Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

dersaneleri Lise »onlar: 11 A r a l l k Bekfemeiıier. 6 A r a l l k 2283 »627 40921 31 69 | 2359 eimerkBZ n?rı • Cümhuriy 59. Yıl Sayı: 20948 Kurucusu: Yunus NADt 30 TL. 29 Kasım 1982 Pazartesl sında özellikle siyasal parti kurma amacıyla çalışmalar yapılması üzerinde durdu. bu tur çalışmalar içine giren kişilere yönelik uyanlarda bulundu. Cumhurbaşkanı şöyle konuştu: «Bu kişilere MİIH Gfivenllk Konseyi bildirilerinin yu rürlOkte olduğunu, siyasi faaliyetlerin yasak olduğunu hatırlatırım. Siyasi partîler kanunu çıkıncaya kadar bu faaliyetier yasaktır. Ne zaman siyasi partîler kanunu çıkar, bu çalışmalara o zaman girilebllir. Bu kişiler o zaman parti kurar, faaliyetlerine başlarlar. Bu tflr siyasi faaliyetin suç olduğunu, bu kişilsre, eski siyasi partilerin mirasma konmak lsteyenlere özellikle hatırlatmak lsterlm. Bu tür haber ve yorumlann arttığı basında görülmektedir. Ba sın da olur olmaz bu tür haberleri yaymasm.» Evren, Artvin konuşmasında Anayasa oylamasından söz etti, yüzde 95 oranında «Evet» oyu verdikleri için Artvinlilere teşekkürlerıni bildirdl. Yüzde S olumsuz oy çıkmıştır, onlara da te* şekkür ederim. Eğer yüzde yüz evet çıksaydı, o zaman baskı oldu denirdi» diye konuştu. Evren. halkoylamasında baskı yapılıp yapılma dığı konusunda çıkan söylentileri yanıtlarken, şunlan söyledi: «Oylamadan önce kulağımıza laflar geldi. Kaymakamlar, valiler beyaz oy verllsin diye baskı yapıyor dendl. Şimdi, size soruyorum? Baskı oldu mu? Oyla ma sırasında çeşitli propagandalar yapıldı. Başka alternatif yokmus da onun İçin beyaz oy verilmlş, ya da demokratik düzene blr an evvel geçilmesi, bizim blr an evvel gitmemiz İçin beyaz oy verilmiş şeklinde propagandalar oldu. Tabii, bir takım kulplar bulacaklar. Bu propagandaların amacı yandaşlarma moral vermek ten ibarettir. Elbette demok ratik düzene geçeceğiz. Bunu biz istiyoruz.» Cumhurbaşkanı, Artvln'in 12 Eylül öncesinde «üs» olarak seçildiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: «O tarihlerde o kadar ile Binnci Asamaya Hazırlama Modern MatematiV Modem Fızık BmâenOmn (KoteîtereHaznbma) Bcsfttas.İsıanbui 6O72OO6U7201 Cumhurbaşkanı, siyasal partîler yasası çıkmadan siyasal parti kurma çalışmaları yapmanın suc olduğunu söyledi Evren, Artvîn'de yaptığı konuşmada, kapatılan siyasal partilerin mirasma konmaya çalışanlann bulunduğunu, siyasal çahşmalar konu sunda haber ve yorumlann arttığım sÖyledi; basının olur olmaz haber yaymatnasım istedi Işık KANSU parti çahşmalan ARTVÎN Cumhurbaska ru Kenan Evren, siyasal partiler ve seçim yasalannın he nüz çıkmamış olmasına rag men siyasal parti kurma çahsmalannın hızlandınldığına isarot ederek. «Siyasal yasaktır, hatırlatırım,» dedl. Evren. kapatılan siyasal partilerin mirasma konmaya çalışanla rın bulunduğunu söyledl. Kenan Evren'in, Cumhurbaşkanı sıfatıyla halka hitaben ikind konuşmasını Artvin'de yaptı. Evren, Artvln konuşma rl glttiler H. valinln arabasına dahi bomba koymuşlardı. Bunlar normal düzene geçtiğimizde melanetlerlnl yi ne devam ettireceklerdir. Sizler yönetime ve güvenllk kuvvetlerine yardımcı olursanız, bunlar bir daha baslarını kaldıramazlar. Bizim de mücadelemiz bunlarla bitmemiştir. devam edecektir. Ta kl onlar milletin çoğunluğunun arzusuna uyup yola gellnceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.» Evren, konuşmasının sonunda yerel sorunlara değindi, yerel kamu yönetici lerinl uyararak şöyle dedif •Vatandaşlardan Cumhuı başkanı olarak çok mektup ahyorum. Vatandaş derdlni anlatamamış, bana ulastınyor demektir. Kamu g6revlisi tüm yetkililere hatırlatıyorum. Vatandaşın sorun larıyla ilgilenin, llgilenln ki onlar da Cumhurbaşkanına mektup yazmaya mecbur kalmasınlar.» Cumhurbaşkanı Evren, geceyl Artvin'de geçirdikten sonra bu sabah karayoluyla Trabzon'a gidecek, oradan da askeri uçakla Ankara'ya dönecek. Bekir Celenk Papa'ye vurması i Roma mahkemesi Çelenk için tulukîama kararı verdî ANKARA. (THA) Roma mahkemesi, Mehmet A11 Ağca'nın Papa Jean Paul'e suikast girişiminde bulunması olayıyla Hgisl olduğu gerekçesiyle kaçakçı Bekir Çelenk için tutuklama kararı verdl. Papa'ya sulkast girişimi olayınm aoruş turmasmı yürüten îtalyan Savcı Martello'nun hazırladığı iddianamede Bekir Çelenk'in M Ali Ağca'ya suikast için Sofya'da 3 milyon mark verdiğinin belirlendiği bildiriliyor tddianamede Papa'va sııika^t eirisimine kanşanlardan Oral Çelik'in Ağca'ya silah sağladığının saptandığı belirtiliyor. Roma Mahkemesi'nce tutuklanması istenen Oral Çelik, tnterpol tarafmdan kırmızı bültenle pramvor Şu anda Bulgaristan'da ol dugu, yanında çalışan Yugoslav göçmenl bir Türk'e alt sahte pasaportu kullandı ğı belirlenen Bekir Çelenk geçtiğimiz aylarda Türk va tandaşlığından çıkarılmıştı. Oral Çelik, Interpol'un ya nısıra Türk makamlarmca Türkiye'de çeşitli öldürme ve yaralama olaylarınm faili olarak aranıyor. • Ağca, Bekir Çelenk ile Sofya'da Vitoşa Oteli'ııde aynı tarihte kaldı Agco yo pasaport saglaycn Omer Marsan'ın Uğurlu laro yokınlıgı belirlendi 8EKİH CEIEKM EOFYA DA VİTOSA * H «. Dt<mı> l a > m » ««**> Si)Wyın«» **^^ ***** *" Ağca: Çelenk Papa'yı vurmam için 3 milyon mark teklif etti Haber Merkezl Terörist Mehmet Ali Ağca, Papa Jean Paul'ü öldürmeye kalkışıp yakalandıktan sonra uzun bir süre sustu. Hiçbir aydmlatıcı Ifade vermedi. Ancak 1982 mayısında, birden M. Ali Ağca'nın dili çö zülıiü Ağca. vurt dışında kendisine yardımcı olan kişi ler hakkında aynntılı bılgiler verdi Ve, Papa'yı vurmasmı Bekir Çelenk'in öner digini bu is içir kendisine 3 milyon mark vermeyl t». ahhüt ettiğinl açıkladı. Cumhuriyet yazan Uğur Mumcu, 6 mart 1S82 gunu, Mehmet Ali Ağca 11e Bekir Çelenk'in Bulgaristan'ın baş kenti Sofya'daki Vitoşa Oteli'nde aynı tarihlerde kaldıklarını yazmıştı. Şöyle diyordu Mumcu: «Ağca Sofya'da Vitoşa Oteli 911 numarah odada kal mıştıt... Aftca'nın bu otelde (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Internat'onal Herald Tribune: "Antonov da Ağca ile birlikte ateş etti,, Dı« Haberler Servfe! Papa Jean Paul Il'ye suikast girişimiyle Ugili olarak tutukl» nan Bulgar tvan Antonov'un, TUrk terörist Mehmet Ali Ağ< ca ile birlikte Papa'ya ateş ettigi üeri sUrülüyor. Internati. onal Herald Trlbnne gazetesi, İtalyan haber ajansı ANSA'ya dayanarak, Antonov'un suikast girişiminde sadece Ağca' ya yardım etmekle kalmadığını, Roma pollsinin, Antonov'un olaya aktif biçimde katıldığına inandığını bildirdi. ilî IHJNUBIJCUM; »• • • *eı «• 6 ınar «•reKsU OTELİ'NÎH »078 NECAtt ÇEÜJ1 ADIYLA "'"T'TnT. r'TI T"** m NOLU O0ASIND» « » •» » Q t»mi7orui. jrdır Abuier Uftur.U. Topö* SıkjrKftf Sıntr v« Kui» Ktı ,^.S^ı»Ş££«£ ^'re'/^'SJ^Î « , 1 Ü I ^ |~W»"«.*m»»M.n. ronıl,T» UĞUR MUMCU, AGCA DA AYTO OTELİI9 9»1 NOtO ODASrNDAYDl tc^^«ar«»» * " . ' j " KW"TOW«». «»»<» » >~ o» »m,,^ sunba mL •. (!• ber«bar Inurpol ı*> İTİRAFINDAN ÎKt AY ÖNCE 13 Mayıs 1981'de Papa Jean Paul II*nîn vurulduğu, Papa'yı Sldtirmeyc kalkışan kişi. nin gareteci Abdi îpekçi'nin katill Mehmet Ali Ağca olduj^u haberi, bütün dfinyada. ama doğal olarak en farti Turldye'de, bomba gibt patlamıştı Olayın ardından Ağca'nın bu işe künden tallmat alarak. ltfmlerle işbîrllğl yaparak ve neden kalkıştığı konusunda çok çeşltU yortunlar yapıldı. Bu yılın mayıs ayında Ağca'nın Papa'yı vurması içîn ünlü kaçakçı Bekir Çelenk'In kendîsine 3 milyon mark teklif ettiflnl açıklamasmdan iki ay önce Uğur Mumcu' 6 Mart 1983 tarihli Cumhurlyet'te, «Silah Kaçakçüığının Dünü Bugünü» adlı yazı dizisinde Ağca ile Bekir Çelenk'in Bulgaristan'ın başkentl Sofya'da aynı otelde kaldıklanm yazmıştı... ÇELENK Yurda dön çağnsına uymadığı İçin Türk vatandaşüğından çıkarılmıştı. Yasal öğrenîm süresini dolduranlar komısunda çelişkîlî uygulama yapılıyor 6 yıllıh öğrenciler ne olacak? Faruk BİLDİRİCt atlatırken, bazıları bu sınav larda başarıh olamadılar. Ek bütünleme sınavlanndan sonra, 6 yılmı dolduran öğrenciler konusunda farklı uygulamalar ortaya çıktı. Ankara Ünlversitesi Eczacıhk Fakültesi Dekanlığı, 6 yılmı doldurarak atılma du rumuna gelen öğrencilere ek bütünleme smavları dışm da blr sınav hakkı daha tanıdı. Eczacılık Fakültesi De kanlığımn 311/5174 sayılı duyurusunun konuya lllşkin bölümü ajTien şöyle: «Yasal süresl bitmis, fakat fakülte ile ilişkisi kesilmiş, mazeret nedeniyle Yönetim Koruln kararınca kendilerine imtihân hakkı verilmiş olan eski öğrenciler ile bu sene 1981 1982 yıhnda yasal süresini (ekim ve ek bütünleme smavları sonucunda) bitiren ve girdiklerl sınavlarda basa»"sız olan öğrencilere Fakülte Ku rulu, Rektörlük ve YÖK'ün kararı ile son bir sınav hak kı daha tanınmıştır. Yukar da söylenen durumdaki öğrenciler başarısız o'dukları derslere devam etmeden şubat 1983'de tekrar sınava alınacsklardır. Bunda da ba şarı gösteremeyenlerin fa(Arkası Sa. 9. Sü 3 de) . Ali Ağca, Oral Çelik'i üst düzey ülkücüler arasında saymıştı Haber Merkezl Hem Tür kiye'de çeşitli öldürme ve ya ralama olaylarınm fa:li olarak hem de uluslararası düzsyde Interpol tarafmdan kırmızı buı tenle aranan terörist Oral Çe lik. Rcma Mahkemesi'nce hak kında Bekir Çelenk'le bırlıkte tutuklama kararı verılen ikın ci kişi. Roma Mahkemesi, Çe lık'in Ağca'ya Papa'ya suikast girişiminde silah sağladığının belirlendiğini açıkladı. Papa'ya suikast girişimi olajında Oral Çelik'in adı ilk ola rak Ağca'nın bu yılın mayıs ayında verdiğı ayrıntılı ifade ile ön plana çıktı. Ağca, Avrupa' da bulundugu sürede kimlerle ilişkisi olduğunu anlatırken «üst diizeyde Ülkiicü örgüt yö neticil e ri»nden söz etti. Bunlaı arasında Oral Çelik'in adını da saydı. Ağca'nın anlattığına göre Oral Çelik, Avusturyah sl(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Kımdır Bekir Çelenk: Sirket sahibi • uluslararası kaçakcı Haber Merkezl Uluslararası bağları bulunan Türk kaçakçıları arasmda en ünlülerden Bekir Çelenk, yeraltı dünyasıyla ilk ilişkilerl nl tstanbul'da kurdu. Bir ara Federal Alman(Arkası Sa. U. Sü. 3 de) Türkmen Moskova'da mak üzere dün Moskova'ya gel 6ı. Türkmen'i Moskova Havaalanında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromlko karşıladı. îki Ulke heyetleri arasında bu gün başlayacak görüşmelerde, ikili sorunların yanısıra, bölgesel ve uluslararsı gelişmeler konusunda göniş alış verişmde buVunulacağı öğrenıldi. Sovyetler üırlıği zıyareti sırasında Azerbaycan Cumhnriyeti'ni ziyaret sdeceği bildırilen llter Türkmen ile birlikte Moskova'ya giden heyette, Ba kanlık özel müşaviri Baki İlkin, Dışişleri Bakanhğı Ekono mik tşler Müdür yardımcısı Clmnt Arık ve Dışişleri Bakanlığı Sovyetler Birliği Daire Eaşkanı Erkan Gezer bulunu yor. tlter Türkmen'in Sovyetler Birliği temaslarımn hafta sonuna kadar süreceSi öfirenildi. zeyinde eğitlm Sğretim yapan kurumlarda lse iki Gazetenin haberine Röre, Koyıl ek süre tanınır» denlyor. ma polisi, olav günü Sen PiANKARA 6 yılhk öğre Bu hükümle, 4 yılhk bir yük yer Alanı'nda Ağca ile Antonov* tim süresini dolduran öğren sek öğretim kurumunda 6 un, aynca kimliği henüz belircilerin yüksek öğretimle iliş yılmı dolduran öğrencilerin lenemeyen bir klşinin ateş etkllerinin kesilmesl konusun kurumla ilişkilerinin kesiltiğl görüşünde. Ancak polis, Antonov ile öbür kişinin, doğ da farklı uygulamalar yamesi öngörülüyor. Yüksek rudan Papa'yı öldürmek için pıldığı belirlendi. Yüksek öğretim Kurulu'nun hazır(Arkası Sa. 11. Sfl. 6 da) öğretim Yasasımn 44. mad ladığı «çerçeve yönetmelik» deslnde, «Tiiksek öğretim ile sağlanan ek bütünleme kurumlarında önlisans ve sınav hakkı, 6 yılmı doldurlisans düzeyinde ögrenim ya mak üzere olan öğrencllere pan öğrencilere, bu kanun de uygulanmıştı. Bu smav da öngöriilen normal e£itim hakkınm uygulanması so öğretim siirelerlne ilave nucunda. 6 yılmı dolduran ten, önlisans düzeyinde eği öğrencilerin bir bölümü baMOSKOVA Dışişleri Batim ögretim yapan ku şarılı olarak okulla ilişkilekanı Ilter Türkmen, altı günrumlarda bir yıl, lisans dü rinin kesilmesi tehlikesinl lük resmi bir ziyarette bulun THY, iç hatlara yüzde 30 zam yaptı Haber Merkezi Akar yakıt zamlarından ötürü iç hat seferlerinde zarar ettiği gerekçesiyle THY, 1 araİJk 1982 çarşamba gününden geçerli olmak üzere iç hat tanfpienne yüzde 30 oranında zam yaptı. THY Halkla Uişkiler Baş kanlığı'ndan yapılan açık lamada. iç hat tarifelerine en son 1 ekim 1981'de zam yapıldığını, bu süre içinde akaryakıta gelen zam lar nedeniyle kuruluşun 1982 yılında 2 milyar hra zarar ettığini açıklam. THY Halkla tlişkilerin açıklaması özetle şöyle: «14 aylık süre içinde iç hatlarda sabit tutulan iicretlere karşılık, yakıt flyatlan bu süre içinde %t0 oranında artış göstermlş bulunmaktadır. Yıllık gi derierinlin %30'u olan 14 milyar Uravı vakıt çiderlerine ayıran THY, yakıt fiyat lanna karşı çok hassas bir durumda bulunmaktadır. Niteklm. çeçen 14 ay içerisinde yttkselen yakıt fiyatlarına paralel olarak bilet ticretlerinde artış yapıunayışı THY'yi 1982 yi (Arkası Sa. 11. Sü. 8 de) Tasarı Danısma Meclisi BaskanîığTna sunuldu Recetesiz ilac satılmayacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Recetesiz ilaç satışı kesinlikle yasaklanıyor. Tıbbi müstahzarları tak lit ederek imal edenler para ve hapis cezasma çarptınlacak. «Farmasötik ve tıbbi müs tahzar raadde, malzeme ve preparat ile bunların imal edildiği yerlere illşkin yasa tasansı» DM Başkanlığına sunuldu. Tasarı recetesiz satışları yasaklarken, çezal yaptırımları da artırıyor. Üretllen veya ithal edilen tıbbi müstahzarlarda geçerlilik süresi beş yıl olarak belirleniyor. îlaç hammaddesi lthall disiplin altma alınırken, Sağlık ve Sosyal Yardım ile Tanm ve Orman Bakanlıklarının iznine bağlanıyor. Konularma göre hammadde ithaline bu iki Bakanlıktan blri karar verecek. CEZALAR Ruhsatsız ve Izinsiz farmasötik ve tıbbi müstahzarları üretenler ve satanlara verilen para rozn'arı (Arkası Sa. 11, Sü. i'dc) NATO toplantısı bugün baslıyor Cumhuriyet altını son beş ayda en yüksek faizi verdî 9 Banka faizleri yılda net yüzde 37,5, bankcrlerce pazarlanan iskontolu tahvillerin en fazIa yüzde 54 gelir sağladığı bir ortamda 5.5 ayda Cumhuriyet altını yüzde 72 gelir sağladı. liradan lşlem gören Cumhu rlyet altını şubat ayı ortalannda bir ara 12.300 12.400 liraya kadar yükseldi. Fakat sonra yeniden gerileyerek temmuz başına ka dar 12 bln liranın altında kaldı. Temmuz ayında uzun süreden beri ilk kez 13 bin lira sınırmı aşan Cumhuriyet altmı ağustos aymın ikinci yarısında hızlı bir tırmanışa geçti. 19 ağustosta 14 bin. 20 ağustosta 15 bin lira sınırını aşan Cumhuri(Arkas Sa. 9, Sü. 3 de) • Lübnan, tüm yabancı güçlerin şartsız çckiimelerinl istedi. 3. Sayfada • Devlet yüzde 34 net faizi 5 yi] garanti ediyor. 6. Sayfada 6EHÇEK Yitik YıIIar olayların ardındakri Anayasa oylaması ile bi* köşeyi dönmüş görunen Tu: kiye'nin önündeki siyasnı orogram nedir? Gerekli ya salar düzenlendihten snnrı (Bir engel çıkmazsa) olağar* reiime 1983 sonbatıunndn genel seçimlerle geçilecek tir. Böylece, 12 Eylül'den sor ra en azından 3 yılhh ola ğanüstü reıim süreci sözho nusudur. Bu süreç içinde Türkiye • nin büyüh özel sektörüne Je olağanustü bir fırsaî d.)p muştur. Uretici. memuı ışçi buyük özveriler üstlen miştir. Ozel sektörün büyüh sermaye kesimi, istediğı ekonomih politikaları en küçüh bir engele çarpma dan uygulama olanaklanm bulmuştur Ticaret ve Sana vi Odaları'nın bütün istekleH yerine getirilmiştir. Dev••* (Arkası Sa. 9. Sfl. 1 de) Haber Merkezi NATO ^urı güz dönem toplantıları bu e^Jn Brüksel'de bashyor. Brük sel'deki kaynaklar. NATo sa voınma grubu toplantısında A' upa'ya yerleştirilmesi pian anan 572 «Perc,hine 2» vt <Cruise. füzeleri konsunun «n ^elikle göriişüleceğini belırt, vorlar. NATO savunma bakanları sonbahar toplantısmda aync; Doğu ile Batı arasındakl kuv vet dençesi ile ilgili raporları da inceleyecekler. AvrupaVa «Crnise» ve «Pers (Arkası Sa. 11. Sü. Z de) Ekonoml Servisi Cumhuriyet altını haziran ortalarından kasım sonuna kadar geçen sürede tam 8 bln 500 lira değer kazanarak 20 bin liraya ulaştı. Kü çük tasarruf sahiplerinin de llgl gösterdiği Cumhuriyet altınmda son beş bucuk aylık sürede gerçekleşen fiyat artışı oran olarak da yüzde 72'yi buldu. Bu oran yılhk olsrak yüzde 150' nin üzerinde bir faiz gellrine tekabül ediyor. Yılbasında 11.500 11.600 I DİSK davası. I MHP ve MSP davalarına yann, Dev Vol davasına busrün devara edilecek. 7. Sayfada I Öğretmen nasıi öğretsin. Şükran Ketenci'nin yazısı. 8. Savtada I AntbirHk'te 309 mt«yon liralık volpuzlnk. I Beiediye cezalan »rtırılıyor. 14. Sayfada • I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog