Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERt: 150 TE» t$iem« Adrest: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU tSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20942 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. ı Kömür parasım yatırdığı halde kömüriinü bugüne kadar alamamış olanlann zam farkını ödemek zorunda kalacaklan bildirildi. ANKARA. (ANKA a.a.) Petrol ürünlerine yapılan zamlarin dün sabah açıklaı? masından sonra, zamdan ilk nasibini kömür aldı Türkiye' de kömür fiyatlanna yüzde 10 dolayında zam yapıldi. Türkiye Kömur îşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü yetkiliierinden alman bil giye göre. yakacak olarak kullanılan linyit ile kok kömürünün fiyatlan yeniden düzenlendi. Bu nedenle Ankara'da ve bazı kentlerde kömür satışlan bir süre durduruldu. Yetkililer, linyit ve kok kömürünün ocakbaşı fiyatına yüzde 10 zam yapıldığım, aynca tüketidye tatikalındeki maliyetin de dikkate almarak fiyatlann yeniden düzenlendiğini söylediler. talama yüzde 600'ü aştı. satış fiyatı 6.500 liradan 7.400 liraya, kok kömurun satış fiyatı da 13 000 liradan 14.800 liraya yükseltildi. Yeni fiyatlar üzerinden kömür satışlanna dün Ankara'da başlandığını ve diğer bölgelerdeki fiyatlann ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gazî M. Kemal ATATÜRK 11. bası ile altmışbeşinci bine ulaştı. Türkçeleştiren: Ord. Prot. Dr. H.V. VEÜDEDEOĞIU EDERt: 400 TL Uteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL 23 Kasım 1982 Salı Emekli memur göstergelerin in 35 katsayıya göre yapılması kabul edildi Q Bütçe Plan Komisyonu 110 derecelerde puanları 5 ile 20 arasında artırdı. Tavan 1130'dan 1150'ye çıkanldı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Memur emeklilerinin gösterge tablosunu 35 katsayıya göre düzenleyen yasa tasarısı Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi. Komısyon 110 derecelerde puanlan 5 ile 20 arasında arttırdı. Tavan 1130'dan 1150'ye çıkarıldı. Tasarıyla 25 hizmet yılı olan ve birlnd derecenin 4'ncü kademesinde bulunan ek göstergeli blr devlet memuruna 3125 liralık artış getiriyor. Memur emekhlığinde beş bin liralık yakacakla birlikte 35 bin 187,5 lıra alacak. Tasarınm Komısyonda görülmesi sırasmda Komisyon uyesi Necmettin Narlıoğlu ile Emekli Sandığı Genel Mudür Yardımcısı Komisyon'un istemi dogrultusunda hükümet tasarısmda degişıklik yaparak emekli gösterge tablosunu şu şekilde düzenlediler: Birinci derecenin dördüncü kademesi 1150, birinci derecenin birinci kademesi bin, ikınin biri 895, üçün biri 805. dordün biri 715, beşin biri 665, altınm biri 615. yedinin biri 570, sekizin biri 530, dokuzun biri 500, onun biri 470, onbirin br 440, onkinın bıri 425, onüçun biri 410, ondördün biri 395, onbeşın biri 380. tesbit edilmeye çalışıldığmı belirten yetkililer. «Diğer bölgelerimizde kömür satışlarımız durdurulmuştur. Yeni fiyatlan bölgelere bildirince yeni fiyatlar üzerinden kömür satışlan yapılacaktır» dediler. Bu arada kömür parasını yatırdığı halde kömürünü alamamış olanlann zam farkını ödemek zorunda kalacaklan bildirildi. Ankara'da kok kömürü, hava kirliliğini önlemede da ha temiz yakıt olduğu lçln diğer illere oranla ucuz fiyatla veriliyor. îstanbul'da ise kok kömü rttnün tonu tüketiciye 21 800 liradan satılıyor. îstanbul' daki kömür satış fiyatlannın bugün belli olması bekleniyor. GÜBRE ZAMMI ÜRETtCİYE YANSITILMAYACAK Akaryakıt fiyatlarma ya pılan zamdan sonra, gübreı fiyatlanna da zam yapıldıgı öğrenildi. ANKA'ya göre ye ni gübre fiyatlannın bugün açıklanması bekleniyor. Azot Sanayii Genel Müdürlüğü yetkiliierinden alınan bilgiye göre, dağıtıa kuruluşlara verilen gübre fi yatları yeniden belirlendL Yetkililer. zammm üreticıye dağıtılan gubre fiyatlanna yansıtılmayacağını bildirdi ler. Akaryakıt üç yılda yüzde 340680 aritı Normal henzin ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) Akaryakıt ve tüpgaz fiyatlanna dünden itibaren yeniden yuzde 15 yuz de 20 arasında değişen oran larda zam yapıldi. Dün yürürlüğe giren zamlarla normal benzinin fiyatı yüz lirayı aşarken evlerde kullanılan 12 kilogramlık tüp gaz fiyatlan 980 liraya, kalorifer yakıtının fiyatı ise 57.5 liraya yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınm açıklaması na göre, Ankara merkez fiyatlan: Normal benzin 102, süper benzin 110, yazgağı ve motorin 68.60, fueloil (6) 46.50, kalorlfer yakıtı 57.50, 12 kilogramlık tüpgaz 980 olarak duyuruldu. Bakanlık daha sonra akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarını illerin rafinelilere uzak lığma göre açıkladı. Istanbul'daki yeni uygulanan fiyatlar şöyle: Cinsİ Fiyat (TL) 108 50 Süper 100.60 Normal 67.00 Gazyağı Kal. yakıtı 51.16 Fueloil (5) 48.92 44.46 » * (6) Tüpgaz fiyatları Anadolu '4 Süper henzin Akaryakıt ve tüpgaza 24 Ocak 1980'den 22 Kasım 1982'ye kadar yapılan zamlar 24.1 25.1 12.6 21.12 21.5 1980 1980 1980 1980 1980 Süper Normal Gazyağı motorin 10 Fueloil 6 (6 nolu) Tüpgaz 125 (12 kg.) 25 22 36 32 20 12 200 48 43 58 53 60 60 42 27 580 12 kg. tüpgaz durulmuş olan benzin satışlan da dün öğleden sonra yeniden başladı. Yeni fiyatlara ilişkin liste dünkü Resmt Gazete'de yayınlanarak yürürlüçe gırdi. Dünya petrol fiyatlannda son zamanlarda artış görülmemesine karşın Türkiye'de akaryakıt fiyatlanna yapılan zamlar, Türk 11rasınm dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklanıyor Bilindiği gibi lira dolara karşı değer yitirmesini sistemli sürdürerek döviz alıs fiyatlan 180 liranın üstüne kadar çıktı. Akaryakıt fiyatlanna dolardaki sürekli yükselişe kar şın son beş ay hlç zam yapılmamıştı. 19 hazlran günü yapılan zamlarin oranı İse ortalama yüzde 10'dan düşük bulunuyordu. Hazlrandan bu yana zam görmeyen akaryakıt fiyatlannda bu kez doların değer kazanmasına paralel hattâ o oranı aşan miktarda zam yapılmıs oldu. Hazirandan bu yana liranın değer kaybı yüzde 12 civarında bulunuyor. Akaryakıt fiyatlanna ya(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) i a MEYAK kesintilerinin hemen veya altı ay içinde iadesi önerildi ANKARA, (Cumhurîyet Bürosn) MEYAK kesintilerinin geri ödenmesini ve ek göstergelerin emeklllikten sayılmasını öngören yasa tasansı Bütçe Plan Komlsyonu'nun dünkü toplantıBinda görüşüldü. Tasarınm ek göstergelerin emek lilikten sayılmasına ilişkin bölümü Alt Komia yona gönderildL Komisyonda bu konuda yapılan görüşmelerde hangl derece ve kademe olursa olsun alınmak ta olan ek göstergenin emeklilikten sayılması ls tendl Tasannın, MEYAK kesintilerini yuzde 60 fazlasıyla ödenmesinin usul ve esaslarını Bakanlar Kuruluna bırakan maddesi de Komisyonda tartışmalara yol açtı. Mustafa Alpdündar ve arkadaşlannın verdikleri önergede yüzde 60 fazlasıyla en geç altı ay lçlnde ödenmesini lstediler. (Arkası Sa. 11. Sü. S de Son 2 yıldaki artış (22.10.19806.8 29.12 1.2 19.6 22.11 Syıllık Son 1981 1981 1982 1982 1982 % orta. 79 6S 48 31 660 81 74 50 34 715 93 85 77.5 85 52.4 35.6 750 56 45 834 110 340 102 360 68.6 586 46.5 675 98b 684 18,2 20 12,3 18. 9 17. 5 Zam neyin habercisi? Osman ULAGAY Dünya petrol fiyatlan uzun süredır artmıyor. Suudi Arabistan gibi büyük Ureticıler mevcut fiyatı ko rumak ıçın alınması gereken onlemlen tartiîiyor. İşte tam bu sırada Türkiye'de petroie dayalj üriınlere uzunca btr süreden beri ilk kez yüzde 20'ya va ran oranda hatırı sayılır bir zam yapıiıyor. Nedeni açık: Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı. Yılbaşmda 132 lira dolayın da olan doiann döviz rlıç kuru bugün 182 liraya gslip dayanmış durumda. Yılbaşından bu yana dolar yüzde 38 pahalüaşırken son zamla petrol Urünlarinin fiyatlan da yılbaşına göre vüzde 40 dolayında art'nlmis oluyor Doiarın tira fiyatıyla petrol 'irünlennin lıra fıyatları arasındaki kovalamacaya 24 ocaktan bu yana JZ(Arkası Ss. 11. Sfl* 7 de) 26 36 18,5 24 350 510 ve Rumeli yakalarma göre şöyle: Anadolu yakası Pikjıik 162.10, 10 kiloluk 800, 12 kiloluk 942, 45 kiloluk 3.518. Rumeli yakası Piknik 164.00, 10 kiloluk 808 00, 12 kiloluk 950.00, 45 kiloluk 3.550. Yeni fiyatlara göre, normal benzlne yüzde 20, stiper benzine yüzde 18,2, gaz yağı ve motorine yüzde 12,3, 6 nolu fueloile yüzde 18,9, 12 kilogramlık tüpgaza yüz de 17,5 oranmda zam yapılmış oldu. Akaryakıt fiyatlanna dün yapılan zamlar son zamanlarda yapılan zamlar içinde en yüksek oranhsı oldu. Ankara ili için saptanan fiyatlara göre yapılan karşılaştırmada son iki yılda akaryakıt ve tüpgaz fiyatlannın ortalama artışı ise yüzde 118 olarak belirleniyor. Akaryakıt fiyatlannda 24 ocak 1980 yılında yapılan artış ile birlikte son üç yılda 13 kez zam yapılmıs olu yor. 14 ocak 1980 kararlannın yürülüğe girmesinden bu yana geçen 3 yıluk süre de benzine yapılan zam oranı yuzde 350'yı, fuei oil, gazyağı, motorin ve tüpgaza yapılan zam oranı ise or talama yüzde 600'ü aştı. Yeni akaryakıt ve tüpgaz fiyatlan dün sabahtan itibaren yürürlüğe gtrdi. önceki gün geç saatlerde dur Türkmen: Demokraside iierleme dış politikada pürüsleri Dışişleri Bakanı sorulan yanıtlarken, Yaşar Kemalin Ödül törenine Paris Büyükelçimiziîi katılmaması için talimat verildiğini açıkladı. ANKARA, (CunıJıunyet Büro. su) Dışışlerı BaKanı Ilteı Turlunen, Yunarustan in tu tum ve «iavranışlarıyla 2 ülke aıasmdaki centılmenlık ani<ü> masını ıftlal ettığmı bıldırdı ve bu ülkeyı «çarpık bir mantiK ıçmde olmakla suçladı. «Çarpık nıantığıyla Yunan Hükumcti kendısinden başka kimseyi kanctıranıaz, hüsrandaıı başka bir sonuç elde edemez» dıyen Turkmen, «Vunanistan'm artık asgari bir siyasi olguniukla hareket etmesi yaıanna olur» uyaneında bulundu. Türkmen, bu açıklamalan dün Damşma Mechsinde Bakanlığrnm batçesının gorüşxıl mesı sırasında yaptı. Turk dış polıtikasindakı son gehşmeler hakkmda bılgi veren Türkmen, demoiti'asıye doğru kararlı bı r şekilde yol almasırun bazı dev let ve kuruluşlarla üışkilerde karşışlaşılan pürüzleri «bertaraf cttiğini» bildırdi. Konuşmasımn ilk bölümünde Türlî ordusunun asken mo dernizasyonu içm ABD üe olumlu bir şbirlığinin sürdürül düğünü belirten Türkmen, NATO savunma planlannın uy gulanması ve Türkiye'mn sağunn bn vesileyle tekrar ve açıklıkla belirtrrıek isterim..» dedi. Dışişleri Bakanı Ortadoğu'yîa ilgilt olarak da Türkiye'nın bi linen politikasjnı anıattı. Isvunma yeteneklerinin geliştiril rail'e çattı ve Lübnan'da yamesi amacıyla somut ışbir şayan halkın kenci; meşriî ğı çahşmalan yapıldığını » hükümetınin yönetimı altmda, çıkladı. Türkmen, havaalanla kend; geleceğini tayın etme rının modernızasyonu bonu sıni sağlayacak koşullara en sundaki tartışmalan ıma ede kısa zamanda ulaşılrnası gere rsU «Bu çalışmaların Türldje' ğını vurguladı. yc NATO dışında ek sorumlu Bakan. Türkiye'nin Ortado luklar yükleyebileceği yoluıı«!a ğu'dakı stratejik konumunu basında çıkan bazı haber ve da söyle değerlendırdı: yorumların gerçek dışı oldn«Türkiye'nin batı camiası 1çindekl yerl ve güvenîik thtlyaç'arı Ortadoğu'ılaki komşu ve kordeş ülkeier tarafnıdan takdir ediImeU suretiyle Türkiye'nin bölgedeki stra'.ejîk önemi üzenle değerlendirilnıek te ve ulkemızde iç istikrarm yeniden yerleşsnesi ve güçlenmesi ve bu suretîe bölsedeM rolümÜKÜn daha da artması memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu dururn FÖZ konıısu ülkelerle aramızdaki ilişkilerin tam bir karsıhklı aıılayış ıçerisinde geîişrrîesini mürnkün kı lan Ö P ' ''i ^ ! 'iı»r "r *P"II <• > s (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de Almanya'da evi Türk anne ile 3 VVOELFENBUTTAL, (ANKA DPA) Federal Almanya'nın VVoelfenbuttal kentınde şabaha karşı evleri yanan bir Türk kadını ile uç çocugunun dumandan z© hirlenerek öldükleri açıklandı. Çıkan yangında kadının kocası ve iki cocuğunun ise itfaiyeciler tarafından kurtanldığı bildiriliyor. Binada bulunan dört kişinin de yaralanmadan kaçtıkları açıklandı. Kent polisi tarafından vapılan açıklamada, evin aşırı sağcı ırkçılar tarafından kundaklandığına ilişkin bul gular ele geçırıidiğı kaydedildi, Batı Almanya'da artan işsizliğin bir scnucu olarak yabancılara ve özellıkle Turk'lere karşı ırkçı saldırılar son aylarda yoğunlaşmış bulunuyor. Geçtiğimız haziran aymda da bir multeci evini yakarak iki Vietnamn'nm olumüne rıeden olan iki Neo Nazı müebbet hapse mahkum olmuştu. Andropov: Yumuşamayı parlak bir gelecek bekliyor. 3. Sayfada • Hacı Sabancı: Tekstllde iyiye doğru gidiş başladı. B. Sayfada • DİSK ve Banş Derneği davalan. 7 Sayfada • Açık ögretlm Falrilte sl'nde kesln kayıtlar, başladı. 8. Sayfada • tspanya'da sosyalist lktidan çok çetin ekonotnlk sorunlar bekliyor. 12. Sayfada BAKANLAR KURULUNDA Bakanlar Kuruluna iadei ziyaret eden Cunıhurbaşkam içerî girince kurul üyeleri ayağa kalktı. Evren «Gunaydın arkadaşlar» diyerek üyeleri selam ladı. Bakanlar da hep birlikte «sağol» dediler (FotO: THA) Evren; Bakanlar Kurulu'nu, Merkez ve Ziraat Bankalarmı ziyaret efti "Tarımı ihmal edersek cezasını cekeriz,. Evren Merkez Bankası'na gelince «Şimdi gazeteciler merak ederler, niçin Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na geldi diye» dedi ve «Borç almaya geldim» diyerek espri yaptı. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Bakanlar Kurulu'nu, Merkez Bankasını ve Ziraat Bankasını ziyaret etti. Başbakanlığa saat 10.00'da gelen Evren Bakanlar Ku rulu Odasma girerken, Bakanlar Kurulu üyeleri ayağa kalktılar. Evran'in «Günaydin arkadaşiar» sözlerine karşılık olarak Bakanlar Ku rulu üyeleri «sağol» dediler. Cumhurbaşkanı bunun bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Evren, dün öğleden sonra önce Mer kez Bankasını ziyaret etti. Evren'i Merkez Bankası kapısında Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu ile Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar karşıladılar. Evren ve beraberindekiler. Şıklar'ın odasma gittiler. Evren. «Şimdi gazeteciier merak ederler. niçin Cumhurbaşkanı Merkez Bankası'na geldi diye» seklinde konuştu. Evren, bu sözlerin hemen ardından «borç, kredl almaya geldim» diyerek güldü. Evren, Merkez Bankası'na geliş nedenini, «Devlet Bankası konusunda köşke çağıra rak bilgi alabilirdim. Ama mahallinde görmek istedimşeklinde açıkladı Merkez Bankası Başkanı Şıklar da, Evren'e para ve altın kasalannm gezdirileceğini söyleyerek buralarm çok enteresan olduğunu söyledi. Evren'in para ve altın kasalannin bulunduğu yerleri gazetecilerin de gezip gezemeyeceklerinî sordu Bunun üzerine Şıklar, kasaların bu lunduğu yerlerin çok dar olduğunu ve gazetedlerin de beraber gezemeyeceklerini belirtti. Evren, «Oralan gazetccilere de gösterin» dedi. Merkez Bankası yetkilileriyle görüşmelerin tamamlanmasından sonra Evren, Ziraat Bankası Genel Müdür lüğüne geçti. Evren'in Merkez Bankası'ndan Ziraat Baıı kasına geçişi sırasında yolda toplanan halk sevgi gosterilerinde bulundu. Evren'i Ziraat Bankası önünde Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Banka Genel Mudurü Rahmi Önen, Ankara Valisi Mus tafa Gönül, karşıladılar Rahmi Önen'in odasında Evren «Buraya gelip de Ziraat Bankası'na uğramamak ol mazdı» dedi. Ticaret Baka nı Cantürk. odada yaptığı kısa konuşmada Ziraat Ban kası'nm onemine değinerek bankanın gelişen bünyede önemli bir yere sahip olacağmı belirtti Evrpn İTO (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) Ali Sirmen Sıkıyönetim Savcılıgında ifade verdi Istanbul Haber Servisl Banş Demeğı Davası nedeniy le Sağmacılar Cezaevi'nde tutuklu bulunan yazarımız Aîi Sirmen'ın, Sıkıyönetim Savcı yardımcılarmdan Mustafa Gül" e hakaret ettığı gerekçesiyle dun ifadesı EJındı Eanş Derneği davasının 21 10. 1982 tarıhlı celsesinde, Ali Sirmen hakkında sorgusu sırd sında, ıddianameyi tanzim eden Sıkıyönetım Savcı Yard'.mcısı sıvil savcı Mnstnfa Gfil'e ha(Arkası Sa. 11 Sü. 4 de) GÖZLEH UĞUR MUMCU Ilâc ve Basın... • Geçen cumartesi günü tstanbul'da düzenlenen «Türkiye'de tlaç Endüstrisinin Sorunlan» konulu toplantıyı izledik. llaç işverenleri, Bakanhk yetkilileri ve yerli ve yabancı bilim adamlarının katıldıklan toplantı çok yararlı geçti. Bu tür toplantıların, televizyon V ;analıyla halka duyurulmasmda büyük yarar vardır. (Arkası Sa. 9, Stt. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog