Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1982 Cumhuriyet 9 Orgeneral Ürug Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği'ne atandı ANKARA, (a.a.) Milll Güvenhk Konseyi ve Devlet Başkanlıgı Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Uruğ'un, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı uhdesınde kalmak üzere. Cumhurbaşkanı ve Mıllı GüvenJik Konseyi Genel Sekreterliği'ne atanmasına llişkfn karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Aynı karar ile MiIH Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Orgeneral Necip Torumtay, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı'na Devlet Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Akav Sakman da Cumhurbaşkanlıgı Genel Sekreter Yardımcılığına atandılar. (Baştarafı 1. Sayfada) lık Genel Müdürü Okan Atay'da «Türkiye'de llaçta ciddi kalite kontrol sorunu çevreler bunları yoztestmr, kaygısmt taşıyan bir görüntü içine girmiştir. Bu tashlh edllirse ileride daha lstikrarlı bir devamldik ürait ediyorum. Şunlann kesinllkle çözülmesi lâzım gellr diye düşünüyorum: Hiç bir parti ben Atatürk' fin partisiyim dlye vücut bulmamalıdır. Onun dışındakl par tüer Atatürk'ün partisi değil, anlamına geunemelidlr. Atatürk'ü artık paylaşmamalıyız, A tatürk, Atatürkçttlük, Ueridlik. lnkılapçıiık gibi kavramlar mil li inancın ifadesl olmalıdır. Fi lan parti dindarmış, falan par ti daha az dindarmış görüntüsfine de fırsat vermemeliyiz. Dindarlık da milli, toplumsal bir değer olarak kalmalıdır. Hürriyetler de öyle olmabdır. Falan parti bastn hürriyetini ssvundu, füan parti karşı çıkti gibl bir ayrım blzatihi hürriyetl yaralar. Bu bakundan basın hürriyeti de bütün partilerin ortaklaşa savunduklan bir kavram ounahdır. Dtnin is tismarına, dinln politlkaya alet edilmesine karşı miUi bir hassasiyet oltnah.» Bozuk ilaç KÖMÜR OLDU Vedat Çetinkaya'ran l?letme clUğinl yaptıgı tavernada dün saat 21.15 sıralannda meydana gelen olay sırasında bir yurttaş, tflpgaz ısıtıcısuun yakınında olduğrundan ken dlni dışanya atamadı ve kömür halinde sedye İle çıkarıldı. (Fotoğrat: Ali ALAKUŞ) TAVERNANIN tÇÎ Tüpgazın yolactığı facladan sonra itfaiye ekipleri tavernada yangın sön dürme çalışmalarım aOrdürdüler. Çıkan panik sonucu taverna tanı anlamıyla harabeye dönmüştü. (Fotoğra: Ali ALAKUŞ) Aldıkactı, yabancı diplomatlardan bilgı alıyor ANKARA (ANKA) Siyasi partiler ve seçim yasalarını hazırlamakla görevlı Danışma Heciısı Anayasa Komisyonu Baş kanı Orhan Aldıkaçü, Ankara daki dıplomatik mısyon şefie rinden ülkelerindeki siyasi par tıler ile seçun sistemi konusun da bilgı almak üzere görüsme ler yapıyor. Aldıkaçtı, Türkiye'deki görev süresını dnHun.rak Ankara' dan ayrılan Avusturya büyuKelçı&ı ue de goiu^tu Bu ^o rüşmede, Avusturya büyükelçısinın, üikesındeki siyasi parti lerin başta sendıkalar olmak üzere, dernek ve vakıf gıbi top lumsal örgütlere doğrudan da yandığmı anlattığı, kendısıne göre bu yapınm Avusturya'nın dünya ekonomık bunaiımından en az zarara uğrayarak çıkması na olanak verdığini vurguladığı belirtiliyor. Bir Türk şilebi, Kerpe adasında karaya ofurdu ATİNA, (Cumhuriyet) Ege demzmde Keıpe açıklarında fu tırıaya vakalanan «Ciemar1» ı sımlı Türk şilebi, sahilden 13 ıııuıre açıkta ııayııw?«ıı uzenue oturdu. Cuaıa •saboha lcarşı 2010'da teîsızle imdat lsteyen şiıebe, Kapıaıunii! geııumn uu iunduğu yerı saptamakta güçlük çekmesî neaenıyle, Yunan makamları zamanmda yardım gonderomedı YUNAN GEMİSÎ R1HTIMA BİNUİRDİ Kocaeıı böİKesındekı dzel sek tör kağıt tabnkasına 1970 f on kağıt hamuru getıren Yunan bandralı Asleroid şilebi dün körfezdeki voğun sis ile nhtıma çarparak hasara vol açtı, 6810 gros tonluk şılebin fcapta nı hasarın büyük olmadığım ve zarun ödemeyı kabul ettıgmi belırtti. Ekonomık ve Sosyal Etüd ler Konferans Heyeti'nin dün Sheraton otelinde duzenlediği «Türkiye'de İlaç Endüstrisinin Sorunlan» ko nulu toplantıya tlaç îşverenleri, Saflık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkilüe ri. Yabancı Sermaye Daire si Başkanı, bilim adamlan, Danışma Meclisi üyeleri ec za<": depocu ve doktorlarla kalahalık lzleyici grubu ka tıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Dr Nejat Eczacıbaşı basııida geniş bir biçimde yer alan bozuk serum ola yına dolaylı biçimde deği nerek şunları sövledi: «Biliyoruz ki, hastaların bir ilaca güvenmesi en az o ilacın içindeki etkill madde kadar önem taşır. Gerçek böyleyken, hasında devamlı olarak bozuk İlaç llstelerinln yayınlanması, kamuoyunun sadece yayınlanan birkaç İlaca deftll yurdumuzda iiretilen ve kalitesi uygun tttm ilaçlara olan gü venini sarsar. Gelişmiş ülkelerde de evsafmı kaybetmiş ilaçlara her zaman rast lanır, ancak derhal önlem almması gereken acil vakalar dısında konu basına aksettîrümez, saglık otoritelerî İle ilgîli flrma arasında çöziime kavuşturulur.» Eezacıbaşı, geçmlş yıllarda özel sektörün yeterli kapasitede serumu üretecek durumda bulunmasma rağmen Saglık Bakanlıgı'nın Sosyal Slgortalar Kurumunda «ekonomık açıdan gerçekç! olmayan vc teknik ölçiilerle bağdaşmayan» bir biçimde serum üretimine gittlgini kaydettl. SaSılık Ba kanhğı'nın ikl yıl önce de hastanelere bir tamim gön dererek. bu kurumlarda, ilkel kosullarda serum üretimini tesvlk ettiğlni hatırlatan Eczacıbaşı, «Blr teknik Bakanlıgın böyleslne tpknik bilçiden yoksun bir direktifi ya/ması aftır bîr sorumsuzluktur» dedi. Hastanelere «kendi serumunu kendin yap» önerisinin yapıldığı bir ortamda özel sektörün bu alana yatırım yapmasınm çok zor olduğunu ama buna rağmen kendilerlnin 2 milyar liralık blr harcamayla çok modern bir serum tesisinl gelecek hafta hlzmete açacaklarını kaydeden Eczacıbaşı, «Biz bu tesisl Sağlık Bakanhğı'na rağmen yaptık desek yanlış olmaz» şeklinde konuştu. Toplantıda daha sonra söz alan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Fpridun Gökırmak, «tlaç sanayiini diğer sanayilerden ayıran en önenıll özellik tüketiclnin seçme imkânının olmaması dır. tlaçta rekabet sdzkonusu olmadıgına tröre, balk saglıgından sorutnlu olan devlet bu alanda denetleylci ve tanzün edici olmalıdır» dedl. Toplantının öğleden sonra ki bölümünde Sağlık Bakanlığınm yeterli kalite kont rolu yapmadığı yolundaki eleştirileri yanıtlayan Sağ lık ve Sosyal Yardım Ba kanlığı Eczacılık Genel Mü dürü Okan Atay, Türkkiye'de ilaç konusunda cid di bir kalite kontrol soru nu bulundugunu söyledl. îlaç üretidsi firmalardan bir bölümünün yeterli kali te kontrolü yapmadan Uaç lannı piyasaya sürdüğüne dikkati çeken Atay Bakan lığın da kalite kontrol dü zeyinin yeterli olmadığını kabul etti. ATAKOY'DEKI TAVERNADA PANIK: 19 OLU (Bastarah 1. Sayfada) sında meyaaııa gelen olayda içerde eğlenmekte olanlar, panığe kapılarak tavernanm tek çıkış kapısına hücum ettiler. Tüpgazın daha önce sızmtı yap ması nedeniyle alevler bir anda tavernanm giriş ve çıkışola rak kullanılan tek kapısını saı C Motel turlstik tesislerinin girişinde solda bulunan kargır tek katlı binanm ıçinde bulunan 170'e yakın kışinin tek kapıya ybnelmesi üzerine panik meydana geıdi. Alevler bir yan dan tavernanm gırişini oldugu gıbi sararken içerde bulunan lar kendılerını dışanya atmak için birbirlerinin üzerine çullandılar. Alevlerin bir anda ge lismesı, panıği ıyice artırdı. Bu arada, orkestranm bulundugu bolumun arkasmdaki küçük bir cama yüklenenler kendileri nı dışarı atmayı başarabıldıler. GörgU tanıkları, kapıdan çok bu pencerenın kullanıldığını ve bu cama yönelenlerin kurtulabildiğıni söylediler. Tek kapıya yüklenenler İse, alevlerin yolactığı dumanın etkisiyle dar bir holde izdihamın yolactığı panik sırasında boğularak can verdiler. Bunlardan 17'sı olay yerınde öldu, ikl kişi de kaldırıldıklan hastanelerde can verdi. OLAY 5 DAKİKA SÜRDÜ Feci olay bes dakika kadar sürdü. Kendüerini kurtaranlar şaşkınlık ıçınde ne ojüugurıu anlamaya çalıştılar. Bir süre sonra itfaiye ekipleri olay yer;ne geldi ve çıkan yangını bas tırdı. Panik sırasında alevler arasmdan kendılenni dışarı atabi lenler yaralı olarak ceşitli has tanelerde tedavi altına alındılar. Yaralılardan bazılarının reııudı. "i^jaiı^ı arasınaa sı nema sanatçısı Tueay Toksoz'ün de bulundugu bildirıldi. Toksoz'ün yarasmın ağır olmadığı ve olay hakkmda polıse ayrmtılı bilgi verdiği belir tildi. Parjkte hayatını kavbedenle n n kımliklerinın saptannıası çalışmalan süruyor. durumlarmm ağır oldugu öğ Glenlerden Mustafa Kınık, Saim Kıhç, Hayrive Ovacık, Ali Turgut Giritlioğlu, Ismail Kıhç, Mustafa Ecevit, Mustafa Aslan, Ismail Sarıkava, Erol Karaduman, Adnan Söylemez, 'inet Fuat <>rbek, îlalis Köknar, Irfan Söylemez, İrfan r.';n"üler vc ".Iusl?f> Jr m 1 isimleri belirlendi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde kimliği belir ler.emeven bir kadının oldugu belirtıldi. Biri çocuk, dordü kadm ve diğerlen de erkek olan ölüler den çoğunluğunun Sefakoy yoresinde oturdukları bildirıldi. Olaya, Cumhuriyet Savcı Yar dımcılanndan Nihat Nakipoğ (Bastarafı 1. Sayfada) muştu da bu kadar insan alın yazılarına boyun eğmışti? Neden kimse, klmseye yardım edemiyordu? Yerde vatanların alın yazılarını bir yerde dikkatsizllk, tedbirsizlik. umursamazuk ve de cehalet yazmıştı. Boyle olmuştu sonunda. 5 milyonluk kentte, bir tavernada böyleslne bir facia belki de ilk kez oluyordu. Yüksek kubbeli eski baruthane uzantısı bina dekore edilmiş, taverna olmuş tu. Bir tek havalandırma penceresi, orkestranm yanında bır başka pencere. 160170 kişinm büyük bir coşku ile eğlendilıleri bu eski tapihi binadaki ısıt ma olanaklan yasaklara rağmen uygulanıyordu. Avaklı tüp gaz ısıtıcüan. Beton bina gece nm ilerlemesi ile giderek soğu du. Tüp ısıtıcılar yakılmak istendi. Kibritle yanmadı. Sonra kağıt tutuşturarak vakılmak is tendi. îşte parlama. Bır anda sarı, koyu dumanlı bır hava kapladı çevrevi. Panik başladı. Orkestranm arkasmdaki pencereden çocuklar, kadmlar kurtarıldı blr bölüm. Bazıları 6 metre yükseklıkteki havalandırma penceresinden atladı. Kahire'de düzenlenen Türk haftası basladı KAHIRE (a.a) Türkıye Odalar Bırlığı tarafmdan Kahire'de düzenlenen «Türk Haf tası» dün törenle acıldı. Tıcaret Bakanı Kemal Cantürk törende yaptığı konusmada, 1981 yilında Türkıye ve Mısır'm karşılıklı tıcaretlennln 75 milyon dolar olduğunu. bu vılın ılk 8 ayında ise 160 milyon do lara ulaştığını belirtti. Tîcaret Bakanı Cantürk dün Kahire'de temaslarda bulundu. Cantürk sırasıvla Mısır Endüstri Bakanı Fııad Abu Zakral. Mısır taşe Bakanı Anmet Huk, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kemal Hasan AIİ ile Ekonomî ve Ticaret Bakanı Kamll Essaz ile Rörilstü. Görüşmede sanayi alanmda işblrliJSİ konusunun görüşüldU ğünU bildiren Cantürk. bir Mı sır teknik heyetinin aralık ayında Türkiye "ve gelerek Izelİikle gıda maddesi alımı ile ilgill temas ve müzakereıerde bulunacağını sözlerine ekledl. nunda ölümle kucaklaşarak. On laruı alın yazılarım kım yazdı? Kentin hangi yöresine bakar sanız bakm, bu tür eğlence yer lerinin yüzde 90'ınında ne yangın söndürücü, ne yangın mer diveni, ne belediyenin koyduğu (Bastarafı 1. Sayfada) referandum ve kabul «.dilen Akurallar var. C Motellerindeki Avrupa UlKeleri nezdinde ağır nayasa hakkmda biıgi verdi. tavernada dumandan ve panıklığını koyacak raı?» sorusuna Genscher «Sayın Cumhurtıaşka ten ölenlerin hesabını kim veretek sözcükle «evet» yanıtı veruı. nı beni bundan sonra atılacak cek' îlgililer hemen soruşturOünkü goruşmeıerde, t'edenrtınİRr hakkında da aydınlatmaya başladılar 1960 öncesı raı Almanya'da çalısan liirk tı» dedi. 40 kişinin öldüğü bir o kadar ışçılermm sorunlan aa genış Ayrılışmdan önce EsenboŞa kişinin de yaralandığı Tan Havaalanında bir basm toplan Matbaası arkasındaki dinamıt ' bır şekılde eie aimaı. Genscner ülkesmde çalışan TUrk lsçüetısı düzenleyerek görüşmelerin patlaması da bilgisizliğin, cehasonuçlannı açıklayan Genscher letin yarattığı olay değil mıydı. rııun kendı «rızaları» olmaksı«gerçekJeştirllen referandum Butangazı ısıtıcıları her yetde zm TUrkiye'ye gönderümelerisöz konusu olmadtğmı ve kabul edi'en Anavasa çerçe bir barut fıçısı gibi durmuyor nin vesinde Türkiye ile Avrupa E ^ u ? Aynı sözler göylenir, «Ola Türk tarafına duyurdu. Bunun la birlikte Türk l?cılennin ser konomik Topluluğn arasmdakt cak, tedbir almacak. Yasaklana best dolaşımı konusunda bazı cak, izin verilmeyecek.» Ilişkilcrin daha da eeliştirilme güçlükler oldugu ve genelde si konusunda görfiş blrligine Bir kulübün da\et gecesinde Türk işçilerinm sorunlarınm vardık» dedi. Genscher varılan ki bu facıa'nın sorumhılan a çözüme kavuşturulması içm bu çörüs birliğinin Türkive ile ranacak, bulunacak soruşturma hükümet düzeyinde calışmalaAET arasmdaki 1974 tarihli sonunda elbette. Yine hiçbir n n başlatılması kararlaştırılortaklık anlasması ve ek proşey değışmeyecek. dı. Türkmen, yeni vılın başınEvet, öylesine korkunç, öyleda Bonn'a gidecek ve bu konu sme tüyler ürpertici bir görün lan da görüşecek. tü idi dün gece tavernadaki. Sim Dün sabaha karşı özel uça(Bastarafı 12. Sayfada) sıyah olmuştu tavernanm ıçı. ğı ile Ankara'ya gelen Gensrer ve Kastamonu'ya döDavetlilerin masaları oldugu gi cher kısa bir süre dinlendıkner tekrar piyanolarının bi duruyordu. YanKmm sadece ten sonra yoğun bir Eöruşme yapımma başlar. binanm üst kısımlanna zarar maratonuna girişti. Sabah ilk Çerkez Mehmet Efendf verdiği görülüyordu. İçki kadeh olarak Türkmen ile gorüşen nin ölümü ile piyano, oğluNe oldu ise tek çıkışlı kapı leri, bardaklar, yemek tabakla Genscher, daha sonra Cumri oldugu gibi duruyordu yerli na, daha sonra onun kızınm önünde oldu. Isıtıcılar da hurbaşkanı Kenan Evren tara yerinde. Neye yarar. Bina ya na, daha sonra Gönül habu bölümde idi. Alevler etrafı fından kabul edildi. Bir buçuk pılır. her şey yeniden düzenlesanyordu. însanlar burada alm mma düğün hediyesi olarak saate yakm süren bu görüşme nir. Ne varki ateş düştuğü yeyazılan ile başbaşa kaldılar. verillr. Yalnız piyano deden sonra Genscher Başbakan ri yafcar Sefaköy, Yeşilova dün Duman kesifleştikçe boğulmağildir düğün hediyesi, 2 be Bülend Ulusu ile de bir gorüşşsce kan ağlıyordu. Yakmlan lar başladı. Kimisi alevleri sönrat, n . VVllhelm'ln hediye me Tiptı Bunu Türkmen ve nı kaybedenler ağlıyordu. Faydürmek isterken parmaklan Genscher'in başkanlık ettikleri ettiği kristal takımlar da dasız... kavruldu. Tek, tek çıktılar soheyetler halindeki TürkAlvardır. Gönül hanım yılman görüşmeleri izledi. larca plyanoya önem verTUrk tarafı, dün Genscher'e mez. Kastamonu'da olan demokrasiye dönüş doğrultubir depremde krlstallerin ba sunda referandumun gerçekzı bölümlerl kırılır. Gönül leştirilmiş olması Avrupa ile hanım piyanonun bugüne ilişkileri yeni bir zemine oturt gellşlnin öyküsünü daha ması dileğini ifade etti. Görüş Merhum Yusuf Kemal Kutay İle merhume sonra şöyle sürdürüyor: meler sırasında Cumhurbaşka Mürüvvet Kutay'ın oğlu, Nezahat Yıldırım'ın sev«Bana düğün hediyesi ve nı Kenan Evren, konuk Bakana gili kardeşi, Nil ve stajyer avukat Pars Kutay'm rlldiğinde pek öyle önem olmaksızın gerl gönderilmeye KIM SORUMLU? lu el koydu. Faciadan sonra olay yerine gelen Nakıpoğlu tavernanm kapısının mühurlen mesmı ı s ı c c . T^ornarıin ıçmde de mcelemelerde bulunan tvvcı, :ş etıa Vtdat Çstinkaya' nm bulunması için vetkililere talımat verdı. YARALILAR Yaralılar Samatya SSK, Cer rahpasa ve Capa Tıp Fakültesi Hastanelerıne kaldırıldüar. Bun lardan bir bölümü avakta tedavı görurken durumları ağır olanlar yatınldılar. Cerrahtsaşa'ya kaldırılan varalıhr sunlar: Şaban Kıyj, Zevcan Avdın, Kadir Uzuncan. özcan Ünal, T'mit D.'^as. îrfan Ozayd'n, Yılmaz Mı'f1 Yusuf ÖVoba vc Sirrı Gazioglu. Hastane ye*kiüleri bunlardan Zevcan Avdın. Şaban Kıw, Kadir Uzuncan ve özcan ÜnaFın dıırumlpnnm ağır olduğıtnu bildirdiier. Samatya SSK Hf>stanesi'nde tedavi pltma alınanların kimliJderi şövle: Alaattin Temiz, Yaşar Yıl maz, Mustafa Süzel, Nuray Ovacık, Adem Ulkü. Bu hastaneye kaldırılanlardan Behçet Yılmaz, Ekrem Eıç*k, Yusuf Altas, Togay Akay, Ksdem Kuıckayı, Albert Kamiü ayakta tedavi gördüler. çapa Tıp Fakültesi Hastanesme kaldınlanların Recep Sö7er, Mehmet Ovacık, Süleyman Kaptan, Alaattin Urk ve soyadı belirlenemeyen Ercüment adh bir kışı oldugu bıldirlldi. BİR YARALI ANLATIYOS Yangmdan hafıf yanıklarla kurtulan Haluk Küçük, olayı şoyle anlattı: «Bilecik'ten ehüyet almak için dün Istanbul'a geldim, arkadaş lanmın davetl üzerine Kulüp Tavcrnaya gittim. Saat 21.10 siralarında yemek yerken kapı ta rafından fair parlama oldu, ar dmdan da blr patlama oldu. Alevlerin tavernayı kaplaması üzerine panik baggösterdi şarkıcıların çıktığı kulistra herkcs kaçmaya başladı ben de diğerleri gibi Iriirsüye çıktım, ancak bu kürsü kısa sürede ÇOK tü, bunun üzerine boşluga düş tüm, o sırada elim ısıtma ciha zına değerek yandı olaydan kft çük yaralarla Imrtulduğum ifüı sevinçliyim.» ÎÇİŞLERİ BAKANI OLAY YEKtNDE Istanbul'da incelemelerde bu lunan Içışleri Bakanı Selahat» tin Çetiner, Vali Nevzat Ayaz, Emnıyet Müdürü ŞüKrü Balcı, IVerkez Komutanı ve Sıkıyöne tım yetkîlileri Ataköy'e gıderek olay yerinde incelemelerde bulundular. Salondaki cesetler itfaiye ekipleri tarafmdan bahçeye çıkartıldı, daha sonra morga kaldırıldı. Bu arada olay yerıne panzerler sevkedildi, pro jektörlerle çevre aydmlatıldı. Klasik Türk müzıgı sanaiçı sı olan Vedat Çetlnkava Mısır'a giden TUrk ticaret heye' yle thilıkte 1orser'er vermelc uzere Kahire'de bulunuyor. DAN4CICBAPÎ rACÎ^SI Ankara'nm Keskin ilçesina bağlı Danacıobası köyunde da ekım 1980 yılında, bir düğün evinde tupgaz parlaması spnucu çıkan panikte 80'e yakın yurttaş can vermişti. Botı i!e iEişkilenn geleceği konysuncla iki tokollerin ana hedeflerini izlemesı konusunda anlasmaya va nldığını da belırtti. Federal Alman Dı?isleri Bakanı Titrki yeAET ilişkilerme değinirken, Türkiye ile topluluk arasmdaki işbirliğinin tam üyeliği hedef aldığma da atıfta bulundu. Genscher'in verdiği Mlgiye göre Federal Alman hükümeti önümüzdeki cumartesf "tlntt yapacağı toplantıda TUrkiye'ye yardım konusunu görüşecek ve bir karara varacak. Genscher, bu toplantıda Ankara'da edindigi izlenimlerl aktpracak hükümet de görüşünü Federal Alman parlementosuna lletecek. Konuk Bakan. hükümet ve parlamentonun alacağı karar hakkmda şimdiden bir şey söyleyemiveceğini sövledi. Bun larla birlikte, görüsmelere ka tılan kavnaklar, Alman yardımınm olumlu bir sekilde kesinlesmpsinin daha bir kaç haf ta alabileceğinl belirttiler. TURK İŞÇİLERÎ NE OLACAK Hans JDıetrıch Genscher, RÖ rüşmelerde Almanya'daki Türk, ışçılerının durumunu da «enıne boyuna» konustuklannı açıkladı. Genscher, ülkesinin tu tumunu ozetlerken şu ilkelerl getırdı: 1) Türk işcileri istekU ceklerdir. 2) Geri dönecek iş> çilerin sosyal sigorta ödeneklerinin transferînl sağramâft için görüşmeler yapılacaktır. . Bununla birlikte Genscher, Türk yetkilılerme Türk işcileri nm 1986'da başlaması tasarlanan serbest dolaşımının kendi ülkeleri açısmdan çeşitli sorun lar çıkartacağmı anlattı ve bu konuda anlayış gösterilmesıni ıstedı. Konuk Bakan. «Türk ta rafı bu düşüncelerlmizi anlayış la karşıladı» dedi. Basm toplantısmm sonunda bir gazeteci, «AET dörduncü mali protokolu ne zaman serbest bırakabilir?» dive sordu. Genscher, yanıtmda AET adına konuşamıyacağını belirtti ve ekledi: «Bu saatlerde Ankara' ya boşu boşuna selmediğiml anladığınızı kabul edivorunı.» BüNDAN SONRAKt GELÎŞMELER Çerkez VEFAT müstesna blriclk babalan, Perihan Kutay'ın değerli eşl, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavlrllği'nden emekli, Türklye Barolar Birliğl Eskl Genel Sekreteri, Türkiye tş Bankası avukatlarından kâmil insan Av. İLHAN KUTAY Tanrının rahmetlne kavuşmuştur. Cenazesi 21 kasım 1982 pazar günü öğle namazından sonra Maltepe camllnden kaldırılacaktır. AİLESt (Cumhuriyet: 7682) Çimento Sanayii'ndeki yolsuzluğu brtaya çıkaran yönetici görevden alındı Çimento Fabrikalannda yakıt olarak fueloil yerlne kömür kullanımını sağlamak amacıyla «kömür öğütme teslsleri» kurulmasım öngören milyarlık 1halede yolsuzluk yapıldığı nı ortaya koyan ve konuyJa llgill soruşturmanın başfetılmasına ön ayak olan ÇJimento Sanayll Yönetlm Kurulu Mallye Bakanlığı temsllclsl Cevat önder gö revlnden alındı. ANKAEA, (ANKA) Pazaroyun çözümleri On Bilmece 1. Süpurge 2. Harman 3. Buğday saman 4. Ayva 5. Yıldızlar 6. Kuyu kovası 7. Çatal 8. Elek 9. Tava 10. Kapı (Bastarafı 1. Sayfada) ruda bulunamayacakları yo lunda yorumlar getıriyor. Çalışma Bakanlıgı'nın görüşlerıne gore. kayyımlar, Sıkıyonetim Komutanlıklannca bır yasak olmadığı takdirde uluslararası örgütlere aıdat borçlarmı odeye bılecekler. Faalıyeti durdurulmuş sendikalardan işçi<Ba?tarafı 1. Sayfada) ler bizzat başvuru ile başka Bozbeylı Türkıye'nin bir sendıkaya geçebılecek edilen anayasa çerçevesi kabul içinler. de gelecekteki sıyasal gelişmeÇalışma Bakanlıgı'nın ni de şoyle değerlendirdi: 2316 sayılı faaliyetleri dur«Öniine gelen kendi hesapladurulan sendika, federasyon rının da millet tarafmdan tasve konfederasyonlara kay dik edildiğini oylama sonucuna bakarak izab etmek bevesiyım tayini hakkında kanune kapümamahdır. Anladığun na» ilişkin bir goruşunde kadarıyle kötü bir tahminde sendikava üye kaydının ni bulunmak istcmem, ama şayet teliği îtibanyla sendikal fa demokrasiyi tek bacak üstünaliyet oldugu belirülerek de durdunnaya yönelik bazı şeyler olursa kl, henüz buna kayyımların bu konuda faaait bir işaret .görmüyorum, aliyette bulunamayacakları ma muhtcnîel olursa boyle bir ifade edildi. vermemlştlm. Ama şimdi kıymetini anladım. Biz Ankara'ya gelirken plyanoyu da getlrdik. Ancak kiracıyız. Eski oturduğumuz evin kömürlüğünde bıraktık. Ta şıması çok zor hem de yer yok. Sardık sarmaladık. fjimdi orda duruyor. Bir kıy ınetini bilen çıksa da versek.» Demokrasi DÜN PÎRZOLA, BUGÜN BİFTEK 1. ve 2. maddelere göre. Ahmet pirzola yediği takdirde, Bekir de Cemil de biftek yerler. Oysa bu durum. 3. maddeye aykırıdır. O halde Ahmet hep biftek yemektedir. 2. maddeye göre ise. Cemil hep pirzola yiyordur. O halde, içlerinden yalnızca Bekir, dun pirzola, bugün de biftek yemiş olabilir. Urdün (Bastarafı 1. Sayf^ıda) Hüseyin'i Esenboğa Havaalanında Cumhurbaşkanı Evren, askeri törenle uğurladı Kral Hüseyin, hareketın den önce Cumhurbaşkanı Evren tle uçağm merdivenle ri önunde bır sure sohbei etti, daha sonra ikl ülkt Devlet Baîjknnı kuraklaştılar Kral Hüseyin uçağın pilot kabmınden uğurlamada bulunanları selamladı Kra) Hüseym'in kullandığı Kraliyet ailes'nin özel uçagi sa at 12 05'de Esenboğa'dan ha reket etti IBM DİZGİ yapılır. tez yazılır. Sıraserviler Cad. No. 86 Kat 4 Buro 410 Taksim Tel. 45 40 01 / 410 YAKINMA •Çizgiler Semih POROY Aslında kendisi hiç «poz» değildir Hiç gelmiyor» demekle de haksızlık ettim. Çunkü. hem işlert çok yogun, hem de ola ki ben oyunlan zamanmda vermiyorum ona. çizimleri vaktinde yetiştırebilmesi için. (Harf ler, beni boyle demeye zorladı işte!..) şey o zaman kaygılanırım. Çün kü tek bacak üstünde ne kadar durabilir, demokrasi? Devrilirse klmin üstüne devrilir? Benim anladığım demokrasi iki bacalîlıdır. Demokraside demokratik sol da vardır, demok ratik sağ da vardır, ama demokratik olması şarttır. Halk nzasıyla gelip, halk rızasıyla Kitmeyi kabu] edecekttr. Eğer bu olmaz da tek bacak üstünde durdunnaya kalkışırsak ne kadar durur. Bilmiyorum.» «Bundan sonraki seçimlerde tabii ılımlı sol d a bir neüce alacaktır. Ben çok küçüleceklerini sanmıyorum, ama iktidar olacak kadar, değil. Ama ondan sonrası için bu tahmini yapam'ivnrağım erlbi, aksi ihti raali de düşünüyorum.» (Bastarafı 1. Sayfada) ratmı verdı Evren, bu amaçla düzenlenen torende. DtYARBAKIR (THA) 7. Samsun'un Turk tarıhınde Kolordu ve Sıkıyonetim Kobuyuk yeri bulundugunu. mutanlığınca aıanmakta olan yasadışı örgüt üyesi oldukları Kurtuluş Savaşı'nın bukent bildirilen 12 kişi yakalandı. ten başladığmı hatırlatarak, Sıkıyonetim Komutan YarSamsun'un hemşerılık bedımcılığı Basm Bürosundan ratmı almanm kendisi için yapılan aÇiklamaya göre, yasabuyuk mutluluk olduğunu dışı ve bölücü Alarızgari orsoyledi Samsun Belediye güt mensubu ile Türkıye KoBaşkanı Ereren. Evren, MG münist Emek Partisi Uyesı iki kişi ve THKPC Acilciler örgut K uyeleri ve Başbakana uüyesi olduklan belirlenen 7 ki zerinde Ataturk resmi, tuşi ile isimleri açıklanmayan 3 tun, güneş, deniz mctifleri kişi yakalandı. bulunan ve Samsun'u sim12 sanığın kimliği ve eylemle gcleyen bır şılt verdi. ri hakkında bilgi verilmedi. Evren ve beraberındekıler Bir ihbarı değerlendiren güdaha sonra Karadeniz Bavenlik kuvvetleri, Diyarbakır' kır ve Azot tesislerinde m ın Dokuzçeltik köyünde 3 tabanca ile bu tabancalara ait celemeler yaptılar. Azot 52 mermi ele geçirdiler. Taban Sanayi Fabrikasma gelişinda ca ve msrmılerle ilgili Mehmet sevgı gosterileri ile karşı Tayfur ve Şehmus Dursun ile lanan Kenan Evren ve be Abdulhalil Tayfur adındaki şa raberindekilere Genel Mühıslar göz altına alındılar. dür Uygun Özoğlu tarafmdan bırıfing verildi. Fab rikanm çalışmaları ve so (Bastarafı 12. Sayfada) runları anlatıldı. Karadeniz Başkentın hava kirlıliğı zaBakır îşletmeleri Samsun man zaman meteorolojik olayla Işletme Mudurlüğü tesia rın etkisiyle çok büytık boyutlerinde de incelemelerde bu lara ulaşıyor. Kirhliğin bu den li tehlıkeli boyutlara nasıl ulaşlunan Evren daha sonra tığını uzmanlar şöyle açıklıyorSamsun Guçsüzier Yurdu' lar: na geçti. «tnverslon denllen havadaki 20 SENE ÖNCE soğuk tabakanın aşağıya inmeÖLÜRDÜM si ve sıcak havarun da yukarıYaşhlardan bir grup «silara kaçması kıs aylannda kirzin verdikleriniz yeter» liliğin ciddi boyutlara ulaşmasının en büyük nedenidir. înkarşıbğmı verdiler. Bir yaşlıversion hadlsesinde soğuk haise Evren'e «Allah sizden ra va aşağı çöktüğii için duman zı olsun keşke 20 sene önce ve gazlar yukarı itilemlyor ve gelseydiniz» deyince Evren olduçu gibi insanlann teneffüs «20 sene önce olsaydı, ölmüş edeceği kadar aşağılara çöküolurdum» diye konuştu. yor. tste kirlllik o zaman çok Evren ve beraberindekiler tehlikeli boyutlara ulaşıyor. daha sonra Samsun Çocuk Bugünün yönetıcılerı soruna eğilmışler ve bazı kısa vadeli Bakım Yurdu'nu gezdiler. önlemler almışlardır. Ama & Cumhurbaşkanı burada çonemli olan bu önlemlerın cidcuklara oyuncak dağıttı. Bu d'yet ve sabırH uygulanmasına karşılık Evren'e çocuk dır. Kirli havadan etkilenen rtoğ lann yaptıklan sulu boya mamış çocuguyla, genciyle, yaşresimlerinden oluşan bir al lısıyla yüzbınlprpp insanın bekbum verildi. Büyük lentiside bu ve bunun yanısıra devletin uzun vadeu önlemSamsun otelinde verilen kok ler İçin gerekli kaynağı ayırmateyle katılan Evren geceyi ya karar vermesı ve bu kaynaSamsun'da geçirdi. Cumhur ğı yaratmanın yollarını bulmabaşkanı Kenan Evren ve sıdır. beraberindekiler bugun Fat BİTTİ sa ve Ordu'ya geçecekler. Yasadışı örgüt üyesi 12 kişi yakalandı ivren Dumansız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog