Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAM MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERÎ: 150 T L hteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞAIOĞLU . İSTANBUL umhurıyet 59. Yıl; Sayı: 20941 Kurucusu: Yunus NADt 30 TL. 22 Kasını 1982 Pazartesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV Gazî M. Kemal ATATÜRK 11. bası ile altmışbeşinei bine ulaştı. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. HV. VEÜDEDEOĞLU EDERf: 400 TL. tsteme Adresi: Türhocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Tasari, DM'ye sunuldu Memurlar mal bildiriminde bulunacaklar ® Kamu görevlileri, kamu yaranna çalışan dernekler, noterler, kendilerine, eşîerine ve velayeti altlarmdaki çocuklanna ait taşmmazlan, para, hisse senedi, altın ve mücevlıerleri, kara ve deniz taşıtlannı bildirecekler. # Bakanlar Kurulu üyeleri ve milletvekilleıi göreve başlarken bildirimde bulunacaklar. Nasıl sağlandığı ispat edilemeyen mallar haksız edinilmiş mal kabul edilecek. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kamu görevlileri mal bildirimine tabi tutulacak, Bakanlar Kurulu üyeîeri ile milletvekilleri de göreve başlarken mal bildiriminde bulunacaklar. Kamu görevlileri ile ilgili Mal Bildirimi Yasa Tasarısı, Danışma Mecisi Başkanlığı'na sunuldu. Tasari önümüzdeki günlerde Mall Işler Komisyonu'nda görüşülecek. Tasarıya göre, devlet memurları KİT'lerde çalısanlar veya bunların ortak olduğu yerlerde görev ya «panlarla, kamu yararına ça # l ı s a n \\îf\ OH 1*1Gl\üT% dernekler ve noterler Yesüova gecekondu bölgesi matemde 'Topculuğu da eglencesi de hatsın, ona gitme dedim,Îstanbul Haber Servisl Yeşilova, Yeşıl. köy Fiorya yöresinde Sefaköy'ün karşısmda bir gecekcndu semti. Kanalizasyonu yoktut, suyu hi(; akmaz. Yöre halkı genellikle fabrika larda işçi olarak çalışır. j Yeşılova'nın ki futbol takımmdan biri dp Esnafspor'dur. Dargelırli halkın, mütevazi ta kırru. Takıma malzeme geıek, deplasman maf raîlarını karşılamak <;erek. Amatör takımlarıt ezeli sorunudur bu. IClaslk yöntem şudur: Takmıtn masraflarını ya varlıklı bir tüeear yüîflenecek, ya da miiterazi gece ve ikramıyelerle (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Facianın nedeni kuraüara uyulmaması Selahattin GÜLER Ataköy'deki tarihi Beruthane uzantılarmdan biri olan ve zamanında ahır olarak KUllatulan, sonradan tavernaya donüştünUerels. eğlence yeri yapılan tek pencereli, tek kapılı yerde şundi ollimcül bır sessızlık hakım. B u oğlence sırasında ölüm saçan kuböeli binanuı ta vanmdan ddşsmeye damlayan su sesinden başka ses duyulmuyor. «Geccnin şerrlndcn gündöziin hayn daha iyidir» diyenler mUhürlü kapıyı açıp içerde inceleme yaptılar. Ne ar.uıdı? Soyhyelim. (Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) lTAdCtll î^iclil m a l bildirimine tabl Ankara'da ANKARA (Cumhuriyet Büro su) Macaristan Başbakanı Gvorgy Uzar. Basbakan BUlend Ulusu'nun davetlisi olarak resrai bîr ziyaret tçin bugün Ankara'ya gelecek. Lazar, bugün Esenboğa'da ülusu tarafından karsılanacak. Daha sonra iki Basbakan arasında resmi Rörüsmeler vapılacak. Görüşmelerde. TUrk • Macaristan ilişkilerinin gellştirilmesi ve mevcut lsbirliği alanlarının hızlandırılması konulan ile uiuslararası sorunlar ele alınacak. Lazar, Ankara'da Cumhurbaş kanı Kenan Evren tarafından da kabul edilecek. Macaristan Başbakanı, çarşamba trlinU yur dumuzdan avnlacak. caklar. Nasıl sağlandıŞı İspat edilemeyen mallar bu yasanm uygulamasında haksız edinilmiş mal kabul edilecek. Ayrıca, ilgilinin yasama koşulları bakımından göreviyle uygun kabul edilemeyecek artınmlar da haksız edinilmiş mal hükmünde sayılacak. Yasa kapsamına giren kamu görevlilerinin kendilerine. eşlerine ve velayeti altındaki çocuklanna ait taşmır veya taşınmaz mallar, haklar ve gelirlerle bun ların kaynaklan, borçlar ve sebepleri mal bildirlminin konusunu oluşturacak. Bildlrilmesl zorunlu olan taşmır mallar arasında, para, hisse senetleri ve tahvillerle, altın. mücevher ve benzeri diğer değerli eşyaiar bulunmakta. kara ve deniz taşıt araçları da bildirim kapsamına Rirmektedir (Arkası Sa. 11. SÜ. 'i de) tutuIa VALt İNCELEME YAPIYOR Ataköy'deki «Veda*. Çetinkaya'nın Yeri» adlı tavernada tüpgaz ısıtîcısımn yolaçüğı faciadan sonra Vali Nevzat Ayaz diüi ikinci kcz olay yerine gıttl. Tavernada, Bakırköy Kaymakamı Sclahattin Çeki, Cum lıııriyet Savcısı İsfendiyar Baruönü, Savcı Xaı> dımcısı Nabi Kökcr ve Nöbetçl Savcı Nihat Na kiboğlu'ndau bügi alan Ayaz, tüpiin Istanbul liniversitesir.de incelenmesini istedl. Beledîye Başkam Tırtıl: Tek kapısı bulunan yerlerîn ruhsatları iptal edilecek İstanbul Valisi ve Savcılar olay yerinde inceleme yaptı. Tüpgaz üniversitede incelenecek. Tüpgazı getiren bayi görevîisi aranıyor. Mısır'da düzenlenen «Türk Haftas»» nedeniyle Kahire'de bulunan tavemanın işîeticisi olan sanatçı Vedat Çetinkaya, olayı öğrenince şok geçirerek hastaneye kaldınldı. Hüseyin AVUÇ Ataköy C motelleri sahası için'te «Vedat Cetınkaya'run Yer<» adlı tavernada öncekı akşam ayaüı tüpgaz ısıtıcısınm parlaniası sonucu çıkan pamk sırasında 20 kişinin duraandan bo ğularak ve ezilerek ölmeleriyle ilgili soruşturma geniş kapsam lı olarak sürüyor .Vali Nevzat Ayaz dün olay yerine giderek soruşturmayı yürüten savcalarla gcjrüştü, faciaya neden olan bütangazı tüpünün üniversitede kontroldan geçirilmesini ve tüpü takan bayi görevlisinin bulunmasını istedi. 200 klşıye yakın müşteri aİ3 bilen tavernamn tek kapısınm olması nedenıyle facianın 20 ölüyle atlatılmasımn bir murı ze olduğu belırtıldi. Ilgililer, «Eğer tek Itapınm yanı sıra o dar cam da oîmasaydı, ölü sa yısı daha da ürperticl bir sayı ja yükselebilirdi» dedıler. îstanbul Valisi Ne\Ttat Ayaz' jn dlin oğleden sonra Atakoy" de yaptığı ınrelemeye, Baktrköy Kayraatojrii SeîahaUin Çe~ Jti CumhuriyeL Savcısı Isfendi>ar Baıuöuü, Savcı Yardımcısı Nabi Köker ve Nöbetçi Savcı Nihat Naldboğlu katıiâı. Savcılar, yaptıkları sonışturn'ıa da elde ettikleri bulgıılan Vali Ayaz'a ılett.ler. Tavernanın 1557 sayılı yasaya gore, ruhsa tmın oîduğu, ıtijıyenin verdığı «uygundur» raporuna karşın iş ysrinın gırişten ba^ka çıkış ka pısının bulunmanıpsı dıkkati çektı. Bu arada, bazı çevrele rin iddıa ett:ği gibi, olay sırasmda bütangazı tüpilnün patlamadıgınm anlaşıldığını behrten yetkihler, olaya sızan gazm parlamasımn neden oldu^unu kaydettiler. Belediyenin emri gereği tüpü getiren kişinin ta karak kontrol etmesi gerektiği nı de hatırlatan yetkılilor, olay da tüpgaz taşıyıcısının ihroaü oiduğu ve yakalanması ıçın çalışpalann sürdürüldüğü bildi nldi. Bu arada, Vali Ayaz, olay yerindeki incelemesi sırasında tüpsaüi takan bayı görevlisinin yakalanmasını istedi. Bskırköy Nöbetçi Savcısı Ni hat Nakiboğlu dün tavernada çalışan garsonlar AbduUzi,s üe mir, Tur.ç Karta!, Kemal Laçin, Necati Bozkurt, Allahverdl Yaşar, aşçı Ahrnet Eriş, müdür Ahmet Şişmen, sobayı yakan garsor. Halll Gtineri'mn iiadelenni aldı. Olay günü tavernaya üç tüp getirildiği belirlendi. 500 BÎN LİRA PARA BULT.NDU 20 kişinin ölümü ile sonuçlanan facıa'nın geliştiği salondaki ölü ya da yaralılara ait çantalarda yaklaşık 500 bin üra ile bazı banka cuzdanlan ve çuk defterleri bulundu. Çogu kadınlara ait olan çantaiardan birlnde Sçycan Buyruk aüı na bir de btlviyet çıktı. Yetlali ler hüvıyet sahıbinin kunliği ba llrlenerneyen cesetlerin arasmda olahıleceğini söylediler. VEDAT ÇETİNKAYA HASTANEYE ıufjymum. Emlak Kredı Bankasına ait olan Ataköy C Motelleri sa hasında bulunan tavcrna klasik Türk müziâi sanatcısı Vedat Çetinkaya tarafmdan xş letiüvor. ANKA AJansı'nın Kahire kay naklı haberine göre. Mısır'da dıizenlenen «Türk Haftası» nedeniyle Kahire'ye davet edilen sanatçılar arasında bulunan Ve dat Çetinkaya, olayı öürenince şok geçirerek hastaneye kaldınldı. Çetinkaya"nın Kahire'dekJ hastanede tedavi altına alındxgı bildiriliyor. TIRTIL'IN AÇIKLAMA8I îstanbul Beledîye BaşKan] Abdullah Tırtıl. önceki aksam meydana gelen facia üzerine bir açıklama yaparak. kentteki tüm taverna ve eğlence yerlerinin teknik açıdan veniden denetime tabi tutulacaklarmı sövledi. Tırtıl, «Denetinüer sonucnnda teknik bakımdan calışmala n salnncalı Rörüleolerin, özcliikle tek çıkış kapilan bulunan ve veteri katlar pencerelert olmavaııların nıhsatının Valllik ile knordine edilmek snretlvlc iptall cihetîne cidilecektin dedi. ÖLENLERtN KtMLtĞÎ Olayda ölenlerin tanınmıya(Arkası Sa. 11. Sü. 4 de) Genscher'in ziyareti Avrupa'yla yumuşamayı hızlandırdı GYORGY LAZAR 1975'den bn yana Başbakanlık yapıyor. Sedat ERGİN ANKARA Pederal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dıetrich Genscher'in cumartesi günU Ankara'ya kısa «iş ziyareti», referandum sonrasında Türkiye'nîn Avrupa ile ilişkilerinde gözlenen yumu şama stirecine bızlandmcı bır etkide bulundu. Federal Alman Dışişleri Ba kam'nın ziyareti, Türkiye'dekl ydnetimin referandum sonra sında genel olarak Avrupa ile ilk ciddl buluşması şeklınde geçti. Sonunda gerek Türk, gerekse Alman kaynaklarının «olumlu» bir hava yansıttıklan buluşmanın en önemli sonucu, Avrupa ile Türkiye arasmdaia sıyasi ve ekonomik mekaniamalann harekete geçirileceğinın ass çok kesinleşmesi oldu. Ziyaret şunu da gösterdi: As hnda 12 Eylül'den sonra Türkiye'yı desteklemekten yana olan Avrupa'nın hükümet ka nadı referandumun gerçekleşmesiyle birhkte rahatlamış bu (Arkası Sa. 11. Sü' 7 de) Kim,. Kımdır Ressamlıktan yöneticiliğe... Macaristan Başbakanı Gvorgy lazar teknısyenlikten gelme bir yönetici. 58 yaşmdaki Lazar, 15 mayıs 1975'den bu vana Baş bakanlık görevini yürütüyor. Basbakan Gyorgy Lazar Komünlst Partiye katüdıgı 1945 yılında teknik ressam olaralc çalışıyordu. Cumhurbaşkam Zoltan Tildy' nln 1947 yılmda devrilmesmden sonra kurulan llk komünist hUkilmet tarafından Ulusal Planlama Dairesi kadrosuna alındı. (Arkası Sa. 11. Sü' 7 de) Evren: Insanları kazanmalıyız " Halkoylamasından kendimize pay çıkarmadık % Ünye, Fatsa ve Ordu'da konu* şan Cumhurbaşkanı, «Yolunu sapıtmış kişileri nasihatle uslandırmaya çalışacağız. Eğer nasihat para etmiyorsa adaletin pençesine teslim edeceğiz» dedi. Işık KANSU ORDU Cumhurbaşkam Kenan • Evren dün Ünye, Fatsa v© Ordu'da yaptığı konusmalarda, yenl dönemin kardeşlik donemi olacağı yolundaki sözlerinl yineledi. Konuşmalan sırasmda Anayasa oylamasınm sonuçlarına da değinen Evren, «Verilen oylardan biz pay çıkarmadık. Oylar Orgeneral Kenan Evren'e MGK'ne veriimedi» dedi. Evren, «Anayasa'yı kabul eden oylan vatandaş, hergün kavja eden, birbirlerintn kirll caoıaşırlannı ortoya döken, değil selamlaşmayı, el sıkışraayı bile yapamayan kişilerden tnemnun olmadığı için verdi» şeklinde konuştu. Cumhurbaşkam Kenan Evron, flün sabah Ordu"ya gitraek üzere karayolu ile Samsun'dan aynldı. Evren, Ordu'ya giderken ilk olarak Ünye'de durarak, kısa bir konusma yaptı. Ün ye'nin 12 Eylül öncesınde 70 71*11 yıllarda acı çektiğini il'ade eden Evren, «BUiyoTsunnz Mabir Çayan burodan sreçU» dedi. Devlete vatandaşın yardım ctmesl gerektığinl ifade eden Evren, «Ne zaman ki sokak kapısını kilitlemeden vatandaş evinde oturabtliyorsa, memlekete lıuzur gelmiş demektir, Bu biraz da sizin elinizde. Vatandaş, devlete yarduna olmalıdır» diye konuştu. Ünye'den sonra Fatsa'ya geçen Evren, TdOr rada yaptığı konuşmada şunlan söyledi: «12 Eylül öncesinde çok çok çlle çektinlz biliyorura. Daha önce niye gelmedin demekte haklısınız. Yüzümüz yokto ki gelelim. Huzur ve güven sağlansın öyle gelelim dedik. 13 Eylül öncesinde kurtarılmış kasabalar vardı; Fatsa, Hilvan, Siverek, Turgutlu gibi. Buralarda deviet gücü yoktu. Burada başka gruçler devletin yerine geçmişti.» Fatsa daki 12 EylUl önoesi durumu bazı kişilerin methettiklerini dils getirerek konuşmasını şöyle sürdürdü: «Mahalle komitelerinden, beledîye başkanından sözde memnunmnşsunuz, gfil gribi ge (Arkası Sa. 9. Sü. 6 da) Ulusu, parti kursa da başbakanlığı sürdürecek O Merkez Parti deyimi son günlerde çok kullanılıyor vc Basbakan Bülend Ulusu'nun adı da böyle bir parti ile birlikte amlıyor. Yalçm DOĞAN ANKARA Kapatılan siyasal partilerin yerini şimdı hangi partller alacak?... Daba doğrusu, kapatılan siyasal partıler yerine kurulacak olan yenı partıleri kimler yönlendirecek?... Kimler parti kurmaya soyunacak?... Anayasamn halkoyundan geçmesinden sonra basında hızla yayılan ve zaman zaman doğruluk derecesi tartışılan haberler birbirini izledi. Parti kurmak amacıyla, çalışma yapan» çok kişinin adı geçti. Sanayıcilerden eski büyük bürokratlara. 1977 öncesinde siyasal sahnede görunmüş olan eski parlamenterlerden 11 eylül 1980 parlamentosunda yer alan mllletvekili ve senatörlere dek, çok kişinin adı geçti. Bunlarm bir bölümü doğrulandı. bir bnliımü Anayasanın geçici maddeleriyle bırîıkte parti kurma hakkını yitirdl Par tilerin siyasal yelpazedeki yerleri de. bu arada tartışılan konuların arasına girdi ve «Bir Merkez Parti» deyimi, son günlerde çok kullanılan kavramlardan bırine dönuştü.. «Merkez Part!» denıünce de, Basbakan Bülend Ulusu'nun adı böyle bir parti ile birlikte anılmaya (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) Meyakyasası bugün Komisyon'da Bütçe Plan Komisyonu emeklilerin aylıklan na yüzde 20 artışm yansıtılması için gösterge tablosunu düzenleyen tasanyı da ele alacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Mecllsi Bütçe Plan Komisyonu' nun bugün yapacağı toplan tıda yenlden düzenlenecek ek göstergelerln emeklüikten sayılması ve MEYAK kesintilerinin memurlara geri ödenmesini öngören yasa tasarısı görüşüleceb. Tasari, Devlet Memurları, Türk Silahlı Kuvvetlerl îç Hizmet ve Emekli Sandığı yasalannda degişiklikler öngörüyor. Tasarıda MEYAK kesintilerinin yüzde 60 fazlasıyla Bakanlar Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar dahiltnde hak sahlplerine ödenmesl hükmü getiriliyor. Tasarıda aynca, devlet memurlan ile emekli, dul ve yetimlerlnin ayakta tedavileri hallnde verilen ilaç bedelinin yüzde 20'sinin memur ve emekliler tarafından ödenmesi hükmüne yer veriliyor. Yasa tasansıyla, bazı hizmet smıflanna verilmekte olan ek göstergeler yeniden düzenleniyor. Ek göstergelerin kadro derecelerinden alımp görevln yapıldığı dereceye bağlanması hükmü getiriliyor. Ayrıca, ek göstergelerin emeklilikten sayılması esası da öngörülüyor. Tasari aynen yasalaşırsa, hangi derece ve kadroda bulunursa bulunsun eS gösterge alan devlet memurlanna bu ek göstergeler emeklillklerinde de uygulanacak. Komlsyonda ayrıca, memur emeklilerinin aylıklarma da yüzde 20 artışm yansıtılması amacıyla emek li gösterge tablosunu yeniden düzenleyen yasa tasarısı ele alınacak. | DomlnlJdl Diinya Güzell «bakireyün» dedi. [ Irak, Harç adasıods beş petrol tankerüıi batırdığnıı blldirdi. 3. Sayfada Haftanın sanat çlzel* ges! ve haftadan secmeler. 4. Sayfada I 6 mllyarlıb dLŞsatan hayal mi olnyor?. I AET ile ilişküer yenl bir dönemlu eşiğlnde 6. Sayfada I Banş Oerneği, DİSK ve Ankara TKP davalan. 7. SayFada I Ette fcaUteyl arayan fiyat sormasın. I Doç. Dr. Zabunoğln: GSreve son verme lşlenü YÖK Yasası ve ySnettnellklere ters duşüyor. I Kapkuı çifti üniversiteden, kızları da kreşteo atıldı. 14. sayfada DM'de geçen hafta Komisyon, komisyona küstü Bettil UNCULAR ANKARA Danışma Meclisi'nde bugüne dek birer gun arayia iki Bakanın istifasının istendiğine tanık olunmaınıştı. Siyasi Partiler ve Secim Yasalarınm gündeme geldiği sırada, Danışma Meclisi üyelerinde bir hareketlilik göze çarpmaya başladı. Bazı üyeler. isimlerini gazetelerin üst köşelerinde görme istemiyle, bazı rr.esajlar iletme çabasıyla mı bilemiyoruz, Genel Kurul'da Bakanlan istifaya ç/ağırmaya başladılar. lçişleri Bakanı va Milli Eğitım Bakanmın yanıtiarı iîe iddialarmın çürütülmesi karşısmda bu üyelerden beklenen davranış ise gerçekleşeceğe benzemiyor... Bir zamanlar bağımsız Belediye Başkanlığını yaptığı Kırklareli'nî «Benim eserimdir» diye niteleyen Muzaffer Ender, bütçe tasarısmm tümü üzerinde yaptığı konuşmada lçişleri ^(Arkası Sa. 9. S^ 2 de) Açık Ögretim Fakültesine kesin kayıtlar bugün baslıyor ANKARA (Cnmburivet Bürosn) 35 bin öğrencinin a.ınacagı Eskişehir Anadolu Üniversitesi ' ık ögretim Paküiresi'ne kesin kavjtla alınacak Ögren cilerij bavvurusu bugün 10 ildekJ bürolarda vapılmaya başlanacak. Ka; tlar, 26 kasıra cahşma saatinin bitimine kadar siirecek. 1978 ÜSYS sonuclarma göre, markezl verlestlrme stet» mi ile hicbır vüksek ögretim kurumtma verleştirilmemiş ve 1982 • 83 ÖYS eşit ağırukll puanı en az 335 ve yukansı oian adavlar kesin kayıtlaruıı vaptırabılecekler. Kayıt vapılacak iller ve büro lan şunlar: ESKtŞEHtR: <Anadolu ünlversitesl Rektörlük kampusu, esM tTÎA sitesi), ANKARA: (19 Mavıs Gençlik ve Spor Akademisi. Ulus), ÎSTANBUL: (îstanbul Onlversıtesi merkez binası. Beyazrt İTÜ Elektrik Pakültesi, Maçka v« Marmara Oniversitesi Hukuk PakUltesl. Göztepe) lZMtR: (Ege Üniversltesi öğrenci Bürosu, Bornova 9 (Arkası Sa. 11. Sfl. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog