Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

21 KASIM 1982 ***¥ Cumhuriyet 11 Çamur pisti seven Öztuğ favori (Baçtarafı 1. Sayfada) öğretim Kanunu'ua uygun oldu gunu» söyledi ve şöyle konuş tu: «Anayasa ve kanunların çiı diği sınırlar içinde kalmaya bii yük dikkat göstcriyoruz. Ancak kanuna aykın bir tasarrufumuz olursa uyanlmamızı rica ediyoruz.» okullardaki öğretmenler yıllık ve hafDanışma Meclisi Genel Kuru talık ders planlanm hazırlayıp okul lu'nun dünkü cturumunda Urdün Kralı Hüseyin'i ugurlama müdurüns onaylattıktan sonra göreve törenine katılacağı gerekçesiyle başlarlar. Aynca, Milli Eğitim BakanMilli Eğitim Bakaıu Hasan Sağ • Temel öğretimin iklnci kademelığı'nm hazırlattığı ders kitaplan da, lam ilk sözü aldı. Sağlam, bun sine ve orta öğretime bu yıl yeni v» her dersin müfredat programmdaki dan böyle yüksek öğretim ku anlamsız bir uygulama getirildi. Her konulara göre düzenlenir. Öğretmen rumlannuı hiçbir baskı ve po gün. her sınıf ve her ders için ayn bu konulann dışına çıkamaz. Genellitikamn etkisi altında kalmaayrı ikişer nüsha günluk plan hazırtalikle ders kitaplanndaki sırayı da izdan bilgi üretmesini, araştırma nıyor ve planlar okul yönetimine sulemek zorundadır. Çeşitli nedenlerle ve yayın yaptnasmı sağlayacak nulduhtan sonra dersler* girüiyor. Bu koşullann yaratılmasına özen işleyemedigi konular olursa. yıl soiş için her gün en az ikişer saatimizi gösterileceğini bıldirdi. nunda durumu bir raporla okul müharcıyoruz. Kırtasiye masrah da caBaknn Sağlam, YÖK'ün çalış dürlüğüne bildirir. Tüm bu uygulama ma hedeflerine ilişkin olarak bası. Bu uygulamadan ne yarar umul lann dışında, hergün öğretmenin iki şunları Eöyledi: duğunu anlayamadık. Hasyonel çalışsaatini alıp her ders için ikişer örnek «Yüksek öğretinı KunUu, ma anlayışıyla bağdaşmayan bu yergünlük ders plam hazırlatılmasının yüksek insanKÜcii planlamasısiz önlemin kaldırılması için durumu normal olduğunu sanmıyoruz. Bu denın eerceklesnıesi kaynakların yetkililere duyurmanızı rica ediyoruz. ğerli zamam öğretmen, öğrencilerine daha iyi kullamlması. öjtretici daha yararh olabilrack için kendini Bir grup öğretmen adına Insan çücünön etklnliğfnin vüUyetiştinneye, kitap okumaya ayırabiD.K. seltilnjpsf. ögrencl verimliHğiHr. nln artinlması yüksek öfontim * Her ögretim yux başında, türa kurumlan ile topltım baglarının sntlamlaştınlması Içln bir dizi çslışmalann lcine girmiştir.» Hasan Sağlam su anda yer snnmu ve eleman sorununun btiyük olduğunu, YÖK'ün kendi olanaklan içinfie bu sorunu çözmeye çalıstıgmı havdettJYÖK'ÜN TtrrUMU (Baştarafı Spor'da) marı zaman cılginlığa, vahşete dek uzaYÖK bütcesı üzerinde söz nnın ortak görüşü, *Büinçsiz ve tanatik alan Prof. Akif Ererfnay. Sük nan olaylar, futbolun f>?>7rt?n düsmesinde bir kitlenin, diğer seytrcileri etki alüna sek öğretim Kanunu'nun rteana etken olarak yorumlanıyor. Bazı futaUp, spor anlayışmdan uzaklaştırması* ğiştirilmesinin bir zaruret olboı adamları ise maçlarda cıkan olavlan dağunu belirterek sunlan söyyönünde. tngiltere'de 1981 82 sezonunda lkincil bir etken alarak görüor ve seyirci da, Özelllkle deplasmana çıkan takım seazalmasmın gerçek netieni olarak, ekono lerli: «1960'dan öncetd hocatsra kayircilerinin yarattığı olaylar. bir çok zamik yapıdaki bozulma ve işsizügi göstertra cübbelilpr deıiilpr. 19<il)'rta rara yol açtı. Türbünlerde oluşan ve zayorlar. 147 darhp»ine manıı kahndı. Yeni Anavasa cercevcsinde de VrtK rıltaıı'rlı tfrtlvrrsitrltrliı YÖK ile birlikte içlne düştiigii bııhrıtnları hilivnruz. Mali özerklik derken Idari 62erklik de eitmistir. Nîçin bu özerkli*in 1968l!K>9'dan sonra hatalı olduğu iddia edtllvor. başka kunımlar ne kadar suçluvsa. iiniversitelerrte o kadar f suchıriur. Üniversî p|pr îlz^rincleki hadiseler YÖK'ün tutumavla vakından ileilidir. Emek 1. Koşu: ZOMBÎ kolay kaıafavori gözükmesine rağmen lu oistte, hem de zavıf rakiplivp aynimaiann, fstifaların nenaeaktır. îkincilik ATMACâ ve sürprize çok mUsaittir. Hattt iert arasında çok kolav lcaza deni. YÖK'ün tutumudur. Ru HÎKMETtYELÎ arasındadır. kilolardan TtBtlİ ve OSKAD naca&ını tahmin ediyoruz. Insanların vstanseTerliğinri'Ti Yenî koşan SUZETTE tsimli yanşı zorlavabüir. îkincilik KEBEN'indir. şüphe etmPk versizdir. YÖK üç yasü tay kabilivetsiz «rö5. Kogu: ÖZTOG Jofcey SUley 9 Ko»u: Altılı Ganyancıtara yasas'nm deüstirllmpsi blr raasüktü man Akdı'nın altında kolay ka çok at vazmalarını tavsive eder Bınrfîr PSrPtim iîvı>lp. 2. Koşu: B Grutnı'nda çok PÜzanacaktır. Çamur ptsti cok ken. GOLDEN SWAN ve GAY ri başka bir iş bulup ayrılmak zel vanşlar çıkaran KARAORsever, banko yazılabilir. HABMONY'nin sürnrizde turul eayretl icindedirler. Do&ramaKON tevorimizctir. Kosan diğer 6. Koşu: İki vash tngillziere nrnım, KARAHEDÎYE ve cı'nın daha uysal davranmasıİki attan GANYAN ikincififte mahsus olan bu kosuda LOTUS DtKMENŞAH'ın çamurlu oisti nı, teminat vermesini îstfrd'm. daha valundır. rakipsia favorldir. Rakipleri çok sevdiklerini hatırlatırız. Kendfsinln başarılan malutn3. Ko*u: AFETHAN ve DEKÎN hem yenf koşuyortar. hem de dur. Daha nysal. daha ııercfbSD arasında «eceeeSinl tahmin formları henüz taro değildir. ci, daha olgun hareket etnrk ettifttmi7 bu vansta, HAZf'E 7. Kosu: Zor btr yarıs: btrincllannidır. Bnnun icln YÖK tçtnhafll kllosuyla ner an ikisine llge en yakm atlar GÜLCÎN ve 1. Koşu: F. Zombi P: Atraaca de Univeraitp temsilcilerinin rakiptir. PEENS İGOR'dur. Rakipieri 2. Koşu: F. Karaorkun, P Gan bu'onnr>sı sarttır 4. Koju: Altılı Ganya'nın ilk KOCAHAN ve HİTtTE STAR'yan ayaSınm bulun<1ugu bu Oç va$ dır. 3. Koşu: F. Kaziye, P. Afethan KLRSTtRtLERt lı Aran handiknnı GÜNTÎLÎ'nin it. Koşu: ÖZGÛTÜn bu çamur 4. Koşu: F. Günel, P. TibUl Prof. F e n i FeysioHn. 5. Koşu: F. örtuğ P. Kopuk • n Anavasal bir kunılus haliU 8. Koşu: F. Lotus, P. Mubteni almastnm vnsada df»»lsifclikler yamlmasma enep] oimadıgı7. Koşo: F Gülçin, P. Prens m, h\ı dp*1sikl1kleri vaomavı Igor perekli kıMıftnj sövledi. Asls1. KOŞU: 3 Yş. tng. 2000 M. Çim. Saat: 12.00 8. Koşo: F. ÖZRÜI, P. Keben tanhSın Universitelerin temeli İkramiyesi: 15(1.000. Maiden. 9. Koşu: F. Karahediye. P. Dik belMen. Prof. Pevmenşah 1. Zombi 58 Tınay 2 (002) ı. asistanhk kururrmnun 2. Atmaca 58 Cafer 1 (204) venirtpn gptfrnmest P.P3. Hlkmetiyell 56,5 M. Yüksel 3 (404) Sirf 4. Suzette 52,5 M. Acar 4 () Berekethan BMH 58 Ö.Ahlat 5(040) G.S senmîs. oHırm"<; Z. KOŞU: B. Grh. Arap. 1600 M. Kura. Saat: 12.30 sövle knmısİkramiyesi: 100.000. Hand. tu: 1. Ganyan 66 M. Güneş 6 (142) «Biıeiln vpnl Anavasa YÖK'e 2. Gürçeşme 57 H. GUneş 1 (100) 3. Karaorkun 58 Tınay 3 (212) lasfınr>a v»*M«l *an 4. Çayıralan 54 Davut 4 (002) Ama bn nMckHv»*"» npdpn san!n"i87. YÖK 5. Seymen I 52,5 1. Çsk 2 (342) Öğretmeninöğrendnin.. C 1 . 1 Muammer TUNCER borulan... sorunlan Ö ğ r e t i m Üyelerİ nı, Yüksek öğretim Kanunu ve çıkarılan yönetmeüklerin, bır insan boyuna ulaştığmı, yöneti cilerin bir gün önce gelen yö netmeliğin, bir gün sonra değiş tirildiğini söylediklerini bildirdi. YÖK'ün iyi taraflaruun da olduŞunu, gelişmemiş yörelerde ki üniversitelere öğretim üyesi bulma çabalsrıaın olumiu oldu ğunu anlatan Akkılıç, ancak uygulama sonucunda bazı öğro tim üyelerinin ayrıldıklarını, bunlarm yerlerinin uzun süre doldurulamayacağını söyledi, şöyle konuştu: «Maalesef limversite Rektörleri, Dekanları sü releri dounadan görevlerinden aünabilmektedir. Bu YÖK'ün dediğini yapmayan gider aniamına gelmektedir. Bu böyle olursa üniversite sahsiyet kazanamaz. öğretim üyesinin saygın lığı komnamaz.» Akkıhç. bu yılki bütçede tüm Ankara Üniversitesine yayın hiz metleri için konan nıiktanu 15 milyon Hra. Hacettcpe Ünhersi tesir.e isp 150 müyon lira oldu ğunu rnlattı, dağılmın adil ya pılmasını istedi, şunlan söyledi: «Kanunda değişiklik yapıhna sı lanmdır. Bu böyle glderse, üniversiteleıden aynlanlar çoğalır. Biiimsel ÖHrklik var de niyor. Maalesef o da kalmaraış tır. Üniversiteleri lise haline setirmeyeiim. Sadfce ders oku taıı yerİRr haline getirmeyelim» TÜRK BAYRAGl Recai Baturalp. Türk Bayrağı halütmdaki kanunun 1936 vı hnds çıktığını, o yılda ve dahh sonra yapılan binalarda bay raklann ksnuni yerinde olduğu nu, çeşitli binalardan örneklef vererek anlattı, konuşmasını çnyle sürdürdü: «Bugüne kadar kanunu çiğnl yorduk. 8 kasım'dan sonra ise Anayasa'yı çiğniyoruz. Bugüne kadar üniversitclerden yetişen kişiler kanunu çifnediler. Önlem almassak, anayasa'yı ÇİSnerler. Üniverslteler gençlere bir şey Bğretmiyor. Demek W bayrak nereye konarak, bnnu projelerine koymuyorlar. Universite, muhtariyetin arkaMn.» saklanmadaiı, bayragm nereye çekileceğiDİ gençlere öğretm^H dlr. Kanundaki srkli, gençler projeyc dökmeüdirlpr.» Kamer Genç, Üniversitelere yapılan atamalarm milletin bü yük çoŞunluğu tarafmdan tasvip edilmediğini söyledi. Bunun üaerine bazı üyelsrin «Edil di Edlldi. Sen sahsen tasvip et n«iyorsun» dedıkleri duyuldu. Genç, memlekette tarafsızhğı yerieştirmek zorunda olunduğ.ı nu anlattı ve «acaba YÖK bat> kanı, bu tayinlerle tarafsızlığmı koruduguna inanıyor mu?» diye konuştu. Genç, döner sermayelerden asistanlara az nay ayrıldıgını kaydetti ve YÖK'Un üniversite lerdon Uaydını sildiğl altı yıllık tfSrencllere yeni hak tanmmasını istedi. DOGRAMACI'NIN YANITLAEI YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramacı, Üniversitelerde bır tedirginhk olduğu yolurıdaki görü^lero kaîıldığını söyledi, «Ancak tedirginliğe gerek yoktur» dedi. Dogramacı, yeni kadro yasnsı ile birlikte yeni b:r «atama furyası» olaoağı scyleı:tilerini yalanladı. YÖK Başkant, YÖK'ün hiçbir öğretim eleraanınm görevine son VHrrncdiğini, üniversıteler bunjfesinoe yüıütülen tasarrul'luruı Yüksek Öğretim Yasas;'na uygun olduğunu vurguladı, bütün uysuli'maiarınm Anayasc ve yasalara uygun olduğunu ilüri iurdü. Doferan.acı, «Kan<ı na aykırı bir ta3srnıfunıu3! olısrsa uyarılmamızı tica ediyonız» diye konuştu. YÖK Başkanı Doğramacı, ba zı rektör ve dekanların kapatılan bır sıyasal partiyle uişkj de olcluğu yo:iu lıaberlere değındi, «Bizinı için eskiden ne jıipükları, faliin lidere nıektuıj yazdığı, falanla çay içti^i bir ulçü değildir. Faşizuı îeikisiiih de bıuunınuyorlarsa. açık ya da kapalı Marksizm prapagnnd<;sı yapmıyorlarsa, öğs'etinı üye leri gdrevlerine dcvaın edewk lfrdir» dedi. Insan Doğramac, YOK'ür. bugüne kadar rektöıler ya fla üniversıtedeki yürut meyle ilgili niçbir telkmde bulunmadı|ını iddia etti, «Buiun nıası da sözkoımsu değüdir» de tü. Doğramacı, hiçbir öğretin; kı;rumjna bir müfredat programı op.ermediklerini de ileri sürdü. Y^K Başksm, yürütülen uygulama sonucu iki yıl içinda ycnt bir ad çekme yöntemine gerek kalmayacağını, oğr«tiı:ı üyelerinin üniversitelere denge 'i biçmıdt âsğı!acağmı söyledL DoŞramacı. üniversite büny; lerine yeni katılan 64 fakülte den 44'ürtde öğretime baslandığmı bildırdı, gelecek yıl içindf» iki yıllık meslek yüksek okullarrna 4050 bin öğrenci almabilmesini sağlama amacıyla pianlama çalışmalarına başlan dığsm ekledı. Genel Kurul daha sonra oyItımaya geçti. VÖK ve 27 ünivsrsitenm bütçeleri DM tarafın dan kabul edildi, DM Başkan v?.kiıi Vefik Kitapçıgil oturumu kapatırken Genel Kurul'un . yarm Ulaştırma ve Dışisleri Ba çanhklannm bütçelerini görüs nek üzere topianacağını bildir Doğramaci'nın (Baştarafı 1. Sayfada) lan yamtlayan, Prof. Dr. Kumbaracıbaşı, YOS uygulamalarını «lceyfl ve tutarsız» olarak ruteledi. Kumbaracıbaşı junlan söyle di: «Bir yıldir süren YÖK uygulamalannın öğrenciler ve öğretim üyeleri üzemıdeki olurnsuz etkllerini ve ttniversltelerlmiadn içîne düştüğü kargasayı kamuoyu ibretle izlemektedir. Lniversi'.e kontenjanlarının artınlacağuıı söyleyen YÖK, bunu başaramamış, birçok fakülteyi de eğîtime sokamamıştır. Öğrenciler önce üevam etıneye zorlanmış, gelen tepkiler üzerine devam ctmedea de okunabilpceğiııe ilişkin yeni bir kararla eski karar düzeltilmiş, buna rağmen çalışan öğrencüe. rin durumu açıkuğa kavuşamamıştır. YÖK, yetkisini aşarak yeni sınav hakları yavatmış, bu ari'da müktesep hakları tanımadığuiı ilan etmiştir. Arkasından müktesep hakları kısmen tanıyarak nygulamasım kısmen değiştirtne faaüyeti içine firmiştir. Şu anda öğrenciler kaç sınav hakkı oltiuğuuu bilmemektedirler. Tüm üniversitelere fakülte ve bölüm düzeyinde ders programlan empoz e edilmiş, eğitimin birçok üniversitede basladıfı ilan edildlği halde programlarm değiştirilmerii sürdüriilmüş, biltnv sel öxer!cllk kesinlikle sözde kalmıştır. Mevcut yöneticiler tarafından başarısı kutlanmış bazt öğ retlm üye yardımcılan dahi görevden almrnıştır. Çıkması gercken birçok yönetmelik bazırlanamamısfır. Bütün bu keş mekeş üzerinde gnrilş blldirmek tsteyen Bğretiro üyelerinin pteşttrilertni durdurmak Için dislpHn. yiinetmeliği ile yasaklar eetiriimiştir. YÖK'ün bir yıllık bilançosu Türk eğitim tarihl Üzerinde karanhk bir leke olarak dain'a kaiacaktır.» Siyasete Soyunmak.., (Baştarafı 1. Sayfada) hızlandıkları anlaşılıyor. Eğer, olaganüstü bir olay olmazsa, genel seçimler önümüzdeki sonbaharda yapılacaktır. Bu «seçim takvinıi» bir bakıma, siyasete soyunanların ivedi davranmalarını gerektirir. Çünkü, bir siyasal partinin, birkaç ay iginde bütün 11lerde ve ilçelerde örgütlenerek, büyük kongreden geçmesi pek kolay değildir. Birkaç ay içinue örgütienip, yasal işlemleri tamamlayan bir partinin seçime hazır sayılması beklenemez. Bu yüzden, siyasete soyunmak isteyenler, şimdiden «temaslarını» sağlamaya ve kendileri için «kamuoyu oluşturmaya» çaiışıyorlar Gerçi «seçim takvimi» ivedi davrananlara hak verdirmektedir. ama bu lvedilik gereksinmesl dışmda başka kaygılann da gözönünde tutulması gerekmektedir. Anayasa'nm geçici hükümlerinl beklemeden siyasete soyunanlar. kendilerlne siyasal partl kurma yolunu kapatan hükümlerle karşılaştılar. Tıpkı bunun gibi, Siyasl Partiler Yasasında da beklenmedik bazı kayıtlar ortaya çıkabilir. Başka konumdaki bazı kisilere yeni «siyaset yasakları» gettrebilir. Buna karşı, yasaklann Anayasa'da yeralan kayıtlan aşmayacağı ileri sürülebilir. Bu, elbette ağırlığı olan bir görüştür. 11 eylül 1980 tarihinde TBMM'slnde üye olan parîamenterlerle ügîll olarak Anayasa'da yeralan yasaklann yasa ile genlşletilmesi eski parlamenterler açısından artık olan değildir. Ancak, «eski parlamenterler» dışındaki kişiier İçin açılmış ya da açılacak «kamu davalarının» Siyasl Partiler Yasasının «geçici maddeleri» ile siyasete soyunan bu kişiler için bir engel sayılması az da olsa blr olasılıktır. Anayasa'nın seçme ve seçilme haklarmın «kanunda gösterilen şartlara uygun» kullanılacağını yazmaktadır. Bu koşullar, Siyasl Partiler Yasası ile saptanacaktır. Seçme ve seçilme haklanna, açılmış ya da belli süre içinde açılacak kamu davalarının engel sayılması akla gelen bir endişedir. Gerçi, Anayasa milletvekill seçilme yeterlillği için ancak «kesin hüküru giyrniş olnıak» koşulunu belirtmekte ise de geçici dönem ile smırlı bir geçici hüküm getirilmesi, bu hükmün de seçme ve seçilme hakkı ile ilgili maddeye dayatılması dedlğimiz gibi, az da olsa bir olasıhktır. Böyle bir hüküm. kesinlikle Anayasa'nm temel hükümlerine ters düşer. Ancak, konunun açıklığa kavuşması zaman alır. Bu süre içinde de partiler kurulmuş ve seçimler de yapılmış olur. Yeni kurulacak partilerin toplumda varolan iki ana eğilimin doğrultusunda örgütlenmeleri beklenmektedir. Bu İki ana eğillm «sosyaldemokrat sol» ile «liberalkapitalist sağ» olarak adlandınlabilir. Klaslk Marksist partilerle dinsel görüşlere ağırhk vcren sağ partiler kurulamıyacaktır. «Liberalkapitalist sağ» bir partinin örgütlenme olanağı, «sosyaldemokrat sol» bir partinin örgütlenme olanağmdan fazladır. En azından, liberalkapitalist sağ partinin mali destek bulma sorunu yoktur. Şimdiden «siyasete soyunan» büyük holdıngler ve şirketler, kendi lktidarlarını kuracak ve pekiştlrecek olan siyasal partiye destek olacaklardır. Bir partinin ülke çapında kurulabilmesl İçin milyarlarca lira gereklidir. Bu gereksinmenin liberalkapitalist sağ bir parti için çok büyük sorun olacağıru sanrmyoruz. Mali destek konusu, sosyal demokratsol bîr parti İçin en büytik sorunlardan birl olacaktır. Batıda sosyal deraokrat partiler. işçl sendikalarına dayanmaktad)r. Siyasal partilerle sendikalar arasındaki iş ve güçbirliği Anayasa ile yasaklanmıştır. Böyle olunca, yeni kurulacak sosyal demokratsol bir partinin, Batı'daki benzerlerlnin yararlandıkları kaynaklardan yararlanamayacakları anlaşılmaktadır. Kurulacak sosyaldemokrat sol bîr partlyl, bu güviüklerin dışında, bir de aynca kireçleşmiş «hizipler» ve «fraksiyon bağnazlıkları» beklemektedir. Bu güçlüklerin kısa sürede aşılması pek o kadar kolay değildir. Sosyaldemokrat sol partinin geleceği için umutlu olunabilir, ama bugünkü güçlükleri gözdtn uzak tutmamak gerekir. Sosyaldemokrat sol bir partinin kitlelerde yaygınlık kazanabilmepi için Keçmişin acı derslerlnden yararianmak ve bugünkü Anayasa düzeni İçinde partinin yapısal özelliklerini iyice saptamak blrinci görev olmalıdır. «Hangi yapıda bir parti?» Eorusuna kesin ve aydmhk blr yanıt bulduktan sonra, «Bu parti kimlcrle kurulmah?» sorusuna açıklık getirmek gerekir. Bu aşamada. bu sorunların yerinl değiştirmek, büyük sorunlar yaratır. Kurulacak sosyaldemokrat sol partiyi, daha ilk adımda hiziplerin, kişisel çekişmelerin kucağına atar. Kurulacak olan liberalkapitalist sağ partinin böyie sorunlar içinde olacağını pek sanmıyoruz. Geçmişteki örnekler ortadadır! Geleceğe, diplomatlann o pek sevdikîerl deyiş ile «ihtiyatlı iyimserlik içinde» bakmakta yarar vardır. Güçlükleri ve sorunlan geleceğe yönelik taze umutlar ve beklentllerle dengelemesini bllerek... GÜNLÜK DERS PLANLAR! ÇJLESİ Ingilizleri hırcın seyird korkuttu Yüksel Erüç'ün görüşü: TAHMİN (Baştarafı 1. Sayfada) Binsşimı yöneten Başkanvekili Vefik Kitapçıgil'in ısrarla ziüeri çalmasma karşın, Genel Kurul'a bir iki üyenin dışında kulisten gelen olmadı. Ülkemizi zivaret eden Urdün Kralı Hüseyin'i ugurlama töreninde bulunmak zorunda olduğu Başbal'anlıkca açıklanan MilH Eğitim Bakant Hasan Sağlam. görüşmelerin sonunda yapacağı konusmayı e n başta yaptı. Zaten Safrlam'ın konuşmasında YÖK'ten kaynaklanan sorunlara değinen cümlelere rastlanmadı. Sflftlam, 12 Eylül öncesinin rshatsızlıklanna tekrar düşulmemesi için devletlo ünivpr'îite v« ilgili kuruluşlann e!birli*iyle çalışacaklannı söylemekle yetindi. Bakp.n. bu amaçla üniversitelerin dışındaki yük seV öğretim kurumlanmn YÖK ve üniversitelprin Röyetim, denetim ve sorumlulupnna vprildi&inf bildirdi Milli E§itim Bakanının ko nusmssı Genel Kunıl'dakf az sayda üye tarafından alkışlanırken. kendiçini dün istifaya çsğıran ancak elpştırilerinin vîmıtını plmadan Dan'sma Morli^i'nden a^nlan Mobmet Pampk'm alkışînra kpt'İTipdığ) ennildü Anavasa Komisvomı Baskanı Prof. Orban AldıUactı Kurul ^nlnntınıtn yubulun!>n bir sırada Doc Tureut Tan'îa «nh bet ederken arnvq giren BPki»" Tunav. kpndlertna bir hik^VB anlnift YÖK bütçpsi Ü7prindfiki eörösterini nnklavan Mnzaffer Sa^ışman'ın ba7i şö?leri Prof İhsan Do&ramacı hakkında vanîı1? dıişunrelere yol açacak bicimHe yonımInndı Sasrışman. «İr.<;arım ha tınna ünîversitelerin dıizenini brzarak memlekpt vönetimi nlevhîne e;İ7İi blr kışkırtma yapıldnrı pibi kötü düşünrPİer KPİdi&ini» sövledi. Genel Kurul'da konuçan üvalerin çoğunluğunu öğretim üveleri oluşturdu. Prof. Akif Erginay. Yüksek Ö&retim Kurulu'nu eleştirirken Prof îhsan Dn&rnmHn'nın da uvsa! davvanmasınt istedi Prof ErKİnay. «Bu =a^dtr. bn soldur, bu ortadadır» diye kıyımlara gidilmemesini cnerdi. Prnf. Fevzioğlu. iSRO'larda 1^7 öğretim üyesinin üniversitedon U7aklaştırılmalan konusunu gündeme sretlrerek. o zaman bu öftretim 0yelerinin Kamma7!and'klannı söylediklerini anımsatmak gerpğini duydu Genel Knnjl'ria finiversltolesrin isimleri dp eleştiri konu<;u vapıldı. «Niçln Bursa dcSll de. (Tlurlag ÜnivPriite<il?» biçimindeM pleşlirivi ce tiron Vcnbi MnlMis Dabaknâlu. sö?Ierini Ziya Cökalp' den su deyişle tamarpladi: Emirle yoia çıktığın vakit DÜZELTME Dün Ga7etfimi7de vayınlanan, «Görevden kaçmsyoruz; ama, yasa resmen çiğnenmiştir» başlığıyla t. sayfada yer alan lıaberimlzde bir dizgi yanlışı sonucu; «25 yıllık bilim insanı oldu&ıınu beliri"tı Prof. Yılmaztürk. gÜ7Pİ Türkçesiyle» cümlesi, «25 yıllık bilim insanı olduğunu bolirten güzel Türkçesiyle» şeklinde çıkmıştır. Okurlarımı?dan ve Prof. Yılnwtürk" dsn özür diler, düzeltiriz. 1471er aıti ALTILI GANYAN 3. KOŞU: B. Grb. Arap. 1600. M. Kum. Saat: 13.00 İkramiyesi: 100.000. Hand. 1. Afethan 61 Cafer 2 (131) 2. K a d e r l 56,5 1. Çak 1 (040) 3. Derinsu 53 H. Kaya 4 (002) 4. Raziye 49,5 M. Güneş 3(231) b. B u h a r a l l 48,5 Karataş 5 (034) 4. KOŞU: 3 Yş. Arap. 1400 M. Çim. Saat: 14.00 tkramijesi: 200.000. Hand. 3 (131) 1. Muratefe 64 Sedat 57.5 Yunus 5 (101) 2. Tathcak 57 S. Akdı 2 (012) 3. GUneli 6 (040) 53.6 I. Çak 4. üskar 1 (01) 50 M. Yüksel 5. Tlbilli 4 (400) 48 Zlya 6. Senem XII 5. KO$U; A. Grb. Arap. İROO. M ÇSm. Saat: 14.30. tkraıniyesi 400.000. M. Hand. 1. Noşlcahvan 66 Cafer 6 ÜİO) 2. öztuğ 57 S. Akdl 4 (301) 3. Afacan IV 57 M. Yüksel I 1 (420) 4. Le\rentIV 56 Davut 2 (020) 5. Kopuk 45 Karataş 3 (342) 6. Şahnaz 44 M Aear S fflOSI 6. KO$U: 2 F?. tng. 1000 M. Çim. Saatt 15.00. fkramiyesi: 150.000. Maiden. 1. Dardahan 56 Sedat 4 () 2. Muhteşem 56 Miimin 2 (*) 3. Nevhilal 54.5 Davut 1 () 4. FMzII 54.5 M. Yüksel 6 () 5. LotÜs 54,5 A. Atçı 3 (020) 6. Güney 54,5 Raslm 5 (040) 7. KOÇU: 2 Yş. tng. 1000 M. Çim. Saat: 15.S5. tkramiyesi: 150.000. Maiden. 1. Prensigor 56 S. Akdı 2 (2) 2. Kocahan 56 Ekrem 1 (403) 3. Sınav 54.5 Tınay 4 () 4. Cypherlady 54.5 Yaşar 6 (00) 5. Rümeyha 54.3 H. Kaya 5 (400) 6. Gülçin 54,5 Kâzım 1 (422) 7. Hltlttestar 54.5 Cafer 3 (032) 8. KOŞU: 4 Yk. tng. 3000 M. Çim. Saat: 16.05. İkramiyesifiOO.OOO.Açık k$. 5 (112) 1. Keben 58 Kâzım 2 (000) Tınay 58 2. Zero 1 (330) S. Mutlu 58 3. Delilcanhm 3 (400) ö. Ahlat 58 4. Kutan 4 (034) 56,5 Mümln " 5. özgül 6 (010) 56,5 H. Kaya Amanos BMH 16.40. 9. KOŞU: 3 Yş. tng. 1400 M. Çim. tkraınlyesî: 300.000. Şartlı. 5 (431) 1. Dikmenşah 61 Mümin 4 (032) 2. Derbentll 59.5 H. Kaya 6 (021) 3. Lavston 58 Kâzım 2 (043) 4. Gayharmony 55 M. Güneç 3 (204) 5. Karahediye 54.5 A. Atçı 1 (003) 6. Goldenswen 54 Tınay 7 (012) 7. Demkeş 54 S. Akdı 8 (100) Orak BMH 56 Sedat tKİI,İLER: 123456789. ÇİFTELKR: 2/34/56/78/9. ALTILI G.: 456789. ÜÇLÜ G.: 7 8 9 . 3'lü BAHİS: 9'uncu koşuriadır. '^ı be!'i d«?4' dfr.» IWıi3K>ffpr FUTBOt Alf Saml Yen Stadı 15 00: Galatasaray . Samsunspor Adana Şehir Stadı isoOr Adana DS . FBahçe Bursa AtBtiirk Sladı 15 00 Bur«H«!Dor Trabzon 19 Mayıs Stadı 15 00: Ankaragiicu ZonC.Antep Kamil Ocak Stadı 15 00: Ga7İantcpspor Adanaspor Antalya Şehir Stadı 1 5 00: Anfalvaspor . Sakar= yaspor Mprsin Tevfih Sırrı Gür S. 15 00 Mersin Id Y. Betrmlf 15 00: Vpfa 15 00' Evup 15 00: Umtıt Pasn Stadı Knraelispor . Altay Stadı Fpriköy • Edirnespor Stadı Alibevkfly • T.ülebur bir parçayı l>oyaya daldırıp çı karma iş!?tni değildir. Ortsîa nm 4 yıla dağılmiş lıir »İHtemi. MrdPn haşka bir slstprne dn nüştürmek as).a basaniı otamaz. Vcııı düzenlemelerin, «ğrencilerde yolaçtığı huıursuzlu |u, öğrctimdeki kargaşayı bır an evve! ortartan kakiınnak la zutıdjr. Bu kadar acemice ve tu tarsıı hareketier karşıaında ü zuimcmek imkansızdır. Emia olun Insanın hatınna ts«m bir si'skıına kavuşrauş büyilk ve ö neırli bir bölümiin düıenlm bo zarttk buçUnkü ülke yiinetinıt aSeyhlne glzli hlr kışkırtma yapUâı«i g!bl kötü düşünceler ÜNİVERSİTE (BaşUrafı 1. Sayfada) «klmler basvurabüir» Dolurnunü dikkatle okumalarını istedi. Günalp şöyle konuştu: «Bu yıl 2547 sayıiı Yüksek Öğretim Kanunu'nun sınava giriş sayısını kısıtlajan 45'inci madde lıükümleri aynen uygulanacak. i'asada öngörülen koşullara uymayan başvurular kabul edllmeyecektir.» Sözkonusu madde uyarınca orta öğretim kurumundan mezun olup 6 yıl ıçerisindo 3, yüksek okulda öğrenci olup 1. yüksek okulda başarısızlık sonucu çıkartılan ve 6 yıl geçırmemiş olanlar, bir yüksek öğrenim kurumunu bitinp 2 kez sınava girmiş olanlar bu yıl sınava katılaınayacak. Bu yıl adaylardan başvurma belgeleriyle birlikte ortaöğretimdekl basan not ortalamalarmı da belirtmelerinin istendiğini kaydeden Prof. Günalp, »Bildirllen bu notlar daha son r» okul müdürlüklerinden kontrol edllecek. Ortaöğrelim bafan not ortalamasıııı doğru bildirmeyen ad>>ların türa sınav hakları geri ahnacak» dedi. AÇIK ÖGRETİM Prof. Altan Günalp. Eskiçehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim FakÜltesıne kayıt yap tırmak için başvuruda bulunan, 335 ve daha fazla puana sahip adayların tümünün alınacağını belnterek, «4G bin kiş! basvururM 46 bini de aunacak» dedi. Açık öğretim Fakültesi'na ya n a başlayacak öğrenci kayıtlarının 28 kaaım cuma gunü sona ereceğini hatırlatan Prof. Günalp, özetle şunlan söyledi: «Adaylar vakit kaybetmeden ilk günden ÖSYM'nin 10 ilde bu iş için görevlendirdiği biirolara başvurarak belgelerlnl alsınlar ve işlemlerini tamamlayıp geri versinier, adaylardan bürolarca istenen beigelerln sağlanmannın zaman alma sı, ama adaylann kesin kayıt yaptırmalan için zamanlarınm az olması husnsn önem t»?ıyor.» Merkezl yerleştirme sistemly 1« herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırmamış adaylardan 330 eşit puana sahip olanlar Açık Öğretim Pakültesi'ne ttnkayıt, 335 puandan fazlasma sahip olan adaylar kesin kayıt yaptırmış sayılıyorlar. Belgeleri tamamlayarak büroya teslim eden adaylara öğrenci kimliği hemen veriliyor. ÖSYM tarafmdan kurulan Açık Öğretime Kapt bürolannın bulunduğu iller, Adana, An kara, Elazığ, Erzurum, tstanbul, Eskişehir, İzmir, SamEun, Trabzon ve Van. • C. Ü. Zıraat Pakültesi ttğrenci kimliğimi yitirdim, geçer sizdir. Sadettin GÜRSÖZ • Hüviyet cüzdanımı kaybettim. Hiikümsüzdür.. Yaşar ÜLAKÇI Vehhl Muhlifl Oabaknflu. bir yıllık rotasvonla lıangı açıfclann kaDntılacajhnı sordu. Dogramacl'nın basırı toptnntısmdeki «Karaçjçefln rnret Mohac Kır Koşusu budufc srün fstinye Darkunınria vnvar» pılarak. Yansmnlar saat îfü «Bıı kararl«h>r)n nerede n'riuğtınu bllemevp*>''ktir» 'iedi. Üniversitelere veriien isimleri îstanbul Burhan Felek de eleştiren Snor Saionu cflere insaf " temfinni ederejj " 1000: Pertevniva) • Jand^rsözlerini tamamladı. maKücü '2. l!g) Profesör NecjDJîöee YOK' 1130: Taç9pt>r Etlikspor" gıkaıJı^ı çtitc sayıdaki yö (3 Hff) netmelik ve kararların birbir lartyle ve yasalarla açıkca çeliş tiğıni •sttyledi Bilge, «O kadar Ba*1arha«ii Spor Salonu kl, artık yönetmeliklerin ya de. iflOO: Bfisiktas • Koieî kararların kannnlara uvpınlu17 30: V"fa Simtel Ist Ban ğunrtan defril, kamınlann yBıw< kası Yanişehir mellklpre ve kararlara ııvıjnnli' fcundan sö? edilir olmuştur ded». tstanbul Prof. Dr. Mahmut Akkılı» noo Eczacıbaşi Ç. Külhir ytlrian bcr türspor muamfleve layık oı 14 • Otomarsan AEG E O ' H söyipdl. Yapılan uy AnVara gulama so'iHcıınria Unlversifplerin yt>rl«smfa savnnlık 13.00: S Karadenirspor munım, yerir' suktinete, Altınyurt gınu^e ve çnçKi'inğa omntıgı14 30: Pelrolnfis Burhsn Feleh Stadı 15 00; Annriolu • Tekirdağ Gazi Üniversitesi İki öğretim elemanı daha istifa etti ANKARA, (THA) Gazi Ü nıversıtesi İktısadi ve İdarl Rı Mmler Paküitesi'nde iki gtlrı 'ince başlayan toplu tstifnlma vînlleri eklondi ekonomı bn :ümü öğretim üyelerinden l)oç. Dr Ersun Türkcan isttirf etti. Aym Ünıversitenin Ba sın Yayın Yüksek Okulu Öğrp. fim ?ttrevlı!erinden Kaya özak man'ın da ıçörevlnden ayrıldığı öğrenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog