Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

Use Sonlar : 1327 Kasım Bektemelflert 822 Kastm DORTIER DERSANESI CAÖA LOÖ LU tSTANBUL 22 24 M Cumhuriy 59. Tıl; Sayı: 20940 KUTUCUSU t Yunus NADİ 30 TL. 21 Kasım 1982 Pazar 6O72OO(4hat) , Tüpgaz parlaması eğlence gecesinde faciaya yolaçtı YÖK ve üniversiteler bütçesi D M de kabul edildi ı Ataköy C Motelleri içinde Kulüp Tavernada ısıtıcı bir tüpgazın parlaması sonucu, Sefaköy Yeşilova Esnafspor'un eğlence gecesine katılanlar kendilerini tek kapıdan dışarı atmak isterken, birbirlerini ezdi. Bunlardan çoğu panik sonucu ezilerek can verdi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 31 davetli ise, çevredeki çeşitli hastanelere kaldınldı. "Öğretim üyeleri üniversiteden ayrılma gayretinde,, ANKARA (Cumhuriyet Büro. su) Danışma Meclısı Genel Kurulu'nda YÜK ve ünıversıto lerm bütçelerı kabul edıldı. Meclısın dunkü oturumunda ozeUıkle Yuksek Öğretim Kuru lu'nun uygulamaları konusunda sert eleştirıler yapıldı. Prof. Akif Erginay, Yuksek öğretim Karmnu'nun değıştırılmesının «bir zaruret» olduğunu soyledi, «öğretim üyeleri üniversiteden aMılına gayretı içinde,» dedi YÖK ve unıversıte bütçelerlne ıl skın eleştirılen yanıtıayan YÖK Eaşksnı Prof Ihsan Doğ ramacı. YOK'un hıçbır oğretım elemanının gorevme son vermedığl görüsunü yınele dı. «Universitelerin bünyesinde yurutulen tasarrufların Yuksek (Arkası Sa. 11. SU. i de) Fikret Daglıoğlu, Necdet Doğan •• • Bülent On, Ismet Berkan Kim sorumlu? Selahattin GÜLiR Islak çimenlenn üzerlne yatmlrmş 17 ceset var. Kıminm elleri karanlık gökyüztine açılmış dua eder gıbi Sessız, hareketsız. Kımısı üşür gıbı bttzülmüş Sıyahlar gıylnmış genç kadmın sağ elı alnmda Tü münun ya7isı bu sankl Ayakta duran bır sürü ınsan Konuşmalar, sıren sesleri duyuluyor Koşuşturmalar var. Ne çare ki hepsı boş Ne ayaktakıler yerde ıslaK çimenler Ü7erınde yatanlara bir şey yapabıliyor, ne yeraekılerın artık doğrulacak guç leri var Hep denır sdz gelışı, «Alm yazısı lşte bu.» Acaba öyle ml? Ne olmuştu, Ataköy C motelleri yanındakl tavernada? Ne ol(Arkası Sa. 9. Sfl. 3 de) Ataköy'de Emlak Kredi Bankasına aıt C MoteUennın bulun dugu alanda şarkıcı Vedat Çetınkaya'nın ışlettıgı tavernada dun gece tupgaz parlamasının neaen olduğu yangın ve panik sonucu 19 kışı can ver dı. Sefakoy Yeşilova Esnafspor Kulubunün duzenledığı gecede kı facıaaa 31 kışı de ezilerek ve yanarak yaralandı, bazı kışıler de dumandan zehırlendı. Dıkkatsızlık sonucu bırçok can alan olay dun gece 21.15 ura'armda meyrlana geldı. Ölen lerd?n bınnm çocuk, dördünun kadın, dığeılerınm de erke.k olduğu bıldınldı. Tavernayı ısıtmak üzere kul lanılan tüpgazla çalran ayaklı ısıtıcı bir ara gaz kaçırcü ve sondü Kimlığı belirlenemeyen bjr kışı kağıt parçasıylsv ısıtı cıyı yakmak ısteyınce parîama meydana geldi. Şarkıcı IMTehmet Yüktaşır'm progranu sıra(Arkası Sa. 9. Sfl 3 de) DMden izSanimEer 147'ler gammazlandı mı? CESETLER BAHÇEDE Tüpgaz sızıntısı ve panlgln neden olduğu faciada hayatlannı kaybedenler, olaydan sonra tavernadan itfalye erleri tarafmdan çıkartılarak çlmcnler fizerlne yatınl dilar. 19 yurttaşın hayatını kaybettfğl taverna faciasında olenlerln çoğunun Sefaköy yöresinden olduğu biluiriliyor. Emniyet Müdürü Şükrü Balcı ve diğer yetklUler olay yerine gelerek Ugililerden bUgi aldılar. (Fotoğraf: Ali ALAKUS) Betül UNCULAR ANKARA Yasasmın çı kanldığı günden bugüna dek üzerinde en çok tartışılan ve daha uzun süre tartışılacağı anlaşılan YOK'ün bütçesının gomsıılme^nde Danışma Medısı'nde go°terllen ilginın azlıgı şaşırtıcı oldu. 158 üyell Danışma Mec lisi'nde bir ara 12'si BOtço Plan Komısyonu üyesi olmak üzere 49 üye görüşmelen izledi Bu üyelenn büyük bölümü de öeretim üveienvdl. (Arkası Sa. U. Sü 6 da) Evren: Geçmişe sünger çekiyoruz "Yeni dönemde farklı görüşleri hoşgörmeye ahşacağız,, Cumhurbaşkanı, Samsun'da yaptığı konuşmada, «kendi görüşümüzde olmayan kişileri daima horlar ve onlara kem gözle bakarsak, arzuladığımız hakiki demokratik parlamenter sistemi kuramayız» dedi. Işık KANSU SAMSUN Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı sıfatıyla çıktıgı vurt gezısının ılk durağı Samsun'da dun halka hıtaben bır ko nuşma yaptı Evren geçmış donemm unutulmayacağını, ancak «onun üzerine? yavaş yavaş sünger çektiklerini» söyledı. Evren, «Kendi görüşü mfizde olmayan kişileri daima borlar ve onlara kem gözlerle bakarsak, arzuladığımız bakiki demokratik parlamenter sistemi kuramayız» dedi. Samsun konuşmasında, «artık yeni bir devrln başladığını» vurgulayan Cumhurbaşkanı Kenan Evren şunlan soyledi: «önumuzde yeni bir dö nem başhyor. Demokratik parlamenter sisteme geçiş do'nemi. Bunu daba dnce yaşadık. Eğer bundan sonrakl demokratik parlamenter sisteme dönüşte de 12 Eylül'den evvel olduğu gibl birbirimlze düşman gözüyle bakar, kendimizin gdrüşünd« olmayan kişllerl daljoıa borlar ve onlara kem gözlerle bakarsak bu merclekette arzuladıgımız Lakiki demokratik sistemi, parlamenter sistemi kuramayız. Bir kişl başka görüşte, başka duşünüşte olabilir, onu hoş görmeye ahşacağız. Kavga devri bitmiştir, kardeş!îk uevri baslamıştır. Birbirimize daima kardeş gözüyle bakacağız. \asıl ki, bir futbol maçına gidüdiği zaman, ikl takımı tutan taraftarlar mtttemadlyen tezahüratta bulunnyorlar, ama mao bittikten sonra kolkola giriyorlar, arkadaşlığı, kardeşliği devam ettiriyorlarsa, aynen demokratik sistemin ayrılmaz parçası olan partiler kurulduktan sonra da o partilere mensup olanlar, bîrbirlerine kardeş gözuyle bakacaklar.» Aynı toplum üzerlnde yaşadığımızı, aynı vatanm evlatlan olduğumuzu belirten Cumhurbaşkanı Evren, konuşmasının son bölümünde şöyle dedi: «Birblrimize kardeş gözüyle bakmaya mecburuz. Geçmis dönemi unutmayacağız. Bunu bir defa daha dile getirmiştim. O acı gttnlerl unutmayacağız. Fakat mecbur olmadıkça da dile ge tirmeyeceğiz. Artık, onun ttzerine bir sünger çekiyoruz yavaş yavaş. Teni bir dönem başhyor. Bu yeni dönemde sizlere, bü tün vatandaşlarıma mut luluklar diüyorum.» Cumhurbaşkanı Kenan Evren .beraberinde MGK üyeleri ve Başbakan Bülend Ulusu ile dün saat 13.30'da bir askeri uçakla Samsun'a geldi. Askeri torenle karşılanan Cumhurbaşkanı, saat 13.45'de Vılayet'e gelerek Vali Bedri Nazlıoglu'dan kentln sorunlarma illşkın bil gl aldı, daha sonra da Samsun Beledlyesıne gittl. Belediye Başkanı Selahattin Ereren, Cumhur başkanma kentın hemşehrılik beratını ve anah(Arkası Sa. 9. Sfi. 8 de Prof. Kumbaracıbaşı YÖK'ün uygulamalarını eleştirdi ''Dogramacı'nın en iyi hizmeti istifa etmesi olacaktır,, ANKARA (THA) Gazı Ünıversıtesı'ndekj goıevmden ıstifa eden îktısadı ve Tıcarı Ilunler Akademısı eskı başkanı Prof Dr. ünıır Kumbdracıbaşı, «YOK Başkanı Sayın Ihsan Dogramacı'nın Turk Unıversitelerine btından bovle ya pacağı en buyuk hizmeı, \ÖK başkanhçınclan bir an uncc ıstifa etmesidır,» dedi YÖK Başkanı Doğrampcı'nın bncekı gun yaptığı ba=ın toplantısmda ılerı surduğu ı 'iıa(Arkası Sa 11. Sü 6 da) "Bozuk ilaç adı yayını ilaca güveni sarsar,, Ekonoml Servisi Turkije Ilaç Endüstrisı tşverenlerı Sendıkası Başkanı ve Eczacıbaşı İlaç fırması Sahıbı Dr Nejat Eczacıbaşı «Turkiye'de ilaç sanayii devlete rağmen gelişebılmiştir» dedi. Eczacıbaşı, son günlerde bazı gazetelerde yer alan bozuk serum olayına da degmerek, «Bozuk ilaç listelerinin yayınlanması ilaca guveni sar sar» diye konuştu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Feridun Gökırmak, halk sağlıgını ilgllendiren bu sanayi dalında devletin düzenleyıcl ve denetleyici bir rol üstlen mek zorunda olduğunu soylerken Bakanlığın Eczacı(Arkası Sa. 9. Sfl. 2 de) Genscher, sabaha karsı geldi, ögleden sonra gitti Bozbeyli: Demokraside sağ da, sol da vardır «İlaç Endüstrisi Soruları» sempozyumunda konuşan Eczacıbaşı «Turkiye'de ilâç sanayi devlete rağmen gelişebilmiştir» dedi. Eczacılık Genel Müdürü Atay: «Türkiye'de ilacta ciddi kalite kontrol sorunu var» Batı ile ilişkîlerin geleceği konusunda iki taraf da iyimser • Alman Dışişlen Bahan, ile Turk ışcılerı konusun da goruş bırlığı saglanu madı. ANKARA (Cumhuriyet Biıro su) Türkıye'nln referandum sonrasmda Avrupa ile ılişkilen ve bu ılışkılerm alacagı yön dün Ankara'da Federal Almanya Dışışleri Bakanı Hans Dictrich Genscher ile yapılan blr dızı göruşmede ele alındı ve her ıkı tarafta tvımser bu: havanın doğmasına kaynaklık sttı. Genscher goruşmelerien sora Ttirkiye Ue Avrupa arasındakl ibşkılenn Reliştırilmesi konusunda «gorüş bırlığl ne varıldîğını» açıkladı. Türk hükümetı ile konuk Bakan arasında yapılan gorüsmelerden sonra Federal Al manya, Avrupa Ekonomık To lulugu'nun askıda tuttugu dor düncü rralı Drotokolu serhest bırakması ve OECO çerçeve sındekı yardım programının harekete geçırilmesi içın devreve girecek. Genscher. «Almanya, bu konularda diSer (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) "Demokrasi iki ayak üzerinde durmalı,, Leyla Emeç TAVŞANOĞLU ANKARA TBMM eskl baş kanlarından ve Demokratik Pirtl eskı lıderlerınden Ferruh P07beyli, «Yapılacak ilk genel srçimlerde sag ecilımlı bir par tinin Iktidar olnıa şansı daha Fazladır» dedi '<Demokrası tek ajak üstüne fleğil, iki ayak üs tttne durmahdır» dıyen Boz txyh, «Demokraside demokra ti<{ sol da vardır, demokratik sağ da vardır» şeklinde konuş lu. Muhalefetin ülke yonetimın tle varhgmı göstereceği, seçim sisteminin nlsbi temsil sistemi olduğunu söyleyen Bozbeyli ytizde 510 gıbı baraj konulmasını sağlayan cBaraJh d' hont sistemi getirilebillr» dedi. Kapatümış partilere gdnul vermış olanlara «temayüllerini 7,i. unutım diye bir zorlama ya pılnıama^ı gerektığini» belirten Bozbeyli, «Zorlandığı anda ortaya danışıklı doğttş bazı partiler çıkar» şeklmde konuştu Hıç bır partınin «ben Ataturk' un partisiyim» dıve vücut bul maması gerektığini savunan Ferruh Bozbeyli, «Ataturk'u artık paylaşmatnaüyız» dedi. TBMM'de uzun süreli mec tıs başkanlığı yapan ve 12 Ey lül oncesi kendı kendini fesheden Demokratik Partrnin eskl liderl Ferruh Bozbeyli yeni demokratik dönem ve bu ddnenıde yer alacak sıyasi partılerle llgili gorüşlerınl THA muhabırlne anlattı. Ferruh Bozbeyli gorüşlerınl şdyle açıkladı: «Yapılacak ilk genel seçimlerde ben sanıyorum ki ınuhafazakar, milliyetçi ve sağ eğilimde olan bir partlnın kazanma ve iktidar olma şansı daha fazla olacaktır. Ama bn ilk seçinı için tahmindir. Ondan sonraki seçimler için bn tahmini yapamam. Çfinkfi şiıtıdiden şunu gSriiyorum Basm hürriveti. fiklr hürriyeti. işçi lıaklan gibl müessese itibariyle azlz olan bazı kavramlar ile ride solun gloganlan olarak kuUanılacaktır. Sağ da, bn bür rlyetlerl fazlaca verirsek bu (Arkası Sa. 9. Sfl. S da) Universite sınavına basvurular ve açık öğretime kayıtlar yarın basSıyor ANKARA (4NKA) Öğrencı seçme smavı ıçın başvurular yarın başhyor. Öğrencı Seç me ve Yerteştırme Meıke/ı Başkanı Prof Altan Gıınalp, kılayuzların ckulara gonderılme ış'emlerınm tamamlandıgını bildirersk başvuru tarıhının 6 aralık pazartesi günü sona ereceğmi hatırlattı. GUnalp, adaylann kılavuzda özelhkla (Arkası Sa. 11. Sfl' 7 de) Çalısma Bakanlığı'nın yorumu: ! Kayyımlar sendikaya üye kaydı yapamaz A IKARA, (CumhurfyetBö rosu) Çalışma Bakanlığı jalışması durdurulan sendikaların kayyımlarının sendi kava üye kaydı vapamayaeakları çalışması durdurultnuş sendıkadan uyelerın aynlması konuoıında başvu<Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) GÖZLEH UĞUR MUMCU Siyasete SoyunmaE.. Ürdün Kralı Hüseyin, kendi kullandığı uçakla Ürdüne döndü ANKARA, (a.a.l > Cumhurbaşkanı Kenan Evren'ın davetlısi olarak öncekt gün resmi bir zıyaret için Turkiye'ye gelen Haşlmi Ürdün Krah Hüseyin Bi n Tallal, bugün kendi kullandığı Kra lıyet ailesine alt özel uçakla Ürdun'e döndü. Kral ' \rkasi Sa. 9, Sfl. S de) I ÇSn'de Moskova • Pekin göriişmeleri konu•undaki iyimserllk havası sürUyor. S. Sayfada I Ekonomlde Diyalog'da Yılmaz Karakoyunlu ile Osman ülagay'm söyleBisl. 0. Sayfada I Sflahlı Kuvvetler dışında Mehter takunı kurınat vasak. Uşak Dev Sol dava sında ıdamı isteııen 3 sanık beraat ettl. «Slyasete soyunmak» deylşl bugünlerde çot kullanılıyor. Açılan yeni dönemde kurulacak partllerde yeralmak Isteyenler, «siyasete soyunduklarını» açıkhyorlar. Sıyasi Partiler Yasasmın onflmüzdekl şubat ayında tamamlanacağının da blldirllmesmden sonra sıyasete soyunanların lylce (Arkası Sa. 11, Sfl. 7 de) 12 Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog