Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI SÖYLEV 11. ban ile altmışbeşmcl bine ulaştu Türkçeleştiren: Ord. Prot. Dr. H.V. VELİDEDEOĞLÜ EDERt: 400 TL lateme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 CAĞALOĞLU • İSTANBUL Gazî M. Kemal ATATÜRK Cumhuriyet 59. Yıl; Sayı: 20939 Kurucusu: Yunus NADt 30 TL. 20 Kasım 1982 Cumarfesi ÇAĞDAŞ YAYINLARI MEKTUPLARIYLA HALİKARNAS BALIKÇIŞI AZRA ERHAT 2. BASI EDERİ: 150 TL. tsteme Adresi: Türhoçağı Cad. S9/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Genscher bu sabaha karşı Ankara'da bekleniyor Batıdanbuyıl 800 milyon dolar geîecek $ Bir Türk heyeti yardım konusunda Paris'te görüşmelerde bulunuyor. Yalgm POĞAN ANKARA Batılılar Ankara'ya geliyor, Türk teknik heyetleri de Batı'ya gıdıyor. Turkıye'dekı Anayasa oylamasından sonra bır yandan sıyasal. bır yandan ekonomık gelişmeler hızla yoğunlaşıyor. Hatta, «işin çabuk kotarıiması Için» Amerikan Başkanı Reagan sabırsızlanıyor. Avrupa'nm başkentlerıne telefon ederek kendisine ulaşan bılgilerî aktarıyor ve «Türkiye' yo ekonomik yardım kampanjasını» bir anlamda Baş kan Reagan doğrudan yürütuycr. Başkan Reagan'm Avrupa merkezlerine yaptığı telefon doğrultusunda bir kıpır danma da açıkça göruluyor. Bunun en somut ve en yakın sonucu ise, Federal Almanya Dışişleri Bakanı ANKARA, (THA) YHK' Genscher'in bir günlüğune nuu bundan böyle topluiş Ankara'ya yapacağı ziyasözleşmelerıni üç yıl yerine ret. Genscher bu sabaha iki yıl için geçerll olmak ü karşı saat 3.30'da Ankara'zcre yenilemeye başlayacağı drt bekleniyor. Bu kadar eröğrtrtildi. îlgililer, karann ken gelmekte oluçunun iki demokratik parlamenter dö nedeni var. önce kendisıneme geçildikten sonra YHK nin yann Almanya'da yüsözleşmelerinin bağlayıcı du rütmesi gereken temaslar nıma gelmemesi ve tarafla var, bu nedenle de mümrrn mümkün olan en kısa kün olduğu kadar erken bır zamsnda serbest pazarhk saatle Türkiye'den aynlmak sistenıinin imkânlanndan istiyor. öte yandan, bugun yararlanabilmesi amacına Sğleye doğru Cumhurbaşkayörıelik olarak hazırlanmak nı Kenan Evren ve Başbata olduğunu bildirdiler. kaıı Bülend Ulusu iki gunTürk îs Genel Başkanı JüğL'ije Samsun, Ordu ve Şevket Yılmaz ise bu konuFatsa'yı kapsayan gezıye çıdaki görüşlerini açıklarken, kıyorlar. Zaman açısından «Cumhurbaşkammızın belirt kıtlık Türk tarafı için de ge tiği gibl seçimler yapılmaçerll. Bu nedenle, Genicher (Arkası Sa. 13, Sti. 5'de) (Arkası Sa. 9, Sü. fl'da) "192 öğretîm üyesinîn kadroîarı yenîlenmedi,, Atılma bir şey yok EVREN VE HÜSEYİN Cumhurbaşkanı Evren, konuk Ür dün Kralı Hüseyin'e «TC altm şeref madalyası»m verdl. YHK, sözleşmeleri iki yıla indiriyor TürkÜrdün yakmlaşması Evren ve Kral uyu Cumhurbaşkanı başkanlığındaki Türk heyetiyle Ürdün heyeti Araplann Fez Toplantısı'nda Ortadoğu'da bağımsız bir Filistin devleti kurulması için aldıklan kararla Reagan Plam'nın uyumlaştırılmasım görüştüler. ANKARA, (Cumhurivet Bfiro su) Çrtadogu sorununa bır çtfzüm bulmak amacıvle Arap ülkelenncp Pez doruk toplanüsında kabul edılen kararlar, aynı konuda ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından getiriten plamn uysulama <lurumlan ve ÎranIrak savaşı dün Ankara'da Türkive ve Ürdün'ün üst düzeydeld iki yet kilısı Cumhurbaşkanı Kenan Evren ıle Urdun Kralı Huseyın arasında ele alındı. Pez kararlannı Fransa Cıım hurbaşkanı François Mitterrand'a anlatmak ıcin gittiği Parlsten önceki aksam Ankara'va geçen Ürdün Kralı Hüse yln'in ziyaretinîn resml bölümü dün başladı. Kral HUseyin' in TürJdye zlyareti lld yüdır söa konusuydu. Ürdün Kralı, Türklye'ye gelme lsteSini aniden geçen cuma Rünü duyurmuştu. Evren ve Hüseyin'in başkan lık ettikleri TürkÜrdün görüs meleri dün sabah Cankava Köşkünde yapıldı. Resml gorüsmelerde Ortadogu'daM son siyasal oluşumlar geniş bir se kilde gözden geçirildi ve taraf lar değerlendirmelerini karşılıklı olarak birbirlerine anlattılar. Resml gCrü?melerd9 önce Cumhurbaşkanı Kenan Evren söz aldı ve kısa bir fconuşma yaparak, yenı Anayasa yı, çıkarılacak yeni yasalan anlatarak, enümüzdeM ifünlerdekl siyasal gelişmelerln takvimini özetledi. Kral âüseyin İse konuşmasında, önce Evren'l Cumhurbaşkanlığına seçılmesinden rto layı kutladı. Türkıve'ye ı^elmekten duyduğu tnutlulugu ıfade eden Hüseyin «Kardeşler arasındayız» dedl. Ve 1tendisine gösterilen konukseverlige teşekkur etti. HUseyin daha sonra Türklye'nin Ortadoğu'dafcj konumuna da deftindt (Arkası Sa. 9, Sü. l'de) @ YÖK Başkanı İhsan Doğranıacı dün dîizenlediği basın toplantısuıda son bir yıl içinde üniversitelerden 204 öğretim üyesinin çe^itli nedenlerle ayrıldığını söyledi. @ «Rektörleri yüksek merci atadı. Onlar, üniversitelerin bir parçası oldular, bizim değil.» ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosn) YÖK Başkanı Prof. thsan Doğramacı son bır yılda 204 oğretim üyesinin ünlversiteden ayrıldığını, 192 öğretim elemanının ise kadrolarının yenılenmemesi nedenıyle tıniversiteden uzaklaştırıldıkîarım söyledi. «Üniversitelert yönetcn ekibin birbiriııe giivenen üısanlarüan oluşmasi önemliılir» dıyen Prof. Doğramacı, bazj rektöt ve rektör yardımcılannın tarafsızlıklan hakkındaki iddialar koIzlenimler nusunda, «Bütttn bunlan bir yana bırakıp, bepsinl Ata> türk flkelerinde bir vota içinp toplatnatc amacındayız» dedl. Prof. Dogramacı, çalışan öğrenciler konusunda kasım ayı gonunda üniversite rektörleriyle koordinasvon toplantısı yaoılacagını sövledl. Faruk BİLDİRtCİ Kan değişimî YÖK Baçkanı Prof. Doğramacı, dün bir basm tonlantısı düzenleyerek, ihtiyac duyuian tiniversitelerde kura cekilmesi yoluvla vapılan görevlendirmaler konusunda bilgi verdiProf. Dogramacı. YUksek Ögretim Kurumlannda eğitim düzevinln vUkseltilmesi için çalışmalar yapıldıgınj belirte(Arkası Sa. 9, Sfl. 2'rie) ANKAEA YÖK Başkaffl Prof. İbsan Doğramacı, dün düzenledi&i basın toplantısı so nunda bir gazetecıve sordu; «ilginç açıklamalar var mı?» Gerçekten de, Prof. Doğramacı'nın üniversltelerdekl vönatim kadrolarına belirli bir kesitnden olduklan belirlenen (Arkası Sa. 9, Sü. 5 d e ) Solarz, yardımı ve Türkiye'deki siyasi dıırumu görüştü ANKARA (Cnmhuriyet BUrosu) Amerlka Birleşlk Devletleri Temsilciler Meclısı New York I5emokrat üye si Stephen Solarz, dün Ankara'da ABD askeri yardımı ve Türkiye'deki siyasal gelişmeleri görüştü. Soiarz, dün Ankara'da bu konulan ele alırken resml çevreler yanında resmi olmayan kisllerle de görüştü. Bunlar arasında Oran' dakl evinde ziyaret ettiğl feshedilen CHP'nin eski Ge nel Bnşkanı Bülent Bcevit de vardı. Stephen Solarz, dünkü llk temasını Danışma Meclisl Anayasa Komisyonu üyesi Prof. Peyyaz Gölcüldü ile yaptı. Görüşmede Solarz, yeni Anayasa, hazırlanacak olan Siyasi Partller ve Seçım yasalan hakkında Prof. Golcüklü'den bilgl aldı. Bu görüşmeyi, Solarz'm Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet öztorun ile görüşmesi izledl. öztorun, Solarz'a Türklye'nin sllah thtlyaçlan üzerlnde bilgl verdi ve ABD askeri yardjmının Kongre'deki du rumu görüşüldü. Kongre üyesl, dün ayrıca Mallye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu ve Mllll Savunma Bakanı Ümlt Haluk Bayülken İle de blrer görüşme (Arkası Sa. 0, Su. 2'de) Her Çlnliye bir portakal yedîrsek Ihraeat sorunu çözümlenecekmiş..,Yediremezsek herhalde ömür boyu bol bol ayia yiyeceğiz demektir!.. Gazi IIBF'den istifa edenîerin sayısı artıyor Haber Merkezi Ankara Gazi Üniversitesi Iktisadi ve îdan Bilimler Fakültesi'nden (ÎÎBF) 14 profesor ve doçent le 2 öğretim üyesi olmak üzere toplam 16 kışınin istifaların dan sonra fakulte dekanı Prof. Turgut Önen de Dekanhk gö revinden ayrıldı. Prof. Önen, Dekanhk gorevmden ayrıldığı nı bıldıren istifa mektubunu Üniversite Rektorü Prcf. Şakir Akça'ya verdi. THA'nm haberine gore, Gazi Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesı' nde, bunlann dışında 2'si profesor olmak uzere 2 doçent ve 20 kadar yardınıcı doçentin de onumuzdekı gun lerda istifa edeceğı ogrenıl dı. Fakülte ögretım üyelerin den 16'sı isüfalarını Dekan lığa PTT aracıhğı ile ve ya 6İden verdıler. Alınan bılgiye gore. ıstıfaları ke smleşen profesor ve do çentlerin adlan şunlar: Prof: Dr. Onur Kumbaracı başı (Ankara ITÎA eskı Başkanı), Prof Erzincan Erzurumluoğlu (İTİA eskı Baş kan Yardımcısı), Prof. Aydm G. Gürkan. Prof. İsmail PROF. MİTHAT Ylh»\l, Bulmuş (GHİYO eski Mudu TURK Atama kararının ijv Sîkıvö.otinı Komu< nı), Prof Çoşkun San, tali için Prof. Ural Sözen, Prof. Nec tanlığına başvurdu. det Özdemir, Prof. Özkan Ünver. Doç, Fatih Gümüş. Kura ile atarsan Doç. Hasan Bıyıklı, Doç O25 y:6İ:k (Arkası Sa. 13, Sü. i'âe) DGM ve Olağanüsîü Hal yasalarına öncelik veriîdi DGM'ler Sıkıyönetimden sonra çalışmaya başlayacak. Sıkıyönetiın ilan edildiğinde Sıkıyönetim rnahkemeleri haline dönüştürülecek. Olağanüstü Hal Yasası Valilerin yetkilerini arttınyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Adalet Bakanlığı'n da, Olağanüstü Hal Yasası ve DGM'lerle ilgili çalışmalar sürüyor. Olağanüstü Hal Yasası, ülkede sıkıyönetime geçmeden önceki önlemlerl almayı amaçlayacak hflküm leri kapsayacak. Adalet Bakanı Cevdet Menteş DGM* lerle Olağanüstü Hal Yasası'nın oncelıkle hazırlanacağmı söyledl. Olağanüstü Hal Yasası. yeni Anayasanın 119,120 ve 121. maddeleri hükümlerlne uygun olarak hazırlanıyor. Anayasaya göre tabii afet ve ağır ekonomik bunalım hallerinde, Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı' nın başkanlığında toplanarak, yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde yahut da bütününde süresi 6 ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilecek. Şiddet olaylarının yaygınlaşması halinde ise, Cum hurbaşkanı'nm bagk.ınhğın da toplanacak Bakanlar Ku rulu, Mllll Gttvenlik Kurulu'nun da görüşllnti aldıktan sonra olağanüstü hal (Arkası Sa. 9, Sü, 3'deJ 1982 DÜNYA Gt ZELİ Dominik Cunıhuriyeti'nin 22 yaşmdaki gnzrli Mariasela Alvarez Lebron Dünya giızeli aklmdaa bile geçinuediğini söylüyor. öğretim üyesi: Dominikii Dünya Güzeli: Ülkem yoksul, ama cana yakın halkımız var Dış Haberler Servisl önceki akşazn Dünya Güzel lık Kraliçesi seçilen Dominik Cumhuriyeti guzelı Mariase la Alvarez Lebron. dıın sabah taç giycrek ödullerıni aldı. 67 ülkenin güzeli arasından seçilen 1982 Dünya Güzellik Kraliçesi 8 bin do(Arkası Sa. 13, Sü. 4'tlc) Evren/ bugün Samsun'da, yarın Ordu ve Fafsa'da konusacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanı olduktan sonra ilk yuıt içi gezilerini Samsun, Ordu ve Fatsa'ya yapacak. Evren ve beraberindekiler bugün saat 13.00 dolaylannda Samsun'a gelecekler. Evren'in, Samsun'da Karadeniz Bakır Işletmelerini, Çocuk Yurdu ve tlkadım Anıtı'nı ziyaret etmesi bekleniyor. Geceyi Samsun'da geçl recek olan Cumhurbaşkanı Evren, yann Ordu ve Fatsa'ya gecpoek Bu ararta Ün(Arkası Sa. 13. Sü. 6'da) ÇSn Dışişlerl ve Savunma Bakaıılan değiştirUdl. Shnltz: Sovyetler tavırlarını değiştlrmeli. 3. Sayfada I Kflçfik sanaylcl yfizde 3.5 falzU bakanlık kredislnden habersiz. S. Sayfada I Mİ1I1 Piyaneo dün çckUdL 0. Sayfada DtSK Davaa. Mustafa Karadayı: Aldığımız kararla devlet yıkılma 10. sayfada I Batı Andropov*n lanımaya (alısıyor. 14. sayfada AntiManti... Danışma Meclisl'nde tçişleri Bakanhğı bütçesi üzerlndeki tartışmalar sırasında, Bakan Sayın Selahattin Çetiner. az kalsın komümstükle suçlanacaktı. tçişleri Bakanlığı'nda komünistler varmış; valller komünistmiş.. Sağ basın bu tartışmalan duyar duymaz, «Mc Carthy rüzgârları»m hemen estirmeye başladı. Her yere sızdılar efendim ber yere... Her yere ml? Evet her yere Sağcı gazetelerin genel yayın müdürlüklerlne de ml?. (Arkası Sa. 13, Sfl 7'de) Görevden kacmıyoruz; ama, yasa resmen ciğnenmistsr Kenan MORTAN tZMİR Kura sonucu K.ayserj Ercıyes Ünıversıtesı'ne atanan Ege Tıp Fakultesı f)ğretım Üyesi Prof. Dr. Mıırıat Yümaztürk ile odasında Konuşuyoruz. 25 yıüjk bılım msanı olduğunu belırten güzel Turkçesıyıe «Xorun şarka fe^ap gitmemek değll. Biz mahrumiyet çocuftuvuz Pederim. 40 vü öğretrrenlik yapmrs bir insandı. Görev her yerde eörevıür. Ama burada yasa ciğnenmiv tlr. Hakkanivet kuralı bir "ana itiimiştir.» dedi. (Arkası Sa. 9, Sü, 3'de) Gerî Zekâlı Ölamayız 17 kasım çarşamba günü htanbul'un büyük gazeteleri spor sayfalanna iri harflerle şu başhhları atmışlardı. Gün bizlm olsun... Milll Takımımm 10 bin gurbetçl destekleyecek... Müjdeler bekliyoruz... Ya hep ya hiç... Işte Viyana.. Dur Tarih, Vur Türkiye...» O gün Viyana'da TürHye . Avusturya futbol maçı vardu ama Merziforüa Kara Mustafa Paşa ordusuyla 3. Viyana seferine çık mtş gibiydi. Bir spor harşı lasması rra yapıyorduk, yoh sa elimizd* kılıç, kalkan, gürz ve yatağanla savaşamı giriyorduh? 18 kasım perşembe gunü tstanbul'un büyüfo gazetelerindeki spor sayfalan da şu başhklarla donanmışlardi: (Arkası Sa. 13, Sü. 6'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog