Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 21 KASIM 1982 televizyon 13.30 HABERLER 13.35 MERHABA 14.35 PAZAR SİNEMASI? «ÇAPKIN PRENS» '(Aynntılı bilgi yandaki sütunlarımızdadır.) Ankara Radyosu bir dinleyici anketi yaptı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Radyosu, ITİT Kurumu'nun yıllardır yapamadığı bir anketi gerçakleştirdi. Radyo programlanntn din lenirJiğini ölçmek, Günün Içınden programının içeriği ve yapısında gerekli değiçikükleri yaparak dinleyicinin eğilim ve düşüncelerini dikkate alabllmek ilkesinden yola çıkan anket, 15 31 mayıs 1982 günleri arasındaki kısa dönemi kapsıyor, Ankara Belediyesi sinir lan iç'nde kalıyor ve 1740 Kışın/n yanıtlarını ıçeriyor. Devlet Istatıstık Enstıtüsü, SBF Basm Yayın Yüksek Oıculu AÎTIA Gazetecilik ve Sanat HaiklR Ilişkiler Yüksek Okulv. ODTÜ Yöneylem ve Istatr.tık Bölumü ile ışbirlip\ yapılarak hazırlanan ankelin aynntılı sonuçları daha sonra açıklanacak. Çukurova, filmcilerin en gözde bolgesi ADANA, (Cumhuriyet Gü ney Illeri Bürosu) Kışın ılıman bır iklıme sahıp Çukurova bölgesı, film yapımcılarınm en "gozde bolgesi oldu. On beş gün kadar önce Karataş ılçesının Kırmızıdam koyunde fılm çekırnıne başlayan Kadir Inanır'ın bır sure daha bu yörede kalacağı oğrenıldı. Adana merkezinde Ibrahim Tatlıses'ın hem yonetmenliğıni, hem baş oyunculuğunu üstlendiğı bir filmın çekımine başlandı. «Bu da Geçer» adlı fılmde «Perihan Savaş» da oynuyor. Antakya muhablrimizin bildırdığine gore, başrollerini Tarık Akan ile Fatma Girik'ın paylaştıkları «Kaçak* adlı filmin çekımıne de Hatay'ın bucağında başlandı. 16.20 SAVAŞ YILDIZI Dizinin «Dünya> adlı bölümünün üçüncüsünde, Xavler'm peşinden 1944 Almanya'sına giden Troy, Dlllon ve Jamie, orda karşılaştıklan Amerikalı a] an Stockwel'le birlikte Almanların Xavier'ln yardımıyla yapmış oldukları roketi yok ederek zamanımıza dönerler. Ancak onlan tatsız blr sürpriz beklemektedir. Gizlenmiş oldukları gemileri blr çocuk tarafından bulunmuş ve yetkililerce el konulmuştur. Bu arada Xavler de Dünya tarihlnln akışım değiştirme çabalarından vazgeçmemektedir. (RENKLÎ), £ «Antik Kentler» pulu 17.05 17.30 KLASİK KORO CİMNASTİKÇİ İNGİLTERE TARtHÎ MEBAKLILARINA Üç oyuncusunu Stewart Granger, Peter Ustlnov ve Rosemarie Harrls'i gördüğünüz «Bean Brummel», İngiltere tarihi merakhlarına ilginç gelebllir. O kadar... Bahreyn'de Ortadoğu Kitap Fuarı açılıyor Kültür Servisi Bahreyn' de 5 aralıkta iki yüzü aşkra yayınevinin katılacağı bır Kitap Fuan açılacak. Akademik konulara ilişkin Ingilizce ve Arapça kitaplarm sergileneceği fuar, altı gün sürecek. Yetkililer, Ortadoğu Kitap Fuarı'nın Bahreyn Ha berleşme Bakanı Tarık Abdul Rahman E! Moayed tarafmdan resmi olarak desteklendiğini ve daha şimdiden Ikind Ortadoğu Kit.ap Fuan'nm 1983 aralık ayırda açılabilmesi için hazırhklann yapıldığını belirtiyorlar. Kitap Fuarı'nm sürdüçü günlerde, aynca, Ortadofu'da kütüphanedliğin gelistirilmesl konulu üst düzeyde bir konferans da toplanacak. PTT Genel Müdürlüğu *Antik Kentler» konulu anma pullan bastırdı. Dört renkte bastınlan pullar satışa çıkanlarak ilk gün damgası kullandırıldı. PTT yönetimince hazırlatılan özel zarflarda isteyenlere 10 lira zarf ve 30 lira pul olmak üzere kırk lira bedelle satılmak üzere bütün bölgelere yollandı. © Keith Richard evleniyor Rolling Stones'un ünlü gitarcısı Keith Richard, Amerikah manken Patti Hanson'la evleniyor. New York'da evlenecek olan çiftin nikâh şahitlerinden biri de Rolling Stones'un şarkıcısı Mick Jagger olacak. Larry Elikann'ın yönetmenliğlnl yaptığı fllmde Holly Gagnier, Zlna Bethune, Jack Knlght oynuyor. Glmmy adında blr genç kız, aletll clmnastlk çalışmak lçin blr cimnastlk okuluna gider. Her cimnastlkçl glbl şamplyonalara katılmayı düşlemektedlr. Ancak bu lşln sandığı kadar kolay olmadığım anlar. Çok ve disipllnli çalışmak gerekmektedlr. Asimetrlk paralelde üst üste düşer ve başanlı olamaz. Dengede de aynı şey olunca morall bozulur ve okulu bırakır. Birgün kumsalda bir kalas üzerinde çalışırken dengedekl perende hareketlnl başarır. Bundan sonra okula döner ve çalışmalara devam ederek başanya ulaşır. (ALT YAZILI), Pazar Sineması ^ Tony Curtis tazminat alacak Capkm Prens • (BEAU BRÜMMEL) / YÖNETMEN: CURTÎS BERNHARDT / OYUNCULAR: STEWART GRANGER, ELİZABETH TATLOR, PETER USTİNOV, ROBERT MORLEY / 1954 YAPIMI / 113 DAKİKA. Ingillz Prensl Brummel, Galler Prenslnl eleştlrdiği içln ordudan atılır. 'Yakışıkh' ünvamyla anılan Prens, Lady Patricia'ya aşıktır. Bu arada Galler Prenslyle arasını düzeltlr. Lady Patrlcia'dan yüz bulamayan Brummel, Fransa'ya gider. Bu arada tahta çıkan Galler Prensl, eski dostunu unutmamıştır, vs. MGM şirketinln 1950'lerde bir hayli yaptığı îngiliz tarihine değgin 'kostumltt fihnler'den blr diğerL Onda olduğu glbl, bunda da başrolü Îngiliz oyuncusu Stewart Granger oynuyor. Granger, gerçekten yakışıkh. atletik, lyi kılıç kullanan bir oyuncuydu ve MGM'de sayısız tarlhsel kur delada oynamıştı. Bu Iilmde gençliğinin, güzelliğinin doruğunda olan Elizabeth Tay lor'la gösterişli blr çift oluş turuyor. Tarihsel filmleri sevenlerin ve ikl saat boyunca tnglliz tarihinln entrikalarına dalmak lsteyenlerin hoşlanacağı, bunun dı şında, pek önemi olmayan bir film... Los Angelcs mahkemesi, Tony Curtis'in eski eşinln ünlü sinema oyuncusuna 492 bin dolar ödemesini kararlaştırdı. Geçen şübat ayında boşandıklarmda, eski bir manken olan Leslie Meredith Allen. Bel Air'deki evlerinde bulunan sanat yapıtlannı ve eşyelarını da beraberinde götürmüş, çağ daş Fransız ressamı Balthus'im bir tablosunu 400 bin dolara satmıştı. Ayten Doğu Viyana'da resim sergisi açıyor Kültür Servisi 1966 yıhnda D.G.S. Akademisi'nı bitiren, daha sonra resim cahsmalarını Avusturya'da ve Almanya'da sürdüren Ressam Avten Uogu, 3 aralık Künü Viyana'da sersrt açıyor Hie Erste Osterreicher SDarCasse'nin sergı salonunda dilzenlenen serRi 23 aralık gününe kadar sürecek. $ «Dominique» ödülünü P. Brook aldı 18.15 SPOR 20.15 İYÎ UYKULAR ÇOCUKLAR Bir öykü. 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURÜMU 21.10 SAZ ESERLERİ 21.15 FLAMİNGO YOLU Dlzlnln Garlp Dostluklar adlı bölümü ekrana gellyor. Truro'da şerlf seçtml yapılacaktır. Tltus yine adaydır. Fakat Elmo da ona rakip olarak adaylığını koyar. öte yandan Field, Sande ile tekrar karşılaşır ve beraber olurlar. Tony. Lude'a şantaj yaparak lstedlklerlnl eld« eder. Constance lse Julio ile ilişkiye başlar. Fransa'da en iyi sahneleme için verilen Dominique Büyük Ödülü'nü ünlü tngiîiz tiyatro yönetmeni Peter Brooh kazandı. Brook, bu ödülü. Paris'te sahnelediği Çehov'un 'Vişne Bahçesi» ve *Carmen TrajedisUnden dolayı aldı *Carmen TrajedisU, Paris Operası'nın siparişi üzerine Bizetnin ünlü operasına dayanılarak sahneye uyarlandı Peter Brook, Dominique Ödülü'nü 1975'de de Shakespeare'in 'Atinah Timon»uyla almıştı. niyor. WM Yurttan sesler, 18.30 Fasıl, 19.00 . 01.00 THT • I ile ortak yayın. TRTI 22.05 STÜDYO1 Programda, Bakırköy Akıl Hastanesinde Rehabilltasyon çalışmalan. Türkiye Turing OtomobU Kurumunun faallyetl, geçtiğimiz günlerde tstanbul'da açılan derl fuarı ile ilgtli röportaj, Ankara'da açılan mobilya, fuan, Adapazarı yetiştlrme yurdu, kayıp eşya bürolarının ve Isparta Yol Yaptırma Derneğl'nin çalışmaları, Türk Eğitim Vakfının hlzmetleri, ayrıca yabancı kaynaklı müzik yer alıyor. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIS 05 00 Açılış ve program, 05.05 Ezgi Kervam, 05.30 Sabah sarkılan, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Ha berler, 09 05 Taül sabahı, 11. 07 Hafif müzik, 11.15 Solistler Geçidi, 11.45 Türküler, 12.05 Unutulmayanlar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 15.05 Spor magazin, 19.00 . 01.00 TRT 2 ile ortak yaym, 19.00 Haberler, 19.30 Türküler, 20.00 Ocak başı, 20.20 Solistler geçidi, 20.45 Amator sesler, 21.05 Fılm müzıkleri, 21.30 Spor dergisi, 22.05 Stüdyo kayıtlanndan 22 35 Türküler, 23.00 Haberler, 23. radyo 15 Bizden sesler bizden melodiler. 23.45 Oyun havaları, 00 05 Sevılen eserler, 00.55 Günün habeılerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.05 05 00 Gece yarısı. TRT II 07.00 Açılıs ve program, 07. 02 Solistlerden seçmeler, 07. 30 Haberlsr, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah içm müzık, 09.00 Çocuğun dünyası, 10.00 Ömekle riyle Türk musikisi, 10.15 Türküler ve oyun havaları, 10 40 Tasavvuf musikisi, 11. 00 Radyo tiyatrosu, 12.00 Ankara radyosu çokseslı korosu. 12.15 Gençhk saati, 13.00 Haberler. 13.15 Hafif rnüzik, 13.30 Ses ve saz dünyamızdan, 14.00 Çeşitli sololar, 14. 20 Türküler, 14 40 Şarkılar, 15.00 Her telden, 15.30 Şarkı lar, 16.00 Hafif müzik dünya sından seçmeler, 16.30 Türkü ler, 16.45 Şarkılar, 17.00 Saz eserleri, 17.15 Ülkeler sesle TRTIII 07.00 Açılış ve program, 07. 02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Müzik stüdyosu 10.00 Yorumlar Yorumcular, 11.00 Stüdyo FM, 12.30 Müzik panoraması, 13.00 Gitar dağan, 13.30 Oda müziği, 14. 00 Pazardan pazara, 15.00 Yılların ıçinden, 16.00 Glinün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Tatıl günü için mtizik, 18.00 Teleskop, 19.00 Haberler, 19. 12 Akşam konseri, 20.00 Mü zik ekspresi, 21.00 Piyanonun öyküsiı, 2130 Caz Konsen, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getırdikleri, 23.00 Pazar konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Program ve kapanış. ITÜ RADYOSU 19.00 Açılış ve program. 19. 01 Hafıf müzık, 19.45 Tschaıkowsky: Fındıkkıran Balesi, Op. 71, (2 perde) .. G. Rozhdestvensky yön. Bolşov Tıjat ro Ork. 21.10 Falla: Suıte Populaire Espagnole.. I. Stern (Keman) ve A. Zakin (Piyano). 21.30 Hava raporu ertesi günün programı ve kapanış. SOLDAN SAGA: 1 1913'te görünen... 1830 • 1907 yülan doğmuş, 1933'te birkaç arkadaarasında yaşamış, yetmış kaşıyia D Grubu'nu kurmuş, yurt dar romanı arasında Aşk Kur MAFR^JÎN ARMAĞAAU dışmda film ressamlığı ve sebanı, Kalbris'in Maceralan ve raımk üzerme çalışmış, yurda TV'de de izledığımız Kimsesiz dönüşünde halka donük sanat Çocuk gibi romanlarıyla tanınanlayışmı gerek yazılan gerekmış Fransız yazarı. 10 JaponBu hafta sa resimleriyle savunmuş, II. ya'da bir kent... Silisyumun Necatl HAKSUNTun Dünya Savaşı sırasında îstansimgesi... Ulandığı sözcüğe <ye bul dışına sürulünc© Parıs'e tişen, yetiştıren» anlamlan ka«KUTSAL CEZA» yerleşmiş, yurt içinde ve yurt tan Farsça bir ek. 11 îsrail'm dışmda pek çok sergi açmış plâka işareti... Kuzey Afrika'da kitabını veriyoruz. ünla bir ressamımız... Hasrctin giyecek olarak kullanılan bir den Prangalar Eskittim yapıtıy çeşıt örtü... Kromun simgesi. la ünlü çağdaş bır ozanımız. 12 Kansızlık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Î8 19 20 run boşluğu ile hastalığı... BU2 Özellıkle Meksıka'da yayortakulağı bırgın bir içkı... Asya'da bır başleştıren yol... Ankara Devlet A ketıt... Yıyeceği ortaklaşa sağKonservatuvan opera bolümülanan toplantı. 3 Çalışma, gö nü bitirmiş, Hasanoğlan Köy rev... Bır şeyin kenarma koşut 2 Enstitüsü ve Ankara Devlet Oolarak yapılan süs... îstem... perası'nda öğretmenlık yapmış, Nişan, belırti. 4 Anglosakson 3 daha sonra halk türkülerüıe ülkelerinde kullanılan bir uzun yonelerck Yunus Emre, Pir Sul luk bıriminın kısa yazüışı... A tan Abdal, Köroğlu, Dadajoğlu, FUdışı Sahilı'nde yaşayan zenci Karacaoğlan gıbı ozanlann şıb:r kabıle... Bır cms çıtlembik. irlerini kendine özgü yorumla5 5 Islamlık sonrası Türk edemasıyla yenıden bestelemiş ve biyatının bılınen ilk eseri olan seslendırmış ünlü bir müzıkç: Kutadgu Bilig'ın yazarı... Kat 6 ve saz ustası. 13 1901 1972 kasya'da sarp bblgede kurulyılları arasmda yaşamış, Geçmuş dağ köyü. 6 Şarkı, tür 7 miş Zaman Masallan, Türk ku... Oyuk ya da çukur bır şeDestanına Giriş, Milli Mücadeyın en alt bölümü... Kötü sdz... 8 le Destanı gıbı hep epik türde Ahlak ilmı.. Olum dolayısıyla eserler vermiş olan Türk şaigelen keder, sıkıntı. 7 Unlu ri.. Dul kadınlar. 14 Su... Kül. tanelerın su ile kaynatılarak bu 9 li... Büvükbaş hayvanlara verilamaç kıvamına getırılmış dulen ortak ad. 15 Kimi dıller10 rumu... Çorum ilinde önemli de erkek cinsten sayılan sözbT arkeolojık yer... Hayvan ve cuklerin bulunması özelliği... bıtkılerın, erkeği tarafından 11 Dilbilgisinde, toprak s«zcüğüdöllenecek bıçımde oluşmuş nün torpak, ispirto sözcüğünün cmsi. 8 Bır cıns ceylandan 12 istırpo biçimjnde söylenmesinelde edılen güzel kokulu bır de olduğu giDı, ortaya çıkan nıadde... Büyük nehır... Suç 13 ses atlamasma verilen ad. 16 ışlemış. günahkâr... Irıdyurr.un Mısra.. GUneydoğu Nijerya'da sımgesı... Türk paıas.m sımgeyaşavan bir kabile... Güzel, laleyen harfler. 9 Telefon sö 14 zü.. Bır haber ajansının kısa tif. 17 Bağışlama .. Başma ge) yazılışı... Henüz ddllenebılecek dıği sözcüklere olumsuz bır 1 I duruma gelmemiş ham yumur anlam katan Farsça ek... îltitacık... Geri zekalı. 10 Turki dışmdaki çeşitli festivallerde gösteriş, caka... Sadrazam zalamıç, 1614'te padişah Ahmet hapîı yerden ırini çeken tüp ya ye, Iran ve Pakıstan arasmda pek çok ödul kazanmış oian ve Mahmut Paşa'nrn şürlerinde I tarafından öldürtülmüş sadra da fıtil... Bır sayı. 18 Asıl adı 1984 yılında kurulmuş «Kalkm1979'da Ali Ozgentürk tarafın kullandığı mahlası... Sodyu zam... Yedı.. 7 Muğla'nın bır Burhanoğlu Kadı Nâsır olan, ına Içın Bölgesel îşbirliği» teş dan ydnetılen Türk filmi. 3 mun sımgesi. 6 Çeşitli devlet ılçesi... Bir nota... îskandınav kilatının kısa yazılışı... 1718 Bir sayı... Organızmanın kendi gorevlerinde bulunduktan son nutolojisınde kötülükçü cm. KısasülEnbiya adlı eseriyle 1720 yılları arasmuı Isveç Kra ürettığı toksinlerle zehirlenme ra Kuyucu Murat Paşa'nın ölü 8 Herkesir.kiyle kuyuya inıl tanınmış XIV. yüzyıl Çağatay hçesı. 11 Bir tartı bırimı.. si... ördek. 4 Kerestesi sert mü üzerine sadrazam olmuş, mez... însanın ve dünyanın so yazarı... Tas dibek... Bır nota. Kemıklerin toparlak ucu... Knp ve değerfı bır ağaç... îspanyol Iranlılar ile kendi adını taşı nunu, öbür dünyayı anlatmaya 19 Mağara... Münekkıt. 20 tonun sımgesi... Bir uzunluk öl lar'ın sıyasi meclıslerıne verdık yan antlasmayı, Avusturya ile çalışan t3nnbilün kolu. 9 Bü Inme, nüzul... Köşk... Tokat'ın çüsünlin kısa yazılışı. 12 Dı len ad. 5 Vilayet... Argoda de Zıtvotorok antlaşmasını im tün çizgileri keskin ve aydın bir ilçesi. limıze de çevrilen Yüzyıilık Yal nr/lık, Başkan Babamızın Sonbaharı, Kırmızı Pazartesl gibl yapıtlarıyla tanınmış ve 1982 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanrnıs Kolombiyalı yazar. 13 Serbest bırakma... Kalorifer kazanınm sıcaklığından yarar ISTANBUL'dan: Ayse Küçük Tuncer, Mehtap Sönmez, Mu can önder, özcan Erhan, Al Mehmed SUden, Enise Koral, lanarak içindeki suyun ısıtılma çavuş, Serdar Saltoglu, Dur zaffer Sönmez, Rıfat Eker, tmay Bilgiç, Sevil Karahan, Naki Gökhan, Merih Eken, Ahsı sağlanan depo... Kayık yel sun Altımsık, Mustafa Başer, Kenan ütku. Gökçe Ozan Karahan. Naciye met Babaeren, Mahmut Turan, keninin uounda yelkeni topla A. Ayhan Müftüoğlu. îsmet On İZMtR'den: Nuray Ertem, Er GUven, Ergüı Yeşilada, Nun Murat Tekın, Nazım Kurşunmaya yarayan makara... Nike beş, Mine Çokküçük, Murat lu, T. Bedii tnce, Mehmed D. lin simgesı. 14 Eskiden he Öz^ün, Zeynep Arlı. Nazife özKoral, Akın Kösetorunu, Zey1 2 3 kimlıkte kullanılan ve zamkı demir, Osman Dagtekin, Reha nep îlhan, Ali thsan tşlek, olan bir cins çalı... Evrenın a Yaşargü, Burhan üyanlar, Sab i Dogan Alkım öztürk. Tevfik cun durumuna gelmeden önce ri Ülkep, Ahmet Kayalıoğlu, Tatari. M. Hasan Tatart. geçirdiği düşünülen uyumsuz Şenol Bektaş, Yaşar Balcı, Ayve karışık durum... Yunan mı bike Yücesir, Orhan Doğu, 3 Karadenizll EreğU'den: Melbatolojisinde Dionysos'un sütba Yaşar Koç, Remzi Yüce, Seza ret Erdoğmuş, Hatice Sertlek, bası. 15 Şemsettin Sami'nın Bener, Osman özdemir. Sema 4 ÎZMİT'ten: Sinan Tasören, Ali oğlu olup Galatasaray Kulübü' Ergün. SUkuti Çene. O. Zekl 5 Baba, Güzide Erünal. Sabahatnün kurucularından ve ilk baş Aktepe 6 tin GUngör, HAYMANA'dan: kantarmdan biri olan spor adaErsen Koç, GEREUE'den: Nur ANKARA'dan: Tülin Kavlakmı... Hindistan ve Seylan'da ya ten Erus, KONYA'dan: Selim şayan etaik bir grup™ Zina oğullan, Tekin Erkip. Şadiye Doguç, Ali Dilekli. SAMSUN*. özertural, Nazmi Cay, Halit 8 eden (kadın). da*: önal SUer, Halit Tosun, Doğan, Ercan Alparslan, Nur 9 TRABZON'dan: Ahmet Selim han Turgut, Adnan Balkanlı, YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Yenal Tunçalp, thsan Yazıcı a Teymur, ömer özden. BAL1KĞelmm Muradı, Karacaoğlan' oglu, Burhan Kafalılar, Mithat n EStR'den, Murat Or, BOLU'm Kara Sevdası. Keşanlı Ali Esmer, Oguz Kadıoglu, Pigen dan: Mehmet Bezoglu, AYUINDestanı, Cemo, Güllü Geliyoo Çevik, Nevzat Erkel. Halidun ? dan: Tahsin Simşek. CANAKGüllü, Adak. Talihli Amele, SelKALE'den: Hasan Fasri Şener, vi Boylum, Al Yazmalım gibi Aygün, A. Cengiz Agm, Ultfl O ADANA'dan: Sener YunusogKenan Saraçlı, M filmleriyle tamnmış ünlü bır Yalçmkava, lu, SALtHLt'den: Kenan OuM. lsmet Aral, Vural Yurdav yöneünenimiz... Resmi bir töte raan, ADAPAZARl'ndan: Halil lü renden sonra verilen büyük ve kul, Nesrin GUngen. Sühevlâ Çilingiroğlu. Tuncer, Nur Coşkun. Cengia gösterişli şölen. 2 Berilyumun simgesi... Yezîdllerin inan d^ı meleklerden biri.» Yurt H 100 OKURUMîJZA pazaroyun Dün pirzola bugün biftek Ahmet, Bekir ve Cemil lokantaya her gidişlennde, her binsi ya pirzola, ya da biftek yemektedır. 1. Ahmet pirzola isteyince, Bekir biftek tster. 2. Ahmet'le Cemil'den birisi hep pirzola ister (ama ikısi birlikte pirzola yemezler.) 3. Bekir'le Cemil birlikte biftek yemezler. Iclerinden kim, dün pir zola, bugün biftek yemiş olabilir? nevzat erkmen Çizgiler: Semih PORO1 YAKINMA Bugün bir şikâyetim var. Sizlerle paylaşmak istedim derdimi: «Poz Reis Hiç Gelmiyor» Okuroyun Mustafa Necati Oztürk (Zonguldak) Avrupa Bizanslılarday ken, cahıl çenlenni devamlı eğıten Fatıh; güzel, havadar, ılıman Istanbul'u jandarmalanyla kuşatıp lehine maletmek nıyetındeyken; Ortadoğu'nun 6tesindekl Perslerle Romahlar, Sasanller, Şarkta tutunamayınca, Urban'm üstünlüğüyle vaadettiği yılda zaptetti. Evet, «Pazaroyun» köşesinde bulunan üç sözcük saklı bu sözün lçınde Bulun. Bulun da getınn bana lütfen. Çünkü ben kendisini oldukça zor buluyorum O nedenle kimi oyunlarımızı zamanında yayımlayamıyorum. 7 kasım tarihli Pazar Bulmacası'nı kur'a ile kazananlar On Bilmece 1. KAPI ARKASINDA KÖLE (Elazıg) 2. DAGILMADAN TOPLANMAZ (Elazıg) 3. UÇTU DILBER. DÜŞTÜ SEDEF (Elazıg) 4. YAPRAKLAR ARASINDA SAR.I KIZ (Yozgat) 5. BAGDAN BAGDAT'A, BÜTÜN SÜRMEU KIZ LAR (Mardin) 6. KURU ATTIM YAŞ ÇIKTI (Bilecik) 7. INCECIK BEU. ELIMIN ELI (Giresun) & ALÇACIK DAGDAN KAR YAĞAR (Beyşehir) 9. DAN DİNI DAN DAN. KUYRUGU VAR YAN DAN (Çankin) 10. GIDEN LEYLI GELEN LEYLI, TEK AYAK ÜSTÜNDE DURAN NEYDI? (Muş) t «Türk Bilmeceler Haziaesi» Amil Çelebioğlu, Yusuf Ziya Öksüz, Ulker Yayınları tstanbul, 1979 Pethl Giircan Mennerta'j (Burhaniye • Balıkesir) (Çözümleri 9. sayfada v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog