Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

•>>. ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV U. ban tlt altmısbeşinci bin* ulaftı. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLU EDERt: 400 TL t»Um« Adresi. Türkocağı Cad. 90/4İ CAĞALOĞLU tSTANBUL Gari M. Kemal ATATÜRK Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20947 Koracusn: Tunus NADİ 30 TL. 28 Kasım 1982 Pazar ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in îlişkileri, anılan, söyleşilerl, Bunca yılın birikimini sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız. îttetmt Adresi. ÇAĞDAŞ YAY1NIAR1 Türkocağı Cad. 39/41 CAGALOGLU tSTANBUL EDERÎ: 220 LİRA 1983 bütce tasarısı DM'de kabııl edildi Katsayı 35 oldu I Kabul edilen yasaya göre, memurlara çalışma yan eşi için 720 lira aile yardımı yapılacak. Fazla mesai için saat başma yapılan ödeme 40 liradan az 100 liradan çok oltnayacak. Ek ders ücretleri 135 265 lira arasında olacak. ANKARA, rCumhuriyet Bfl frosu) Danışma Meclisi memur maas katsayısını 35 olarak kabul etti. Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, bakanlığının bütçesi üzerindeki eleştirileri cevaplandınrken yaptıgı konuşmada, «Bankerlere pa ra kaptıranlann zor durum da kalmaması için etkiH olma karanndayız» dedi. Bütçenin tümü üzerindekl eleştirileri hükümet adma cevaplandıran Başbakan Bülend Ulusu, 1983 bütçesinin gerçekçl bir şekilde, makul gelir tahminleri ve ekono* mik politikanın diğer hedof leriyle tutarh olarak hazır landığmı söv)?di 1B83 Mali Yıh Bütçe Yasa Tasarısı'nda hükumet katsayıyı 34 olarak belirlemişti. Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu Maliye Bakanbğı'nın karşı çıkmasına karşın, katsayınra 34'ten 35'e yükeltılmesini kararlaştırmıştı. Danışma Meclisi'nde dun 1983 mall yıh bütçe yasa tasansı, yapılan açık oylama sonucunda kabul edildi. Böy Ieo6, tasarının memur maaş katsayısını 35 olarak belirleyen 26. maddesi de meclisten geçti. Yasaya göre. aile yardımı olarak, memurun çalışmayan eşi için 720 lira, öğrenim çağma gelmemiş çocuklar için 120, ilköğrenim gören çocuklar için 480, yuksek oğ renim gören çocuklar ıçin 720, orta ya da yüksek öğrenime devam etmeyen çocuklar için 120 lira ödenecek. Devlet memurlanna fazla çalışma için saat başma yapılacak ödeme 40 liradan az 100 liradan çok olamayacak. Emniyet Genel Müdürlügü merkez kuruluşu İle bu kuruluşa bağlı birimlerde görevli Genel îdare Eğitim ve Teknik Hizmetler Sı nıfı personeUne ayda 3750 lira, çarşı ve mahalle bekçilertne ayda 1500 lira fazla çalışma ücretl verilecek. Devlet tiyatrolarmda oynanacak eserleri seçen edebi kurulun tiyatroda memur ol mayan üyelertne her toplan tı için 1100 lira toplantı ödenegi verilecek. Orman mu hafaza memurlanna ayda 4 bin, teknisyenlerine ayda 2350 lira fazla çalışma ücreti verilecek. Sıtma Savaş memurlanna v e Sağhk Koruyuculanna 2 bin. sıtma laborantlanna 1500 lira aylık fazla çalışma ücreti ödenecek. Milli Eğitim Bakanhgı'na bağh her derecedeki okullar ile kurumlarda çalış ma saatleri dışmda fiilen ca hşanlara öğretim aviann^a (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) Yılbasını bekleyemedi Cumhuriyet altını 20 bin lira Ekonomi Servisı Cumhuriyet altını tarıhınde ilk kez dun 20 bin Uradan işlem gordü. Cuma gıinu ııisbeten durgtın seyıeden altırı fijraüarı dun sabahtan itibaren yenıüen hareketlendı. Sabah satlermde 19750 lira ulış fıyatıyla ıv lem goren Cıımhurıyet altınusın fiyatı bir ara 20 bin liraya kadar tırmandı. Bu arada üçbeş altın satmak isteyenlere 19800 lira alış fiyatı veren sarrafların fazla mıktarda altın satmak isteyenlere altın başına 50100 lira arasmda fazla fiyat teklif edeı\sk altın toplamaya çalıştıklan göruldü. Cumhuriyet altınında 20 Mn Iiralık fivat akşam saatlennde gevşemeye baş ladı. Saafc 16.00'da Cumhuriyet altını 19850 19950 liradan işlem görüyordu. Ancak fiyatın saat başı de ğişmesi nedeniyle sarraftan sarrafa, kuyumcudan kuyumcuya fijratlarda fark lüık olduğu gözlendi. 24 ayar külçe altın dun 2890 2910 lira arasında işlem gördü. Altın fiyatlanmn tırma nışınt sürdürmesinde banka TO bankerlerle Türkpa rasının geleceğıne ilişkin kaygüann sürmesi önemli rol oynuyor. Bu koşullarda altına Olan talep yoğun biçimde sürüyor ve fiyat ları yükseltiyor. Bulgaristan, Antonov'un tutuklanması nedeniyle Italya'yı protesto etti BtZ DEĞtL MİLLET SAĞLADI Cnmhurbaşka nı Kenan Evren, Karslılara hitap ederken, «12 Ey1U1 öncesinde Kars'tan göç oldıığunu biliyoruz» dedi. «Şi ndl gör edenler yurtlanna döndüler. Bunn blz sağlamadık. Bütün millet saglach ve anarşuun hakkından geldik» (Fotoğraf: a3.) Cumhurbaşkanı Kars'ta konuştu Ağca ile Antonov yüzleştirilecek O îtalyan polisine göre, Buîgar Antonov, Papa'ya suikastten sonra Ağca'yı kaçırmak üzere Sen Piyer Alam'nda otomobille bekledi ROMA ta.a.ANKA) Ro ma'da perşembe günü yaka lanan Bulgar Ivan Antonov un terörist Mehmet Ali AğCa ile yüzleştirileceği bildi rilirken, Bulgaristan hükümeti Antonov'un tutuklanmasım Italyan hükümeti nezdinde şiddetle protesto etti. Papa olayını soruşturan ttalyan Savcı tlalo Martello yaptıgı açıklamada, Antonov un, Papa'nm öldürülmesi 1çin Ağca ile anlaşma yaptıgını söyledi, Martello ellerin de bu tezi dogrulayacak •sağlam kamtlar» bulundugunu açıkladı. Mehmet Ali Ağca geçtiğimiz yıl 13 mayısta Sen Piyer meydanında Papa'ya ateş etmiştl. Martello, ayrı ca Ağca ile Antonov'u yakmda yüzleştireceğini söyledi. Martello şöyle dedi: «Ağca, diğer bazı kişilerle cinayet komısunda anlaştı. Bıı kişilerle ttalya ve başka ülkelerde buluştu. Bunlardan bazılarını teşhis ettik. Bazılarını henüz "bilmiyoruzj» îtalyan Haber Ajansı AN SA'nın polis kaynaklarına dayanarak verdiği bir habere göre Antonov, olay günü Ağca'yı Papa'yı öldürdükten sonra kaçırmak üze re Sen Piyer meydanında bir otomobille bekliyordu. îtalyan polis kaynaklarına göre Antonov Papa'ya düzenlenen suikastte «çok faal rol oynadı ve Agca'ya somut biçimde yardım etti.» (Arkası Sa. U. Sü. 6 da) 'Aleyhte propagandalara millet pabuç bırakmadı, Işık KANSU KARS Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anayasa oylaması öncesinde, komunist lerin, vatan hainlerinin, eski parti liderlerinin ve eski partililerin halkoylaması öncesinde yeni Anayasa hak kmda sureklı aleyhte propaganda yaptıklarını belirterek, «Buna rağmen Türk milleti Anayasayı yüzde 91,5'luk bir oranla tasdik etti. Böylece bu propagandala ra pabuç bırakmadı» dedi. Cumhurbaşkanı Evren dün MGK uyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettln Ersin ile birlikte Kars'a giderek burada halka hitaben bir konuşma yaptı. Evren özetle şöyle dedi: «12 Eylü] öncesinde Kars'tan göç olduğunu biliyoruz. Şimdi göç edenler yurtlanna döndüler. Bunu biz sağla madık. Bütün millet sağladı ve anarşinin hakkından geldik. 7 kasımdaki halk oylsmasında Kars'lılarm yüzde 97,5'iuk bir oranla Anayasaya kabul oyu vermesi blzl son derece sevindirdi. Böylece Türklye içerisinde en yüksek kabul oyu veren ille rin başında birincl sıraya geldi.» Evren, Karslılann her za» man Türk bavragma ve va(Arkası Ss. 11. Sü' 7 de) Şide olayı Türkİş'te ilk kez bir karar 6 gün basından gizlenebildi M. AIİ ACCA: Papa'yı tek bavurduğunu söylemlştL Erbil TUŞALP ANKARA Sosyal Güvenlik Bakanı va Türk lş Genel Sekreteri Sadık Şide' nin Genel Sekreterlik gorevinden izinli sayılmasına 1lişkin gelişmelerin yenl boyutlar kazandığı belirlendij Sadık Şide'nin TürkIş Genel Sekreterliğinden İzinli sayılmasına ilişkin Türk Iş Icra Kurulu karannm, pICFTU yonetimine 19 v e 20 kasım tarihlerinde resmi yan zı ile iki kez bildirildiği sap tandı. TürkIş üst yönetimî Sadık Şide'nin «görevlerinin devam ettiğine» ilişkin yaklaşımını «Talihslz bir açıklama> olarak değerlendirdi. TürkIş Eğitim Sekreten, Ic ra Kurulu üyesl Kaya Özdemir, «Kurulumuzun 25 kasım tarihli açıklaması yürür lüktedir. dedi TürkIş Genel Başkanı Şevket Yılmaz' in spekülasyonu önlemek içın «Şimdillk koşuluyla» her hangi bir açıklama yapmak tan kaçmdığı belirtildi. Ancak, Başkan Yılmaz'm önümüzdeki hafta İçinde «gerekirse genlş acıklamalarda bulunması» sözkonusu, OLAYIN GELİŞIMİ TürkIş Genel Sekreteri Sadık Şide'nin toplu pazar(Arkası Sa. 11. Sti. 1 de) Ağca ile isbirliği yapmaktan bugüne dek 4 Türk terörist yakalandı Ağca'nm Papa'yı öldürme girişimiyle ilgili olarak şim'dlye kadar 4 terörist tutuklandu MEHMET ŞENER: Ağca'nm tpekçi cinayetindeki suç ortağı. Şuhat l98Z'de İsviçre'nin Zürich kentinde yakalandı. Halen bu ülhede tutuklu bulunuyor. Mehmet Şener'in Türkiye'ye iadesi sözkonusu ve bu konuda temaslarda bulunuluyor. MUSA SERDAR ÇELEBt: Almanya'dakt Türk Federasyonu Başkanı. MHP davasmın sanıklanndan, gıyabmda yargılanıyor. Kasım ayı başlannda Frankfurt yakmlanndaki Kriftel köyünde yakalanarak tutuklandı. ÖMER AY: Nevşehir ÜlküTek Başkanı. münfesih CHP nin Nevşehir tl Başkanı Avukat Mehmet Zeki Tekinel'in öldürülmesi olayının baş sanıklanndan. Hamburg'un ünlü eğlence semti Sankt Pauli'de bir trafik kontrolu sırasında şuhat 1982de yakalandı ve tutuklandı. 26 ekim I982'de Türkiye'ye iade edildi. ÖMER BAĞCI: Papa suikastinde Ağca'ya tabancayı sağlamakla suçlanıyor. 3 temmuz 1982'de İsviçre'nin Soluthurn kentinde tutuklandı ve 14 ekimde İtalyan makamlan SAVCI MARTELLO: Ağca'nın yalnız olmadığı kamtlandı. na teslim edildi. Bir ömür böyle geçtl. Ulusu: "Yunanistan taahhütlerînî çîgnîyor,, "Yunan hükümeti halkına maceract hevesler aşılamaya çalışıyor,, Haber Merkezi Başbakan BUlend Ulusu, Papandreu Hükümetinin Yunan halkma «maceracı hevesler aşılamaya» çalıştığım soyledı. Ba^bakan, Ege adalannın Türkıye'nin güvenliği için büyük önem taşıdığını vurgolayarak, Yunanıstan'ın adalarla ilgili, antlaşma larla belirlenmiş taahhütlerînî açıkça çiğnediğini belırtti. Yunan Hükıiroet Sözcüsu, «Ege de hava sahamız 1931'den bu yana 10 mildir» yollu bir açıkyaptı. Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda 1983 malî yılı bütçe tasansının kabulü dolayısıyla konuşan Başbakan Ulusu, dış polıtika sorunlanndan ve Yunanistania son günlerd« gergin leşen ılişkilerden söz etti. Başbakan, Ege adalannın silahsızlandırılma koşulu ile Yunanistan'a bırakılmış olduğunu hatırlatarak, Yunanistan'm talihhüüerinı çiğnemesınden Joğacak olumsuz sonuçlarm sorum luluğunu Yunan hükümetinin tasıyacağını belirtti. Ulusu, «Yu nanlstan Başbakanı Yunan kamuoyunu Türkiye'ye karşı hasmane duygular içinde tutmaktan vazgeçmiyor^» dedi. Başbakan şöyle konuştu : «Yunanistan Başbakanı bir yan dan Anadolu'yu kaybedilmiş vatan olarak ilan edip Yunan hal kına maceracı hevesler asüanıaya çalışmakta, bte yandan Turkiye'nin Yunanistan'a tehdit te.şkil ettlği yoiundaki, her tiirlü esastan yoksun iddlasını sürdürmektedir.» BUlend Ulusu, Koral83 tatbikatı sırasında Türk uçaklanrun Yunan hava sahasnu üılal ettiğine ilişkin iddialann geçer. sizlığine değındi. «İhlal» bahanesıyle TUrKYunan Dışisleri Ba kanlan goriışmelerının Yunaa hükumetınce iptal edilışinın, Papandreu hükümetinin ıkı ulke arasındaki sorunları görüsnıelerle çözmek istemediği, ger ginliğın devamında yarar gorduğu biçımınde yorumlanabıleceğıni belirtti. Hükümetın batı ile bağlantılarını artırmaya, AET, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseji ile ılişkılerıni gelıştirmeye özen gosterdığmi belırten Başbakan, AET'nın son zamanlarda ülkemize karşı olumsuz karar ve davranışlara yöneldiğıni ıfa. de etti ve «girisimlerimiz olunı lu sonuç vermezse bazı tedbirler almak zorunda bırakümayacağırnızı temenni etmek isterim» dedi. Ulusu, Arap ve Islam ülkelen ile ılişkılerin gelıştırilmesı bağlarm kuvv3tlendi rılmesi ıçm yoğun çabalar gösterildiğini bildirdı. Sosyalıst (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) , olayında polis soruşturmayı gen işlelti Hasan UYSAL ANKARA Deniz Aktopuk'un kaçınlnıa olayı henüz tam olarak aydınlığa kavuşturulamadı. Konuya ilişkin polis soruşturnıası ay rıntılarına inilerek sürdürülüp genişletihyor. Bir hafta boyunca gazetelerde yer alan çelişik haber ve yorum lar olay a yeni boyutlar kazandu lyor. Kızmın banker damadı Abmet Ersavcı'dan boşanmasında etkili olduğu söy lenen avukat Mürüvvet Aktopuk eski damadı ıçin «Soysuz ve hayırsız» derken. Banker eski damat Ankara Aslıye 3. Ticaret Mahkeme^inde verdiği y<izılı dilekçede «Kayınvaldem beni kandırıp dolandırdı. Kendisi bankerlik işim^e ortağımdı. $imdi toplanan paralar ondadır» bıçıminde duyuruda bulundugu saotandı. Polis soruşturmasmm ulaştığı son aşamada, çareyı yurt dışına kaçmakta bulunan damadm, Deniz Aktopuk'un etblası Hilal'den aynhnası olayında Mürüvvet Aktopuk'un etkili olduğu or taya çıktı. Ayrıca Deniz Aktopuk'un kacınlması olayın da Ahmet Ersavc/nın etkili eirişimle,ri olduğu belirlendi. Kaçırılma olayı üzerinde iz süren polis vetkilileri olay ile ilgili olarak, içinde top rak ağaaı, müteahhit, Mafya lideri, ve üç büyük kentte tanınmış is adamlannm da olduğu P'*? k'sinin nrt'nm pec (Arkası Sa. 9, Sü. 1 de) Taylan: Devlet sol partilere mali destek sağlamalı Leyla Emeç TAVŞANOĞLU layacak bir yol olduğunu sanmıyorum. Demokratik denetünde bizim bir eksik yanımız da şu: temel ilkeleri uygulamakta gecikmiş olmamızdm • Demokrasi sözü kurallarıyla. kurumlarıyla bir bü tünü belirlemektedir. Klasik demokrasinin kurulması bu kavramm, ya da kurum ve kurallannm söylenmeslne, ya da yasalarda yazılmasına değil, yüreklerde, kafalarda yerleşip sindirilmesine, kısacası ona inanılmasına bağ lıdır. • Diyalog da bir demokratik kuraldır. Karşılıkh ko nuşma, özveri ve ödünlerle çözülmeyecek bunalım ve (Arkası Sa. ». Sü. 3 de) Sadık Side • izinli mi, değil mi? • Afrikalılann yüzd e 60*ı bölUnmeye dlrendi. Cengiz Çandar'ın haberi. • Papa 2. Jean Paul ttalyan pnllsf Ue Işbirüğl yapacak. 3. sayfada • Ekonomlde Divalopr'ta Nejat Eczacıbası ile Ostnan Ulagav'm söyleşlsi 6. sayfada • FenPibahçe, 7 yıl sonra başardı. 10. sayfada • Zorunlu hlznıeti olan doktor Işten atıldı. • Mısır'da miras Içfn vapılan 10 hin başvurudan ancak 27'sl tamamlandı. 72. sayfada Moskova'da TürkSovyet iliskilerinin geleceği görüsülecek Sedat ERGİN ANKARA TUrkive ile Sov yetler Birliği arasında yakla şık 5 vıllık bir aradan sonra resmi dtizeydekl ilk sivasi zi varet, bugün Dışisleri Bakanı tlter Tiirkmen'in Moskova'da Sovyet Dışisleri Bakanı Andrei (Arkası Sa. U. Sü. 4 de) ANKARA (THA) Kapatılan CHP'nin eski senatörlerinden ve Anayasa Mah kemesi eski Başkanı Muhittin Taylan, Anayasa'nın halk oylamasmda kabul Sadılc Şide zorunlu izinH mi edilmesinden sonra demoki sayıldı? .. Kendisi mi ızjn alma rasiye geçiş koşulları, kuruyı kabul etti ve scmradan vaz lacak siyasal partiler ve segeçti'.. Yürütme kurulu zo çim kanunlarıyla ilgili gö^ runlu izın verdi ise bunu ya rüşlerini açıkladı. Taylan, sal yetkileri içinde, deftere ge ilk genel seçimlerde saf, ya çirerek ını yaptı?.. Yolcsa ICPTU'ya yasal açıdan geçerli oU da merkez partilerin daha mayan bir belge mi göndenl şanslı olacaklan görüşünü di?.. Yasalara uygun, yürütms savunarak devletin sol parkurulunun zorunlu izin kara tilere mali destek sağlaman var ıse, bunda direnilecek vo larını istedi. Taylan, Anakarar savunulacak mı?.. Yoksa yasa'nın kabul edilmeyokmuş gıbi davranılıp, Şide' sinden sonra demokrasiye nin görevini sürdürmesi mi ka geçiş sürecinde ilk aşamanın btıl edileoek?.. belirterek Bütün bu sorulann yanıtla tamamlandığım nnı önümüzdeki günlerde ala şunlan söyledi: «Yasaklar cağız. Daha doğrusu denge he kalksa, demokratik denetim saplan içinde, «olay böyle I tümüyle de işlemeye başlasa mîş» diye bir şeyler öğrenece nasıl uygulandığı görülmeğız .Ama büyük olasılıkla öğ den, eğer varsa aksaklıklar, rendığimız, gerçekte olan de ğıl, konuyu kapatmak için bu boşluklar ortaya çıkmadan lunan en iyi formül olacak. Bu Anayasa tartışmakrına baş (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) lamanin ülkeye varar sağ Bayülken, NATO toplantısı için Brüksel'e gitti • Papandreu'nun toplantıyt Türkiye aleyhme bir foruma dönüştürmeye kaU kacağı bıldıriliyor. Haber Merkezl Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, NATO'nun güz dönemi toplantılanna ka tılmak üzere dün Brüksel'e gitti. Hareketinden önc© Yeşilköy Havaalanı'nda bir açıklama yapan Bayülken. NATO Avrupa Grubu, Nükleer Planlama Grubu ve Savunma Grubu toplantılarının 29 kasım 2 aralık tarihleri (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Ölcüler... Partiler nasıl kurulacak? «Merkez PartfsU nasıl olacak? Sağcı Parti ile Merkez Partısi. Merkez Partisi ile Solcu Parti arasındaki ölçüler nasıl belirlenecek? Kolayı var efendim. önce elimize bir pergel (Arkası Sa. 11, SU 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog