Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞAİRLER DÖVÜŞÜR MEHMED KEMAL'in tllşkilerl, anıları. söyleşileri, Bunca yılın birtkimini sıcak bir ilgiyle okuyacaksmız. hteme Adreai: ÇAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad. 39/41 CAGALOĞLU tSTANBUL EDERÎ: 220 LÎRA Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20944 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 25 Kasım 1982 Persembe Ankara. Papandreu hükümetinin tek yanlı kararına gerekçe olarak gösterdigi Türk uçaklarınin Yunan hava ve deniz sahasını ihlal etmesi iddiasını «mesnetsiz» olarak nitelendirdi. dan ele alınacağı *e bir hükümat açıklaması yapılması olasılığımn mevcut bulunâuğu Saşkentteki siyasi çevrelerce belirtildi. Yunan hükümet sözcüsü öncekı akşam, yap tığı açı'klamada, Ilter Ttirkmen ile Yunan Dışişleri Bakanı Yorgo Haralambopulos arasmda Brüksel'deki NATO toplantılan sırasmda 9 araUk tarihinde yapılması kararlaştınlan görüşme nin Türk uçaklarınin Ege'deki Yunan hava sahasını ihlal etmesi iddiasıyla iptal edildiğini duyurmuştu. Atina'daki Cumhuriyet muhabiri Stelyo Ber berakis'in bildırdiğine göre, Yunan hükümeti, bazı Yunan torpıl \ devriye gvjmileriyle savaş uçaklarınin Türk tatbikatını «yakından izledik. lerini» ve «olası bir Türk ihlaline karşı uyanık olmaları konusunda önceden uyarıldıklarmı» duyurdu. Türkiye ite Yunanistan arasındaki atmosfer içinde bulunduğumuz haftanın başından itibaren yeniden gerilimli bir döneme doğru yol ajmaya başladı. Dışışlerl Bakanlan toplantısı iptal edilirken dün ba/j Yunan gazetelerinin Türk Hava Kuvvt'tli'iine ait bir F104 uçağımn düşürüldüğu, ayrıca Yunan ordusunun bazı birimle. lerinin teyakkuza geçtiği yolundaki haberler gerilımi had safhaya çıkardı. Yabanoı ajanslann da aktardığı P104 uçagmın düştügü yolundaki haberin gerçek olmadığı anlaşıldı. TUrk yetkililer, haberi saçma ve uydurma olarak nitelendirdiler. Yunan tarafında görülen bu gelışmelerin Türk uçaklarmın Yunan hava sahasını ihlal ettigi iddiasmdan çok Yunsnistan'ın Türkiye'ye dönük politikssını bilinçli bir şokilde sertleştir. ı ~p amacndan kaj'naklandığı sanılıyor. Yunanistan centilmenlik anlaşmasını yok sayıp yeniden Türkiye'ye saldınya geçerken, bunun önü(Arkası Sa. U. Sü. 6 da) ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV 12. ban ile altnuşbeşinci bine ulaştı. Turkçeleştiren: O«£. Prot. Dr. H.V. VEÜDEDEOĞLU EDERt: 400 TL. lsteme AdresU Türkocağı Cad. 30/41 CAGALOĞLU İSTANBUL Gazi M. Kemal ATATÜRK Atina gerginssgi tırmandırıyor ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Papandreu hükümetinin Türk ve Yunan Dışişlerı Bakanlarınm 9 aralık tarihinde yapacaklan ikili görüşmeyi tek yönlü bir kararla iptal etmesiyle birlikte iki ülke arasında uzun süren kopukluktan sonra başlayan ve yaklaşık 3 ay kadar süren diyaloğu kesildi. Atina Türkiye'ye karşı tutumunu sertleştirmeye başladı. Bu gelişmeyle birlikte TiırkYunan ilişkılerinde yeniden gerginleşme belirtileri başgösterirken, Ankara, Papandreu hükümetinin tek yanlı kararına gerekçe gösterdigi iddiaları «mes netsizı olarak nitelendlrmekle yetindi, ve bunun ötesinde bir tepki göstermedi. Yunan hükümetinin Dışişlöri Bakanları gorüşmesini iptal etmesini Ege'deki Yunan donan masında bazı gemilerin teyakkuza geçinldiği yo lundaki haberler izledi. Yunanistan'ın aldığı ka rarın bugün Başbakan Bülend Ulusu tarafm Cumhurbaşkani, TÜRKİŞ ve TİSK'i ziyaret etti Kenan Evren: İsverenler özsermayeyi arttırsınlar Q Cumhurbaşkanı, «Emek ve sermaye karşılıklı oturarak haklarım koruyacaktır. Bunun zamanı yaklaşimştır» dedi ANKARA, ICumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren dün Turk İş ve Türkiye îşveren Sendikalan Konfederasyonu'nu ayn ayrı ziyaret etti. Evren, ziyaretleri sırasında emek ve sermaye kesiminin karşılıklı oturarak haklarım koruyacakları dönemin yaklaştığını bildirdi. Evren, işverenlerden, krediyle iş gormekten kurtulmalarını istedi. Cumhurbaşkanı, dün sabah ilk olarak Türk îş Genel Başkanlığı'nı ziyaret etti. Turk îs'te Genel Başkan ş Lastik firmaları yüzde 10 zam istiyor Tekel: içki ve sigaraya kesin zam yok Piyasa durgunluğundan fazla etkilenen sektörlerin başmda otomotiv sanayii gelirken, TOFAŞ ve Renault Firmaları fiyatlarma zam yaptı. Haber Merkezi Petrol zammının etkisi kendisini zincîxlemeye göstermeye devam ederken, son zamlardan Sümer bank urünleri de etkilendi ve Sümerbank Urünlerinin tumüne ortalama yüzde 10 . 15 arasmda değişen zam yapıldı. Las fciiı firmaları da, akaryakıt zammından sonra yüzde 10'luk lr.stik zammımn kaçınılmaz hale geldiğini bildirdiler. Güm rük ve Tekel Bakamnm açıkla masınm ardından Tekel yetkılileri de, içkj ve sigaraya zam yapılmasının kesinlıkle düşünülmediğini açıkladılar. Maliye Bakanhğı çevrelerinin ve üst düzeycleki yetkililerinin daha bir gün bnoa «petrol zam mından Sümerbank Urünleri ptkilenmeyecek ve Sümerbank ürünlerine zam yapılmayacak biçimindeki sözlerine ragmen, bu sözün hemen ertesi gününde Sümerbank ürünlerine zam yapıldı. Ankara büromuzun ha berine göre, Okul çantasmdan tabağa, kaput bezinden hahya kadar tüm Urünlere yapılan zamlar şöyle: Maddeler Eski YenS Okul çantası 375 425 Bâl kemerı 300 315 1.575 Lastik Hazer 1.490 Kes 605755 650775 Spor bot 670800 725850 3.500 Lüks ayakkabı 3.150 1.550 Erkek ayakkabı 1.470 Çocuk ajak. 695720 750775 Patiska 70 90 300 Lüks Krep 280 160 Divitin 140 140 Doşemelık 125 Emprime 115 140 Çarşai 750800 800850 Düz pazen 110 130 Kışhk göm. 1.150 1.200 Poplin göm. 925 950 Kadife panto. lon erkck 1.100 1.200 Kadife panto. lon çocuk 950 1.050 Müflonlu parka 5.000 5.500 Keten mont 2.650 3.10O Takım elbise 6.400 6.600 8.290 8.500 5.560 Ceket 5.800 8.000 8.500 Palto 110 Hambez ıor> 110 Mermer Şahi 90 Lüks filenel 130 115 Tülbent 75 62 Kaput bezi 94 70 Düz tabak 90 69 Çukur tabak 137 125 E. pijama 1.100 1.000 K. pijama 1.100 1.00O 875 Ç. pijama 730 TEKEL DE «ZAM YOK» DİYOR zam Sosyal Güvenlik Bakanı Türk Iş'tekî görevinden ayrıldı Sadık Şide bakanhğı tercih etti IşıkJCANSU ANKARA Sosyal ! Güvenlik Bakanı ve Turklş Genel Sekreterı Sadık Şide, TürkIş Genel Sekreterliği görevinden izinli sayılmasını içe/en isteminî TürkIş Genei Başkanlığına sun(Arkası Sa. 11. Sü. 5 de Ulusu: Yapılan zamlar ekonominin icabıdır Başbakan 1983'te sıkıntılarla karşılaşıhrsa üc retlerde ayarlama yapilabileceğini söyledi. tstanbul Haber ServiM Başbakap Büiend Ulusu, Istan Uvl'ua dün incelemeleri sırasmda, son zamlara değinerek, «Bunlar lıiçbir zaman hüküme tin işiiyakla, zevklc, vatandaşa sıkıntı çcktirme arzusu ve görüşüyle yapılmış olan şeyler değildir. Ekonominin icaplarıclır» dedı. Za*nlar sonrası vatandaşın göbteıdıği anlayışa şuk rnn borolu olduklarını belirtiı. Uiusu. 1983'de sıkıntılı durumlar olursa ücret ve maaşlarda avarlama yapilabileceğini büdirdi. Başbakan Ulusu dün Ilaç Endıtstrısı İşverenleri Sendika sı Baskam Dr. Nejat Eczacıba şı ve Yönetim Kurulu üyeleriy ie görüştü, Vilayette Vali Aya<; dr.n İstanbul'un sorunlan hak kmda bilgi aldı. Belediye'yi de zıyaret eden Ulusu, Gazeteciîer Kaiaoğlu: Zincirleme zamlar gelmeyecek ANKARA (a.a.) Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoglu, petrol zammının zincirleme zamlara yol açmayaca^ını söyledi. Kafaoglu, devletin faiz lıadlerine miidahalestni doğru bulmadıiunı. bazi yasal düzenlemeler gerçekleştiginde faiz hadlerinin bir parça düşebi!er.<>6ini belirtti. Maliye Bakanı. «Türkiye' nin 1978 felaketini. li)78'de W73 fiyatlarıyla petro! satnıak yanlışlığını yaşaclıçını» söyleyerek. «Oürtya petrol fiyatı artınca hu bize rle >ansıya<"(k. lîımrian rtogal ne olabiliı? Pftrnliin fleğeri. dolarla beraber yiikselmcktedir. Dolar. diinyada değer kazanınca petrol fiyatları da yüksclmektedir. Dolayısıyla petrole yapılan zam, Türk ekonomisinin dışinda olmuştur» biçiminde konuştu. Maliye Bakanı Kafaoglu, son zamlar ve muhtemel gelişme konusunda şnnları (Arkası Sa. 11. Sü. 2 de) Cemiyeti Yönetim Kurulu üye lerine Burhan Felek'in olümün den dtüri: başsağlıgı diledi, ye m yönelicilere başarı diledi. Ziyaretlen sırasında gazetecilerle konuşan Ulusu, zammın arzu edılmeyen bir şey olduğu nu belirtti, «Ama, biz hflkümrt olarak buna mecburuz. Aslında bunun kur ayarlamalarına göre yapılması Iazım. Fakat bu d« bizim tcşkilatımız baknrun dan pek mümkün olmuyor. Mecburen böyle aradan zaman s;cçivor. Dolara bağlı olarak ya pümış bir zamdır. Bunlar ma alesef ekonominin lcaplandır. Bıı bakundan zaruri oluyor.» İşçi ücretleri ve memur maaşîannm zamlar karşısmdald durumuna değinen Ulusu, şöyle dedi. «1983'de eğer daha başka sıkıntılı clurumlar olursa, gayet tabi ücretlerde ve maaşlarda blraz daha ayarlama yapılabilir. Ama, 1983 yılı için düşiintlü çtimüz plan program bu. Ama hazen evdetd besap çarşıya ııv (Arkası Sa. 11. Sü. 3 de) Gümrük ve Tekel Bakamnm açıklamasımn ardından Tekel Genel Mudürlügu yetküılcrı, ıç kı ve sigaraya zarn yapılmasının kesuılikle duşünulmedıgmı, bu konunun gündemde oımacıığını bildirdiler. Kimı bayılerde özellıkle sıga ranın buluıımaması üzerme yo ğunlaşan zam söylentilermi yalanlayan Tekel Genel Müdür lüğü yetkılilerı, piyasaya yeterince içki ve sıgara verildığini belirterek, «Bayilerimiz sermay^si az olan esnat'larriır. Bu bakundan iki kilo Samsun a'ıyorsa, iki kilo da !>laltepe altııaya parası yetmiyor» dediler. Tekel yetkililerı ayrıca, eldeki stoklarm bitmesi ile 1983 yılı içinde «Yeni Rakt» etiketlerinin değiştirileceğini süylediler. LASTtK FÎRMALABI, ZAM BEKLİYOR Oto lastiği üıeten firma yetkılileri, akaryakıt zammından sonra yüzds 10'luk lastik zammınm kaçınılmaz hale geldigını bildiriyorlar. (a.a.)'nın haberıne göre, lirma ılgililerı, daha önce istedikleri zammın Sanayi ve Telmoloji Bakanlığın ca durdurulduğunu hatırlataralc, bakanlıktan kardr beklediklerini açıkladılar. Lastik firmaları, 19 kasım ta rıhinden geçerli olmak usare lastik fiyatlarmı yüzde 10 yükseltme konusunda ortak karar almışlar, ancak zam Sanaji ve (Arkası Sa. ». sü. 3 de) Sadık Şide ve İCFTU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Türklş' te «Sadık Şide bunalımu ICFTU'nun (Ul\ıslararası Hür İşçl Sendikaları Konfederasyodu. Türkîş lcra Kurulu Sadık Şide'nin izin istemini kabul etti ve ko nuyu Uluslararası Hür İşçi Sendikalan Konfederasyonu (ICFTU) ilettı. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Şevket Yılmaz ve îcra Kurulu üyeleri tarafından kar şılanan Evren burada yaptıgı konuşmada, Türk îş'e Anayasa oylamasından önce geldiği takdirde birtakım. yanlış anlamalara sebep ola bileceğini ifade ederek Ana yasa'nm işveren ve işciler için hayırh olmasını diledi. Evren. işçi sorunlannm Türkiye'nin sorunlan olduğunu belirterek şunları soyledi«Bugün büyük bir kille işçi sınıfı içindedir. Biz Tür Mye'deki sosyal sınıflar ara sındaki ayrılıkları giderici tedbirler almak istiyoruz. Aynhklar yarattığımız süre ce parçalanır, bölünürüz. Bu bakımdandır W. işçi kardeşlerimin problemlerini bir kiil olarak ele alıp hepsini refah seviyesfne ulaştırmak bizim en büyük arzumuzdur.» Anayasa'nm kabul'inden sonra bazı yasalarm cıkanIarağını anımsatan Evren. çalışma yaşamma ilişkin ya salarda Türk Iş'in önerilerinin ahnacağuıı kaydederek konuşmasmı şöyle sürdürdü: TÜRK . İŞ'E ŞÜKRAN BORCU «12 Eylül'den evvel bazı işçi kuruluşlarının memleke ti bölücü istikamette çalışmaları olmuştur. Hamdolsun ki, Türk İş içinde böyle bir şeye tesadüf edilmemiştir. Bu bakımdan Türkİş'e mensup tüm yönetici ve mensuplara daima şükran borçluyuz. (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) I. Hakkı Önal: "Anayasal devlet düzeni iddianamede yanlış yer, almıştır,, tstanbul Haber Servisl DİSK davasmda dün sorgusu yapılau DİSK yönetim kurulu ve Genelîş Yürütme Kurulu üyesi tsmail Hakkı önal, Anayasal düzeni değil, anayasa emrine rağvnen yanlış uygulanan bozuk düzene karşı çjk tıklarım söyledi. «Biz soygunculuğa sömürüye karşı çıktık. Biz üyclerimize daha fazla sosyal hak, ücret, ikramiye gibi haklar almak için karşı çık tık. Emperyalizme de faşizme de karşı çıktığımızı açık açık söyledik. Kimsenin kimseyi srf mürmediği, kimsenin ldmseye kul olmadığı, kimsenin kinıseyi ezmediği düzenden yana olduğumuzu açıkladık, (Arbası Sa. 11. Sü. 2 de) Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Renkli TV üreticilerine taviz yok Devlet firma kurtarmayı sürdüreceh Mehmet Turgut, bu yıl sonuna dek 5, gelecek yıl da 40 firmanm kurtanlarak üretim yapar duruma getirileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Turgut, devletin bu yıl olduğu Ribi gelecek yıl da bazı firmaları kurtarmaya devam edeceğini. bu yıl sonuna ka dar 5, 1983 içinde 40 firmamn kurtarılacağını söyledi. Turgut, renkli TV üreticisi firmalara «en küçük bir taviz dahi verilmeyeceğini» belirttî. Mehmet Turgut, Danışma Meclisl'nde Bakanlığınm bütçesine ilişkin eleştirileri yamtlarken, 24 Ocak kararlarmdan sonra Türk sanayiinin dışa açılraaya başladığmı, «Dünya piyasalanna girecek gücü kazavıdığını» söyledi. Bakan. «Dönüm noktasını geçen ve gelişme yoluna giren» sanayiin gelişme hızınm 24 Ocak kararlarıyla bu yıl yüzde 4'e çıktığmı bildirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bakanlığına bağlı KÎT'lerin on aylık üretimle rinl rakamlar vererek açıkladı. SEKA'nın yüzde 7, Şeker Sanayii'nin yüzde 23, DemirÇelik tşletmelerlnin yüzde 20 MKE'nin yüzde 40, Sümerbank'ın yüzde 20 oranında üretim artışı gerçekleştirdiğinl belirtti. Turgut, MKE'de ikisl yeni silah projesi olmak üzere top lam 11 projeden sekizinin çalışmasının bittiğini ve an laşmalarm yapıldığım söyleyerek, 1983 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak şöyle konuştu: «Yeniden değerlendirme yasası ile hızh amortismam sağlayacak yasa degişikligi Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. Servet beyannameleri sorunu mutlaka cözürnIenecektir. îplikte îstilısal vergisi kaldırılacak veya asgariye indirilecektir. Vatandaşların tasarruflarıni sanayic ve yatırımlara aktarabilecek önlemler alınaeaktır. Sanayiimizin dış kre di alma güciinu kullanma güeü haline getirecek önlem ler almacak, KtT'lerin finansman sorunu çözümlentneye çalışılacaktır. Sanayî envanteri çalışmalan 1983 sonuna kadar bitirilecektir.» Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı bütçesi ü?;erinde ko(Arkası Sa. 11. Sü. G da) FİYAT ARTIŞI YÜZDE 25'DE TUTULAMIYACAK Yalçın^DOĞAN ANKARA «Cebimdeki parayı yoksa düşürdüm mü?. Ya da şu anda unuttuğum bir yere mi harcadım?» Son zamanlann halk arasındaki en yaygm sözü bu. Aynı za manda tıpık enflasyon dönemlerinin çarpıcı bir deyişi... Oysa, cepteki para ne bir yerde düşurülmuştür, ne de unutulan bir alışverişte harcanmıştır. Cepteki para sadece ve sadpce artan fi(Arkası Sa. 9. Sü. 1 de> Öğretmenler Günü kutlandı Evren: Beni semffa bırakan öğretmeni bulsam eiini öperim ANKARA. (Cumburiyet Bü ro'ıı) 24 Kasım Ögretmen ler Giinj kutlorıdı Cumhurbaşkanı Kcnan Evren, o»ıvımfnlerın lo;man sorunlarının nn yıl içerisınde çözulmesi içın çaba sarfettıklcrinı beürterok. «İmkânlar ölçüsünde öğretmenlerimiyln yanındayız.» dedi. Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, «12 Eylülün ruhuna bağlı ve Atatürk'o gönülden sarılan Kençlik istediklerini» söyledi. Cumhurbaşkanı Evren, dun sabah illerden seçilen temsilci öferetmenler ile Ba(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Begin, 15 gün içinde ifadesini değiştirmezse suçlu sayılacak Dış Haberler Servisi Israıl Soruşturma Komisyonu, Bey rut tatliamı konusunda Başba kan Begin'm de bulunduğu 8 gdrevlıvi dahf sçık ifade vermeye çağırdı. Verdıkleri iiade lerin ?leyhlerıne olabileceğını bildıvdi. Soru^iurma Komisyonu bu kişilerin ıfadelerını değiş tivmelerı ya da açık ha!e getir nıeleri için 15 gün sür« tanıdı. Bu yol i/.lenroediği takdirde Lübrıanlı Hristıyan milislerin Filistin kamplanna girmelerine izin verilmesi konusunda itı malcılikle suçlanacaklarını duyurdu. BBC radyosu, Begin'in ihmal den şuçlu bulunması halinde bu olgunun İsrail kamuoyu üzerinde çok büyuk etki yapabi leceğinl ve hükümetin son de(Arkası Ss. 11. Sü. 6 da) ttOretmten, nasıl öfiratsiii7 Şükran KETENCİ " Vehbi Koc: Serbest bölgeler kurulmah Levent SANİN bildiriyor KAHtRE Işadamı Vehbı Koo, Kahire'de âüzenlen'.n Türk Haftas: nedeniyle Kahire'de bulunan gazetecilere yay tığı açıklamada, «ihracatı aıtırmak, maliyetleri düşürmek ba kımından Türkiye'nin büyük iî manlarında serbest bölgeler ihriası çok faydalı olacaktır» dedi. Uluslararası ekonomik bağla nn artmasmın politik ilişkilerin daha jyi gitmesme vesile olacağını anlatan Vehbi Koç, pet rol fiyatlarının hızla artmasmın Türk ekonomısinde büyük sar sıntılar yaptığını kaydederek, şöyle konuştur' «1980'de petrole Bdediğimiz, 3,5 milyara vardı. 1970 ile 198f) arasmda petrol yokluğu dolayısıyla sanayimlz yavaşlamış, naklıyeler yapılr.mamış, şeker pancarı gibi mevsiminde nakh ve ışlenmesi icap eden paucar lar nakledilemediği için çefccr istihsalimiz durmıış ve o sene 150 milyar dolarlık şeker ithal ctmek zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu durum karşîsınâa, çok ders a'an Türkiye, yegâne çarenin dövız temin etmok oldugu kanaatma varmış, bu gu no kadar ihmal ettiğİTu? tanın ürunleri dışında sanayi ' >inıül leri ihracalımız iç'n caba'.av »3slsm!? vp ihraoatımız bu sn ratle surekli artrna göstermiştıı. (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) # Geçim sıkıntısı, ev derdi bir vanda: kalabalık sınıflar, araçsızlık gereçsizlik öbür yanda.. Yarın Cumhuriyet'te Gönensin ve Güllapoğlu hakkmda dava acıldı fstanbul Haber Servisi ~ Gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Okay Gönensin ile muhabirlerimizden Fatih Güllapoğlu hakkında, «Kamunun telaş ve heyecanını doğuracak şekilde asılsız haber yaymak» savıyla Istanbul Sıkıyönetim Komutanhğı Askeri Savcılı(Arkası Sa. 9. Sü 3 4e) SADUN AREN BERAAT ETTİ Maden Sirketi Avukatı... Parlamento üyelerinin «üyelik statüleri» devam ederken yürüttükleri işleri öteden beri eleştiririz. Olağan dönemde milletvekili ve senatörlere (Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) «Türk gibi kuvvetli> ANKARA (Cumhuriyrt Bürn su) «Jlakro Ekonoıni Dors notları» adlı kıtabmda Komunizm propagandası yaptığı savıyla ^argılanan Proî. Sadun Aren duruşması sonunda beraat etti. Anliara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mah kemesinde dün yapılan duruş mada. kitabı inceleyen bilırkî.şi rapovu okundu. Doç. Dr. Gıirkan Ççlebican, Doç. Dr. Eralp Özgen vo Doç. Dr. Naümi çağan tarafından hazırlanan raporda. Makro Ekonomi Ders notlarmın bılımsel ıiitelik (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog