Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1982 KÜLTÖRYAŞAM Cumhurîve* 5 Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Spor... Hüvükteki Nar A â a c ı Y S B KiMAl AA Az sonra geçer yoldan, por takal bahçesinden gellr. Portakal bahçeslnl dersen de onyedl portakal fidanıdır. Onun portakal bahçeslnl her yıl kışm sel basar, o da her bahar onyedl fldanı bahçeslne yenlden dl ker. Allah blllr, o blllyor nar ağacınm yerlnl. Göz lerlnde kurnaz blr ışıltı çaktı söndü. «Hele slz yemeğlnlzi yeyin. belkl ben de çıkarırım yerlnl o nar ağacının. Buralarda öyle blr nar ağacı olacaktı> Resul sofrayı açtı. ortadakl tencerenln lçlnde lkl buçuk kızarmış tavuk durup duruyordu. Bir tepslde de tepeleme pirinç pilavı, daha ıpılık. Irgatlar yeme gl bir an önce bitirp kur nizlnı arkadaşlar da, bak, tulmak Için sofraya saldır benim harmanı blr andd dılar tnanıtmaz bir cabuk savurup bitirdiîer, o nar lukla ortida ne var, ne yok ağacını arıyorlar. Buyasını tarif etmişler. ıyi ki de etsa siHp süpürdüler. <Söyle o nar ağacımn mişler. yoksa seninle b\z yerint. kardaş. O nar a&a kaç günde b'tirebilirdık bu cı bize cok gerek.» Ölü gi lıarmanı? Ben ds onlara bi ya)varıyorlardı *O nsr dedim ki buralarda bir hü ağacını bulmazsak olmaz.» yük var ya, doruğunda ağa «tki ayı gecti, Çukurova cı var mı yok mu. bîlemem. dayız. ne bi.' iş, ne bir şey.. onu bi'se bike Hacı bihr.» Hacı: Yusuf da ölecek. Bizira he•Bilirirn,» dedt. «O nnr pimlz de hastalanıp ölen§acının bana, bfzim köye ceği?» \ ^Durun Lele, durun.» di cok iyılıgı dokundu Ama yp düşünmege çalışıyordu sonunda da o kurudu.» Ko adam ^Durun aklımı bır lunu knldırıp boz topraktoparlayayım. Hemen ye.i It bir engebeyl gösterdî: Bakm, orada aparan teni bulurunı o aeacm. nkhma şimdl şıp diye dü^er« penin ustündeydî o nar Başmı dördiirüp döndı'j ağacı. Bır çmar kadar bürüp yola a<;ag:]ya bakiyot yük. Yaz bahar aylannda du. «tŞu Molla Hacı da nc cıreklenince, ta uzaklardan bir top yalım gibi par rede kaldı?' «Çabuk dü§ün kardaş* lardı kızıitısı... Onun yadiyc yalvardı Asjık Ali. «Ça nında. aitında. onun topbu!î dflşün de !:aranlü': ka ragında bır gece uyuyana vuşmadan varahm da o Allah ne diierse venrdi. Bakm orada, o kadar uzak kuUu ağacı gorelim » '"Şirndi. şimdi.. » Resul ta değil. İsterseniz bugun u?nktakı Anavarza kaya burada bizimle kahn...» "Bıze yarın oğleye kadar lıklanna. uearcafina ovanın üstünden sırıltı gibi yardım edersım?,» dedı Re aJ:r>n Savum cavına. ı^ıri sul. vSıze daha da çok pabatmıç oıkrais. perde per ra veririm Yarın o£leyin de fatık mnvi dagların bur?dan 3'0İa çifcar. aksaarkasınd'T dııman kî'îiiı ma o narlı hiiyüge varırsıDuldü] dTîina bfkıyor, bır nv/. Bakın. gün aştı asaverierripn bır imdatçı bek rak. Orava vaııncava kadar karanlık Uavusur, nar li'ordn Derken Hacınîn başi ya aft'icını derıl hüyüftfi bile nn alttndan gözüktü. Fe bulamazsımz » !ul sevinr icinde ona koşRprul haklıj'di. O gece tn: orada yattılar Slvnsinek<Seni bekliyordurn Mol ler beterdi. ne ates dinlilam » dedi ife?nî be'vleye yorlardı. ne duman. . SaboklcyG görümüz dort ol hahlevın öteiulerle çahşma du. Bak. seıiı ne kadapiza ga durdular. ogle olunca: raandan bu yana senl bek<Bız hüyuğe gidij'oruz lıvoruz ki. derap gitsin1» S12 sBğl'cakla kahn.» dedıS"luk almamacasına ko ler. Resulden paralarını nuşnyordu. «O nar ağacı aldılar nı bunlara ?alık vermiş Molla Hacı ınceden inceaşaSı koylerden bır katiın ve onlara hüyıiprü göstereDemış kı Akhüvükteki nar rek anlattı Oteküer seagacmın vanmda bır gurı vınçlermden kabuklarına yatarsanız. cumle dertlerı sıptamıyorlardı. nizdpn paü pak olursunuz Daha ıkindi olmadan Ha .26 Basından izliyoruz t BASINIMIZIN OBJEKTİFtNDEN: «Başanlı hareketleri kadar güzelllkleri ile de dikkat çeken genç sporcular yukanda «Terazl Iâstik jimnastik» derlerken görülüyor..> Maetan önce: • Avusturya Ântrenörü Hof, «Kaybedersek kellem glder> demis çocuklar. Sahi... Mutlaka kazamnalısınız kl kellesi gitsin. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa îçîn bir misllleme gerek.. öyleyse Tercüman'a kulak verin. DUR TAEİH, VUE TÜRKİYE! (Rauf Tanıer Tercümani) • Başbakan Ulusu, Başkan Tokatlıyı uyardı... «Viyana'da terör var çok dikkatli oîun.» • Gerçekler blr yana, işte Viyana.. fGüneş> Viyana kuşatması Sağlam kafa sağlam ruhla bulunur Uınur BPGAY ArUk ber hafta maça gîdıyorum. Tuttuğum bi takım yok Ben oraya içimı boşalt rnaye. gıdıyorum. Stada gırinco şoyle bi bakıyorum. Haıigi takımın taraftarları kalabalıksa onlaıın arasına oturuyorum. Başhyoruru âg zuna goleni soylemeye. Oh be, dünya varmsş. Şımdıye dfek bitlım neredaymiş? Kansızlar! Yuh. yuh, yuhl Al. al, al( Vun.ne'ye! E\de agzımı açıp kımbeya bı kelıme soyleyenıem. Cç çocuk. hamnı, bır de kayınvalide... Onlar konuşıu, ben dmlerim Dairedo konu'amanı, lîravatımı gevşeternem, masamdan nedensız Kalkamam. Otobüste s>esımı çıkaramam Apartunan yönetimınde kımse beuün duFüncemi sormaz. Sayın muduıum goruşierimı yazıiı ıster.. Yetti be1 Ben adam doçıl mıyım'' Ahyorum bı bılet stada dahyorum. Ne ka riîşan var ne göruşen. Çozuyoıum ltravaü. gomlegı agzraia geleru soyluyorunı. Benıın maçta olup bıtenle ;I gim yok. Akhma bakkah ge (ınyorum, basıyorum \uLuru .. Hele o benım eşck kıtalı, i'asulya su'ti buyuk o? laıı yok muu? O ne kufür yıy.r ooo.. Hafta içınde kırnn dolruuşsara, kıme tutulırt'iscam baiıyorum küfuıu Ulan Allahsız. kıtapiı?' üian serıı kansız' Vur. vur1 Televizyona bakıp. bi şey boyieyemeraişitn. Ga?ete oknj'up, Iuh..» bıle "dıyomemıs'm. Durur muvum? Bas>tır>"&nım. Iuuu.. Allah cozanı vc"irı.. Vur1 Gecır'. Yuh yuh yuh1 Size de salık venrım. tçınız bosalıyoı, kafanız dinle myor. Hafta icınde kuzu gıb: (luyorum Soiiru kısık kı m'nk' ne konusacağım. Maç ta söyledıklenm bana yeter iepme. tepme avazım cıktıgı kadar bagtnyorum Ne n v?>»'. ne goruşen... • Avusturya Türkiye Milli raaçı: 40 • Avusturya ve Türk seyircilertnin arasmda eıfcan kavgada dört kîşi hastanelik oldu. «Kazandık ama kurban vererek.» (Die Presse) • <?Orman keser gibi adam bıçen Türklere karsı altı yaralı verdik. (Kurler Zeitung) • «Türkler tekme atmayı lyi bîliyor » (Avusturya TV'si) • Avusturya basuıı lar. önce Aşık Ali uyandı. Sa zı başucundaydı, onn elledi. Bütün ömrünce llk uyandığında hep sazma do kunmuştu. Bu onun uğuruydu. Ardmdan Memet, sonra Yusuf, en sonra da Hosük uyandı. Hüyükten aşağı Inip bîr sıra olup uzun uzun Işedller. sırtlannı kutsal hüyüğe dönmüş. İşedikten sonra farkettıler ki aralannda Memet çocuk yok. Biribirlerine baktılar. «Belki buralardadır.» de dl Memet. «Ararsak buluruz onu. Belkl de şlmdi döner gelir.> «Gelmez,» diye Içînl çek tl Aşık Ali. «O bir daha bizîm yanımıza gelemez.» «Gitti glder.» dedi Yucmın gosterdîği hüyüğe suf. «Ne iyl blr çocubtu ulaşıp tepeye çıktüar. Te Derdl günü bir çift çangal pede ne bir yeşil dal. ne de boynuTilu öküzdü.> bir yaprak görebildiler. «Bentm hancer? Benim Tam orta yerde kırılmiş. hanrer...» diyerek hüyükalm bir gövde top ğe fırlayan Hösük, blr yan rağa çakılmış, darrıar da dan üstünü başım yoklumar köklerinl bütün te yor. bir yandan da yörepeye yaymış durup duru de aramyordu. «Benim yordu orada. hançer, benim hançer «Bulduk.» diye bîr çığlık yok! Çocuk geceleyln begibi bagırdı Aşık Ali. «Cok nim hançeri almış da tüyşükür Allahıma bulduk. İş müş» te bu. Bu kok o nar agacıBundan sonra Hösükten mn kbkü.» de hiç bir ses çıkmadı. Onun kökü.> dedi Hö Orada. hıiyüğün üstünde siik bır stire yerlerinden kıpır«Kendt yoksa da kökü damadan öylece durdular var,> diye konuştu Memet. kaldılar. En sonunda Aşık < Ha kökü. ha gövdesı. ha Ali uvkudan uyamrca&ma: al eiçekleri, ha dalları yap tBöyle yapacağı belliyraklan...» di,'!' dedi. «Keşki başma kö «•Hepsi bîr.» dedi Yusuf. tü bir iş gelmese.,. Olacak <Dua edelira,» diye elle olur.» rini havaya actı Aşık Ali. Ötekiler konuşmadılar. Kıbleye dönüp dudakları Aşık Ali onlerine düştü. kıpır kıpır tızun süre dua hüyükten aşaâı hıdiler, okudular. Bir tek Memet yönleıini dumana batmış cocuk onlara katılmsdı mor daglara dönüp ver eli «Sen dua biîmiyor mu ni Binbogalar dediler. Sağ sun. Memet cocuk?* diye yanda. cok uzaklarda donı sordu Aşık Ali. gruna gün vurmuş Düldül «Bıliyorum.» diye onu us'il usul ağanyordu yanıtladı Memet çocuk. Öğleye doğru Dibenliyl cövleyse?» tutmuçlar. Karatapeye doğ «Kendisi ölmüş bu ağa ru yol alroışlardı büe Bucm. Zaten kendine hav runiarma yayla. yarpuz, retmemiş kî blze...> r?m koku<;u geliyordu. Me«Suuus.» d'ye onun tis met öne gcçmis uzun adım tune yürtıdü Hosük. fSuus, larla ileı'iyordu. Bir ara başımıza is acscaksın. durdu. derın derin soluksuuus, pis oglan, hiç ermiş landıktin sonraagaca karşı byle konuşu«•Benım sarı öküzü kurlur mu?» ban k?smişler. hey Aşık Ötekller de Höstige ka Ah.» dedi. <Ben ondan ay tıidıiar. Belkî gece yarssı rılirken arkasroa döncîü nalcâdar 3ğacı. âğacıfa ke dondü de agladıydı. tıpk» ramet.îerini anlattilar dur insan gibi...» dular çocü*a. Çccugunsa Asık Ali bir soze varmaonlarm sözlerî bır kulaâin dı. Yürümelerinı sürdürdin gîriyor. otekınden çı düler. kıvordu BİTTÎ Tlk akşamdan başlayan girbı yeli gittikçe azıtmış bir fftına gibî esmege baş lamıştı Hüytiâü sıvrısinek, nm AĞACI sert yelden dolayı tutmuÎSSİfJCl Toros Yay ınları'BOS vordu. O gece sabaha kadar rahat, dcliksı?' uyudu Türkiye basını • • • • • ^Viyana Bozgunu.» (Tercüman) «Rezalet». (MllUyet) «Pacia». «Milli Rezalet». (Hnrriyet) «Btiyük vurgun yedık». (Buivar) «Utandık». (Güneş) • Spor terimkn söziüğü rÜKSEK ATLA51A: 4. derecerun 1. ba^amagında tneıaurkea 250 bın net maas. altı jkramiye, güntîe bes bın lıra dcısnekle öz«ı teşeü'oüse seçmek. StLKME VE KOPAKMA: Is hayatında tatsızlıklart ^or'Jlen bınnin ışveren tarafından bı tutuşda ve:1nden konarılro sıi kelenerek kapı öniine konul ması. Halterde yüz puan MUKA\EMET: Karı. çolok çocuk dengmı yuklenip kovden Istanbula vüıüverek gel rnek. Çocııklar arada. «Baba. İstanbııl» daha cok var mı?» diye sorarsa rta sen durma, de vam et. ENGEIXÎ: Sabah Halkalıdan çıkıp, kapı finündeki, «PTI' tnsa.itım» atladıktan sonra, ık) kanalizasvon çukurunu tek adımda geçerek trene asıîmak. Eakırkovde lnip alt seçiti vulumeden mlnibüse tırnumnat SÎS Kımî basın herRtîn sunar Onbırlprder renkh foto. F>m nuttfpît masrafını DPVP v»par futboltoto. • Danışma MeollsindP Avusturva Ho/çutıu t.ırtışıldı. • .ölmck var. donmek vok. Bize l/ın verıldıgi sürpce hu volda ytirUypcegız» (ÖZARD "Ben, ikiyüziü dolaşmak istiyorum, baba,, Vural SOZER Babanın kulaktarı ağır lşitmeye baçladı galiba. Bu hafta sporlu mektupları ya nıtla dedik. O yıne Tiyatro' darı söz edlvor; TİYATRO «Sevgili Babacıgım, Mektuhumun altına adımı ya7.ıp imza atmadıSım içln önre senden ftzür diierim. Eger. aşafrıda ilftine sunacagım konuda, bana yardımcı olara£ınt sfiylersen, blr dahak! mektubumda ben de kendbni açıklarım. Yardımını beklediğim kojıu şu, Babacıgım: Ben, Ikl yüzltt dolaşmak Istiyorum! Evet, Ikl yüzüm olsun Istlyorum Baba. Gerektlğinde blrlnl çıkarıp öbflrUnü takayım. Oyunculıık yeteneğim olmadıgı İçln, lkl ytizlü dolaşmayı beceremlyornm. örnek vereyim: Kendirae, tam aydın stisü verlp; ok«yan, sanattan anlayan adsm yüzü takmdı&ım sırada, nnutuyorum, hilgîsiz ve flglsîz yanımı açı&a vuruyortnn. Senjn çcvren genîstlr Baba... Tanıdıklann arasında iy» blr tlyatro tnakyajcısı var mı? Beni ona ırftndersen de, bana yiiz degisttrip gfiz boyamayı ÖŞretsp Gereglnde llgill. sjerefcinde IIpisiz dolaşsam! Benİ kmayaraksın. biliyonım. îlsislz dolaşılır mı diyeceksin. Bazen çok lyl oluyor Baba, Iplmle knşağım ahçımla nşagım diyorsnn, rahat ediyorsun. Sana bllglcllk taslamadan dileflml ylnellyonun. Olablllrse yap blr lylllfc. YUz de&lştirmeyl öÇretecek blr makyajcı bnl bana Baba.» Yavrum ,ben senl makyajcıya degll de döşemecl blr arkadaşım var. Ona göndereyim. Sana sunl derlden blr ytiz geçirshı olsun bitsin. llglllyl sil ilglslzl boya. bilgislzl sil bllglliyl boya... dell götüyle oynar gibl ne uğraşacaksın? Çok sanatkârdır. Paraya kıyarsan sana maroken ya da ceylan derisl de geçlrir. ömrü billah kulla Güreşiyoruz, giıreşiyoruz ha babam giıreşiyoruz!. SIK DİŞİNÎ BİRAZ DAHA. ÎKİ ODA BİR SALON, BİR DE YATAK ODASI. GÜREŞEN YENİLMEYE DOYMAZ DERLER. Fuat ÖRER «Ev sahibine na bövle b! tnfakol oturttum mıı..j diye aklımdan geçırip rakiblml altıma aldım. Karşılaşma başlavalı onbes sanlve olmus olmamış... Finale gelene todar beş güreş yaptım. îkisini tuşla üçünü açık puan farkıyla kazandım. önllme gelenl verlerde sürttnö^rüyomm. Sadece van finalde Amerikab çok ugraştardı. Bu adamlar esldden böyle güreş bilmezlerdl. Klm Ögretlyor bunlara ya? Rlmdi flnalde lndlrmlştm rakibimi köprüye... Allah be, benim de bir evim olacak artık. Hadl yavrum sık dlşini tkl oda bir salon... Çocuklan bir odaya, öbtlr odaya da anamlp babam... Yok olmadı. karıvlt. bla salonda mı yatacaSız? Ço cuklan at salona... TJlan eşya^ lar. Bosver, ev olsıtn da Sık <il<5tn!, sık dlşlnl.,. Sonunda adamı mlndere yarjısürdım filan derken dalmt^nn. Salondan bttyük bir uğulta yOkseldl. Kendime geldim, mînderdevdlm. Vraatore gıiç tiıetmez Yin^lardı turşu suvu. Von°tıcı ıse ancak ^oiık verir hep uvknvu. Gone bu vıl arar.ırKen Eski basa vmı kasket «yüzyırmıbm TÜık Lırası Kdıvormuç beher Basket». Cpntümence 01 savas verıp Nftl topladık şiiTidivedelc Vıvana'd« sıs vüziinâen Ycir olmadı taüh n'edek. M. Nezihi Gülcüoglu Bü DA Bffi SPOB PTT'nin yeni çıkardıgı telefonlar aile boya. Sağhkü yaşam îçia ber eve lâzvtn. tkl numara çevir vücnt yap. Ne Iabnt Ister ne yaylanma. Kulaklıgı kaldır, haltere başla. Gönde ikl kez konnşabilirsin ba telefonla. Sen çok yaja... Takarıda mnhabirimiz Hasan Uysal yeni tclefonııyla boğuşorken... nırsm.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog