Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 21 KASIM 1982 s Bizim îmam Döîaslan'a «Hele otur bîr viskl iç» dedim hemen çöktü, ı Amerikan ordu sinemacılan biraz geç uyannuşlar namaz kılımrken yetiştiler. Şu ibrikleri, takunyalan gözüm gormesin, ilerdeki dereye atacaksımz. ^s Kore Tugaymm imamı Osman Dölaslan'm daha sonra Y*«men'de Saray'da gorev aîdtktan sonra Madanoğlu'na görir derdiği fotoğraf. İmam: Savasta komutanın buyruğu peygamberin buyruğudur lere bayram namazını kıldır mak bize duşüyormuş. Bizim imama: Otur hele bir viskl iç. dedim. Hemen çöktü. Hizmet erim Kınkkaell Nuri Gok (Gök) imamın içmesme bozulmasm diye yük aek sesle konuştumî . Hele çu ilacı alıver, kar nınm ağrısı magrısı kalmaz; hepsi geçer hocam. İmam hiç oralı dsgil, bo^ veriyor: Oğlum Nurl, diyor, biraz da bira getir ilacı içerkcn kanştmnca daha iyi olu yor. Bizim taburlar cephe nöbetindeler. tmam içerken biz Yavuz öndermania Tumen Kurmav başkanını bulup iki gün sonra önemli bir dinsei bayramımızı kutlayacağrmızi; bu nedenle taburları geri çekip çekemiyeceğimizi; eğer gerekirse, geri çektiğii miz gün kadar cephe nobetini daha sonra ustlene bileceğimizi ilettik. Isteğimiz onaylandı.Sonra îst'hkam ve Muhabere Bölük Komutanlanmızı da yanımıza ahp namaz kılacağunız dü^rlüğe gittik. Namazdaki saflann dermliğinı genişligini hesapladık. Bütün tugayı alacak bir alan gerekli. Tugayın Karargâh Bolüfeü, Ordu Donatım Böluğü, Sıhhiye Bölüğü gibi bırliklenni de katınca epey büyük bir topluluk oluşacak. Kamaz kılmacak meydan Ba bırliklerin yerleri kireçle çîzilecek, imamm sesinin her yerden duyulması îçin her yer© hoparlörler yerleştirile cck. 35Bir imanaımız var: Osman Dölaslan.Bilmedigı Ortadoğu v© Uzakdogu ulkesi yok; Arapça, Farsça, Çince. Japonca, Urduca biliyor. Korelilerle de ;ok kolay anlaşıyor. tçbicilikte çapkmhkta genç lerden geri kalmıyor. Birgün bu imam geldi çadırtma. Kurban Bayramı gelmiîmiş; Komutan Akkut bayramda Pusan'daki Türk şehıtliğme gidecekmiş; birlık General Clarhe madaîya töreninde Madanoğlu'nun elini Savaşta komutanın buyruğu İmam başladı Arapça birşeyler söylemeye... Bizim kimi din adamları bu vontemi kullanurlar; dognıdac dogruya giııel Türkçoyie konuşursa sanki söyJiyerekleri inandıncı olmazmı? gibi... Bızım imam da Arapçasını bitirdlkten sonıa Turkçesini anlatmaya başladl: Bu söyledigim peygam Madanoğlu Kore'de harîta üseerinde çahîirken. ber efendimizin bir hadisi şerifidir: Savaşta komutanuı buyruğu peygamberin buyruğudur der peygamber efen dîmiz... Ne goreyim, bu yorumdan sonra bizimkıler kahp gibi olriular. Ben ofkem geçmedigi içm namaza durmadun; ama iyi do evmışim; binlerce kişiyi bep birlikte egilirken, dız ustüne çokerken. nlın üstüne yıvtarken gorup ıdemelt psk çarpıcı oluyor. Yuzbaşı îsmaîl Çakmak öyie bîr du^en kurmuş kı, bizim imamm dik sesî kulaga guzel geliyor. Namazm gecikmesi de işö yaradi. Amerikan Ordu sinemacıları biraz geç uyanmıiîlar: namaz kılmırken yetiştiler. Kamyonlarm ustü açıldı. lçlennden ftlm makınalan çıktı. Baçladılar çekmcyc... Een imama vavaşça: Namazı biraz uzat, dedim, Ben AmerikahJarin çektik lerı filmi goremedim; ama, güzel oldu samyorum. Bu filmi gören Amerikan askerleri gün geçmiyordu kı, Müslümanlığı anlamak içm bizim imama baijvurma sınlar... Hepsinin elinde komutanlarmdan bir emir, ımc.Tnla konuşmaya gelıyorlar kolaylık gösterılsm dıye..Ama bızim imam gelenler rion ne kadanm ınanduabıl dı bilemenı. @ YARIN: Kjzılderili yoİH... İtAKEN TEBLIGAT GAZİOSMANPAŞA SL1.H HUKIİK HAKIMLtĞlNDCN POLİTİKA W Mehmed KEMAL Suat Taşer'in Ardmdan sataşırdık. Bu yflzden arada nlr aarılırdık. Suat Taşer o yılarda Yunan mitolojisine dayanan şiirler yazardL Neydi Yunan mitoloiisi, ne işe yarardı pek far kına varma?dık ama, Suat direnirdı. Ingilizoesini artumaya o yıllarda başlamıştı, epeyce de öğrenmiştî. Mitoloii şıirleri yazarken öğrendiklerine dayarnrdı. Adunız solcuya çıktıgında tiyatro ve spikerli^ de çok sevdiğinden ara mızdan yavas yavaş bir sure koptu, yal nızlığa sığındı. Şiirlermi elbette edebiyat tarihçllert degerlendireceklerdır. Biz şiirde direnirkcn, o tiyatro ve spikerliğe daha çok bağlandı. Tiyatro üstune makaleleri, çevırileri ile epeyce ün aldı. Fethi Girayla ve Ömer Faruk'la ortak iki şiir kitabı çıkardı. Fethi ile çıkardıirt kitabın adı «Bir», Faruk'la çıkardı Sınm adı Hürriyet'iiv. Şimdi bakıyorum da, önümde serili şiir kitaplannm sayısı beş tir: Merhaba (1952), Haraç Mezat (1952), ikinci Kurtuîuş (1960), Havret Beyin Serüvenl (1968). Evrende Ellerimiz (Î970). Sonra araya uzun vıllann ayırdigı bîr kopvkluk gırdi. Bundan birkaç yıl önce Izmir'de aradağım zanıan Kent Tiyatrosu'nun müdüru olmuştu. Ergin Orbey atamıstı, Cünevt Gökçer (o da oku) arkadaşımızdır) geîdigmde ayırmıştı. Canı sıkıhvordu onfarktus seçirmi$ti ^astımı vardı Özdc>tnir Nutku. İ7mir Üniver'iitesi tiyatro böüiTnüne fiftretim üyesı oiaralc aldığı earriRn çok mutlu görunüyordu. Nice yokluklar içinde ve yalniz ba şma bir insan nasil kendi kendini votîştirir, yaşamm dikenli tepelerine dos; ru nası! vönelir, Suat Taier'ın fltnrü îaniktır. Hele bu yaşam savasmm içinde » 'nat, şiir, tiyatro g'bi topluırmn b«'i kesimlerinre lüks savıînn uftra'ilar da varsa, ne zordur'.. Butün ?orluklan tek ba^ına a.ştı divebilirim Tivatroda arndi£tnı bulmuç gibî gorünürdu. Elbetfp ac ma?lan. en^ellenmelerî olmustu Ama sevdiği bir kabın içînde yaşıyordu Şiirlerinin de çiirdo yapmak f?todîklerinin de dilediğince anîasılriı^ınt sanmıyorum Kesintıli gdrüşmelerimi^de bunu dile gptirirdi. Şıt ölümlü dünvada sık sıh f?örü?e?im» derdi. Nnsil görıişebilirdik ki, o îzmir'i me^ken tutmuştu, ben İstanbul'u... Dolu dolu bir kişi olduiru halde hep bir şeyi eksikmişce=;ıne hep bir sevieri anyor da buiamamîşcasma yaşadi. Ke/ di aradı&ı açıkça ortava kovma^dı aıra, vardı bir şey. vardı Küçük bir kövden çıkıp, koca kentlere stgrmak az mı ee. gelmış gibiydi' Eskî dostîar birer birer gittiler, cridîyorlar. Fothî'den. Suphi'den, Enver Gökçe'den sonra, Suat Ta^er'i de k<3derde u^urlamak varmıs. Rahmet dilemekten baska Pİd«cn ne gplir .. # Namazda takke yasak Dönüşte uzun bir namae emri yazdım; Namaz başı açık kılmacak. Takke yasak. Çelik başlık, tüfek sağ yana yere konccak. Seccade bulundurulmayacak. Boyundan gecni9 büyük yağmurluklanmız var. Panço diyorlar. Seccada verine yağmurluklar kul lanüacak. Ayakkabılar çıkanlmayarak. Ortalıkta ibrik, takunya bulundurulmayacak. Bayram sabahj namaz saati yaklaşırken geldim, bak tım bi7im namaz emrini takan yok. K'mi subaylarda büe seccade var; oraya buraya bırakılmış t?kunyalar, ibrikler dağmık bir görunum olurüıruyor. Hoparlörü aldım. konuşuyorum. Şu ıbnkleri takunyaları. gozüm gormesin. Yok yok öyle 20 30 metre ilerive değil; 100 metre ilerdeki dereyp atacaksınız Seccadelen kaldınn h.ayır dürüp yanına koymak yok Su calı larm aıdma atın Saflar kırccle çızılmiş çugılore gorc aızılsm: herke"! bırbırini doâ ri'ltusuna sırsırı; celık bns lıklnr tufekier s.ağ yanını/da dursun. Dtdiklerımi vapmıyor derîlk"". ama çok yavaş vapıvorlar gonulsu7 dairannoı lnr Hnttâ hen duvuyorurn. a ''sda bir Kaldiritı ulan şunbn. bu rdnnn sov'etmevin gıbi «e=lcr de ı^itilrnivor ctogil îrr'fım Osmnn ııvanvnr Nıms' zaırıanı gor, ı.vor plbs.vun Kt7ivorum Geçorsp fcecsin.. Bi> ara ofkelonrai1; r'arağın aldım hoparlörü bağırd)m Sİ7 bu aliı morlu hRlıları AmerikahHra sahnnk ıçin getirmiştiniv:; onkra yı.fturamavınca Tanrıva mı. vutturaraksmız? Bu namaz henim d^di^.ım sıbi Tcıî'nnceV. Ssğ kolumu vukan kaldır drn; 7şte H»dim Tannî bundan gunâh gelare^ini sar»yor'anız hepsi benım üstume. Tam o sıracia irapm plimden hoosrloni kaptı; sruclu kViVVftli adam ben de bo? bu'undum. (5O yiLoncE ı 21 KASIM 1932 # Bakırköy bez fabrikası tevsi edîliyor Sanayi ve Maadin Bankası tarafmiâan Bakırköy bez ve pamuk fabrikasınm tevslfne karar venlmiştir. Bankanın bu kararı İktisat Vekâletince tasvıp edildigi cihetle yaktnda inşaata başlanacaktu". Fabrika mamulâtı son zamanlarda halk tarafmdan mütezayit bir rağbet gördüğü için (3) bin masura ile îşliyerek talebi karsılıyamamaktadır. Bunun için fabrikanm (10 0001 masura ile işliyebilecek tarzda genişletıimesi takarrür etmiştir. Fabrikanm tevsii için eski binalardan ve m9vcut makınelerden istifadel'edilecektir. 933 senesi nihayetine kadar ikmal edilmiş olacaktır. Sanayi ve Maadin Bankası tarafın dan yapılan hesaba ve alınan kredi tedbirlerine göre yenı inşaat ıçm banka sermayesınden bir şey ilave edilmesine lüzum kalmıyacak, fabrika kendi temettuatı ile yapılan bütün masrafları ödiyecektir. Elimiz biraz ekmek tutmaya başladığmda içımtzde gostenşli ışi ilkm Suat Taşer bulmuştu: Ankara Radyosuna spiker olmuştu. Bizim liseyi bitirdigımizdo, o dokuz . onlarda Devlet Koni>ervatuvarı tiyatro bölümune girmişti, öğrenciliği süruyordu. Resmi biyografisinde îstanbul doğumlu yazıyor. Oysa Avanos'un GeneZJÛ köyündendi. Emin Türk Eliçm, oku maya yetenekli köy çocuklarının eîinden tutuyor, onlan kent okullanna yer leştiriyordu. Daha köy enstitüleri yökken Emin Türk için başiıbaşına bir koy enstitusü denebilîr. Ankara Erkek Lisesi'nin orta birinde arkadaş olmusttık. Emin Türk'ün o yıllarda kente okumaya getirdikierl arasmda bir de köylü Ibrahim (Erden) vardı. Daha başkalan da var mıydt bilemiyeceğim. Hfer ikisi de dostluğumu2 urun yıllar sürdü. Dü Kurumu Evkaf Apartmam'nın yanmda küçük, iki kath bir yapıdaydı. Elinden bu kez de Besim Atalay tutmuştu. Fuat Ofşin ile birllkte kurumun bodrumunda yatacak, kalkacak bir oda vennişlerdi. Dolmuşsuz, otobüssüz baş kentte, sabahlan oradan çıkarlar, şim diki mavi hastanenin bulunduğu yerdeki okula gelirlerdi. Daha o yıllarda azıcık şiire bulaştığımızdan mı nedir hemen kaynaşmıştık. Suat da, Fuat da şıır yazarlardı. Orta sonlara doğruydu samyorum, lkîmiz tekslrds basılan •Zerre* dıye bir dergi çıkarmi'ştık. Lastik harfleri yanyana getirerek dizer. dort sayfalık dergiyi doldururduk. Derginin ikinci sayısmda başımız derde girdı. Böyle bir dergiyi çıkardığımızda ne ilgililero haber vermiş, ne de izin almıştık. Okul müdürünün karşısma çıkanldığmuzda çok korktuk. Kötu bir niyetimiz olroadığı için çocuklugumuza verdiler ve ba gışladılar. Eğer ciddiye alsalar, kimbılir tek parti yönetimi bizi kaç yıl yatınrdı. gizll bir dergi çikardıgımız için. Lisede iken aynldı, tstanbui'a gltth Vefa lisesinde ögrenci olmuştu. Cavit Yamaç'ı îstanbul'da tanıdıgı için ServeM fünun (Uyanış) da ilk şiirierini ya yrmladı. İstanbul'da da fazla bannama dı. Devlet Tiyatrosu'nun smavlannı kazanarak yeniden Ankara'ya döndü. Dili biraz Orta Anadolu şivesinl ça Iardı. Çok özen göstererek dilini düzeltmeye çalıştı. Konuşurken her sözcügu bize batardı. Ama yılmadı. spiker olacak kadar dilini gelistlrdi. Hem ögrend, hem spiker olduğundan sabah ajans lannı okumak için erkenden kalkar, Konservatuvardan Radyoevi'ne değin, yaz demez, kış demez yayan gslirdl. Bîzim kuşağm spikeri Suat Taşer Olduğu rtfbi. bizden bir öncekl kuşağm spikeri de Baki Süha idi. Orhan Veli'lerin, Ahme' Muhip'lerin spikeri. Abmet Muhlp, *Spiker spiker!» diye Baki Süha ile dalga geçerken, bîz de Suat'a mıştır. Bunun için fîşler hazırlanarak ihtisasları nazari dikkate alınmak şartıle encümen azalanna ve müderrîslere dağıtılacaktır. Bu suretle yakın bir zaman zarfm da ıstüaltîann hakikî öz türkçe mukabillen tesbit edilmiş olacaktır. Ayni zamanda genç hafızalar dilimize ve gramerimize uymıyan eski ıstılahları ezberlemek kulfetinden kurtulacaKlardır 9 Üzüm ve incînn revacı Ziraat Vekalcti ziraat müdiriyet ve /ıraat odasma gönderdiğı bir t&7~ kerede memiekctımızin mahsulu olan incir üzüm ve fmdığm dahılde de istıhlakinı temin için tedabır alınmasını V3 alâkadariarla temasla bulunulm.ısnıı bıldırmıştır. Ziraat müdirıyeti bu hususta alâkadar devaır ve leyli mcktep idarelerıyle temasta bulunacaktır. # İs kanunu tetkikatı Ticaret Odası Meclisi geçenlerde Içtıma ederek ış kanunu lâyihası etrafında son tetkiklorde bulunmuştu. Oda Meclisi bu tetkikatıru ikmal etmek ü«'•e bir daha toplanacak ve lâvihavı bu ıçfmadan sonra Vekalete gonderecektir. (günün iianlârî) 9 Safiye hanım furkiye'nin yegane hassas sanatVan Safiye hanımı 24 kasım persembeden ıtıbaren Mulenrufda dınleyeceksini?. Dosya No: 1S82/115. ölü Emin Bınbaşı tarafmdan tanzım edılen vasiyetnamemn tenzıfı ıçın yapılan muracaat zunmında mahkememızce 8 12 1982 saat 10'da vasıyefnamemn açılmasma karar verılmiştır. Istanöul ilı, Guziosmanpaşa kazası, merKez mah. SaUhpaşa Cad. No: 3 te mukımken 7 '10 1981 tarıhınde vefat eden, tstanbul, Ejüp, Fanıı, y?ru Mah. cüt 021 14, sayfa 7. bane 3«) da nüfusa kayıth. Salıh oğlu Safiyedfiı dogma, 1920/1336 Paşmaklı doğumlu vaslyetçi EMİN BINBAŞI'nın 12 9 1946 vılmda Bulgans tancUuı multecı olarak Tur kıye ye gpJmıs olduğu ve jmrasçısınm da belli olma dıgı anlaiıld'gıından Emin Bınbasının vasıyetnamesının açılıp okuaacağmdan MK. 53R'cı middesme gdre 8.12.1982 sunü saat 10'da bızzat veya avııkat veldlleri nin mahkemede hazır buİTmmalan, aksı halde vasıyetnamenın gıyaplarmda açılacağı ilânen duyurulur, «Basın: 12101 7684) ÎLAN BAIJKESÎR 2. A.SLtYJE HUKUK HAKIMLÎGt'NDEN Davacı Enver Koç veltiü Av: Eraoğan Berış tarafından açılmış buiunan Konkordato'nun tasdiki da vasınm mahJîememızde yapılan yargılaması sırasında: Davacı Enver Koç adına Ealıkesir îcra Tetkik Merciınden 1982/87 45 nolu kararı ile Konkordato meh li alınmış olup, Konkordato komiseri tarafından 22 /6/1982 tarihli toplantıda akit icra edilmiş olduğundan ve mahkememizden de Konkordato'nun tasdikl isnilmiş bulunduğundan ve Konkordato Komiserinden 12/7/1982 tarihinde rapor alınmış olduğundan gerek listeye dahil alacaklllann gerekse bu listeye dahll olmayan alacaklllann haberdar edilmesi için duruşma güntoün ilan edilmesi tonaılu olduğundan, davacıdan alacakh olanlann mah kfmemızın 1982/409 esasın da kayıth ve duruşması 23/12/lftö perşembe glinü saat 09.1S'e bırakılan dava dosvasına muracaat etmelen, öuıuşma günü hazır bu lunmalan ılan olunur. 4/11/1982 (Basın: 10788i 7898 9 Tıp Encümeninin içtimaı Turkiye Tıp Encumeni, dun Havdarpasa'da, Tıp Fakultesî'nde. Zıva Nuri Paşanın nyasetı altında. bir ıçtima aktetmiştiı. İçfimada evveiâ Şev ket Aziz Bev tarafmdan AntrepoloHk fiziki temayfiller» mevzuu hakkında bir konferans veri'mi'îtir. Bundan soni'a tıp ısülahlan mes'eiesi görüşülerek mevcut tstılahlann oz türkçe mu kflbilierinin dertpnmesi kararlaştınl Dikkatü okuyunuz Muhterem müşteriierimizın bu se neki pek zen?m yıîbaşı piyangosuna i'ştirak eylemeleri ve geçen sene gıbı i^on günlerdo fahi'5 fiyatlarla bile bilet almamaJarı ıcin bütçelerinî sarsmaya cak şekilde ufak taksıtierle şimdiden yılbaşı büet numaralarını kapatmaları tavsiye olunur. Toptan bilet alacaklara azami indırim yapılır. Gazi gişesi sahibi Tek Kollu Gazi Cemal. Hiç bir yerde şubemız yoktur. Telefon: 24093. ÇATI ıpcdt &feucaümun Stıdkiolfa Nezfh bir ortam,Spesiyal yemekler. Adres : Jstıkifll Ca<L PifemecJ .Sok. 20 BBPO Hao Kat 7 BEYÖĞU?/tST. Tlf. : 48 65 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog