Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1982 Nedim Tarhan, «Terörün kaynağını burada değil başka zeminlerde aramahyız, bu yapılmadığı sürece barışa kavuşmanm olanaksız olduğunu hepimiz bilmekteyiz» dedi. «İddianame, hazırlandığı tarihte dahi yürürlükte olan 1961 Anayasasımn temel ilkelerine ters düşmektedir» Cumhuriyet 7 r '•• • •, "Düsüncenin yargılanmasına tstsnbul Haber Servlsl Banş Derneğı Davasınm 18 kasım gunıl yapılan duruşmasında sorgusu sürdurulen, kapatılan CHP'nin mılletvekıll ve KÖYKOOP eslti Gene) Başkanı Nedim Tarhan, hakkındaki< suçlamalan reddettl. «Bu tttr uygııJamalara insan olduğum içln, insanlık ödevinl verine eetirmeye çalıstıgım Için muhatap kılınclıgunı çok lyi bilivorum.» dedi. İddlanamenin, hazırlandığı tarihte vUrürlükte olan 1961 Anayasastnın temel Ukelerıne ters düstügünü bellrten Tarhan şöyle konustu: «1961 Anayasasının vürtirlükte bulıındugu dönemde yapıldıjfr lleri süriilen evlemlerle Ugili olsrak bugün eörüs belirtmenin tfiçlüfcü ortadadır. Ancak 1961 Anayasasına gönderide bulunarak Iddialara vanıt vermeh zorunda bulundujjum blr fterçektir. Günümüzde, eskl dönemdeki eylcmlere karo yanıt verirken. milll fradeye olan saygunızın blr çeregi olarak 1982 Anayasasımn öngördüjH) bukümlerden yararlsnarak savunma yauma olanaçımızın hukuken de mümhiin oîamavacağını mahkemeııiz takdir edecektir. Ulusun egemenliğlne saygının blr gereğl de mllli iradeye savtrılı olmaktır. Kişisel ya da grupçu blr yaklasımla bir dönemdeki mll1) Iradeyi suçlu eöstermek demokrasivp olan Inancımızı sarsar. Bu olgulan gözardı eden iddianame. hazırlandığı tarihte dahi vürürlükte olan 1961 Anayasasımn temel Ukelerine ters düşmektedir.» Daha sonra lddianamede blr takım eksıklikler olduğunu belirten ve bunları tek tek sıralayan Tarhan, ülkenin güvenligınden sorumlu olan, barışa ya da savaşa karar verecek bir parlamenterln. üstlendiği Rörevin ağırlığım, önemini ve sorumluluğunu duyarak banşçı olraası gerektiğinl büdirdi. Nedim Tarhan, Ulkemlzde 1978 aralık ayında, tivesi oldugu CHP agırhklı hükiimet tarafmdan sıkıyönetim ilan edil karşıyım,, H0nU5TUK yalçm pekşen diğinl bildirdiğl sors^ısunda, Banş Derneğı'nin terore arka çıktığı yolundaki savlara da degmdi ve çoyle konuştu: IDDIAMN MUHATABI «Sıkıvönetime karar veren hilkfimette ağırlığı olusturan partinin ve bn kararı onaylayan TBMM'nin iiyesl olarak teröre arka çıkmakla suçlanıyorum. Bu iddiamn etbette blr muhatabı vardır. Fakat böyle bir İddiamn muhatabı btzler olamayız. Terörün kaynağı burada değil başka zeminlerde »ranmalıdır. Bu yapılmadığı sürece başanya kavuşmamn olanaksız olduğunu hepimiz bil. mekteyiz.» lddianamede Bans Derneğinin 141 ve 142. maddelere karşı çıkarak suç işledigının ıleri sürüldUfcünU belirten Tarhan, değil bir yasa hükmUnün, Anayasa hükmUnün dahi degistirilmesini istemenin suc olmadığını ve olmaması gerektiğmi bildirdi, şövle dedi: «Şimdl bu dava ile düştincemiz yargılanmaktadır. DUşünceden, düşünen Insandan, dfişOndflgfinfl Szsfirce açıkiayan Insandan ve düsüncelerin karşılıklı anlayış içerisinde tsr tışıldığn toplumdan korkulmanıalıdır Korkınatnalıyız. Akslne, diişiinmeyen, düsündüftünü söylemeyen ve söylevemeyen insanlardan korkmahyız. GörUşiim açıktır. tnsanlar düşünceleri nedenlyle yargılanmasın diye, burada düşüncelerimlz nedeniyle vargılanmayalım diye, bir mahkemenin suç saymadıgı bir evlemi bir başka mahkeme suc sayarak insanlar özgürlüklerlnden olmasın diye bu maddelere karşı oldum. Düşünceden korkmadığım için, demokrat blr insan olmanın gereği olduğu için, insanlan susımıs ve sustumimuş bir iilkede narlamenterlik yapmak istemediğlm İçin. düşünmek, üretmek ve ülkemi çağdaş uygarlık düzevine vfikseltebilmek için; bu maddelerin, lddianamede sık sik babse dilen «hür dünya» ülkelerinde oiduğıı fdbi yasalanmızda yer almamasını istedim. Bunlan istemek suç drfeildlr.» «Kitap okudum ama son iki yıldrr elime kitap almadım. Kafam çok yorgun. Vakit bulursam gazete, mecmua okuyorum. B05 vaktim çok az.» Y4PIMEI/I sinemalar,tıyatrolar,galeriler 67766869 MAIK HAIR HAIR HAÎR HAî «.ri Emel Saym arkadaşımız Yalçın Pekşen'e assolistllğin sorunlarını anlattı. MtosFormsvdan YslmSUperFRmi (Fotofraf: Erdoğan KÖSEOĞLÜ) Nastassia Kinski hodrtmeydan «36 7419 küttür merköü 67 04 96 Emel Sayın: Red Kit okuyorum Emel Sayın önümüzdeki gunlerde Şan Tiyatrosu'nda sahneye konulacak olan «Neşei Muhabbet» adlı muzıkal gosterıyo hazırlanıyor. Fakat bu i?i oyvınun yönetmenhğını yapan Metin Akpmar'ı şakalarına gülmekten fırfat bulabıldığı zamanlarda yapjyor. Içkili gazino sahnelerinden tıyatro salonuna geçen ilk assohst olması nedeniyle Emel Snyın'ı bu hafta «Gördük Konuştuk» sutununa al mayı duşünduk Fakat provalar sırasında yaptığımız, konuşmd Sayın'ın hâlâ Akpınar'ın espnlerine gulmesi nedeniyle «gül dük konuştuk» a donüştu. Emel Hanrm galiba «Neşei Muhabbet» oyunu epey «neşeli» bir oyun oİEcak. Bu kadar gülduğu nüze gore... Valla bümiyorum. Bei' oyunun şarkılannı söyleyeceğim sadece ama Motin Akpınar'a çok gülü yorum. Aslında bu çok iyi bir şey. Çünkü o kadaı az gülüyorum W. Ya ni son zamanlarda öyle kötüyüm ki... Bir şey mi oldu? Yok, belirll blr şey yok. 19 senedir şarkı diin yasında, gazinolarda yaşamak kolay değll. Sinirlerlm çok etkilendi. Üzülüyorum. özellikle son yıl laıda. Aslında çok sakln mizaçlıyımdır. Herşeyi oHımlu yönüyle ele alırdım. Son yıllarda Ise asa biyetimle dikkatl çekiyorum. Nedir sizl slnirli yapan? Dedigim gibi bellrU bir şey yok. Genclde bulımduğun yerde, yanl zir vede kalmak çok zor. Diğer meslekdaşlarıma bakı yorum onlar bendcn de asabî. Assolistlik herkese pembe bir şey geliyor. Çok sivri bir dağın tepesinde tek ayağının üzerin 60 durmak gibi. Orada dujmak o kadar guç ki. Hcrkes s!?i oradan indirmeye çahşıyor. saa sizi diniemek içln ka zıklanıyor. Siz de, bunu bıliyorsunuz ve bir yerde bu kazıklanmaya aracı oluyorsunuz. Bu sizl lahatsız etmiyor mu? Ediyor. Bunu hissediyorum ve flzüntü duyu yorum. Değiştirmek İçin uğraş verlyorum. Yani vermek istiyorum ama ko lay değil. Bir çok kişlye bağlı bu. Terziye, kuaföre, ayakkabıcıya. saz ekibine, garsonlara, gazino sahiblte organizatörlere... reak aahnede blr, bir bnçuk saat boyunca bir çok şpye dikkat etmek... Nelere dikkat etmek mctela... Dinleyicinin durumu nasıl? Ses uyumu bir birini tutuyor mu? Saz ile anlaşması gerek şarkıcınm. Şarkıcı garsonlann hareketinl bile izlemeli. N e bileyim.. hesap öderken söylenecek şarkılar bilo başkadır. Hep bunla rın hesabuu yapmak... Sonra sarkıcının söylerda olduğum bazı Idşiler var. Bunları açıklamak is temlyorum. Kendim için pek para ayırmadım. Geç mi kaldım bümiyorum. Bundan sonra daha ciddi düşüneceğim, Para hesabından pek anlamıyorsunuz galiba. Galiba anlamıyorum. Ama çok büyük masrafla nm var bunu biliyorum. Birdenblre cüzdanımdakl paralann yok olduğunu görünce... Müsrif değilim ama blrikmiyor. Para har camaktan da hoşlanıyorum. Çarşıya pazara çıkanm. Yön:C!audeSAlJTET \Önetmen:Roman Polanski YAMNDA SİNEMALARDA İBRAHİM TATUSES (Cesare et Rosalie) YvesMONTAND RomySCHNElDER Sami FREY getecek izlence: YENİ YIL BEN VAPRAK ÖZDEMIROCLU 48 26 01 YAMAN OKflf Ybnetmen: C. LELOUCH 8B.PI?. a ı uooiaaoıa» ŞERİFGÖREN STAD SuMf/t SUAOlYB YriınzKDNAKSinanaanda ÇUOCM&0O 12.00 tX*H f*aa. «Assolistlik herkese pembe bir şey geliyor. Çok sivri bir dağın tepesinde tek ayağının üzerinde durmak gibi bir şey. Orada durmak o kadar güç ki. Herkes sizi indirmeye çahşıyor.» Diğerlerinl anhyorum ama terzi, kuafor ayakkabıcı ne oluyor? Onların ne rolü var? Onlann çok rolü var. Sahne içln hazırlanan bir elbise ile günlük elbise fiyatı arasmda on misli fark vardır. On misli fazla para isterler. Biz de kazıklanıyoruz yani, Sadece gazino muflteıisi degü. Ayni şey kuaför içln, ay nı şey ayakkabıcı İçin, or ganizatör için geçerll. Bu yüzden sanatçı çok para talebinde bulunmak zorunda kalıyor. Fotoğrafçı8i. afişçisi bile böyle.. Zindrleme blr çark fiyatlan artırıyor. Gazinocu, sanat çıya verdigi paraları çıken şarkıyı çok Cnemli. hissetmesi # <i£, uiusia»Braşı sanat % vfcjösferileria.ş. BABALAR vc OCULLAR C YRANO de BERGERAC A HAROLD v e MAUDE BİUTLER SAÎIŞA SUNULMUSTUR KONSERDTOÎ 20 Kasım Cumartesi saat: 15.00 0 Acı gülüş lı M«Î3. LEVENT KIRCAThOTROSU Komedi 2 bölüm Cumartesi.15.0018.00 Pazar, Salı, Perşembe : 21.15 Tel: 66 74 1967 04 96 BiletlerHODRİMEYDAN gişelerinde satılmaktadır. POLK ÜCUGSÜ SELDA 406792 »=: BaşarSABMNCU 21 Kasım Pazar saat 15.00 fâldıııın serçesı müziklioyun •' • ' " i'OIÇ SON HAFTA san^atrosuüda Noi: öğrencllere tuprfu rezervasyon yapılır. hodri meydan külHir merkeiı ı Zincirjikuyutevent Tel. 66 74 1967 04 96 «Hissetmek» dediniz dp burada aklıma bir şey geldi. Bunu siz de yapıyorsunuz. Meselft çok acıklı bir şarkı söyleniyor sahnede. Şarkıcı bunu gü lerek söylüyor. Bana san çarkı sözlerinin farkında degilmis gibi geliyor. Slzın televizyonda oynayan •Süreyya. filminde de bu vardı. Ağlamakh şarkıları gülerek okuyordunuz. Filmde rejisörün Ut« gi bu olmuş olabilir. «Bu sahnede neşeli olahm» derse neşeli olacaksmız... Ama sahnede de oluyor. Gazinoda da aynı «ey... Çrş. 18.0021.00 Cu.,21.OÖi ?£'<:''•.:• Cts:.21.OOPı. 15.0018.00> BiletlerŞANMüzikhplüve •.tiyatrögiselerindesdtılmaktadrt:' A ü POYRAZOGLU/KORHAN AĞAY, JT/ATRCSU "kENfER TIVATROSUNDA «Sahne için hazırlanan bir elbise ile günlük elbise fiyatı arasında on misli fark vardır. On misli para isterler. Biz de kazıklanıyoruz yani sadece gazino müşterisi değil...]» kartmak içln müşteriye yükleniyor tabii. Sahnede de bu olabi lir Ben de genellikle gülerim, ama o gülüş mutlu bir gülüş değildir. Özel hayatımda da acı duydu ğum zaman acı acı gülerim. Çarşı pazar dediğiniz herhalde gıysi alışveri şi. Yoksa bildiğimız çarşı p67ara çıkmazsmız herhUde. Yok çıkanm. çok ho şuma gider, patlıcan, biber almak... Patlıcan biber fiyat larından anlar mısmız? Ycksa kandınlıyor musu nuz? Anlamıyorum galiba kazıklanıyorum. Ama alıyorum, çok mümkün bana kazık atmaları yani. Zaten Emel Sayın deyince fiyatlar birden bire ar tar. Mesela geçen gün şö förüm temizleyiciye bir elbise götürmüş. Bir Ipek elbise. «Bin lira» yarmış kadm önce. Sonra şöförum «bu elbise Erael hanımmdır. Dikkatli olun» falan deyinco «kızımız için iki bin lira yaz» demi? kadın. Şoför itiraz et miş tabii. •lşte bu elbise ipektir. çok zordur temizlemesı» •falan demiş. Bazcn bun u n tersi de oluyor. Bir şoför mesela «Aman Emel abla taksimize bınmeniz şoreftır sizden para ahnır mı» diyor, Ama bunlar çok az. Pathcan, biber # ^ Eğlenemiyorum AZlZNESlN'in MtıZlKL) CDLDUKUSU ALİ POYRA2OGLU • KORHAN A8AY TUHGUT BORAU • ISMET AY ALPAY IZEH SEVIM ORAL TBKtN SIPEB MF.RT tufcMEN TANER AKTOP • EMEL AKA11N • YAVU* KUTAL A . .. * IA PlRStMBf rUMARTtSI PAMR Î1J8 " CUMARnSI PAMB MATINt 19 30 Ev/Dekorasyon'un 4 A'uTIN PALET RESIM YARIİjMASI 2 Aralıkta gale'ilerımızdo yapılacaktır Varışma koşulları gaierınvzden oğrenılebılır. 215 Arahk 4 ALTIN PALET RESIM SERGISİrde 1982 Buyu< Cnu ödulü Sanat(,ı.ı Prof ADNAN ÇOKER UÇ ALT'N PA1 ET SANATÇISI, ON BASA'11 ÖDULU SAfJAI ÇlSI'mn eserlerı galerım.zde ızleneDılır 3 PAS SPUAN MUZIKALKOKE&! BAUE AmnöNönu OUOA N.OCAY FİLJZ UTXU ^ Gazino dünyası VENÜS TİYATROSU CUMALIJ SanatGalerm nmouT UZUNOMBRO&LU 5 2 3 Kas:m »1JAN1ASIİSMK3UI aitan erouiak TÜRK RESMİNOE PORTRE VE FİGÜR 527 kastjn 1982 Kurtubî C«d T«t İ0L7S3 TAKSİM 496944 LCUMALy SanatGakrisi MUSTAFAESİRKUŞ Itoslm S«rgisl 630 Knım Mod»Cad264Kad*Sy tel 3715 31 &ağclat Cad.Nov tel: 5^8 İB7 98 GALERİ LEBRJZ NIYAZJ TOPTOPRM RESİM SERGJSI ^ 17 kasım11 aralık Mn X«nl Ok. Od. tUte A*. U/$ NlfuU) lltnlnl Tet 40 tt «t TEKİNARTEMEL reâmseıçisi I7kasım/3amlk H Cııfdu! fısıtı'ift TM' TtAu Ç m Mrnı Kıı i Ht J ı* l\M • U ÜMİTTffiSfiR SANATGM>ERİSt 6.30 Eylul 1982 HcassoChagall 728 Eklm 1982 Avnl Arbaş 423 Kflsım 1982 Şeflk Bursalı 223 Aralık 1982 Şenol Yorozlu 62?Ooak. 1983Eşrefüren 324 Şubat 1983 Leyla OamsızSarp TOrk ÜRART SANAt GALERİSİ 3S4 Mart 1983 Ballcan Naisl İslimyell Tel. 4 8 0 3 26 ÜRART £ , SANAT GALERİSİ 724 Nlsan 1983 Teoman. SüdorGülserenSadOT 526 Mayıs 1983 Orîıan Peker 222 Haatraa 1983 Oz^ün. Basla Sergisi 23 Haz 22 Tem. 1983 Istaıibul îtesüvaOl Prograjnı 423 Agustos 1983 GrafUc Serglsl „ V 4 KASIM25 KASIM 1982 Ab* Ipekçı Cad 21 Nlvntoy Istanbd Tel 48 03 26 J RESÎM SERGİSİ SEFİK BURSAU Bir de Su var galiba gazıno dünyası benim gcrduğum kadarıyla berbot bır yer. Gazıno patronları. içkili muşterıler.. Bunlarla uğraşmak da bel kı rol oynuyordur. Evet gazino dünyası çok karışık bir yerdir ama «berbat» diypmeyeceğim ben. Berbat olsaydı dı ben bu işi sürdüremez dim. Kulisin berbat olma sında assolistin büyük pa yı vardır. Benim kulisim do ise herşey iyi gider ge neJJikle. Fakat gazıno patronlarıyla geçinmenın kolay olıı.ddığını sanıyorum. Bu da assolistin kişiliğine bağh bir şey. Benim bütün gazinocularla aram iyidir. Zaten assolist eğer çok popüler bir durumda ise fazla sorun olmaz. Çok dost görünür ler. Ama rakip gazinoya gtçince düşman olurlar. Aieyhinde konuşurlar. Ama benim aram iyidir geneliikle. Emel Hanım şunu sormak ıstıyorum sıze Bu ga7inolarda bır surü in Sız hıç gazinoya gidiyor musunuz. Eğlenmek için yani... Çok azdır. Gitsem de eğlenemem. Ya dikkat leri üzerimde toplarım, st kılırım. Ya da sahnedeki sanatçıya başka gözle baktığımdan şarkılara kaptıramıyorum kendimi. Sahneye çıkan assolistin hangi durumda olduğunu düşünmekten eğlenemiyorum. Zaten benim eğ lenmo duygum kayboldu. Yani büyük ölçüde kayboldu. Sanıyorum bu mes leğimle ilgili bir şey. Benim için eğlenmek artak çok küçük şeyler, basit şeyler örneğin ailem, sevdikleffmle bir arada sohbet etmek falan... «Assolistin hangi du rumda olduğu> dediniz. Hangi durumdadır assolıst?. Yani sahnedeki sanatçımn psikolojısini öğronmek istiyorum. Anlatmak çok zor. Ama assolist olmak sade ce şarkı söylemek ve fizik güzellik falan da değildir. Bunla>la birlikte aslında fizik de önemli değil sesle birlikte, mtt /iği iyi bilmesi. iyi icra ed?bilmesi, artistik kabiliyct. mikrofonu iyi kullan ^ Para konusu Acı bir gülüş yanl. Bır daha daha dikkatli bakayım. Emel Hanım şımdi başka bir konuya gcçmek istiyorum. Size kaç para kazanıyorsunuz diye sormayacağım. Sebs bini ikimiz de biliyoruz. Kazandığımz paralarla ne yapıyorsunuz. onu soracağım, biriküıiyor musunuz, yatırım mı yapıyorsu nuz? Yatuım sayümaz. ETimin dısında bir dükkanım var. Kiraya verdim. Kiracılarım da Zeki Alas ya ile Metin Akpınar. Pa rayı harcıyorum sayılır. Galiba küçüklüğümden kalan, çok para sıkıntısı yektiğim için harcıyorum. Çok para kazanıyor asiolistler. Hepsini harcamanıza olanak var mı? Var galiba. Ama bu paranın dörtte birini bile keudime harcıyor değilim. Ama yanlış anlaşılmasın, bu paralan evlilik lerimde harcadıgım yolun da bir düşünce var. Bu yanlış. Ailemi destekliyorum. Desteklemek zorun Bır assolist bo$ zamaniannda ne yapar bunu da merak edıyorum. Siz assolıstlerin egiüm göıinüş olanlarından biri siniz. Kitap okuyor musu nuz mesela? Kitap okudum. Ama son iki senedir elime kitap almadım. Kafam çok yorgun. Vakit bulur sam gazete, mecmua oku yorum. Bir de komik ama Red Kit falan okuyorum. Dlnlendlriyor. Ondan anlıyorum kl kafam yorgun çok. Boş vaktim çok az. Son sorum yine tele vlzyonda oynayan son füminiz ile ilgili olacak. «Süreyya» filmi... Çok kö tu bir filmdi. Bu kadar/ akıl ve mantık dışı biı' filmde neden oynadımz. Para için mi? Doğru kötü bir film di ama on sene önce yapıl mış bir film. O g ü n için Emel Sayın filmleri ne ka daı kötü olursa olsun iş yapıyordu. Bu filmde çok iş yapmıştı. Hatta sevinmi'jtik bile o zaman. Peki sonra yeniden seyredince ne duydunuz. Yme sevindiniz mi? O gün îçin iyiydi. Be ğenildi... U yaptı. Çok kö tü bir film diye düşündüm tabii. Ama Yeşilçam'ın koşulları böyle. . «Red Kİt okurum»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog