Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

dersaneieri Lise soniar: 11 Arallk Bekiemeiıier. 6Arallk ImnbuJ: I Edırna: I Çanakkaie. 2283 1627 4092| 31 69 | 2369 umhuriye 59. Yıl; Sayı: 20946 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 27 Kasım 1982 Cumartesi Nail INAL Hükümet'çe hazırlanarak Da nışma Mechsı Başkanlığı'na su nulan tasarılar; Sosyal Sıgorta lar Kanunu, Emeklı Sandıgı Kanunu ve Bağ Kur Kanun larında yapılacak değişıklik ve yeni düzenlemelaıı ıçerıyoı Bu değışiklik ve düzenlemelerle çeşıtli sosyal guvenlik ku ruluşlarında geçen rıızmetlenn bırleştırilmesı yeni esaslara bağlanııken, ılgılı kanunlarda yer alan bazı hükümler de yeniden düzenleniyor. Bir başka tasan ile de, kamuoyunda çok uzun sürcdiı tartışması süregelen KIDEM TA2MİNATI . ASGARI ÜCRET ılişkisinin kesilmesi, kıdem taz minafı tavanınm yonı esaslara vp giderek «en yiiksek devlet memuruna bir hizm«*t vılı için ödenen emcklilık ikramiyesi» miktarma baglanması yasalui? tırılıyor. Bu tasan Danışma Meclisi Malî îşier Komisyonu'ncı kabul edildı, önümüzdeki günlerde DM Genel Kumlu'nda ele alınacak. 1979 tarihinde Resmi Gazetede yaymlanan 1979/6 sayılı Anaya. sa Mahkemesı kararı ile 14.4. 1980 tarihinden geçerli olmak üzere kaidırılmıştır. Anayasa Mahkemesi kararı ile tanınan bir yıllık süre içinde iptal edilen yasa hükmü yerine yeni düzenleme de getirilmediğinden sınır uygulaması lıu tarihte «ona ermiştir. Maddenln yenıden düzenlenmesı 23.10.1980 tarih ve 2320 sayılı yasa ile yapılmış ve kıdem tazminatmdaki asgari ücretin 30 günlüğünün 7.5 katı sı nırlaması yeniden yürürltıge !;onmuştur. Aynı kanun bu maddeye uygulanabüirlik sağlamak amacıyla ayrıca bir yap tınm öngörmüş ve tavanın üs tunde ödeme yapılması halmde sorumlulannın 6 aydan ıkı yıla kadar hapısle cezalandırılacağı, 20 bin 50 bm ü r j arasında ağır para cerası hükmo lunacağı ve fazla ödenen mık tarın hazinece tahsil edileceği hükmür.ü getirmiştirBu aşamalardan sonra «kıdem tazminatı . asgari ücret» ılişkisî sürmüş ve kıdem tazminatı tavanı 30.4.1981 tarihine kadar 40.500 lira, 1.5.1981 tarihinden sonra 75.000 lira olarak uygulanagelmlştir. Kıdem taz. minatı tavanının asgari ücrete bağlanması, günün koşullar.«ıdr yetersiz dunıma gelen asga ri ücretin arttınlmasına engel teşkil etmesi sonucunu dogurmuştur. Bu durum karşısında tşçı, İşveren. Hükümet çevrelerınde çeşıtli alternatiller üzerinde durulmuş ve konunun basında da usun süre tartışması yapılmıstır. Asgari ücret komısyc nunun toplandığı şu günlerde Danışma Meolısi'ne sunulan tasan ASGARÎ ÜCRET KİTDEM TAZMİNATI ılişkisini kesmekte ve yeni tavan düzenlemesl getirmektedir. Kıdem tazminatı tavanı için 2500 göstergesi tesbit edilmiştir. Bu gösterpe her yıl bütçe yasası ile tesbit edılen katsayı il. çarpılacak C1HSS yılı ıçin 2500 X 35 = 87.500) bulunan miktar ile 75.000 lira arasmdaki farkm dörtte biri (S7.500 75.000 =12.500/4) 75 bin liranın üstüne eklenerek o yıl için uygulanacak kıdem tazminatı tavanı tesbit edilmiş olacak (75.000 + 3.125 = 78.125). (Arkası Sa 11. Sü. 1 de) Â oeKiemenıer Beşîkia$,İstanbul 607200 (4hatK Atinanın yeni kıskırtması EgeTrakya'da 'Büyük tatbikat, 10 gün sürecek ve «Büyük Iskendcr Tatbikalı» adıııı taşıyacak. Yunan hükümet sözcüsü Türk rotasının vanıtlanaca Dimitrios Manıdas, Türk Dış Stelyo ğırı söyledı Sözcü. «Morator ışlerı Bakanlıijı Müsteşarı BERBERAKİS ytım hitmerii ama. zafiyet ge Ercümont Yavıızalp taral'ından önceki gün Ankara'da çirivor», dedi. Yunamstan Büyükeiçısi \'or Yunan resrm haber ajansı ATtNA Yunamstan, KuANA, arahk ayı Daşında Se so Papulias'a verilen Ttirk zey Ege ve Trakya'da «Bülanık'teki Yunan :i. Ordıısu notasmın «diplomatik kanalytik tskender» adını taşıyakarargâhtnoa Kıızey Egp ve lardan» yanıHarmeagını söyle cak bır askeri tatnikat yapTrakva'da bir tatbıkat düzen dı. nıaya hazîrlamvor Yunan leneceğını duyıırdu. 3. OrfJu' Sözcü, Türk uçaklarının tnikümet sözcüsü, Ankara'da nun başka ktıvvctlerle takvı Koral S2 tatbikatı sırasınYunan Büyükelçisine vertlen ve edilerek gerçekleştireceğı da Yunan tıava sfihasmı ihlal ettiğj yolundakı ıddıaîarı yic nelsrken, çöyle konu tu: «OzeltiMe tahrikfeâr olan ihlâller saptandı. Türk'Ierin Hç adet F 104 savaş uçağı, tatbikat bölçesinden 45 mil ıız.ıklaki Psara adası üstünden geçti.>> & Bakanlık sözcüsü büyükelci Akınıan Sözcu Marudas, Türk ve «Yunanistan'm 10 mil iddiasını tanımaYunan Dışısleri Bafcanlarının P nrahktü Brüksel'öe yapadığımızı bildirmistik» dedi. caklan görüsmpnın ıptriinden Türkiye'nm sorumlu olANKARA (Cumhuriyet Yunanistan'm koyduğu duğunu ilan sürdü, Marudas Bürosu) Ankara. bunre^erv NATO altvapı şoyle dedi: «Moratoryuma dan ıki ay once alınan, harcatnalarının yapılmn ters düscn bu talırik edici ilı «Atina ile diyaloğa destnı engelleyebilecrk bir lal olaylarına nıeydan vcrilvam» kararının Türkiye'memesi gereği Atina'da durum varattı. nin Yunanistan'm 10 mılBu arada Dışışleri Ba Türk Büyükelçisine önceden lik hava sahası iddiasını kanı İlter Türkmen ile bildirilciiği lıalde ihlailer ol du. Bu, Dışişleri Bakanları tanımayacağım bijdirdiği Yunan Dışişlen Bakanı görüşTiesinm iptalinc Tiirkisırada dogduğunu açıklaYoıgo Haralanıbopulos ye'nin yol açtığını çösterir. dı arasmda evlü! ayında Tki ülke arasmda diyaloğun Yunanistan'm tutumuMontreal'de yapılan go kurulnıası. halkların barış inu sertleştirmesi ile ba<3rusmenın ba/ı yönieri çinde yaşnmaları için her tür liı çabayı göstcreceicimiz yodun Ankara tarafından gosteren gerilimli havaya açıklandı. Sözkonusu gö lundaki sözlerimizin Tiirk dün yeni gelişmeler ekrüşmeden sonra Bakanlar hükümetince dikkate alınma lendi. Yunan Deniz Kuviki ülke arasmdaki centil ITUŞ olması ilginçtir.» vetleri Ege'de daha önce Marudas, moratoryumun nıenlik anlaşmasını sürdiıaçıkJanmamıs «Kasırga» receklerıni ve aralık a henüz sona ermediğim fakat adlı bir manevraya başlar «zafiyet jteçirdi&ini» söyledi. yında yeniden biraraya ken. Yunan hükümeti Ynnan Deniz ve Hava Kuvgelecoklerini açıklfmışlarNATO askeri altyapı prog vetlerı'nin Ege'deki tatbikatı dı. (4rkası Sa. 11. Sü 6 da) sürüyor. ramlarına rezerv koydu. Işçi, memur ve emeklilerle ilgili genis yasal düzenlemeler yeni yılda gercekleşiyor Çalışanlara yeni düzen Tasarılar ne getiriyor Kıdem tazminatı tavanının yükselmesi maaş katsayısma bağlamyor, 1983 için tavan 78.125 lira. Değişik guvenlik kuruluslarmda çalışanlara ayhğı han^i kuruluşıın bağlayacağına iliskin sistem değişiyor. Sigortadan en yüksek emekli aylığı almak amacıyla yapılan muvazaalı geçişler önleniyor. Başka bir sosyal guvenlik kuruluşu kapsamına geçenîere toptan prim ödemesi yapılmayacak. lübari hi^inet sürcieri. emeklilik süresinin hesaplnnmasında dikkate alınmayacak. 18 yaşmdan önceki çalısmalar da bazı istisnalar dışında emeklilik süresi dışında kahyor. Papandreu hükümetinin sözcüsü «moratoryum bitmedi, ama zafiyet geçiriyor» dedi Dışisleri: ş V yaygarası anlamsız ® Kıdem tazminatı tavanı Bihndığı gıbı kıdem tazmlnatına ılk ta%'an sırıırlaması 12. 7.1975 tarihinde yürürlüğe gıren 1927 sayılı yasa ile getırılmiştır. Bu yasa ile getirilen sımrlama (asgari ücretin 30 günlük tutanran 7.5 katı) 14.4. Memur emekli ikramiye ve ayhğı yeni göstergelere göre hesaplanacak Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edılen, «Emekü Sandıgı Kanunu'nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun» Milli Cuvenlih Konseyi'nden de bu şekliyle geçHgi takdirde memurlann emehlı aylık ve ikramiyeleri 1.1.1933 tarihinden itibaren yeni gösterge tablosu üzerinUen hesaplanacak. Devlet memurlarına hatsayı artışı, vergi oranlarındaki rtüşüş ve sosval vardım zam ları ile sağlanan yaklaşık % 20 oranmdahi artışm halen emekli ayhğı almakta olanlar ile önümüzdeki yıl emekli olacaklara da yansıtılması amacıyla hazırlanan kanun, ayrıca emeklilere ve rtlecek sosyal yardım zammı miktarının belirlenmesi yetkisini de Bakanlar Kurulu'na tanıdı. Tablo'da yeni göstergeler ve .35 kaisayı üzerinden p,m"h>ii ikramivelerinin bir yıllık tutarlan gösterilmiştir. Yeni emekli ayhkları bu tablodaki rakam ile emehll ayhğı bağlama oramnın (%) çarpuması ile bulunacak ve üzerine Bakanlar Kurulu'nca miktan belirlonecelt sosyal yardım zammı eklenecektir. Örneğin 3. derecenin 7. kademesinden yüzde 70 ile emekli olan bir memur (35.000 X 70: 100=) 24.500. TL. emekli ayhğı ve sosyal yardım zammı alacaktır. Ek gösterge tasarısı Komisyon'dan çıktı İkOretmen. nasıl ttgretsin9 Şükran KETENCİ " Beslenme dersinde kendimizi ve çocukları aldatıyoruz 2öğretmenleri, okulda ev men öğretir» diye söze girde, eğitim özlük sorunla diğimızde, hep btr ağızdan n ile, kendi agızlarından «öğretmen nasıl öğretsîn?» dinleyebilmek için «öğret diyerek sözümüzti kestikle rinde; bir daha ağztmızı açmamaya, sözü de, kalemı de öğretmenlere vermeye karar verdik. «Sizin gününüz. Siz söyleyin, siz yazın...» Yine hep bir ağızdan «Olmaz» dedtler. «Eğitim özlük sorunla rımzı anlatmak ıstemıyormusunuz?» «tstiyoruz» «Anlatm öyle ise». «Anlatamayız. Yasak» «Poütık bir şey ıstemiyoruz ki. Eğitim • özlüic sorunlannız» «Olanaksız» «Evde ne yediğinizi, okula nasıl gittiğinizi, çocuğunuzu nereye bıraktığimzı da mı anlatamazmısmız?» «Geaıelgeyi olnı yun. çok açık; basına hiçbir şekilde, hiçbir konnda bilgi verilemez.ı Böylece artık öğretmenlerle . özlük sorunlanna yönelik olarak dahi röportaj yapılamıyacağını, adı, fotoğrafı yaymlanan öğretmenin, genelgeye uymadjğı için disipIin cezasına çarptınlabileceğıni, en azmdan görev yerinden uzaklaştınlabileceği(Arkası Sa. 9. Sü. 2 de) MEYAK kesintileri pesin ya da 18 ayda faizle geri ödenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet memurlarmın ek göstergelerini yeniden düzenl« yen yasa tasarısı btitçe . plan komisyonunda görüşülerek ka bul edlldi. Komisyonda, MEYAK kesintilerinin, isteyenlere faizsiz peşin veya yüzde 75 faiz li olarak 18 ay içinde üç eşit taksitte ödenmesi hükmü getirildi. Hükümet tasarısmda ME YAK kesintilerinin \iizde 60 (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de Memur emeklilerine uygulanan gösterge tablosunun Danışma Meclisi'nde kabul edilen yeni şekline göre, derece ve kademeler itibariyle, Emekli ikrarniyelerinin bir yıllık tutariarı 36.750 35.000 1 32.375 31.325 2 29.225 28.175 3 26.250 25.375 4 23.975 23.275 5 22.050 21.525 6 20.475 19.950 7 19.075 18.725 8 17.850 17.500 9 16.800 16.450 10 15.750 15.400 11 15.050 14.875 12 14525 14.350 13 14.000 13.825 14 13.475 13.300 15 1400 + E K GÖSTERGELER 1400 + 50 1400 + 100 1400 + 150 41.475 42.700 43 925 38.500 33 600 30.275 27.125 24.675 22.575 21.000 19.425 18200 17.150 16.100 15.225 14.700 14.175 13.650 40.250 35.000 31.325 28.175 25.375 23.275 21.525 19.950 18.725 17.500 16.450 15.400 14.875 14.350 13.825 45.150 47.600 50.050 36750 32.375 29.225 26.250 23.975 22.050 20.475 19.075 17.850 16.800 15.750 15.050 14.525 14.000 38.500 33.600 30.275 27.125 I 24.675 22575 21.000 19.425 18.200 17.150 16.100 15 225 14.700 14.175 Pasaport verildi Italyan polisince aranan "haba^ların cogu tutuklu ) Italyan kaçakçılarla işbirliği yapan 10 Türk tutuklandı. İtalya'da tutuklamalar sürüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'den îtalya' ya eroın göturen 3 kaçakçmın yakalanmasmdan sonra, buyuk bir Türk Italyan kacakçılık şcbekesinin ortaya çıkarıldığı oğrenildi. Kacakçılık şebekesı ile ilgili olarak Türkıye'de 10 kişi tutuklandı. Italyan polisi de tutuklamaları sürdüruyor. Emniyet Genel Müdurlüğü yetkılilerinden edinilen göre, yaklaşık bir hafta kadar önce Narkotik Şube Ekipleri Ankara'da bir araba içerisinde 1 kilo eroın ele geçirdiler. Arabanın arka bölümündekı takım sandığının oyularak içerisıne yerleştirilen eroinin yaka lanmasından sonra 3 kişi tutuklandı. Mehmet Yıldırım, Mehmet Çağcagakan ve adı belirlenemeyen bir kacakçının vakalanrnasından sonra vürütülen soruşturma lar sonucunda, Ga?iantep'te ROMA, (AP) İtalyan polis de 7 kaçakçı vakalandı. GayBİküıleri Papa II. Jean Paul'e ziantep'te vakalanan 7 kısııikast gırışıtnınde bulunan Sinin de Ankara'ya getirılMehmet Ali Ağca'ya vardım ef' mesinden sonra vapılan catiğı gerekcesıyle tutuklanan lışmalarda Ankara'da yaka Bul,?ar İvan Antonov'un soruslanan eroinin Ga?iantep'ten turmasmı derinleştirerek sürgetirildiği ve Italya'ya götü dürüyor. İtalVan polis sözcüsü <>uiseppe Balsamo, 35 yasmdarülmek istendiğı anlasıldı. ki îvan Antonov'un Agca'va Kacakçılık sebekesinin «maddi vardıında» bulunduguîtalya ile bağlantısının orta nu acıkladı va cıkarılmasından sonra Italvn hnbsr aiansı «A(îl». Türk rwı!is vetkilileri. ttaladını no'klamadıgı nolis vetkıvan oolisi ile iliski kıırdul'.İPrinp davanarak verdiSi halar. ftalyan polisi Türk poberde Antonov'un Ağca'yı suılisinin belirlediği kacakcı'ar kast girisimi aiinü otelinden konusunda bir opfira"îyon alarak olav verîne aötürdfiSti(Arkası Sa. 9. Sii. 5 de) (Arkasi Sa. 9. Sü. 4 de> Ecevit, Olaf Palme nin cağrılısı olarak Isvece gidecek ANKARA, (Cumhuriyet B» rosu) Feshedilen CHP'nın eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, İsveç Başbakanı Olaf Palme'nin cağrılısı olarak Stockholm'e gidecek. Bülent Ecevit'e, eski başbakanlardan olması nedeniyle kırmızı dip lomatik pasaport verildi. İsveç Başbakanı Palme, Bülent Ecevit'i 1982 Nobel (Arkası Sa. 11 Sii. 4 de) 35.000 31.325 28.175 25.375 23.275 21525 19.950 18.725 17.500 16.450 15.400 14.875 14.350 52.500 54.950 56.175 36.750 32.375 20.225 26.250 23.975 22.050 20.475 19.075 17.850 16.800 15.750 15.050 14.525 33.600 30.275 27.125 24.675 22.575 21.000 19 425 18.200 17.150 16.100 15 225 14.700 57.400 53.850 62.300 1400 + 200 1400 + 300 1400 + 400 1400 + 500 1400 + 600 1400 + 650 1400 + 700 H00 + 800 1400 + 900 NOT: YukandaM tabloda derece ve kademelere eöre 35 kat s a yı üzerinden emekli ikramîyelerlnin blr yıllık tutarlan görülmektedir. Toplam emekli ikramiyesi miktarlan bu tutarlar lle hizmet yılının çarpımı sonunda bulunacaktır örneğin 3. derecenin 7. kademesinden 25 yülık hızmetten sonra emekli olan (35.000 X 25 = ) 873.000 TL emoMi ik. ramiyesi alacaktır. Italyan polisi açikladı Antonov Ağca'ya maddi yardımda bulundu Istanbul'da belediye otobüs biıetlerine zam yapıldı Istanbul Haber Servisi ~ îstanbul'da belediye otobüs bilet ucreüerine yüzde 25 oranmda zam yapıldı. 11 arahktan geçerll olacak yeni tarifeys göre bütün hatlarda tam bılet 20 liradan 25 liraya çıkanldı. Öğrenci Ve er biletleri 10 liradan 12.5 lira oldu. Î.E.T.T. Genel Mudiirlupü'nun açıklamasına (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Kılıcturgay: Gıda maddelerinin yüzde 22'si sağlığa zararlı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kıhçturgay, gıda maddelerinin yüzde 22 oranmda sağlığa zararlı bulunduğunu belirterek. 117 ilacın toplattınlmasına gerek duyulduğunu açikladı. Kılıcturgay, Danışma Meclisi'nde Bakanlığının bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada, 1982'nin ilk 10 ayı içinde 43 özel hastanenin de netlendiğini, bunlardan ikisinin ruhsatının iptaj edildiğini» söyledi. «Ebe açığının ciddi. boyutlarda oldugunu 1986'da ebe ihtiyacımn yüzde 80 oranmda karşılanmasının hedeflendiğini» belirten bakan, «günümüzde yeni do ğan bin bebekten 122'sinin daha bir vaşını doldurmadan öldüğünü açikladı. Kılıçturgay ılaç konusuna değinerek. şöyle konuştu: «Billndiği gibî ilaç piyasası hemen hemen tümüylp özel sektörün eliııdedir. Biz ilaç sanayiinin sağlıkh bir gelişme îçinde olmasından yanayız. Bazı ilaçların ilkel laboratuvarlarda iirelildiği de açık bir gercektir. Müfettislerin altı ay içinde denelledikîeri 23 ilaç imal yerinden 5'ini kapatmaian. 8'ine (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de Doruk dağıldı, Afrîka bnnaluna girdl. Ceııgiz Çandarın haheri. 3. Sayfada «Göreve devam ediyorum» dedi D:SK davası OLDUKÇA SAKÎNDt Bulgar vatanılaşı Antonov soruşturma için polis merkczine RÖlürülnıeden imce çazetecilere göstcrildi. Antonov'un üzcrinde mavi bir ceket ve gri bir pantolon bulundugu, oldukça sakin göründügii bildirildi. (Fotoeraf: AP Roma) Nusret Aydın, Yürütme Kurulu üyelerini AAarksist, Leninist olmakla suciadı Habeıi 7. sayfada Bir Gercek Bitı Gercek... Cumhuriyet Gazetesi, terör olaylarmdakl «Mafya gerçeğine» parmak basarken, çok kişi terör konusunda, soyut, genel ve tek yanlı değer yargılarınıri ürünü basmakahp düşünctleri savunuyordu. Sağ basm ise bizlere saldınp duruyordu. Şimdi. ortaya cıkan her gercek, bizlerin daha önce parrrmk bastığımız olay ve olguları bir bir kanıtlıyor. Titiz çalısmalar sonucunda saptadığı(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Bankalar ve faizler ko nusunda belirsizllk tü ketimi kamçılıyor. *. Sayfada • Prof. Sadun Aren 2. kez tutuklandı. 7. Sayfada Sular tdarasi'nde de sular akmıyor. «Bankerlik işinde şim dl Mafia devreye gir«11.» 12. Sayfada Şide ağız değişiırdi ANKABA, (Cıımhurivet Bürosu) Sosyal Guvenlik Bakanı ve TÜRKİŞ Genel Rekreteri Sadık şide. TÜRKÎŞdeki görevinden izinli sayılmasma karsı çıkarak, «Hem bauanlık Iıenı de sendikacılık srörevimc devam ediyorum. Beni izinli saymak kimsenin haddi cleftildir. dedi. Soru üzerine yaptığı bu açıklamanın TttKKÎŞ Geneı Başkanı'na iletilmesi üzerine, Genel Başkan Şevket Yılmaz, «Sayın $We ile görüşmeden konuşmak îstemîyorum» şeklin de konustu. Sevket Yılmaz'm (Arkası Sa. 9. Sü. Z de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog