Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

BELOELER'l IÇEREN UÇUNCU CILT ÎLE TAMAMLAYINIZ Türkçeleştıren : H. V VELIDEDEOĞLU teteme Yeri Çağdaşş Yayınları Türk ocağı Cad. 39/91 Ederi: 300 Ura Gazi M. Kemal Atatürk'ün SÖYLEV'ini Cumhuriy 59.YIL; Sayı: 20921 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 2 Kasım 1982 Salı deki mal ve para hareketlerini gizlice izleyeceğini bildirdi. Maliye Bakanı. konuş masımn bir yerinde, denetim elemanları ıcın, «Bunlar casusluk yapmayacaklar anıa böyle çalısacaklar. Nitekim, bu Amerika'da da böyledir. İntellijans elemanıdır Iar.« dedı. Bakan bu arada, «Servet bildiriminin kaldırılması yo lunda bir şey söylemediğini» bildirdi. Maliye Bakanı Adnan Ba şer Kafaoğlu dün lstanbul Defterdarlığı salonunda Bakanlık denetim elemanlan ile birlikte bir toplantı yaptı. Toplantıya Müsteşar Ertuğrul Kumcuoğlu, Gelirler Müduru Aykon Doğan, îstanbul Defterdan Adnan Barlas, öteki Genel Müdürler ve üç denetim kurulu Maliye Müfettışlerı Hesap Uzmanlan, Bankalar Yeminlı Murakıpları katıldılar.. Sabah sat 10.30'da baş layan toplantıda Kafaoğlu maliye teşkilatınm bugün içinde bulunduğu yetersizliğı vurgulayarak, kurmayı tasarladığı venı teşKilat hak kmda ayrmtılı bilgi verdi ve bu yeni düzenlemenın ancak toplantıda bulunan denetim elemanlannın desteğı ile başanya ulaşabîlece gını soyledı. Kafaoğlu, kâğıt üzennde çok mukemmel teşkilatlar kurulabileceğını, bu şemaların çok ıyı ışleyebileceğıni ama bu şemada yer alan güvenılir ve yetışkin elemanlar olmadıkça hıçbirşey yapılamayacağını. şemala rın ışleyemeyeceğini belırtt(. Mevcut denetim elemanlannın bu yenı düzenlemede çekirdek oluşturacağını hatta bu kadronun egıtıcı olarak görevlendırılmesı ile sayısı on bîne ulaşacak bir kadro kurulması gerektigıni sözlerine ekledi. Baka'i T verdıği bılgiye göre, on bin kışilik denetim kadrosu bırbirine emır kumanda zincın ile bagh çeşitli kademeler den oluşacak ve en başta da Gelirler Genel Muduru bulunacak. Venlen bılgiye gore. 1983 yılında oluşturulması tamamlanacak olan kadrolar da taşra teşkilatlarında Ver gı Dairesi Müdürleri yetkili bulunacak, denetim eleman ları once kendı aralarmda grup teşkil edecek bunlann başındakı kişi Vergi Daıresı Müdurune ker^ sorumlu bulunacak. Bakan bu uygulama ile hem on bıne ulaşacak denetim teşkılatının çeşitli kademelere ayrıl makla, iç denetiminin sağlanacağını hem de Vergi Dairesi'nin denetim teşkilat larmdan günü gunüne alacağı bilgilerle ekonomide daha etkin bır denetim sağ(Arkası Sa. 11. Sü. K'da) TÜRK ABD SİLAH TİCARETİNİN İLK YÜZYILI ÇAĞDAŞ YAYINLAKI Doç. Dr. ORAL SANDER Doç. Dr. KURTHAN FİŞEK EDERÎ: 100 TL. hteme Adresi: Türkocağı Cad 39/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL 10 bin vergi elemanı piyasayı gizlice izleyecek Firmalara vergi güvenlik elemanları yerlestirilecek Maliye Bakanı Kafaoğlu, îstanbul'da vergi denetim elemanlanyla yaptığı toplantıda, «Bunlar casusluk yapmayacaklar ama böyle çahşacaklar» dedi. Bakan, Servet bildiriminin kaldırılacağım söylemediğini açıkladı. Istanbul Haber Servisi Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Vergi denetimlerinde etkinliği sağlaya bilmek için firmalara vergi güvenlik elemanlan verleş tirileceğini, bunlardan alına cak bilgilerle sağlıklı bır vergi denetiminin gerçekleş tirileceğini söyledı. lstanbul Defterdarlığı'ndakı toplantıda konuşan Kafaoğlu bu denetim kadrosunun çeşitli kademelerde 10 bin kişiden oluşacağını, bunun için şim diki elemanlann gözetiminde venı elemanlar yetiştirıleceğıni, bunlann ekonotnı Evren: Cumhurbaşkanlığı makammı elestirmek, bize karsı cıkmaktır "Bu Anayasa varsa biz varız» baktığını belirterek «elin Sandık başına gidin, müsbet oy kulla den gelse onları parçalar» nın ki, mavi oy kullananların ağızlarını dedı. Evren, bir ülkenin müaçacak halleri kalmasın. Ideolojik ve ekonomik savaşın ilk raun daresinde tutulamayaca dunu kazandık, ancak henüz savaş bit gmı bu durumda sılahlı kuvvetlerın yıpranacağımedi. nı soyledi. özetle söyle Ideolojik savaşın ilk raundumı kaybe«Günümüzde savaş çe denlerin ağzını kapatmak elîmizdeydi, şitleri değişmektedir. isteseydik onları evlerine hapseder, çı Karşı karşıya gelme verine para dökerek emelkarmazdık. lerine ulaşabilmektedirAtatürk'ün bazı laf ve vecizelerini başka savaş sürmektedir. Biz taraflara çekerek devletçiliğini başka tür bu savaşın ilk raundunu kazandık. Ancak savaş lü görmek isteyenler vardır. henüz bitmedi. Müteakip raundlar var. Artık 141142'ye hayır diye bağırama tedbirler almak Birtakım mecburi yacaklar. Bu madde 1936'da' TCK'na yetindeyiz. Tedbirlerin Atatürk zamanmda kondu. Atatürk başında Anayasa eelmekteydi. 12 Eylülden de komünizmin karşısındaydı. sonra 1«S61 Anayasasını ler. tdeoloı'ik ve ekonomik konuştu: temadiyen sıkıyönetim i Eski MBK üyesi ve Kontenjan Senatörü Osman Köksal öldü 0 Maliye eski Bakanlarından Sait Naci Ergin, Ankara'da öldü Sanayi Bakanı: Fazla fiyatla renkli TV alan, sikâyete gelsin % Bakanlıkça saptanan fiyatları az bularak, satışı durdurdukları yolundaki söylentiler üzerine Bakan Turgut «Ben ahnan karardan geri dönmem, bu konu bitmistir» dedi. ANKARA, (ANKA) Sanayi ve Teknolojı Bakanı Mehmst Turgut, renkli televizyon kuruluşlarının, Bakanlıkça saptanan fıyai laı: az bularak, satışı duraurdukları yolundaki söylentiler uzerine, «Ben alınan karardan geri dönmem. Bu konu bitmistir.» dedı. Bakan Turgut, renkl^ televuyon ıçm yenı nyat sapıatıacağıra belirterek, üreticı firmaların zam taleplerinm dikkate almnıayacagım soyledı Turgut bazı mağazaların mal sıkıntısından yararlanarak, renkli televizyonlan esas fiyatları üzerinde sattiklan yolundaki iddialarla ilgiU olarak da, «fazla fiyatla renk 11 televizyon alanlar gelsinler bize şâkâyet etsinler» dedı. Ote yandan, firrnalann Bakanlıkça belirlenen fiyatlar uzerınden satış yapmamaları, ja da uretı mi durdurmaları hahnde ıtna lata gidjleceğı bildirildi. Ba kanlığın, renkli televizyon tes lıminden önce para alınarak, ı lun içın sıraya gırılmesme de karşı olduğu. bunun ıçm bazı önlemler duşündüğu kaydedıh yor. Bir ülke mütemadiyen sıkıyönetim ida yürürlükten kalrfırrnasaydık bu savaşı kazanabiresinde tutulamaz, bu durumda Silah lir miydik?.. Sureti katiyede kazanamazdiK. 'de h Kuvvetler yıpranır. Işık KANSU ANKAKA (Cunılıuriyet Bürosu) Milll Birlik Komltesl eski üyelerlnden, eski kontenjan senatörü Osman Köksal, önceki akşam evinde ge çirdiğl fcalp krlzl sonu OSMAN KÖKSAL TV cu öldü. 27 Mayıs'ta seyrederken kalp krlzt so(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) nucu yaşamım yitlrdi. I2ÎMIR, Devlet Bsşkgnı Orgeneral Kenan Evren dün Izmır Konak Alanı'nda yaptığı konuşmada «Bu anayasa varsa biz varız, dıyerek, «Cumhurbaşkanlığı makamına eleştiri yöneltmek bana ve bize karşı cıkmaktır» biçiminde ko nuştu. Müsbet oy kul'anacakların sandık başına gitmeslni isteyen Evren. «Sandık başına e' din ki, mavi oy kullanacaklann ağızlarını açacak halleri kalmasın», dedi. Ideolojik savaşın ilk raundunu kaybedenlenn ağzını kapatmanın ellerin de olduğunu ancak bunu yapmadıklannı dile ge tıren Devlet Başkanı, «is teseydlk onları evlerine hapseder çıkarmazdık» di ye konuştu. Evren Anayasaya hayır diyenlere Atatürk'ün «hain hain olojik savaşın ilk raundu nu kaybedenler büyük bir telaş içinde esVi anayasanın savunuculuğu nu yapmaktadırlar. Bun larm ağ?inı Uppstmak elimizdeydi. tsteseydik evlerine hapseder çıkarmaz dık Bırakalım söylesinler, bırakalım yapsınîar, içlerinin kurtlannı döksünler dedik. Onlar aavaşı kazansaydı h'ç kim seye bizim tanıdığıinız hakkı tanımayacak, ken dilerine karşı olanlan ya darağacmda sallandıra(Arkası Sa. 11, Stt. 8'de) TürkIş, Ulusu ile görüsmek istiyor W TURKİŞ'in çözümünü isteyeceği sorunların başında asgarî ücret, YHK kararları bulunuyor ANKARA (ANKA) MGK'nın gündeminde bulurıan 274, 275 Sayılı Yasalar olarak adlandırılan Top lu Sözleşme, Sendikalar, Grev ve Lokavt yasalarının, yenl Anayasa tasarısında yer alan işçi haklan ile 11gill maddelere uyumu sağlanarak son şeklinin verildiği ve halkoylamasından sonra gündeme alınarak bu ay lçerısinde çıkmasının beklendiği öğrenildi. Türk îş lcra Kurulu'nun çalışma yaşamı ile ilgı11 yasalar ve çeşitli alanlardakl işçl sorunlannın çözümü konusunu görüsmek üzere Başbakan Biılend Uhısu ile görüşme talebinde bu lunduğu bildirildi. Halen Anayasa'yı tanıtma pıogramı çerçevesinde Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile bırlıkte olan Başbakan Ulusu Türklş yonetıcıleriyle gezılenn Ditımınden ve halkoylamasından sonra görüşecek. Türkİş yonetıcilerl Başbakan Buleııd Ulusu ile yapacakları gorüşmede kendıslnden çözümünü ıstediklen konuları bır rapor halınde hazırladı. Hazırlanan ve Başbakan Bulend Ulusu'ya sunulacak olan istekler, onenler raporunda sorunlar ösçtle şoyle sıralanıyor: • Günün yaşam koşullarına gore çok gerilerde kal(Arkası Sa. 11, Sü. ?'de) 2 pilot paraşütle atîayarak kurtuldu Mısır Dısisleri Bakanı yarın Ankara'da ANKAKA, (Cunıhuriyet Bürosu) Mısır Arap Halk Cıunhunyet' Başkan Yardımoısı ve Tjşışlerı Bdkam Kemal Hasan AIi, bır dızı resmı temaslucia bulunmak uzere yarın Ankara ya gelıyor Dısıijlen Bakanı Ilteı TuıKmen'ın çağırılısı olarak Aiıkrf ra'ya gslecek Bakan Kemal Ha san AIİ. çeşitli konuiaıda luık yetkılılsrı ue gorüş alışvpnşınde bulunacak Dışışierı BaKanı Ilter I'urknıen ile Kemal Hasan Ali arasında yapılacak ıkılı gorüşu.elsrde ıse ıkı ü'ke arasında eko nomık tican ve külturel IIIŞKIlerm geliştirılmesı ile uluslararası dıırum ve Ortadogu'dakı gelişmeler gözden gecırilecek. Ânıerikaıı eğıtım uçağı Konya'da düştü KON\A, (UBA) Amerıka Pırleş.ık Devletlenne aıt F 111 tıpı eğıtım uçagı, dun saEt 14.110 &ıralarında Tomek kö yu yaiCinlarında havada ateş alarak yer° çakıldı. Uçakta bu lunan Amenkalı ıta pılot para sutîp a'Iayarak yaralı olarak kıırnılnu Uçağm Tomek koyune 100 15U nrnre uzaklıktakı bir tar luya duşmesı buvuk bır faci ayı onledı Incır'ık Hava Üssünden eğı tım uçusu ı(;ın havalanan u çakta bulunaa pilot bmbaşı Johıı Ciey, Konya Askerl Hastanesınde yapılan ilk tedavisin den sonra Ankara Gülhane Tıp I^akültesı beyin cerrayi servisi ne kaldırıldı Pilot teğnıen sio «e Bowling'ın yarasmın hafıf olduğu ve Konja Askerı Hasta nesınde tedavı edıldıgı bildirıl dı. • tsrailli teğmen Graboski: Sabra ve Şatila katliamını gördüm ve komutanlarıma haber verdim. 3. sayfada • 1982 yılında Vahja Kemal. 5. sayfada • Bünyesi zayıflamış olan bankal'.r için geçici önlemler düşünülüyor. e. sayfada U 113 İdam istemll DEV SOL (3) davası bugün başlıyor. • DEVYOL îddianamemesl ve Banş Derneğl davasmda AU Slrmen'İn sorgusu • Kahramanmarajjta öldiirülenlerin yalanlan tazminat alacak. 7. sayfada • Taksit odundan ayakkabıya dek her alaoa yayıldı. • Hizmette gösterilen köprii ve yollar kullanılmaz dnramda. 12. tayfada BasbakanlıL 3 idam dosyasını geri aldı ANKARA, tCumlıuriyet Bürosu) Danışma Meclısı nin dünkü birleşiminde üç idam dosyası Basbakanhkça geri alındı. Genel kurulda All Aktaş, Selçuk Duracık ve Halil Esendağ baklannda verilen ölflm cezalanna ilişkin dosyaların başbakanlıkça geri istenmesine ilişkin tezkerelerokundu. Birinci tezkerede taammüden adam cnc'ürmekten dolayı ölüm cezasma çarptınlan All Aktaş'm avukatmın karar düzeltme 'steminde bulunduğu gerekçe sıyle dosyanm Mılli Savunma Bakanlığı'na gonusnimek üzere Başbakanlıkça geri istendiği belırtıldı. Ikın ci tezkerede ise taammüden birden fazla kışiyı öldürdük len gerekçesiyle ölüm ceza sına çarptınlan Selçuk Duracık ile Halil Esendağ'ın yargılanmanın yenilenmesi ısteminde bulundukları için dosyanm Milli Savunma Bakanhğına gönderilmek ü?ere Başbakanhğa ıadesinm istendiği yer aldı. (Arkası Sa. 11, Sü. 8'de) Ispanya'da seçimleri Sosyalist İşçi Partisinin kazanması bütün dünyada büyük yanhüar yarattı. Bu yanhılann sağlam gerekçeleri var. ispanyol diktatörü Franko'nun ölümünden 7. çok partili demokrasinin kuruluşundan 5 yü sonra sosyalistlerin büyük ağırhkla iktidara gelmeleri düsündürücüdür. Sosyalist İşçi Partisi 350 sandalyeli parlamento'da, 201 üyelih sağlamıştır. Bu Lotus Edebiyat Ödülü, Ataol Behramoğlu na verildi İSTANBUL (THA Sanat Servisi) Asya Afnka Yazarlar Birliği'nin her yıl düzenlediği Lotus Edebiyat Büyük Odulunü bu yıl şaır Ataol Behramoğlu kazandı. Bu yıl Vietnam'da toplanan Asya • Afrika Yazarlar Birliği'nin her ülkeden gelen üyelen bu yılki Edebiyat Buyük Ödulu'nün halen Barış Derneğı da. vasından tutuklu bulunan Ataoı Behramoğlu'na verilmesıni kararlaştırdılar. olaym anlamı yoruma gereksinme duyurmayacah ÖU çüde açıktır. 1970'lerin başında Avrupa haritasında tspanya, Portekız, Yunanistan siyah renklerle gösterilen ülkelerdi. Güney Avrupa'dahi 10 yühh gelişim sola ve demokrasiye açılış grafiğini çizmiştir. Bu gelişimin Ispanya'daki ihttdar değisikliğinden ••• (ârkaa Sa. U, Stt. 6'd») Papa 2. Jean Paul 10 günlük İspanya gezisine önceki gttn başladı. «Küllenen Katoliklik ateşini canlandırmak» amacıyla geidiği Madrid'de Z\ pare top atışıyla karşılanan Papa, uçaktan indikten sonra toprağı öptü. Kendisinî güvenlik görevlisi ve gönüllü olmak üzere 100 bini aşkın ki şinin koruduğu Papa 2. Jean Paul, dün, Madrid'den Avila kentine geçti. Papa Z. Jean Paul, Ispanya'nın efsanevi ka bramanı St. Teresa için Avila'da düzenlenen törenlere katılmadan önce Madrid'de, İspanyol din adamlarıyla görüştü. Gorüşmede, Papa'nm, yasal boşanmalara, kürtaja ve özel okullara yapılan yardımm kesilmesi çabalarına karşı seslerini yükseltmemeleri konusunda din adamlarını uyardığı bildirildi. Papa bu 10 günlük Ispanya gezisi boyunca 16 kenti ziyaret edecek. (Fotograf: AP a.a.) ISPANYA'DA 110 BİN KİŞİ KORUYOR: Imar affı DM'de görüşülüyor 882 Bin Silah... Genelkurmay Başkanlığı'nca yayınlanan «Türkiyede Anarşi ve Terör'ün Durumu» başlıklı inceleme teror ile ilgılı istatistik gerçekleri, bütün çıplaklığı ile gözler önüne sermektedir. Şu gerçeklerden biri, bizım bu köşede okurlarımızı bıktırırcasına yazdıgımız silah kaçakçılığının vardığı boyutlardır. 26 arahk 1978 ile 11 eylül 1982 tarlhlerl arasında ele geçen ya da sahiplerl tarafmdan teslim edilen silah sayısmın döktimü şöyledlr: 88 bin 781 tüfek, 734 bin 67 tabanca, 24 roketatar, 2 havan topu... Toplam 822 bin 874 silah. Ya mermi? Mermi de şöyle: 5 milyon 458 bin 58 mermi.. Bunlar da aynı stlre içinde ele geçen ya da teslim edilen mermi sayısıdır. 1965 yılından 1980 yüına kadar, polis ve ]andarma bölgelerinde ele geçen tabanca sayısı 150 bin, tüfek sayısı 45 bin, mermi sayısı İse 32 milyondur, (Arkası Sa. 11, Stt. 7 de) Samsunlu: IstanbuVda 113 bin kacak yapı var ANKARA, (CumhuriyetBü su) îmar mevzuatına ve gecekondu yasasuıa aykırı olarak yapılan yapı ve tesıslere uygulanacak işlemler hakkmda yasa tasansının tumü Danışma Meclisi Genel Kurutîraun dunkü birleşiminde kabul edilerek mad delerine geçildi. Tasarmın maddeleri Genel Kurul'un yannki toplantısında görüşulecek. İmar ve Iskân Bakanı Ahmet Samsunlu, îmar Affı Yasa Tasansının yapı anarşisine bir düzenleme getirmek, gerekli cezalar alınmak suretiyle mesru bir (Arkası Sa. 11, Sü. 5'de) rtaylarin ardındaki • T A Ispanya'dan Amerika'ya... ANKARA, (ajk) 198283 gerekli kredi isteme dilekçeleöğretim yılında 80 bin yeni öğ rı, durum bildırgeleri, taahhüt renciye kredi verilecek. ve kefalet senedi küavuzıan öğrenci kredüeri, ayda 1500 tum öğretim kurumlanna gönliradan 3 bin 400 liraya çıkanl derildl. Kredi isteyen öğrencidı. Kredi ve Yurtlar Kunımu lerin durumlarının değerlendıGeneı MUdUrlüğU, bu öğretim rilmesi bu yıl ilk kez bilgisayılında kredi almak isteyen yarla yapılacak Kredi atoıaya öğrenpilerin 4 Kasım ile 3 Ara hak knaanan öğrencilertn çeklık tarihleri arasmda başvuru leri en geç önUmüzdekl ocak d* bulunmalan gerelrtlgini k ayı içinde ılgüi banka şubeleUdı. rin» g(»>darllıaa otacak.. 80 bin öğrenciye daha kredi verilecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog