Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Walesa Baspiskopos Glemp ile görüstü VARŞOVÂ, (AP) Dayanış ma Sendıkası lıderi Lech Wa Jesa dün Varşova'ya gelerek Polonya Başpıskoposu Jozef Glemp ile görüştü Görüşme ikı saat kadar sürdü. Görüşmeye katılan Bahip Henry Jankowskı Walesa ile yapılan görüşmenın gizlı servıs taratından çekilen fümlerle ilgisı bulunup bulunmadığuıı soran gazetecılere, «hem ilgisi var, hem de yok» şeklınde ya nıt verdı. Jankowskı ayrıca, söz konusu görüşmenın yapılmasına dün Katolik Lider Jozef Glemp ile yaptıkları toplantıdan sonra karar verildiği ni belirterek, ortaya atılan iddiaları Walesa'nm durumu açı sından «çok ciddi blr tehlıke» olarak gördüklerını bildirdı. Dayanışma Sendıkası liderînin bır sozcüsü de Amenkan NBC televizyonunun haberini yalanlayarak. Walesa'yı küçük düşürmeye çahşan resım ve teyp kayıtla'imn bulunmadığı nı söyledi. Kilıse yetkilileri de böyle bır olaydan haberleri olmadığını belırttıler. Uluslararası Çalışma Ör^ütü (ILO) Walesa'nın serbest tnra kılmasını memnunıvetle karşıladıklarını belirterek. Polonya' da uygulanan sıkıvönetımın kaldırılmasını ve halen tutuk lu bulunan vüzden fazla sendikacının serbest bırakılmasım istedi. Polonya hlikümeti ise İLO'nun isteğmin bağımsız bır devlet tarafından kabul edilemeyeceğini bildirdi. Polon ya hükümeti, bu suçlamaların surmesi halinde İI/D'dan çekilme tehdidinde bulundu. ABD, Hua'nın görevden alınmasini "sürpriz,, olarak niteledi Çin'de, MoskovaPekin görüsmeleri konusundaki iyimserlik havası sürüyor PEKİN (APJ ABD, Çin Dışışleri Bakaru Huang Hua'nın görevden alınmasını büyük bir «sürpriz» olarak nitelerken. Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Kiyan Kişen Moskova Pekin görüsmeleri konusunda «iyimser olmakta ümitliyim» dedi. önceki gün Pekin'de yabancı gazeteciler ve diplomatlara verilen bir resepsiyonda konuşan Kişen. Huang Hua'nın sözkonusu görüşmeler için «iyimserim» demesi konusunda, «Huang' ın herhalde bunu söylerken gerekçesi vardı» dedi. Bilindiği gibi önceki gün görev den ahnan Hugan Hua, Brejnev'tn cenaze töreni için gittiği Moskova'da, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile görüşmüş ve Pekin'e dönüşünde verdigi demeçte, «Sovyet Çin görüsmeleri konusunda iyimserim» demişti. Yabancı gazetecilerin «pe ki siz de iyimser misiniz?» diye sormalan üzerine Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Kişen, «iyimser olmakta ümitliyim» şeklinde konuştu. Kişen geçen ay 3 yıllık bir aradan sonra Pekin'de başlayan Çin Sovyet görüş melerinde Çin'i temsil etmiş ti. Çin'de Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı'nm değişti rilmesini ABD büyük bir «sürpriz» olarak niteledi. ABD Dışişleri Bakanlığı yet kililerinden biri, «Huang Hua'nın sağhk ve yaş neden lerinden ötürü görevinden alınacağı yolunda söylentiler vardı. Ancak, Hua'nın görevden alınması zamanı konusunda şaşkrnlığa uğradık dedi. Huang Hua Moskova'dan döndüğü perşembe gününün üzerinden 36 saat geçmeden görevinden alınmış yerine yardımcılanndan Vu Şiekin getirilmişti. Savunma Bakanı Geng Biao'nun yerine de Zang Aiping atanmıştı. Bölünme nedeni bu kez Çad Afrika Birliği Zirvesi yîne toplanamama tehdidi altında TRABLUSGARP (a.aj Afrika Birliği Örgütü'na (OUA) üye 50 ülke arasmda düzenlenecek doruk top lantısının hazırlık çalışma' larını yürütmek üzere Trab lusgarp'ta dört günden be rl süren konsey çalışmalan dağılma tehlikeslnln başgöstermesl üzerine dur du. Çalışmaların sürmesi İçin, üçte iki çoğunluğu o luşturan 34 tilkenin toplan tılara katılması gerekîyor. Ancak önceki gece Çad İle llgill tartışmalar yüzünden 14 ülke toplantılan terketmiş ve böylece çahşmalara katılan ülke sayısı 31* e düşmüştü. Bu durumda, düzenlenmesl öngörülen doruk top lantısı da tehlikeye giriyor. Önceki gece süren çahşmaîar sırasmda blrçok ülke Çad İle ilgill sorunun ç'â züme kavuşturulmasmı ve ancak bundan sonra toplantıya katılabileceğinl bil dirdi. Bu ülkelerin iddiasına göre konsey toplantılarına katılan Çad heyeti yasal temsilcisi sıfatını taşımıyor. Ylne ayra nedenle, Pas heyeti toplantilan kesln olarak terkettigini ve yenl den katıimasınm sözkonusu olmadiKinı önceki akşam duyurdu. Afrika Birligl örgütü*nün bundan önce geçen ağustos ayında yapılan toplantılannda da «Batı Sahra» sorunu yüzünden üyeler arasmda uzlaşmazlık çıkmış ve toplantı dağılmıştı. Habib Lübnan'da, Suriyelsrail topcu düellosu TASS: ABD ticareti baskı yolu olarak kullanıyor MOSKOVA (ANKA) Sovyetler Birlıği resmi haber ajansı TASS, «Birleşik Amerika ile Sovyetler arasm daki ilişkilerin gelişmesi için, Moskova'nın önemli davranış değişikliklerini be nimsemesi gerekir» diyen Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı George Schultz'u eleştirdi. TASS ajansı, Birleşik Ame rika'nın «ticareti ve ambargoları» Sovyetler Birlıği ne bir baskı yo!*ı olarak kullandığına işaret ederek, temelde bu tutumun değişmesi gerektiğini vurguladı. Sovyetler Birliği'nin yeni lideri Yuri Andropov'la görüşmesinden sonra ilk basın toplantısını yapan ABD Dış işleri Bakanı George Shultz, Moskova ile ilişkılerini geliş tirmeye hazır olduklarını, ancak, Scvyetler'in «davranış tarzlarını değiştirip değiştirmeyeceği yolunda belirtiler» beklediklerini söylemişti. Israil Lühnan'da sürekli askeri varlık istiyor Dış Haberler Servisl Suriye ile İsraU birlikleri birbir lerine önceki gün de Bekaa vadisinde karşüıklı top ateşi açarken, ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Philip Habib, Lübnan'dan yabancı birlikıerin geri çekilmesi konusunu görüş mek üzere dün yeniden Lübnan'a gitti ve Devlet BaşKam Emin Cemayel ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, yabancı güçlerin aynı anda Lübnan'dan geri çe kilmeleri konusunun ele almdığını kaydettiler. AP ajansının LUbnan'ın Sesi radyosuna dayanarak verdigi habere göre îsrail, eeri çekilmesi için öne sürdügü koşullara 4 madde daha ekledi. Mad deler özetle şöyle: Lübnan'ın merkezindeki Baruk tppeslnde, Israil ortlnsunun bnlunabilmesi koşullarınm sağlanması, Lübnan smırlannnı • U tnallarına ve tsrun ttrünlerine açılması, Her İki ülkede de yan dlp lomatik bürolar acüması, tsrail'e, Lübnan'ın hava sahası ile karasularuu kontrol etrae hakkının tanınması. Beyrut'un güneyindeki Sayda kentinde Filistinli Eerülalar tarafından girişilen saldında bir îsrail askerinin öldüğü 3'üniin de yaralandığı bildinldiAnadolu Ajansının Beyrut kaynaklı habenne eöre, îsrail ile Suriye topçu birlikleri önceki gün öğleden sonra Bekaa vadisinde birbirlerine karşılık lı olarak ateş actılar. Kayıplar konusunda bir bilgi verümedi. AP ajansının Israil radyosuna dayanarak verdigi habere göre, Lübnan'ın 6 Haziranda İsrail tarafından işeal edilmesinden beri, Suriye'deki Sovyet askeri danışmanlannın sayısı iki katına çıkanldı. BM Genel Kurulu. Irak tarafından verilmış olan ve İsrail'in nükleer tesislere saldırması nedeniyle, Uluslararası Atom Eneriısi AJansmm çalışmalannı tehiikeye düsürdüğünü iceren bir karar tasarısmı dün iki red oyuna karsüık 122 oyla kabul ettL PERSH1NG2 KALKIŞTA 1983 sonlannda Fedeml AU manya'ya yerleştirileceh olan Pershing 2 fuzeleri 2 bin kilometreye yakın bir menzile sahip va hedeften 10 20 metreden fazla saprmyor. Nikaragua, Honduras'taki muhalifEerden büyük bir saldırı bekliyor Dış Haberler Servisi Ni karagua Dışışleri Bakan Yardımcısı Victor Tincco, Honduras'ta üslenen rejîm karşıtlarının önümüzdeki ay Nikaragua'ya büyük bir saldırı düzenleyerek köprubaşı oluşturmaya çalışacağını söyledi. Nikaragua Dışışleri Bakan yardımcısı Tinoco, Amerika Dışışleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Washington' da bir basm toplantısı düzen leyerek. 1979 devriminden sonra Honduras'a sığınan 5 bin Somaza yanlısı eski aske rin iki ülke arasındaki sınır da suren savaşa hız vermeyi planladığını söyledi. Tincco'ya gore eski Nikaragua diktatörü Somoza'nın yandaşları ülkeye saldırarak askeri bir köprubaşı tutma K| «KJSA Pershing2 füzesinîn 4. denemesi başarılı oldu WHİTE SANDS NEW MEXtCO (Ajanslar) ABD askeri yetkilileri Federal Almanya'ya yerleştirilecek olan «Pers hing2» orta menzılli füzesinin ilk başarılı deneme uçuşunun gerçekleştirildiğini açıkladılar. Pershing2 füzesinin daha önceki 3 deneme uçuşu ba şansızlıkla sonuçlanmıştı. Dör düncü denemede füze istenen hedefine vardı. Federal Almanya'ya öntimüzdeki yılm sonlanna doğru yer leştirilmesi duşünülen orta menzilli Pershmg2 nükleer fü zesinin daha önceki üç denemesinde de füze havalandıktan k:sa süre sonra havada infılak etmişti. Patlamalara füzemn elektronik kumanda sistemindeki bir anzanın yol açtığı açıklanmıştı. önceki gün yapılan ilk başarılı denemede füze nin 110 kilometre uzaklıktaki bir hedefe gönderildiği belirtil di. Deneme uçuşlarımn bahar aylannda da sürdürüleceği beUrtiliyor. 1979 yılında kabul edilen bir NATO karan gareğince Federal Almanya'ya 464 Cruise füzesinin yanısıra 108 Pershing2 yerleştirılmesi öngörülüyor. Amerikan füzelerine geniş bir muhalefet olmasına rağmen, füzelerin yerleştirilmesi hazırlıkları halen sürdürülüyor. ABD'nin 108 yerine 386 Pershing2 füzesi üretmeye karar vermış olması Federal Alman hükümetinin ABD'ye bu konuda kaygılannı bildirmesine yol açmıştı. Fransa Devlet Başkanı Francois Mitterand ile Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek çarşamba günü Kahire'de biraraya gelecekler. Çin Halk Cumhuriyetl yetkilileri Sosyalist Ahlak anlayışma olumsuz etkileri bulunduğu gerekçesiyle Haç tesbih, Buda heykelciklerl ve diğer dinl araçlara karşı etkin bir mücadele başlattılar. Sri Lanka'da hükümet genel seçimlere gidllmeyip,, mevcut parlamentonun görev süresinln 6 yıl daha uzatılması amacıyla gelecek ay yapılacak olan referandum için kam panyaya başladı. % Mitterrand Mısır'a gidiyor ^ Çin'de tesbihlere karsı mücadele ^ Sri Lanka'da referatıdum Rusya'da Kış Festivali CAGDAS YAYINLARI 29 Arahk 7 Ocak MOSKOVA • LENİNGRAD • KİEV Benjamirı Farrington Ökimünün 100. Yılında ••vfi MADRtD (Ajanslar) tspanya'da Ekım ayı başlarırırta ortaya çıkarılan bır darbe «iri$ımıvle üçilı olarak bir iubayın daha tutuklandığı açıkv laniı. Savunma Bakanlıgı'nca vap] lan d<;ıklamdva göre Juan Peınanriez Hidalçog adlı yaıbay tutuklanriıktan sonra askeri cezaevıne kondu. BıhndıSı gıbi. 2 ekiro'de ortaya çıkarılan darbe plnnm da askeri darbenin genel seçım lerden bır gfiin önce. 27 ekimde yapılması önçörülüvordu. Bu girişimle ılgıli olarak 2 albay ile bır varbav tutuklanmıştı. Bask'm Bıskava hölgesınde bir sıvil muhafız kıslasma oto matık silahlar ve el bombalar nvla dü7e ılenpn saldında sivil muhaf'zlardan biri varalandı. Kışlada büvük hasar mevdana gp)dı Olavdan sonra bölşede vapılan ararr.alarda saldın eviemını düzenlevenlerin ele geçırılemedıâi bildirildi. İspanya'da darbe girişimiylp îlgîli bir subay daha tuîukSandı GERCEGI Türkçesi: Bozkurt Güvenç Yakın İzbul Türlerin evrimi, Doga Biliminde gc/ışme konulannda ozlii bilgi edineteğiniz bir yapıf. ilk sınovbfo ADIM ile hazırbnonbr Uçaklar, 1. smıf oteller, tüm yemekler, Bolshoi balesi dahil 3 gösteri, tüm şehir turlan Yılbaşı Eğlencesi. 50.000 TL. ve 380 $ TRANSORSENT TURİZM ADIM'larıni.sayılan kapışıldı. 2.sayıyı almaktaaceleedin 48 68 22 (4 Hat) (1971den8U YANAHİT'ler) 2.SAYI ÇIKTI 150 LİRA BAYİNİZDENİSTEYİNİZ lstem«v«yuı$maa(jresl: ARAŞTIHMAEÖİTIMEKİN YAYINLARI P.K.3i5Slrkacilıtanbul Matematik'ybfdımcı Dizi ve TURKULERİMİZ 20 klşıUk %aı ve orkestraeşliğınde 21 kasım pazar saat 15.00 de BtLETLER SATIŞA SUNULMUŞTUR ŞAN TIYATROSUnda Ederh 200 lira ISTEME.AÖRE.SJ;.;! GAGAtOGLU:,;TURKÖCAGI, *:• CAD:MO: 3941 İSTANBUL Ticaret Sicilinin 42804 numarasmda kayıtlıyım. İLAN K. MARAŞ TÜRKOĞLU BEYOĞLU KASABASI BELEDİYE BAŞKANL1ĞINDAN 1 K Maraş ili Türkoğlu ilçesl Beyoglu kasabası içme suyu inşaatı 28.662 metre şebeke boru hattı yangın vanalan ve hat vanaian sökülerek yenileri ile değiştirilmesi İçin, 2490 sayılı kanun hükümlerine göre emanet usulü ile belediyemiz encümeninin 12 111982 tarihli karan gereğince yenilenmesi için 1982 yılı tller Bankası birim fiyatlarına göre kapalı 7arf usulü eksiltmeye konmuştur. 2 İşin keşif bedeli 19 760 274 TL'dir. 3 Eksiltme Beyoğlu Belediye Encümenince 10 aralık 1982 cuma günü saat 14 00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Başkanlığı'ndan temin edilebilir. 5 Eksiltmeye gîrebilmek için, isteklilerin, a) 592 808 TL'si geçici teminat yatınmlan, b) 1982 yılına ait Ticaret Odası Belgesi, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte vereceklerl eksiltme şartnamesinde belirtilen usullere uygun olarak Teçhi^at Teknik Personel ve Taahhüt Beyannamesini. Mali durum bildirgesini ve ekli banka referans mektubu (Beyannameler 50 TL'lik pula tabidir). Bayındırlık Bakanlığı'ndan almış olduklan işin keşif bedeünin üzerinde müteahhitlik karnesi veya işin keşif bedeli kadar (İçme suyu jnşaatı yaptığına dair) iş bitirme belgesinin ash veya suretinin zarfa koymalan lazımdir. 6 İsteklilerin teklif mektuplannı 10121982 cuma günü saat 14 00'e kadar teminatlan İle birlikte makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığı'na vermeleri gerekir. 7 Yeterlik belgesi almak İçin sflre 7 Aralık 1982 Salı günü mesai bitimine kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vakl gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basm: 24921)" 7699 Doktorlar Bıyokimyacılar Ozel Hastaneler ANAHTIAR TESÜMt IABORATUVAR KÜRUYORUZ E.KG. Spefctrofotometre (Coteman veya Spectronıc 20) Etüv, sterilizatör, sa banyosu, santrıfu), mlkroskop, hassas terazi. tilp kanştırıcı, pH metre UZUN VADE, DEVAML1 SERVtS EKONOMİK FtYAT • Yıhn dört mevsîminde hizmetinizde olan Villa Lale'de geçireceğiniz balayı geziniz ömür boyu mutluluğunuzu perçinleyecektir. 9 Balayı dairemizde size sunulacak özel hizmet ve sizlerl bekleyen armağanlar tatlı anılarınızı zenginleştirecektir. Ticareti terkettiğimden 18.2.1965 tarih ve 538 Sayılı Kanunun 44. maddesi gereğince aktif ve pasifimi (bütün alacaklıların isim ve adresleri) gösterir mal beyanı aşağıya yazılmıştır. Keyfiyetin tescil ve ilanını rica ederiz. TİCARET ÜNVANI İMZA TÜKETİM MADDELERt SANAYİ ve TİCARET T.A.Ş. Cinnah Caddesi No. 64 ÇANKAYA ANKARA MAL BEYANI AETİF PAStF TUBBAŞ LÎMlTED ŞÎRKETÎ İSTANBUL 21.200, Abidei Hürriyet Caddesi No: 24, Daire 4, Aycibin Apartmanı OSMANBEY/tSTANBUL (Basın: 25061) 7687 Yabancı bir kuruluşta görev alacak KÜTUPHANECt aranmaktadır. Adayların: it Daktılo bılmeleri, •k En az lıse mezunu olup ya da edebıyat dallanndan biriyle ılgıli olarak tahsü yap mış olması, * Pransızca ve ingilizceyi çok iyi bilmesi, ayrıca bllinen almanca veya italyanca dıllerı tercih nedeni olacaktır. ir Erkeklerın askerlıklerini yapmış olmalan, gerekmelrtedir. Resim ve kısa özgeçmiş içeren yazılı müraoaatların 27 Ka sım'a dek PK 20 Beyoğlu adresine yapılmalan rica olunur. Yabancı bir kuruluşta parttime gorev alacak DİNAMtK IDAFt ELEMAN aranmaktadır. Adaylann: • En az lise mezunu olmalan, •k Pransızoayı çok İyi konuşup yazabilmeleri, it Daktilo yeteneğine sahip olmalan, + Erkeklerin askerliğini yapmış olmalan, •ir Hukuk ve pıyasa konulanna yatkın olmalan gerekmektedu. Resim ve kısa özgeçmişi içeren yazılı mürscaatların en geç 27 Kasım tarihine kadar PK 280 . Eeyoğlu adresine yapılması rica olunur. ELEMAN TAM PANSİYON 2000 TL. Rezervasyon için Tel: Burhaniye: 343, îstanbul 61 31 67. Ankara 31 39 13 Rezervasyon için İş Bankası Burhaniye Şb. 666 besaba kapora yatınlması rica olunur. NEL NUKLEER ELEKTRONİK AS. İSTANBUL MAĞAZA: LM.Ç. l. BlokNo:l419 Unkapanı Tel. 2097 30209731 ANKARA MERKEZ: SHmer Soh. 42/1 Demırtepe TeL 30 15 10 p Kalite dışı ve hatalı mamul parça bez telef üstübü ve hurda satılacaktır 1.12.1982 Çarşamba günü saat 9 00'da kalite dışı ve hatah mamuHer, parça bezler, telefler. üstübuler pazarlık suretiyle şartnamedeki esaslar dahilinde satılacaktır. * Bu satışa alt şartname ve listeler îstanbul'da Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinde, İzmir'de Sümerbank tzmir Basma Sanayi Müessesesi ile Nazilli'deki Müessesemizde görülebiür. Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta ve diladiğine satmakta serbesttir. SÜMERBANK NAZILLİ BASMA SANAYti MÜESSESESİ (Basın: 25027) 7700 ELEMAN Deniz Lokanta ve Kebap Salonu Biz döner iskender ve kebap çeşitlerinde iddiahyız. Bahçekapı Yalı Kö$kü Cad. No. 5 EMINONÜ Mülkiye 1962 mezunu tüm tahsildaran. tellakiyun ve züppeyun un 27 kasım 1982 günü saat 19 00da Büyük Ankara ütelı Salonlaı ında. mütemmım cüzlerıyle Iteferruat harıç) toplanacaklarına dair ılandır. MENKUL MAL SATIŞ ÎLANI KADIKÖY 3. İCRA MEMÜRLUĞUNDAN 1982/5098 Bir borç'tan dolayı mahcuz olup satılarak paraya çevrilmesine karar ven len 80.000 lira muhammen bedelle bir adet beko mar ka vitrinli buzdolabı, Kadıköy Sahrayıcedit Yelkenlideğirmen Sok. No: 45/2, 23 Murat kıraathanesi Kadıkoy adresinde açık artırma suretiyle satı lacaktır. Birinci satış 25.11.1982 gü nü saat 16.30 ile 16.45 arası bu satışta mahcuzu de ğerinin %75'i bulmadığı takdirde ikinci satış 26.11. 1982 günü aynl yer ve saatte yapılacaktır. Bu sa tışta en yüksak' bedel tek lif eden müşterisine ihale edılecektir, dellalıye res mi ve damga pulu bedeli müşteriye aittir ilân olunur. 12. 11. 1982. Şatışa Memur Şahbenden Altun BOLÜ KORU OTEL CumaPszar CumartesiPazar ourParsamtıa TI.BOQ TL, 5.500 TL. TCTunım Banhaa ABANTOTEIİ CumaPazar SagMdıVbsam Huzur lcinde BirTatl Özel otobus.tum yemekler, Ortur ıkramian.servıs ve Vtergıler fıatlarımızadal'.,ldır BARBAROS BULVAR1 İSİS BEŞ1KTAŞ Td 6110 74 617281 61K26 d«26)0J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog