Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 21 KASIM 1982 Uşak DevSoldavasında idamı istenen 3 sanık beraat etti Toplu silah kaçakçıbğından sanık Bekir Eroğlu 10 yıl hapis cezasına çarptınldı. Haber Merkezl üşak Dev Sol grubu davasında 3'ü hakkında idam İstenen 5 sanık beraat etti. Izmlr'den Uşak'a giden As keri Mahkeme heyeti, Askeri Savcının mütalaasıtıı okumasmdan sonra yasadışı DEVSOL örgütüyle uzaktan yakmdan hiçblr ilgisi bulunmadiğını ileri süren sanıklar hakkında beraat kararı Askeri Savcının TCK'nun 146/1. maddesi uyannca ölüm cezası verilmesinl istediği Hasan Tahsln Ayvalıoğlu, Erdoğan Fıratlı, Recep Demir ile TCK'nun 146/3. maddesi gereğince 515 yıl arasında hapls cezasına çarp tınlmalan istenen Orhan Ataş ve Necdet Bozok'un delil yetersizliğinden beraatlerinin kararlaştınlması, özellikle idam istemiyle yargılanan sanıklar tarafından sevinçle karşılandı. • TOPLU SİLAH KACAKCILIĞI DAVASI «Topln sllah kaçakçıbğı yap tığı» savıyla Beklr Eroğlu' nun 10 yıl hapis cezasına çarptınlması istendi. Ankara Sıkıyönetim Komuranlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, Savcı, toplu silah kaçakçılığı yaptıklarına llişldn yeterli delil bulunamadığından Hü«eyin üğnr ve Ahmet îslerTn beraatlertne karar verilmesi is teminde bulundu. Sanıklardan Abdnllah Tarhanacı, seydl Koparan, tsmaü Kabataş, Bayram Kabataş ve Halil Biçer'in kaçakçılık suçu ile ilişkileri bulunmadığını, ruhsatsız silah taşımaktan sanık olduldarını belirterek, bu kişiler hakkında görevsizlik kararı verilmesini ıstedi. Sanıklardan Bekir Eroğln'nun «ticaret amacıyla top lu silah kaçakçıhğı yaptığmnı ileri süren Savcı, Eroğlu'nun 10 yıl hapis cezasına çarptınlmasını lstedi. în kaia örtüsü Dumansız yakıt için yüzmilyonlar harcandı £ Üretilen dumansız yakıt Seyitömer'den Ankara'ya yola çıkarıhrken hava ile temas edince kendiliğinden «dumansız» olarak yanmış. Papandreu, bakanlarını suçladı Yunan Başbakanı, partisinin hükümetin işlerine kanştığmı, bakanlarm çahşmasından da memnun kalmadığmı söyledi. Stelyo BERBERAKİS ATtNA bakanı partisini bir dille Yunanistan BasAndreas Papandreu, ve bakanlarını ağır suçlayarak parti ile hükümet arasındaki iliçHlerde yozlaşma olduğunu söyledi. Başbakan Papandreu, partisini hükümetin lşlerine karışmakla suçlarken, bakanlarm bir vıüık çalışmalanndan memnun kaıma dığını beUrtti. Bakanlar Kurulunda uzun bir konusma yapan Başbakan Papandreu, Pan Helçnik Sosyalist Hareket Partisi ile hükümet arasındaki ilişkiler konusunda şunlan söyledi: «Parti hükümetin işlerine sık sık müdahale ediyor. Parti, hükümete ve bakanlara kesinlikle müdahale edemez. Terfi, transfer Rİbl kararlarda yönetiral etkileyemez. DUerim bu tür olayların sayısı azdır. Ancak bundan böyle aynı olayların gelişmesi durutnunda tüm bakanlar kuruln üyeleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlar lıiçbir zaman mevkilerini sarsmamak amacıyla par tinin isteklerini eerçekleştirmeyi düşünmeyecektir. Aksi halde mevkilerinden olacaklardır» Başbakan Papandreu, PASOK Uyelerinin isteklerini ancaJc Merkez Komitesi yoluyla hükü mete bildirebileceklerini belirterek, 1983 yılı içınde partı genel kurulunun toplanarak Mer kez Komitesinin seçilecegıni söyledi. Açıklamaya göre, kanlı Atina Teknik Üniversitesi olaylannı anmak amacıyla düzenlenen yü rüyüşe yaklaşık 50 ordu mensubu yüzleri örtülü biçimde katıldı. Yürüyüşten sonra polis tarafından yakalanan iki asker yüzleri örtülü olduğu gerekçesiyle 15 gün hapis cezasına çarptınldı. 4Başkenti, kış aylarında Uzerinde oluçan «Kara örtü»den kurtarmanın en önemli şartınm devletin kaynak ayırmaya karar vermesı olduğu somut bir gerçek. «Peki devlet, Ankara ıçln lılç kaynak aynmadı mı* Hiç deçilse dumansız yakıt sağ lamak için hlç çalışma yapılnıa dı mı?» sorusu akla gelebilir. Evet doğmadan ölen yüz milyonlarca llralık bir yatırım vaı Seyitömer'de Alman teknolojis; ile bir dumansız yakıt tesisi ku rulmuş. Ve linyit kömüründen bu tesiste dumansız yakıt da üretilmiş. Ama, üretilen duman sız yakıt daha Ankara'ya yola çıkarılırken, hava ile temas e Silahlı Kuvvetler dısında mehter takıım kurmak yasak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ilk Türk askeri bandosu olarak bılinen Meh ter takımlarının, Silahlı Kuv vetler dışında kalan resml ve özel kuruluşlar tarafından kuruiması yasaklanarak, izın^ız Mehter takımı kurulmasının yasalara göre suç olduğu belırtildı. Başbakan Bülend UIusu' nun imzasmı taşıyan bir ge nelge ile yasaklanan Mehter takımlarının, istismar konusu yapıldığı, hamaset destanlarını duyurmak ve milli heyecanı beslemek amacına hizmet etmedıği gerekçesiyle sözkonusu kararın alindığı belirtildi. 383 08405 sayılı Başbakan! ık genelgesi özetle şöyle: «Başta okullar olmak flzere bazı resmi ve fizel kuruluşların Mehter takımı adı attında, gerek mîIH kıyafet. gerckse sanat ve yetenek ko nusunda tarihi Türk askeri mchterine asla benzempyen taklit Mehter takımı kurduk ları ve bunlan milll bayram larda ve kendilerince önemli saydıkları günlerde kullandıkları tespit edilmiştir. Bu taklit Mehter takımlarının musiki ve repertuvarları yönünden, Mehterden giidülen eski Türk ordusunun hamaset destanlarını duyurmak ve milli heyecanı beslemek amacına hizmet etmediği ve istismar konusu yapıldığı kanaatine vanlmıştır.» Başbakan ın imzasını taşıyan genelgenin son bölümünde ise şöyle denildi: «fzinsiz Mehter takımı kıyafeti taşımak, yasalarımıza göre de suç teşkil etmektedir. Mehter takımı teşkili, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin manevi şahsından ayrılmaz bir yetki olduğundan, Siiahlı Kuvvetlerimiz dışındaki resmi ve özel kuruluşların Mehter takımı kurranlan ve bunların resmi ve özel törenlere iştirak ettirilmeleri kesinlikle yasaklanmıştır.» ABD'li parlamenter Solarz Atina'ya gecti ANKARA, (a.a.) Ankar ra'daki temaslarını tamamlayan Amerika Birleşik Dev letleri Temsilciler Meclisi üyesi Stephan Solarz, dün sabah 7.30'da Ankara'dan uçakla Atina'ya gittl. 18 kasım akşamı Ankara' ya gelen Solarz. NATO içınde siyasi. askeri ve güvenliğe ilişkin konularda karşılıklı daha iyi bir anlayış ha vasmın yaratılmasını amaçla yan bir geziye çıktıgını söyledi. Ankara'dan önce Brüksel ve Paris'te temaslar yapan Solarz. Atina'dan sonra Madrid v e Londra'ya gidecek. Stephan Solarz, Ankara'da Başbakan Bülend UIusu tarafından kabul edilmişti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Solarz. önceki gün sırasıyla Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Danışma Meclisi üyesi Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü, Dışişleri Bakanı fiter Türkmen, Mılll Savunma Bakanı Umit Haluk Bayfllken, Genelkurmay yetkilileri ve Türkîş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ı ayn ayn ziyaret etmişti. Açık Öğretim Fakültesi GÖSTERİCÎ ASKEBLEB SORUNU Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Andonnıs Drossogıannis, Sosyalist Parti'nin düzenledlği bir yürüyüşe askerlerın de katümış olmasını eleşlirerek, askerlerin ancak ulusal ve resml nitelik taşıyan gösterilere katılabileceklerini söyledi. Askerlerin siyasi partilerin gösterilerine katümaması gerektiğini belirten Drossogıannis, «Dünyamn hiçblr yerinde hiçbir ordnda herkes istcdiğlnl yapamaı,» dedi. Savunma Bakanlığı Körevini de yürüten Başbakan Andreas Papandreu'nun kendi parti örgütüne bir uyansı olarak yorumlanan açıklamasında, Savun ma Bakan Yardımcısı Drossogiannis, ordu lçinde dağıtılan bazı broşürlerde ileri sürülen isteklerin «giilünç ve anlaşümaz» olduğunu söyledi. TV'den yayın sorunu henüz cözümlenemedi 4Asiye UYSAL Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yılmaz Büyükerşen'e göre, Açık Öğretim Fakültesı Üniversitesi dersliklerini koy kahvehanesine kadar götürecek bir sistem olacak. Elektriği olan köy kahvelermde artık yurttaşlar, iktisat, hukuk, mate matik ve diğer dallarda öğretim olanağına Kavuşacaklar. Tabıi ders programlarının bir bölümünün TV ile verilme si olanağı sağlamrsa. Fakülte yöneticilerl. geçen aylarda TRT ile ön bir çalışma yaptılar. An cak, ilk göruşmelerde bir sorun ortaya çıktı. TRT, ders programlarım para karşılığında yayınlayabileceğini bildirdi. Bu sorun çözümlenemezken, yayınlanan bir haberin fakülte yöneticilerini güç durumda bı raktığı anlaşılıyor. Çünkü, Başbakanlık enerji tasarrufu gerekçesiyle TV'den yaym yoluyla ders veriimesine karşı çık tı. Anadolu Üniversitesinin güra rüklerde bulunan TV'leri almak istediği sırada ortaya çıkan bu durumun nasıl çözüm leneceği henüz bilinmlyor. Üniversitenin ön düşüncesi, yayınların kendi stüdyolannda hazırlanması, sonra da bunların TRT'ye verilmesiydi. TV ve radyodaki derslerin anlatımı için ozeilikle kendi dallarında uzmarJaşmış öğretim üyelerinden yararlanılması düşünülüyor. Şimdiden. Boğaz içi, Marmara, îstanbul, Hacet tepe ve Gazi Üniversitelerl öğ retim üyeleri ile ortak çalışmalara başlandı. Ancak, merke zi açık öğretimde geçici görev alacak olan diğer üniversiteîe rin öğretim üyelerine program başına verilecek Ucret, telif h a t lan ve diğer çalışma koşullarma ilişkin henüz yasal bir dü zenleme yapılmadı. Açık Öğretırn Pakültesine ka yıt yaptıracak bir öğrenci alacağı kımlik kartıyla Türkiye1 nın her yerinüe tüm öğrencilere tanınan haklardan yararlana bılecek. öğrenciliği süresince askerlığini tecil ettirebilecek. Alacağı diplomasıyla, eğer devlet daıresinde çalışıyorsa derecesi yülcselebilecek, askerliğini yedeksubay olarak yapacak. Fakülteden edmdiği bilgi ve diploma ile çalıştığı ışten daha iyı bir iş olanağına sahip olup oîmayacagı henüz belirsiz. Prof. Büyükerşen, TUrkiye'de çok sa yıda diplomaiı işsiz olup olmH dığına ilişkin görüşlerinl açıklarken, «İşsiz, kendilerine verl lecek her türlü ücrete sahip olduğu halde İş bulamayan ınsanlara denir» ciemışti. Yüksek öğretim diplcımasına sahip olup da işsiz gezen kışilenn ken dilerine verilen ücreti beğenmeyıp de, işsiz kalmayı yeğle yen kişiler olduğunu vurgulamıştı. Ns glbi bir gelişme göstero ceğini şimdiden kestirmek guç olan Eskişehır Açık Öğretim Pakültesi şımdi kayst yaptuacak binlerce öğrencıyi bekliyor. Yazımızı, Açık Öğretim Fd kültesi Dekanı Prof. İnal Cem Aşkun'un bir ajansa söylediklo riyle bitirelim. «Bu büyük milli görev uğnına herşeyi göze aldnıı. Başansız nhırsak kimse bizi suçlayamaz. Eğer millet oIarak bu sisteme gereken öııenıi verirsek boşta kalıp silaha sarılan genci kazanmış oluruz. Anarşiye ç'ötüm aranıyor ise, işte kalıcı çözüm.» dlnce vagonlarda kendiliğinden «dumansız» oıarak yanmış ve Ankaraya toz olarak ulaşmış. Bu tesiste, kurucu Alman firmasmın yalnızca, «teknoloji a> raştınnası» yaptığı anlaşıldl, anlaşıldı ama, yüzmilyonlarc* lira gittikten sonra... Bu tesisin öyküsü uzun. Insan dinîerken gülmeli mi? yoksa ağlamalı mı? diye karar veremiyor. Ama, bu tür şeylerde yanlız «bizler mi kazık yiyeceğiz?» diye f?zla üzülmemek gerekir. Bakm BM Avrupa ekono mık komisycnunun çevre ile 11gili toplantılanna katılan bir Türk temsilci ne anlatıyon «Cîeçen yılki bir toplantı sırasında Fransız temsilci Alman temsilciden, kendi ülkelerine dumansız linyit üretecek bir te sis konusunda yardtmcı olup olamayacaklarını sordu. Alman temsilci buııa (istediğinlz an) yanıtını verince şaşırdım Biraz sonra Ferieral temsilcinin kuiağına eğilerck sordum : Aman mister ne yapıyor. sunnz. Bizdeki testsinizde daha başarı sağlanamadı ki..? Bu snruma Almanın verdiği yanıt şu nldu : Bırak uyanmasın...» £ Duman kükürt dioksitten daha tehlikeli îstanbuTda yağışlı hava etkisini sürdürecek Îstanbul Haber Servisl ö n ceki geceden beri Istanbul'u etkisi altma alan yağışlı lıava etkisini sürdürecek. Dün akşama kadar Istanbul'da metre kareye düşen yağış miktan 12 kg'ı aştı. İstanbul üzerine yerleşen al çak basınç sisteml ve kuzey doğu yönünden esen rüzgarlar, yağışlarm aralıklı olarak sürmesini sağlayacak. Dün akşam yapılan ölçümlere göre metre kareye 12 kg'dan fazla yağmur düşen îstanbul'da Alibeyköy Barajımn su seviyesl ancak 78 cm kadar yükselebildl. Kritik düzey henüz aşılamadı. Yağışlar nedeniyle Îstanbul' un trafiği de büyük ölçüde ak sadı Bazı evjerin alt katlannı su bastı. Yollardakî mazgal lann tıkalı olması, yağmur su larmm giderilmesinde büyük güçlükler yarattı. özellikle Dolmabahçe Tophane arasmda, yolun büyük bir kısmını kaplayan sular sabah saatlerin de trafiğin olağanüstü yavaş akmasma sepeb oldular. Caddenin pek çok yerinde yağmur suları kaldırımları dahi kapladı. Ankara 11 12 ocak 1982'de aşırı kırlenme olayını yaşadığı zaman özellikle kükürt dioksit' in çeşitli yöntemlerle önienmesi yetkililer tarafından halka duyurulmuştu. Ancak sorunun kısa ve uzun vadede çözümünde dumanın azaltılmasının ne kadar önemli olduğunu tngiltere va Amerika'da aynı zamanlarda yapılan iki ayn araştırma vurguluyor. 1959 1985 yılları arasmda îngıltere'nin başkenti Londra'da kükürt dioksit oranına hiç dokunmadan duman büyük miktarda azaltılmış. Amerika'da da New York kentmde aynı dönemde dumana hiç dokunulmadan Kükürt dioksit miktanm neredeyse sıfıra indirmışler. Dumanı önleyen Ingiltere'öe o vörecie bu nedenle meydana gelen ölümlerin dumanın azaltılmasından sonra vu'dp R5 orarvnda F'iaMığı, dumana hiç dokunmadan kükürt dıoksıtı önleyen Amenka'nm o yöresırıde bu nedenle meydana gelen ölümlerüe İS3, hiç bir düşilş kaydedılmedıği saptfinmış. Tfbii Amerika'da dumam azaltma yoluna gıtmiş. Dumanın içinde kanspre neden olan ve «kan«erojen» diyo anılan eser aJîrlıklı maddolerır. yer aldığını belirten civa tibi madri"lerQen oıuştuğunu kaydp.dıyortar. ® BİTTİ Çerkez Mehmet Ef endfniîi yaptığı piyano kömürlükte alıcı beîdiyor 80 yıl önce katologlara bakarak piyano yapmaya karar veren Mehmet Usta tekniğin gelişmediği günlerde işe çakıyla başlamış. kez Mehmet'i ve aileslnl sa raya aldırır. Böylece Çerkez Mehmet Usta piyanocu Meh ANKARA Türkiye'de ya met Usta olur. Mehmet Uspılan ilk piyano, bir kömür ta uzun yıllar sarayda da mürlükte açık artırma ila çalışmalanm sürdürür. Kas satılmayı bekliyor. tamonu'da yaptığı ilk piII. Abdülhamit dönemln yanodan daha iyilerini sade Çerkez Mehmet Efendl' rayda yapar. nin Kastamonu'da yaptığı Bu arada Alman împarapiyano, torununun kızı Gö toru II' Wilhelm îstanbul'a ntil Tokatlıoğlu'nun eskl evinln kömürlüğünde kömür tozlarının lçinde satılmak için bekletiliyor. Çerkez Mehmet Efendi'nin torununun kızı Gönül Toi katlıoğlu ile eşi Ahmet Nabi Tokatlioğlu'nun anlatANKARA, (Cumhuriyet tıklarına göre, Türkiye'de yapılan ilk piyanonun kö Bürosu) Ziraat Bankası mürlükte bulunmasımn öy GeneT'Müdürü Rahmi Önen, Ziraat Bankasının katkısıyla küsü şöyle: Kastamonu.da Çerkez gerçekleştirilen üst geçitlerin Mehmet Usta bundan 80 yıl acıhş töreninde yaptığı koönce kataloglara bakarak nuşmada, «Ziraat Bankası, bir piyano yapmaya karar tarım sektörünü kredilendiverir. Tekniğin gelişmedigi ren tek kuruluştur» dedi. o günlerde de Mehmet Us«Atatürk», «Genelkurta bir çakıyla işe başlar. U m a y ve «Ziraat Faküitesi» zun uğraşlar sonucu kata üst geçitlerinin açılış törelogdaki piyanonun aynısım ninde dün yaptığı konuşmayapar. Kendi kendine evde da, bankanın yurt içinden piyanoyu çalmaya başlar. ve yurt dışından sağladığı Bir gün zamanm valisi E kaynaklarla ekonominin vaz sat Paşa günlük gezisinl ya geçilmez kuruluşlarından biparken piyano sesinî duyar ri olduğunu bildirdi. Üst ge ve ustayı dinlemek ister. citleri Ankara halkının hizDaha sonra Abdülha metine sunmanm mutluluğumit'e haber ulaştırır. Bu ha nu duyduğunu ifade eden ber üzerine Abdülhamit mu Rahmi Önen, konuşmasmı hafızlarını göndererek Çer, şövle sürdürdü: Havva CAN gelir. Wilhelm'e Mehmet Us ta'nın yaptığı piyanoiardan birist hediye edilir. Bunun üzerine II. Wilhelm Mehmet Usta'ya kristalden bir çay takımı hediye eder. II. Abdülhamit tarafından Mehmet Usta'ya iki be rat verilir. Abdülhamit'ten 2 berat, Wilhelm'den kristal takım hediyelerlni alan Çerkez Mehmet Efendi'nin II. Abdülhamit'in tahttan indirilişiyle saray yaşamı sona e(Arkası 9. Sayfada) Bütçeclon aynlan kıt Uaynak larla çalışmalanm sürdurebılen ve Başbakan'ın çıkardığı ge nslgeler dışında yatal bir yetki si olmayan Başbakaniık Çevre Müsteşarlığı hava kırlılığınm her artışınaa şimşekleri üzerıne çekiyor. Amacımi7in bu müs teşarlığa veryansın ederek işm içindsn çıkmak olmadığını be lirtRrek söylcşıye başîadıi>ımız Çevre Müsteşarı Refet Krim, TUrkıye'dekı çevre soruntarınm yanlızca AnKara'nın hava kırliliğınden oluşmad)ğını söylüyor Ancak, Ankara'nın Başkent olmasının gerek sorunun önemi gerek ise çdzüme yönelık ^nlemlor açısından fitekı sonınlara göre öncelik sırasını etkilediğini kaydedıvor. Çevre Müsteşarı © Tehlikeli boyutlara nasıl ulaşıyor? Ziraat Bankası 119 yasında «Tarlhinin her dönemlnde ulusun ve devletin kendisinden beklediği bütün görevleri büyük bi r olgunluk ve güven içinde yapan T.C. Ziraat Bankası, tarım sektörünü kredilendiren tek kuruluş durumundadır. Bilindiği üzere, son yılların iç ve dış ekonomik koşullarındaki değişiklikler sonucunda ortaya çıkan döviz darboğazının üretimi aksatması karşısında, tarımsal üretimin ödemeler dengesine yaptığı katkılarla bunalımın büyümesinin önlenmesi ve tarıma dayalı sanayi yatırımlarının Ihracatımızm gelişmesindeki etkisi, tarımır, ekonominin en önemli sektör olma özelliğini daha da artırmıştır.» Başkentin hava kirlıliği soru nunun 20 . 25 yıllık bir geçmışi olduğunu belirten Erım. «Kirliliğı 19S3 yılında yüzde 5i) oranında azıltmayı amaçladık. Gerçekleştirebilirsek. önemli bir başarı olacaktır. Ancak ger çekleşse bile kirlilik küçümsen meyecek boyulta varlığını sürdürecektir. Geçen yıl 2(1(1 metre ötesini göremiyorduysaK, bu vıl 400 metre öteyi görebüelim diyoruz» şekl;nde koııuşuyor. Bu y:ı a:man kısa vadeli önlemlerin süreKli olarak radyo ve TV aracılığıyla da halka duyurulduğunu kaydeden Erım, halkın kok kömürü yakma alış kanlığını yitirmesini ve yasalara aykırı olarak yaklaşık 1200 kadar binanın yakıt sisteminı değiştirerek kömürlü kalorifere dcînmesmi önemli güçlükleı olarak değcrlenctiriyor. Refet Erim, «Uzun vadeli çöztim için neler yapüıyor?» sorumuza ise şu karşılığı vererek sözlerını tamamladı: «Başbakanımi2in başkanhğm. da X kasımda toplanan Ekonomik Kurul'da Ankara'nın hava kirliliği konusn tüm yönleriyle ele alındı. Uzun vadeli çözüm bulma konusundaki çalışmaların hızlandırılması ve merkezl ısıtma sistemine yönelik mümkün olan bütün alternatiflerin süratle değcrlendirilerek uygulamaya geçme hazırlıklarımn tamamlanması bu toplantıda kararlaştırıldı.» (Arkası 9. Sayfadp»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog