Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

e* merkBz dersaneleri <"s7ru • Lise sonlar| 6.KASIM BeKlemeiller: ı.KAS«M I Eörrne: ÇanakHaia. IstanDul. 23 59 22 83 1627 40 92 | 31 &9 Cumhuri 59. Yıl; Sayı: 20945 Kurucıısu : Yunus NADÎ lenmesıyle saptanacak. Buna göre, 1983 yılında kıdem ta/minatı tavanı 35 kat«ayıya görp 78 bin 125 lira olacak. 1 ocak 1983'te yurür!ü?e girecek olan yasa tasansının gerekçesindp kıdem taz rainatmm asgari ücret ile olan bağlantısmın kaldırıldığı, böylelikle asgari ticretin ekonomik verilere göre işçinin asgari yaşamını sağ layacak bicımde saptanmasmın mtimkün kılındıgı belirtlldi. Tasannın gerekçesinde ayrıca, memur maaş katsayısının 61 oluncaya dek bu uygulamamn süreceği, bu aşamadan sonra kıdem tazminatı tavanının en yüksek devlet memuru azami emeklilik ikramiyesine göre belirleneceği de kaydedildi. Tasarı, Mali İşler Komisyonunda görtişüldükten son ra Danışma Meclisi'nde ele alınacak. Yılbaşında uygulamaya konacağı varsayılan 35 katsayıya göre yapılan hesapla mada, Maliye Bakanhğımn hazırladığı, Başbakanlığm DM Başkanhğvna sunduğu tasarı'mn 1983 yılı için sı nıra yıllık 3.125 TL'lık artış getirdiği görülüyor. Kıdem tazminatı tavanı böylelikle 75 bin TL'den 78.125 TL'ye cıkıyor. Katsayı 61'e çıkm caya kadar, sözkonusu smır her yıl için katsayı değişikliği ile birlikte yeniden tesbit edilecek. Katsayı 62 olunca 1. derecedeki en yüksek devlpt memuruna bir (Arlcasi Sa. lt. Sü. 2 de) ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV 11. bası ile altmışbeşlnci bine ulaştı. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. H.V. VELİDSDEOĞLU EDERt: 400 T L Isteme Adresi: Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSÎANBUL Gari M. Kemal ATATÜRK 30 TL. 26 Kasım Kıdem tozminatına yeni ssnır: Hflret nasıi En yüksek memur ikramiyesi © Tasarıya göre kıdem tazminatının memur katsayısına bağlanmasıyla tavan 1983 için yülık 3.125 lira artıyor Memur maaş katsayısı 61 olunca kıdem tazminatı tavanı en yüksek devlet memuru ikramiyesine göre belirlenecek. 1983 yılmda kıdem tazminatı tavanı 35 katsayıya göre, 78 bin 125 lira olacak. ANKARA (Cumhuri.yet Bıirosu) Kıdem tazminatınırı asgari Ucret ile olan baelantısını kaldıran yasa tasansı Danışma Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasanya göre, kıdem tazminatmın yıllık miktarı f>n yüksek devlet. memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emeklilik tkramiyesini geçemeyecek. 1475 Sayılı Iş Yasası İle 854 Sayılı Deniz îş Yasasını değiştirerek, kıdem tazminatma tavan getiren yasalarda değlşiklikler öngörültiyor. Buna göre atıcak toplu sözleşmelerle ve hizmet akidleri İle belirlenen kıdem tazminatlarmın yıllık miktarı. en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı icin ödenen azami emeklilik ikramiyesini geçemeyecek. Kıdem tazminatının yıllık tavan miktarı ile en yüksek devlet memuruna ödenen emekli ikramiye miktarı eşit oluncaya dek her yıl ödenecek kıdem tazminatı tavanı 2500 göstergenin bütce ya&aları ile belirlenen memur maaş katsayısı ile çarpılması sonııcu bulunacak tutarla, 75 bin lira arasındakı farkm dortte birinin bu miktara ek Agca ile ilişkîli bir Bulgar Roma'da tutuklandı Dış Haberler Servisi * İtalyan polis yetkililerinin, dün Roma'da Bulgar Hava yollarmda çalışan bir görev liyl tutuklaması üzerine, Mehmet AH Agca'nm Papa 2. Jean Paul'e karşı suikast girişiminde bulunması olayı yeni bir boyut kazandı. Amerikan AP ajansmm, îtalyan polis yetküilerine dayanarak verdi*i hsbere (Arkas Sa. 9. Sü. 3 de) Sükran KETENCI Elektrik ve çimentoya zam Konutlar elektriğin kilovat/saatine bundan böyle 9.75 TL., işyerleri 10.75 TL. ödeyecek. Izmir'de minibüs ve taksi dolmuş taşıma ücretlerine 510 TL. zam yapıldı. Haber Merkezi Akaryakıt. komür. Sümerbank ürünleri ve çimentodan sonra elektriğe zam geldi. Kilovat saat başına eiektrik bedeli 1 lira artınldı. Izmir'de gazyağı perakende satış fiyatlan son akaryakıt zammına Elektriğe zam açtklaması, dünkü Restnı Gazete'de vayınlanan Enerji ve Tabii Kay nak'ar Bakanlıgı genelgesinde yer aldı. Buna göre, Türkiye Elektrik Kunımu'ngöre dürenlenerek açıklan ca satılan elektriğin kilovat dı. minibüs ve taksı dol saatine 22 Uasım 1982 günün muş ücretlerine 510 TL. a den geçerlj olmak uzere 1 Konutlar rasmda zam yapıldı. Yine TL. zam yapıldı Izmir'de U csnaf derneği, bundan böyle elektriğin kilozam için Belediye'ye başvur vat/saatine 9 75 TL. işyerledu. Çimento zammı yurürlü ri 10.75 TL. ödeyecekler. Yaklaşık 11 ay önce, 29 ğe girdı. aralık I981'de elektriğin kilovat/saat bedeli konutlar içın 6.50 TL.'ye, işyerleri için 7.00 TL'ye yükseltilmistı. Geçen 11 ayhk sürede elekt rik bedelleri çeşitli kereler yükseltildi. son zamla birlikte elektrik bedellerindeki ar tış oranı yüzde 5053'ü buldu. Çimento Mııstahsillerl Bırliği'nin gerekli Bakanlık iznini alarak gerçekleştirdiği zam yürürlüğe girdi. Zam, çimentonun ton fiyatını 6 500 TL.'den 7.520 TL/ye yukseltti. İzmir Belediye Encümenl. akaryakıta yapılan son zamma göre, kentte Ra7ya£ı perakende satış fiyatlarım ayarladı. Belediye Basm ve Halkla îlişkiler Müdürlügü. (Arkam Sa. 9. Sü. 4 de) Italya'da yakaianan kaçakçı sebekesinin bir ucu Türkiye'de Dış Maberler Servisi îtalya'dd ortaya çıkanlan dev silah kaçakçılığı sebekesinin hir ucunun Türkiya'ye uzandığı bil diriliyor. BBC'nin habenne gd re, şebekeyle ılgi.li olarak 3 Türk, Interpolün talimatı uyannca Türk polısince yakalanarsk pöîaltına alındı. BBC'nin İtalyan polisme da yatjarak verdiği hcfcerde. şeba ke 6lemanlarının Tüıkiye'de işlediklsrı eroinleri Italya'ya sok (Arkası Sa. 11. Sü. S d» Memur aylıklanndaki artış emeklilere yansıyacafc OVGÜLER ARASINDA Öğretmenler Günü*nde ögretmenlerin katılamadığı hutlama programlannda öğretmenler içm ovgüler dile getirilir. Ögretmenlerin bu duyguları gerçekten paylaşılıyorsa, geçim şartlarının düzeltılmesini, ondan da öte haksızhğa ugratılmamah istiyorlar. "300 milyoniuk kEZ.Ja ilgili ifadeler çelisik Itîbari hîzmette erken emeklilik önleniyor ANKABA (Cumhuriyet Bürosu) Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin blrleştirilmesinl öngören yasa tasansı Danışma Meclisi Baş (Arkasj Sa. 9. Sü. 4 de) Kemal llıcak'ın Ugır Mumcu aleyhine açtıgı bir tazminat davası reddedildi NANCÎ REAGAN Fena durmadı Ronald, bununla bir süre idare edebilirsin! • Dovoyo bahan 8. Asliya Huhuk Mahkemesl yargıct Namıh Kemal Şenpolat, daha önce verilen red karannda direnılmesini kararlaştırdı. "Deniz'i Oğretmene en büyük eski armağan eniştesi kaçırdı,, Cahsma güvenliği 1 TürkYunan ilişkileri yeniden bunalıma gîrdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türk hükümeti, Yunan hükümetinin Kuzey Ege'deki Koral82 tatbikatı sırasmda hava ve deniz sahasmın Türk uçaklarınca ih lal edildigini ileri surerek 23 kasım akşamı Atina'daki Turk Büyükelçiliği nezdinde yaptığı protestoyu reddettiğini duyurdu ve Türk hukumetinin muhtırasını verdi. Yunanistan Savunma Bakan Yardrmcısı Yuannis Kapsis. Atina'daki NATO devletleri büyükelçilerini bir toplantıya çağırarak, «ihlal» iddialarını yineledi. MUHTIRA Dışişleri Bakanlığı Muşteşan Büyükelçi Ercüment Yavuzalp, Yunanistan'ın An kara Büyükelcisi Yorgo Papulias'ı Dışişleri Bakanlığı1na çağırarak. Yunan hükümetinin Atina'daki Türk Bü Atina\a muhtıra verdik Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Atina'daki NATO devletleri büyiikelçilerini çağırarak Türk uçaklarınca Yunan hava sahasının ihlal edildigini iddia ettiği yerleri harita üzerinde gösterdi. yükelçisi Fahir Alaçam aracıüğıyla Ankara'ya gönderdiği protestoyu Türk hükümetinin reddettigıni bildirdi. di. Yavuzalp Papulias'a, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklann Yunan hava sahasına girdiklerine ilişkin iddialann tümuyle «mesnetsiz» olduğunun, Türk uçaklarının tatbikat sırasmda Şikago Sözlesjmesi'nde öngörülen uluslararası hava sahası içinde ve Uluslarara sı Sivil Havacılık Örgütü kurallanna uygun şekilde uçtuklannm kesinlikle tesbit edildîğini söyledi. Müste şar Yavuzalp. iki ülke dışişleri bakanlan arasmda 9 arahkta Brüksel'de yapıima sı planlanan görüşmenin Yu non tarafınca iptalinin •mesnedi olmayan iddialara» dayandınldığını belirtti; iptal kararmm, Yunan hükümetinin iki ülke arasın daki sorunlarm görüşmeler yoluyla çözümünden *birtakım bahaneierle» kaçmak niyetındon başka bir şey ıfade edemeyeceğini söyledi. Yavı.rilp. «Yunan hüküv metinin itidai e temenniye dayanan bir politika takip etmesinin lüzumunu idrak edeceğini Türk hükümetinin beklediğini» vurguladı. Müsteşar Yavuzalp, Yunan Büyükelçisine, bütun bu noktaları kapsayan bir muhtıra verdi. HARİTA ÜZERİNDE ANLATIM Yunanistan Dışigleri Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis, Atina'daki NATO devletleri büyükelçilerini bakaniıgma çagırai'ak, Turk ihlali iddialarını yineledi. Kapsis, NATO devletleri bü vükolçüerine harita üzerinde aynntılı bilgiler vererek ıhlal olaylannın meydana geldiğini ilerı sürdüğu yer leri gösterdi. Yunan gazeteleri de ihlal iddialarım sürdürürken, on ceki gün verdikleri, Koral 82 tatbikatı sırasmda bir Türk uçağınm düştüğü yollu haberleri yinelediler. Yunan hukümet yetkililerinm, «Böyle bir olayı duyduk ama kesin bir bilgimiz yok» türünden açıklamalan basında yer aldı. GÖZLER NATO TOPLANTISINDA Yunanistan'ın Türkiye ile başlamış bulunan diyaloğu tek tarafh olarak kesmesi ile Türk Yunan ılişkilerinde yeniden bunalıma girilirken, gözler önumüzdeki hafta Brüksel'de vapılacak NATO Savunma Ralianlan toplantısına çevrildi. Milli Savunma Bakanı sıfatı ile Yunanistan'ı bu toplantıda temsil etmesi beklenen Başbakan Andreas Papandreu'nun bu yılki toplanhlan da geçen yılkine ben/er bir şekilde Türkiye aleyhıne bir şova dönüstörme denemesi için hazırlıklara başladığı haber veriliyor: Oldukça çetin geçmesi bek Ienen tonlantıda Türkiye'yi (Arkası Sa. 9. Sü. 3 dc) Cumhuriyet altını dün de 1.000 lira arttı İstanbul Haber Servisi Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak tarafmdan, yazarımız Uğnr Mumcu aleyhine 1.3.1979 tarihinde açılan tazminat davası, İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedü di. Red karannın gerekçesinde «Olay sünceldlr, doğrudar, kamu yararı kişisel yararın üs. tündedir, eleştiri sınırı aşümanuştır. Davalının iislubu ltibsriyle yazıyı kaleme alış tarzı taraflar arasmda sansra polemiğe nygundnr. Her iki tarat eleştirilere tahammiil etmekle yülriimlüdür. Ancak feaınnoyıınun oluşması bu şekilde mütnkündür.» denildî. Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Iücak, üğur Mumcu ta^ rafrodan yazılan 23 ve 26.1.1979 ile 4.2.1979 tarihli yazılarda, kendisinin çok ulualu şirketlerin Türkiye'deki temsildsi, sahte müliyetçi ve Müslümanhk, Türklük, Milliyetçilik anlayışmın şaibeli oldugunu beliıv terek hakaret ettiğini savlamış ve dava açmıştı. 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava 17.2.1981 tarihinde yargıç Necdet Dedeoğlu tarafından reddedilmis ancak bu karar Yargltav tarafmdan 15.10.19R1'(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) 'Bana bir harf öğretenin, bin yıl kölesl olurum». «Oğretmen hutsaldır ana gibl, baba gibi..» Ataturk'ün başöğretmenliği kabul ettiği 24 Kasım günü ber yıl «Öğretmenler Günü» olarak kutlanır.. Ögretmenlerin katılamadığı ama öğretmenler adına duzenlenen kutlama ve eğlence prog ramlannda, bazen gideri dahi öğretmenler, öğrencilerden almarak, öğretmenler için övgüler dile getirilir. Çocuğu için her tür özveriye hazır, herşeye katlanan ananın, bîr küçük öpücük karşısmda yaiaran gözleri gibî. bu ovgüler karşısında gözlerî (Arkası Sa. 11. Sü' 7 de) ANKARA, (Cıunhuriyet Bürosu) Ankara'da evuıoea alınıp otomobıhyıe Deraber kacınlan ve 14 gün sonra îstanbul'tla ortaya çıkan banser Ahmet Krsavcı'nm baldızı UenU Aktopuk olavı konusımda, Ahmet Ersavoı'nm muhasebecısı ile Aktopuk aılesmin öir yakmı ve alacaklılar Hgınç açıklamalarda bulundular. «Uoğa llcaret» adlı banRerlife Kumluşunun samoı ânmet Krsavcı'nm yanmda uzun süre muhasebecılık yapan Kadlr Ka. ya, toplanan paralann tümune yalîit] kısnıının Denız'in annesı Mürüvvet Akiopuk'a ıktarılmış oldugunu ilen sürerken, Aktopuk ailesının bır vakını, Ahmet Ersavcı'nın t>ir süre işsız dolaştıktan sonra bankerii*e başladıgım oura(Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Afrika için zorlu bir 24 saat Ağustosta toplanması gereken Afrika Birliği Doruğu 34 ülkenin katılımı sağlanamadığı için dağıldığmda, New York Times gazetesi «Başkan Reagan bundan hiç rahatsız olmadı» diye yazmıştı. Bakalım önümüzdeki 24 saat nasıl sonuçlanacak? Reagan keyifle ellerini mi oğuşturacak, yoksa «rahatsızbk mı duyacak?» lus"un merkezlnde yeni inşa edilen Grand Hotel'in salonlan tam anlamıyla bir liderler TRABLUS Afrika Doruğu galerisi haline geldi. Afrika lieğer bugün de toplanamazsa derleri yürüyen merdivenden dağılacak. Böylece 800 milyon inip, toplantı salonuna girerluk talihsiz kıtanın bu dönem lcen lobiyi hınca hınc dolduran deki siyasal yaşamının en kri gazeteciler ordusunun ve gütik 24 saatine girildi. venlik görevlilerinin varattığı önceki akşam umuüar art keşmekeş sayesinde hayli eâmıştı. Liderler ilk kez tam kad lenceli sahneler yaşandı. ro biraraya geleceklerdi. Trab Kameramanlar ve foto muhabirleri hamle ettikçe salona doğru ilerleyen hderlenn çsvresindeki kordon yer yer vanldı. Öyle ki, itiş kakış sırasmda çarptığımız kişiye özür dilemek için döndüğümüzde Ce zayir Devlet Baştenı Şadll Ben cedid ile çarpışmıs olduğumuzu gördtik. Kirni kez, askeri ünitorması içine, yuzünde bem beyaz dişlerini tumüvîe sergileyen geniş bir gulümseme ıle Mozambik Devlet Baskara eski rRBLÎMO lideri Samora "Mao. hel'le burun buruna geidık. Machel'den sıyrılcük, Mao'vari giysileri içinde, elinde abanoz asasmı sallayarak, vüruyen Tan zanya Devlet Başkam Jıılius Nyerere ile çarpısmamıza ramak kaldı. Kenara sıçradık. sık takım eıbısesi içmde eski bir savasçıdan çok kırk v.ihk. (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Cengiz ÇANDAR Altın tırmanıyor 24 ayar altın dün 2850, Cumhuriyet Altını 19500 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da dün öğledetı sonra elektriklcrin kesik olduğu saatlerde bile oldukça kalabalık bir halk kitlesi, sarrafların önünde iriliufaklı yığmlar oluşturdular. beklentilerine yol açmasına bağ lanıyor: Öncekl gün 18450 iira olan Cumhuriyet altım, dunvada alfının onsu önemli filçude artmadıgı halde clün 1000 lira fivat alarak 19450 lirava yüksdiı Ogle saatlerînde Knoalıçar^ı'da sörüştüitümfe cesitti kuvumcu vc sarraflardan oldukça farfclı flyat ve bilgiler aldık Kuyumculann blr bBlümti a!tm fiyatlarım, aşagıyukan dünkii değer Uzerinden hesaplıyorlar ve Uk kez bizden duydukları Ekonomi Servisi Altın liyatları dün beklenmedik bir sıçrama yaptı. Bir secede 1000 lira değer kazanan Cumhuriyet Altmı dün Kapalıçarşı'da 19 bin 500 liraya kadar satıhrken, 24 ayar altmın erarm US lira artarak 2850 liradan islpm Rördü. Dünva fiyatlarmda önemlı hir oynama olmamasma karsıhk Iç nivasada ortava oıkan bu flyat sıçraması, son abarvakıt zammının katntıovunda zincirleme zam ve hızh entlasyon 11)500 dolaylaruıdaki TBtcamm, zamları nrsat bilen blr grup kuyumcunun ortamdan ve Iırsattan yararlanmak isteyerek fıvatlan suni olarak vükselttik lerini ve fiyatlann bir kaç gün içinde normal düzeve inecefi ni savunuvorlar, Diuer bir grup kuyumcu ve sarraf ise. dHn Kapahçarsı'da gecprli olan «eereelı» fivatlardan sözedıyorlar ve altına olan talebin arttığını. son zamlann enflasyoni^t beklentilerı canlandırdıgım soy lüyorİ8rdı Eüektriklerin keeik olmasma ragmen Kapalıçarşı'nın oldukca hareketH bir gün vaşacJığ», feııyumeu ^'e sarrafların finünde iriîiufakh kalabalıklarm oluştugu görtlldü. Dükkanlara vaklastıSımiüda, sarratlann önü mtfedeki gühlere dönük taîep beklenrilerinin epey «parlak» (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) Komsunun Silahları... Komşumuz Yunanistan Başbakanı Papandreu yeni serüvenlerln ve gösterilerin pegindedir. Yunan Silahlı Kuvvetlerini «teyakkuz duriımnna» geçlren Yunan Başbakanı, önümüzdeki günlerde Brüksel'de yapılması beklenen «NATO Savunma Bakanlan Toplantısumda «siyası show» yapma planları içlndedir. Papandreu'nun iktidara adımını attığı günden bu yana izlediği tutum ve davranışm, kendi açısından tutarsız olduğu söylenemez. Yunan Başbakanı, Türkiye ile ilişkilerini gerginlik İçinde tutmak ve kendi iktidarına böylece bir kamu(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) Suçîu bulunduklan tskdirde Beein ve 8 arkadaşı cezalandınlacak. İsrail Hükümeti devrilebilir. 3. Sayfada Küçük sanayicîler; Bakanlık ucuz kredl diye bizimle alay nu ediyor. Başbakanhk yabancı firmaları uyardı: «Türkiye deneme tahtası değil» 6. Sayfada »IHP davası ve K. Maraş . DHB davası. 7. Sayfada Yüksek Askeri Sura Evren'in başkanhgında toplandı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yüksek Asseri Şura dün Cumhurbaşkanı ve Gsnsikurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in başkanlığında toylanciı. Yüksek Askeri Şüra güncie mindeki konuları görüşecek. Cıunhurbaşkanı ve Oenelkurmay Başkanı Orgeneral Evren, saat 09.30'da salona gırerken, Yüksek Askerî Şura üyelennin bırer birer ellerıni sıltiı. Evren'in başkanlığındaki top Hntıya, MGK üyelerı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettln Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ne jat T'Jmer, Jandarma Genel Komutam Orgeneral Sedat Ce(Arkası Sa. 11. Sü. 5 de Futbol tarthlnin en USİnç cezası 10. Sayfada İstanbul'da radarh koutrolda 3.3 ınilyon liralık ceza kesildi. 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog