniyle dernek üyesi yazarımız Uğur Mumcu'nun da Ankara'da ifadesi alındı. Yazarımız Oktay Akbal' m 6 ekim 1982 tarihli gazetemîzde yaymlanan «Yurttaş olarak görevimiz» başlıkh yazısmda MGK'nm 70 nolu bildirisine muhalefet ettigi 16 kasım 1982 tarihli «Ölü mü denlr onlara?» ba$ lıklı yazısmda da asılsız ve mübalâğalı haber yazdığı ileri sürülerek açılan soruş(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Yatılı öğrenciler yemekten önce "Tanrıya hamdolsun, milletimiz varolsun,, . diyecekler Dış Haberler Servisi Kanser karşısmda çaresia kalan bilim adamlarınm önünde nihayet bu sins) hastahğı yenmenin yolu açıldı. Bilim adamlanmn geliştirdiği bir teknikle yapay olarak üretilen hücreler insan kanına şınnga edilerek, kanser dahil tüm hastahkların kökü kazınıyor. Federal Almanyanın tinlü Der Splegel dergisine göre, kansere karşı savaş bundan böyle, kanserli dokunun kesilip ahnması yoluyla değil. insan kanından alınan hücrelerin yapay olarak çoğaltılmasıyla yürütülecek. Bu yolla kanser savaşı tıbbm zaferiyle sonuç •lanacak. însan kanında za ten her türlü hastahga kar şı savaşan hücreler bulunuyor. Ancak hastahkh hüc relerin cogaldıgı bir ortamda bu savaşkan hücreler çok kere yenilgiye uğruyor. Kanserle savaşta devrim olarak nitelenen buluşu yapan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki «Monaclanal Ar tibadies» kuruluşu yeni yöı temin üstünlüSünün. ameli ANKARA, (AJNKA) Milli yatlarda olduğu gibi sava Egitım Bakanlıgı orçütündekı şın vücuda karşı değil. vupersonelin eörev. yetki ve so cutla işbirligi halinde yürü rumluluklarını belirleven «tç tülmesinde yattığı noktasın Hizmet Yönetmeliği» dünkü da birleşiyorlar. Resmi Gazete'de vavınlanarak Kanserin yenilmesi imkâ yürürlüge eirdi. Temel eğitım lkinci kademe ve daba üst de ntnı yaratan yöntemin bu receli okullarda yönetime var lunmasına kapıyı açan en dımcı olmak üzere öğrencilerın büyük bulus. kansertn mtk seçilma»! öngörüJen vönetme roplardan ya da virüslerlik çeregince vatılı okullarda den değil. insanm kendi do öğrenciler vfemeğe başlarken kusundaki hücrelerinden «Tanrıva hamdnİKiın. milletimiz dogdugunun kanıtlanması varolstın» divecekler. oldu. Amerika'nın KaliforYönetmelikte. Bakanhk perso (Arkagı Sa. U Sü. l'de) neli. »öretmenler ve ögreneilenn eivim tarzları da dtizenlendl. Buna eöre, bavan ögretmenler. aşın dar etek ve pantolon. aeık vakalı elbise, aşın topuklu veva terlik biçiminde avakksbi stivemevpcekler Okul içinde ögretmenler baslarını örtemevecpkler Erkek figretmenler fse. temlz ürlilü düzgün VP sade eivinecekler. Toplam 22 maddeden olusan yönetmelikfe. BaknnlıŞm Hlm pertonelinin bakanlıkca yavınlanan tebligler dersilerini okuyuo imzalavaoaklan belirtildi. Yönetmelik uvarmca. amirler göreve baglılık ve gavretleri ile, kanun tüzük vfinetmelik ve emirlere uvarhlıklarıvla personeline örrıek olacaklar (Arkasi Sa. 9, Sü. 3'de) Evren: Bir tek can borcumuz var, hicbir hırsımızyok "Ölüm tehdidi alıyoruz,, «Anayasa kabul edildiği takdirde Avrupa ülkelerinin ağızlan kapanacak. Parlak bir dönem başlayacak.» «Hırs neler yaptırıyor, eski siyasiler bir daha seçilmeyeceklerini bildiklcrinden bunları yapıyorlar.» «Aranızda hinoğluhinler var. Elinizde seçmen kartı yoksa, sandık başına niifus kâğıdı ile gidersiniz.» Isık KANSU KOC4ELÎ Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Anayasayı tanıtma gezısırin dunkü durağı Kocaeli'nde yaptığı konuşmada «Hemen hernen her giin (ildürüleceğimize dair tehdıt mektupları alıyoruz. Aldırdığunız da yok. Bir tek can borcumuz var. hiç bir hırsımız yok» dedi. Anayasa'nm sendikalaria ilgili bölumü hakkında bilgı veren Evren, ışçi haklarının s.yasetle ıdaoloji ile ılgısınm olmadığmı belirtü ve «Sendikalar sivasi partî değildir» şeklınde konuştu. C'imhurbaşkanımn yetkilen konusundakı eteştinleri daŞerlendirerek ılğili maddeyı düzelttiklerjnj beJjrten Evrfn, «Cumlııırbaşkanı tek ba^ına yaptığı işlerden sorunılu olacaktır» dedi. Anayasa kabul edildiği takdırde «Avrupa ülkelerfnin ağızlarınm kapanacağını» söyleyen Evren, «Anayasa kabul edilirse parlak bir dönenı başlayacak» şeklınde ko I «Biz bu işe menfaat karşılığı atılmadık. Bizi devlet okut masaydı bu mevkilere gelebilirmiydik?» ı «Gök maviymiş, deniz maviymiş. Buhlar çocukça girişimlerdir. Sağduyu sahibi vatandaş kanmaz.» ı «İşçiler arasında söylentiler yayıyorlar. Hepsi yalandır. Siyaset yasağı sendikanıntüzel kişiliğine getirildi.» Görevi, işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını konunak olan sendikalan ele geçıren bazı sendika yöneticılerınin, Marksisc Leninıst görüşü benıms?mış emır ve talimatları dıçandan aian bir avuç satılmış kışi olduklarını ıfade ederek, ozetle şöyle konuştu: «Sözde bunlar İşçilerin hak ve hukukonu koruyacakUrdı Büğır bağır bağırdıkları husus buydc. Ancak bu bir paraıanaydı. Bir gun 141142'ye hayır acrler, bir başka gıtn DGM'y« hayır diye tuttururlardı. Bunların işçi hakları ile bir aiakası var mı? Bunlar sendika mı, yoksa siyasi bir teşekkül mfi? Onlalarm özlpmini duyduğu rejim gelse, işçi rahat mı edecek? Nerede demokrasi varsa, eendika kurma, toplu sö?leşme yapına, grev yapma var. lîangi sosvalist ülkede erev tıygulaması gördünüz. Bu fikriyat iie beyinieri yıkanmış kişiler sendikalan ellerine geçirmişlerdi. Ben bunlara sendika ağası diyorum. (Arkası Sa. 11, SU. 4'de) nuştu. E v r e n eski siyasiler ıwn: «Bakınız hırs neler yaptırıyor, bir daha seçllemeyeceklerini bilrfikliTinden bunları yapıyorlar» dedi. Ataturk'ün gözünün, denizın, s:okyıiztinun mavi olduğunun söylendığini bıldiren Evren, «bunlar çocukça glrişimlcrdir» şeklinde konujtu. Devlet Eaşkanı Evren ve berabermdekiler dün sabah Kocaeli'ne gelmek lizere Izmır'den aynldıla». Ancak Cengis Topel havaalanındası sıs nedenıyle, Evrpn':n buli'nduğu urak Koos'în'ne memedı. Bu nun üzerine Evren ve yanmdakıler istanbul Yeşılkby askeri havaalanma mdıkten sonra hehKopterlerle Kooaeij'ne geçtıler. Ktcneli'nde yanrteı konuşmada, bu ılın nufusunun çoğunluğunu ışçılerın oluşturduğumı belirten Evren, 12 Evlül onfesmde anarşjk hareketlerın ışçı kesimine sıçratı!dığ'nı ve memleketin Marksıst Lenınıst ve Maoist bir rejıme sürüklenmek ıstendiğmı soyledı. Balkan Transport'un Uğur Mumcuya actığı dava sonuc asamasında ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ortaklan arasında AP eski milletvekillertnden Arif Ertunga. Nihat Kürşat ve DP eski milletvekillerinden Osman Kavrakoğlu"nun bulunduğu Balkan Transport Nakliyat ve Turistik Tesisler Işietmecilîği A.Ş.'nin gazetemiz yazan Uğur Mumcu aleyhine açtığı tazminat davasına Ankara 13. Maliye Hukuk Mab> kemesinde devam edildi. Son duruşmada Maliye Ba kanlığının Balkan Transport Şirketi hakkındaki dosyasının mahkemeye geldıği anlaşıldı. Gazetemiz avukatı Emin Değer, «Sözkonusu dosyada, Milli İstihbarat Teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığrının Balkan Şirketi ile Bulgar DSOMAT Sir« ketinin birlikte oluşturdukla n Trakya Transport Sirketine ilişkin olarak raporlar (Arkası Sa. 9, Sü. Tde) Yüksek Seçim Kuruiu Baskanı: "Oylara isaret konulmasının muhatabı ceza mahkemeleri,, ANKARA, (Cumhurivet Biirosu) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Orhan Avdın, 7 Kasımda vapılacak Anavasa oylamasmda ov kullanacak vafandaşın ov pusulasına ışaret koymasj va da admı vazmasınm bır anlamı olmadıgını söyledı. Yüksek Secım Kuruiu Başkanı. «Cıımhurivet»'ın sorularını vanıtlarken vatandaşm oy kullanmasını eneeleveceklerın saptanması veva ihbar edilmesı haîinde, bu suçlarımn sabit sörülmesi durumunda seçim yasası uyarınca 1 vıl hüküm eıyeceklerini belirtti. Orhan Aydın «kimse kimseyl zorla ov knllanmava ve knllanmamava zorlavamaz. Vatandaş özgriir iradesivle istediei biçimde ovunıı kullanır» dedi. Orhan Avdm, «mavi veva bevaz ov kullananlann belirlenmesi İçin bazı kişilerln vatandasa kullanacaklan ov pusulalarının üzerine belirein bir işa rpt vapmaları ya da admı vazmalan konıısunda baski yaptıeı îhbarlannm geldiğine» ilişkin bir soruya şu karşılığı verdi: «Bövle bir şeye înanmıyonım. Daha dogrusu inanmak istemivorum f'vle şev olmaz. Vatanda sın ov mısulasına admı yazması va da işaret kovmasi kimin (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) ÜSYS kılavuzları okullara gönderiliyor 113 idam istemli DevSol davası basladı îstanbul'da başlayan 386 sanıkh DevSol 3 davasında sanıklarm kimlik saptaması yaptırmak istemeyişleri ve sayılarınm çokluğu gözöniine alınarak duruşmalara gruplar halinde getirilmeleri kararlaştırıldı. İstanbul Haber Servisi THKP C devrımci sol örgütüne Uye olmak ve eylemlerde bulunmakla suçlanan 386 samğın yargılanmasma başlandı. Davada 113 sanık için ıdam ce zası ısteniyor. Metris Askeri Cezaevı duruş ma salonunda 2 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi tarafmdan bakılan davaya saat 11.00' de Mahkeme Başkanı Albay Fethi Ozcan, Yargıç Seyfettin Aydın, uyeler Feridun Celahiroğlu, Yalçın Erkmen ve Usteğmen Şenol Gökbayrak ile Savcılar Yuzbaşı Recep Sözen, Be hiç Aldemir ve Kemal Öneç'ın yerlerıni almasıyla başlandı. Durusma yargıcı Seyfettin Aydın, «Yargılama üncesi bir iki noktaya değinmek istediğini» bıldirerek, «yargılama görevini üstlenen bağımsız tarafsız mah kemenin, hukukıın üstünlü^ü ilkesine mutlaka bağlı kalacağından ve yargılama hususıında vicdanımiza ve yasalara gö re davranacağunızdan hcrkes emin olsun,» dedi. Sonra sanıklarm yoklamasına geçıldı. 386 sanığın yoklaması tamam landıktan sonra soz alan bazı sanıklar cezaevinden duruşma salonuna getırılirken ıstemlerı ile ilgili dilekçelerın ellerınden alındığını ılerı sürduler. Duruşma yargıcı Aydın, kımlık tesbıtinden sonra sanıklarm ıstemlerinı dinleyebileceğını belirtti. Ancak, samklar bu ko nuda ısrar ettiler ve slogan at tılar. Bunun üzerine duruşmaya bir süre ara verildı. «Dev Sol 3» adıyla anılan, ek ıddıanameyle açılan bu davada yargüanan 386 sanıktan 39'u halen devam eden 433 saraklı (Dev Sol 2) davasmda yargılanıyorlar. Bıı sanıldardan 28'ı için ikinci kez idam cezası ısteniyor. Boylece, ek ıddıanameyle a> çılan bu dava :1e birlikte, DevSol orguturj uye olduklan, ör gutun amaçlaıı dogrultusundil eylemlerde bulundukları ıddiasıyla yaıgılanan &onıkların sayısı 781"r, ıdam cezası ıstemiyle yargılananlar 232'ye yüksel» di. (Arkası Sa. 9, Sü. 6'da) • YVashinşton t'ost: Cemayel Barış Gücü'nün 10 blne çıkarılmasuıı istiyor. • İspanjol komüııistleri, parti içindeki kriz nedeniyle çöktü. 3. sayfoda • Renkli televisjon üretimindeki düşüşün geçici olduğu belirtildi. 6. sayfada • Dev Yol iddianamesı ve DtSK davası'nda Mustafa Aktulgah'nın sorgusu. 7. sayfada • Memur ve emekli lerle ilgili 3 yasa önerisi bugün DM'de görüşülecek. • Önalp: 2. Boğaz Köprüsü için 46.2 mllyar lira aynldı. • Spor Toto'da yolsuzluk. • tETT'ye yeni bir sd aranıyor. 12. sayfada Üniversite sınavına giriş, bu yıl 3 bin lira ANKARA, (a.a.) Üni : versitelerarası Seçme ve Yerleştirme 1983 sınav kıla vuzlan lise ve dengi okul müdürlüklerine bu hafta sonundan itibaren gönderil meye başlanacak. ÜSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, sınav kılavuz lanyla ilgili genelgelerin ilgili lise ve dengi okul müdürlüklerine gönderildi ğini açıkladı. Halen paketle mesi süren sınav kılavuz lan ise hafta sonundan iti baren gönderilecek. Günalp, sınav kılavuzla rmm 475 bin adet bastı rıldığmı ve öğrencilere 400 lira karşılığmda verileceği(Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) PAHALI KONUŞMACI ABD eski Dışişleri Bakanı, yaptığı konusmalarda bol para kazanıyor. Kissinger'in fiyatı sabahtan aksama • 2 milyon lira farkediyor Dış Haberier Servisı Başkan Nixon ve Ford donemlerurn Dışişleri Fakanı Dr. Henry Kissinger'm yıldi2i yenıaen parlamaya başlsdı. Siyaset sahnesinden çekildıkten sonra sessiz sedasız anılannı yazan Kissinger'm son gunlerde çeşıtli kuruluş ve çevrelerde «paralı» konuşmalar yaptığı ve bu konuşmalarının bir Ucret tanıesi bıle olduğu Eçıklandı. Nevr York Tımes gazetesi muhabirinin yazcliğı habere göre Dr. Kıssinger"m sabah kahvaltısı sohbeti l?.500 dolar (2 milyon lira dolayında), akşam yemeğinde j'aptığı bir konuşmanın ücreti de 20.000 dolar (4 milyon lıraya yakın). (Arkası Sa. 9, Sü. T'de) Mısır Dışişleri Bakanı bugün Ankara'da Yurtlara ahnacak öğrenci listesi ücüncü kez değisti Şenay KALKAN Tüksek ögrenim Kredi ve Yurtlar Kurunrn vetkililert. öğrencilerin «biraz daha dayanmalannı» isteverek. önümUzdeki ay sonunda yurt sorununun çözülecegini bildirdiler. Yur*'ara almacak öSrenci Usteteri, üçüncil kez deeistirilerek bazıriandı, yeni listeler birkaç güne kadar yurt kapüanna ası. lacak. Kredi . Yurtlar Kurumu vetkilileri, yurt sorunınui) büttinüvle ortadan kalkmasi için varolan vurtlardaki vatak kapasitesinin »JeSil vurt savısı nın artınlması gerektigini vurguladılar. Kurum vetkilileri, yurtlarda geniş bf' kapasite artırımına gidildi?!' belirterek şualan söylediler: «Asker ve toplum polislennın kaldığı vnrtlarla. şu anda kapa. lı olan ban U Szel vurtlan en treç bu ayın sanuna kauar Kurumamuza verilecek. Böylece zamanında basvtırusunu yapan biitün öğrenciler ynrtlara alınacak.» tlk llstelerde adı olan ögrencilerin ikinci listelerde adlarının çıkmaması üzerine oluşan (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) Israil, 21 Türk'ün gönderileceği haberlerinı yalanladı ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) İsrail'in Ankara'daki maslahatguzârı Allon Liel, dün «Cumhurlvetn'e bir açıklama yaoarak, Filistin kamplarında ele geçirilen 21 Türk'ün Türkiye"ye gönderileceği volunda cıkan haberleri valanladı. AP Aiansı bundan bir stire önce tsrail Radyosu'na dayanarak verdigl bir haberde, Pilistin kamplarında ele geçirilen Türklerin Türkive've iade edileceSini bildirmiş ve bu durumdaki Türklerin sayısım 21 olarak vermîşti. (Arkası Sa. 9, Sü. 5'de) Vicdan Dayanmaz.. Şirket adı: Trakya Uluslafarası Nakliyat Anonim Şirketi.. Kuruluşu: 17.2.1977 günlü Ticaret Bakanlığı iznl ile.. Onay: îstanbul l'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 18.2.1977 gün ve 77/252 ve 77/294 sayılı kararı.. Ortaklar: a) T.C. Uyruğundaki ortaklar: Balkan Yatırım ve Pinansman A.Ş., 4 milyon 950 bin TL; Balkan Transport Nakliyat ve Turistik Tesisler Işletmeciliği A.Ş.; 2 milyon 500 bin TL; DP eski milletvekili Arif Ertunga, 10 000; Işadamı Mehmet Üstünkaya 10.000; F. Diler Eı tuhga 10.000; eski Bakanlardan Nihat Kürşat 10. 000; TBMM Basın Danışmanı Gültekin Günaşar 10.000;.. b) Yabancı ortak: Bulgaristan Halk Cumhuriyeti uyruğunda kısa adıyla DSO «Mat» 7 milyon 500 bin TL; Türkiye Ticaret Sicill Gazetesi 25 nisan 1977 gün ve 208 sayı. (Arkası Sa. 9, Sü. 7'de) Türkiye ile Mısır arasında 'siyasi diyalog mekanizması,, kuruluyor Sedat ERGİN ANKARA Mısır Başbakan Yardımcısı ve Dışiş leri Bakanı Kemal Hasan Ali, 1977'den bu yana Tur kiye ile Mısır arasmdaki ilk önemli teması gösteren resmi ziyaretine bu gün başüyor. Kemal Hasan Ali ile Dışişleri Bakanı İlter Türkmen arasında ya püacak görüşmelerde Filistin sorunu ve Irak îran savaşı gibi bölgesel ge (Arkası Sa. », Sü. 4'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog