Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

22621ıstgtr Fbsta TeiefonJ5 9164 Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20938 Kurucusu: Yunus NADİ 30 TL. 19 Kasım 1982 Cumâ tiyesl. «Bundan sonraki gelişmeler nasıl olacak?» şeklindekı sorumü zu «YÖK, soruniarın çözCmüne eğilmiş bulunmaktadır. Gelişmelerin olumsuz olacagını sanmıycrum» biçiminde yanıtladı Bu arada, aynı üye. MGK'va verilen brifing sonuçlarının tüm üyelerın katılacağı YÖK Genel Kurulu'nda yeniden de£erlendirileceğini sovledi. YÖK, brifing sonuç lannın degerlendirilmesi (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) CAĞDA$ YAYINLAM SÖYLEV Gazİ M. Kemal ATATÜRK 11. bası ile aUmışbeşinci bine uiaşti. Türkçeleştiren: Ord. Prof. Dr. H.V. VEÜDEDEOÛLU EDERt. 400 TL. tsteme Adresi: Turkoeağı Cad. SO/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Yuksekögretimdeneoluyor? Universitelerde tedirginlik!.. Istifaların artması hekleniyor tim elemanlartnın görevjue son venlmesi ve ku rslarla lsim belirlenerek japılan atamalarin getirc'iği huzursuzlukla girdi. Bc gelişmeler üzerine YÖK Başkanı Prof. îhsan Doğramacı, Genel Sekreter Uygur Tazebay, ve fcazı YÖK üyeleri önceki gün TBMM binasında ya pılan brifingde, Milli Güvenlik Konseyi'ne üniver feitelerdeki son galişmeler konusunda bilgi vordı. Brifinge katılan bir YOK Batı, ekonomik yardım için harekete geçiyor OECD taahhüt toplantısı için sonunda karar verildi 0 Genscher'in Ankara ziyareti 30 kasımda Parîs'te yapılması beklenen yardım toplantısımn kaderini belirleyecek. Reagan ve Kohl Türkiye'ye yardım için Avrupa'nm harekete geçirilmesi konusunda anlaştılar. Yalcin DOĞAN ANKARA îlk girişimleri Türk Dışişleri Bakanlığı gerçekleştirdı. Zaten uzun süredir konuyu gündemde «taze» tutmaya çalışan Türk Dışişleri «Türkiye'ye yardım» ile ilgih kararın yeniden ele alınmasını i3tedi. Bu amaçla da sık sık Amerikan yönetimiyle bağlantı kurdu. Bu girişimlerin sonucunda Amerika Başkanı Reagan ile Almanya Başbakanı Kohl arasındaki görüşmede «Türkiye'ye yardım» konusundaki «telkin» Reagan" dan geldi. ABD Başkanı Washington'da Alman Başbakanma «Tiirkiye'ye yardım konusunda Avrupa'yı harekete geçirnıesi» yönünde bir davranışta bulunmasını istedi. Alman Başl^akanı bu istefei «nıakui» kar şıladı. Önerinin Almanyd taratmdan «makul» karşılanmasımn iki nedeni vardı: • önce Türkiye 7 kasımda bir Anayasa oylamasından geçmiş ve yeni Anayasa onaylanmıştı. Bundan sonra Türkiye'de ne olacak, sorusuna yanıt aranıyordu. • tkincısi, öneri ABD Baş kanmdan geidiğine göre, Reagan Türkiye'ye vermiş olduğu desteği sürdürmekte olduğunu gösteriyordu. O zaman, Hıristiyan Demok rat Başbakan Kohl'a düşen bu öneriyi hemen sotnuta indirgemek ve somut sonuçlar almaya yönelmekti. Bu amacla Başbakan Kohl ülkesme döner dönmez. Tür kiye'yi yakmdan tanıyan Dışişleri Bakanı Genscher'i görevlendirdi: «Türkiyc'ye tek arünUik bir ziyaret yapılmalı ve Tiirkierin diişün celeri, Anayasa oylaması HERKES ^E YANI PE Ö TAH OLUd &AZİLARI (t't&İOÜ. LKH&U'A... sonrasında yeniden aünma hydı.» Genscher'in ani ziyareti böylelikle ortaya çıktı. Gen scher ziyaret hazırlıklarına başlarken, öte yandan da Ekonomik Kalkınma ve Igbirliği (OECD) çerçevesinde Türkiye'ye 1982 yılında verilmesi öngörülen ekonomik yardun toplantısımn hazırhklan hızlandı. Aslında Turkiye'ye 1082 yılın da verilmesi öngörülen yar dım mart ve nisan ayından bu yana sürekli ertelenmek teydi. Son üç yıldır OECD çerçevesinde verilen yardım o yılın en geç mayıs ayında gerçekleşirken, bu yıl «Türkiye'deki siyasal gelişmelere bağlı beklentHer» Avrupa'da öncelik almış ve bu nedenle de, yardun toplantısı gecikmlştl. 1982 yıU için öngörülen yardun 1982' nin nerdeyse son günlerine kalmıştı. Konu, geçtiğlmiz eylül ba şında Toronto'daki IMF yıl lıJc toplantısı sırasmda da ele almdı. OECD Genel Sek reteri Van Lennep bu yönde sorulan soruya, <d3u yıl yardım toplantısı mutîaka olacak» karşılığmı verraişti. tşte. şimdi Reagan'ın des teği ve Kohl'un anlayışıyla ekonomik yardım konusu yeniden Avrupa'nm gündemine giriyor ve Genscher' in yann yapacağı ziyaret sonucunda kesin bir yörün geye giriyordü. Bu arada, Türk kaynaklanndan sağlanan bilgi ler (Arkası Sa. 11, Sfi. 2 de) VfffT OI5INPA 6IKVA2/FEMİN MAVASl ıVl öELl Û HEMEN KCRtMKÂRÂ SENÂP4R, £F£NPİM/.. Faruk BİLDİRİCİ ANKARA Bugüne de ğm 152 öğretim elemanı uiü görevlerine son veıil mesi vo kura çekilmesinin universitelerde tedirginlik varattığı belirlendi YÖK'ün görevine son verilen öğretim elemanları ve kuralar konusunda önceki gün MGK'ya trifing verdiği öğrenildi. Pazı öğretim üyelerinin istif'alan bekleniyor. Üniversiteler veni öğre Once lojmandan daha sonra okuldan atıldı Erbil TUŞALP ANKARA SBF'de görevlerine son verilen 13 öğretim elemanının adları alt alta yazılıp Meray Salonunun önür.dekl panoya asılmıştı. Bu nedenle odalara giriliyor. odalardan çıkılıyordu. SBF'de bazı kürsölerden doktora programları kaldırtlırken, bazı derslerin okutulmasından vazgeçilirken bîlinmeyen bir şrelişme mi oluyordu? Bir süre sonra SBF'ye yeniden uğradiğımda, öğretim üyelerinin çene çalıp dinIendikleri Meray Salonunun önünde dikilip, lnılağını içeri sarkıtan bir defcanlık görevlisine göz kırptmi; «N'oluyor» diyerekten.. «Ekmek par«sı> der gibi omuzlannı yukan kaldırdı. Deviefler Hususi Hukukü asistanlarmdan Işıl özbakan anlatılanlan dinlerken gözleri dalıp gittl: SBFye haksızlık edenler bu tür (Arkası Sa. 11, Sü. 4 de) Pasin: Kolaylık getirilnıezse AET iie sıkmtıınız olacak AWKARA, (a.a.1 Devlet Bakanı Sennet Refik Pasin, «Tıirkiye, 1984 yıhndan itibaıen dış kredi yardımına ihtijaç duymayacak bir eko noıcik yapıya kavuşacaktır. Gelişmeler buna riogrudur» dedi Pasin a.a. muhabirinin dış eKrnomik ılışkıler konusundaki çeşitli sorularını cevap landırırken, «AET bize kolaylık göstennezse, durumu drğerlendirir, menfaatlerinıiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız.» dedı. (Arkası Sa. 11, Sii. 2*de) EFfc'NPİM... k Esener: Asgari ücret artışı ocakta baslamalı ANKARA, (Cumhuriyet Börosu) Asgari Ücret Tespit Komisyonu. bugun saat ll'de Çalışma Genel Mudürlüğü'nde yapacağı ikinci toplantıda, Devlet Istatistik Enstıtusü ve Ticaret Bakanlığmin fiyat endekslerıni inceleyecek. Edinilen bilgiye göre. Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelennden, bizh bi r çalışma yaparak, asgari ücreti en geç aralık ayı i l A f t ? ieîn çinde belirlemelerini istedi. ' ' ' • 'Çt" Asgari ücretin saptandığı ta brkS^nen nhlen sonraki ilk ay başsrıYHK ZOmmi dan ıtibaren yürürlüğe gireanımsatan Çalışma \ 7 • • "I 1 Çh ucretin ocak 1983'ten yarak geçerfi olması için ça Iışmalann aralık ayı içinde tamamlanması söyledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapaciğı toplantıda. gerek sanayi, gerekse tanm iş koıunda Devlet Istatistik Enstitus'Ynce hazırlanan verilerin ircielenmesinin dışında komisyo nun çalışma yöntemi üzertnde de durulacak. Komisyona TürkIş adma k'atılan temsilciler, besin ;çi ve besin dışı harcamaları değerlendirirken işçinin yalnı? ba^ma değil. eşi ve bir çocuğuyla ele alınması srerektiğini. asgari ücretin hesapIamasında. bu esasın savunulacağını belirttiler. (Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) IŞIL ÖZBAKAN SRF'ye haksızlık edenler bu tür işlemleri reva görenlerdir. Ürdün Kralı Hüseyin Ankara'ya geldi Evren: Reagan önerileri ve Fez planı cesaret verici ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ürdün Kralı Hüseyin, resmi bir ziyaret te bulunmak üzere dün An kara'ya geldi. Ordün Kralı Hüseyin ve Cumhurbaşkam Kenan Evren, dün Esenboğa havaalanında vaptıkları açıklsmalarda. Türkiye ile Ürdün arasındaki bağlann güçlendirileceğini bil dirdiier. Kral Hüseyîn gö ruşmelerde bölgeye ilişkin sorunlar ve tehditlerin ele almficagmı bildirdi, Kral Hüseyin, Filistin sorununa ilişkin olarak Arap ülkelerine Fez toplantısın da alman kararlan, Fran sa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'a anlatmak için gittiği Paris'ten dün An kara'ya geçtl. Akşam saat lerisde özel uçağı ile An kara'ya varan Kral Hüseyin Esenboga Havaalamnda Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından uçağın merdivenlerinde karşılandı. Kral Hüseyin'in karşılama töreninde MGK üyeleri'nin tümünün vanısıra basta Başbakan Bülend tllusu olmak uzere, hükümetten de çok sayıda bakan katıldı. Bunlar arasında Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara, Devlet Bakanı İlhan Öztrak, Dışişleri Bakanı İlter Türk men, Milll Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayül ken, Maliye Bakanı Adnan Baser Kafaoğlu'da bu lunmaktaydı. 2i pare top afaşı eşliğinde iki ülkenin ulusal marşlanmn dinlenmesinden sonra Kral Hüseyin, Evren'in eşliğinde şeref kı tasını denetledl ve Muba fız Alayı sancağuu selam ladıktan sonra «Merhaba Asker. dedi. Bu arada jet ler, tören kıtasmm üstün de uçtular. Karşılama töreninde Ankara'dakl Arap Diplnmatik Misyon şefleri nin büyük bir bölumü hazır bulundu. FKÖ temsil clsi ile Suriye, Cezayir. Irak, Fas. Lübnan, Sudan Büyükelçilen ile Suudi Ara bistan ve Kuveyt Masiahatpüzarları. Ürdün Kralı île havaalammn şeref salonunda tanıştınldılar. Evren, karşılama töreni ne Cumhurbaşkanhğını dev raldıktan sonra giydiği si vil elbiseler ile geldi. Evren, karşılama sırasmda (Arkası Sa, 9, Sü, 6'da) Âskeri Savci: Bircok sanık kacak ve yurtdısında • MHP ile belgelere objektif bir tıtizlikle sahio çiküdıgını belirten Askeri Savcı, Almanya'da yakalanan Musa Serdar Çelebi'nin iadesi için gerehli belgelerin hazırlandığmı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü'osn) <(MHP ve ülkücü kuruluslar» davasının dünkli durus masında iki sanık mahkeme disıplininj bozduğu eerekçesiyle salondan çıkanldı. Askeri (Arkası Sa. 9, Sfi. 2'de) NEDtM TARHAN Peshedileıı CHP'nin 5. donem Adana ınilJetveküi ve KOYKOOp es,ki Genel Başkanı Nedlm Tarhan dünkü sorçusunda. (Fotograf: AU ALAKÜŞ) Bakanı Esener. yenî asg.irt I UZOC JLZ O AA A ANKARA. (Cumhuriyet Bfirosu) Yüksek Hakem Kurulu'nca gelecek ay iÇ'nde belirlenecek 1983 yılı ucret zammı oranının brüt yüzde 12 artı 2400 lira olacağı hesaplanıyor. Danışma Merlisi'ndo görüşülmekte olan Bütce Yasa Tasarısında 1G83 yılı için enflasyon hızının yüzde 20 olarak belirlenmesi, Yük=ek Hakem Kurulu tarafındın 1983 yılı işçi ücretlerine j'apılacak ücret zammının sap tanmasında baz alınacuk. Yüksek Hakem Kurulu. 1992 yılında öngörülen yüzde V5 oranındaki enflasyon hızttu (Arkası Sa. 9. Sü. 2deI Tarhan hakkında yetkisizlik kararı verildi tstaııbul Haber Servisi Ba. n ş Derneğı davasına dün feshedilen CHP'nin 5. dönem Ada na milletvekıli ve KÖYKOOP eski Gerel Başkanı Nedim Tar han'ın sorgusu ile devam edildi ve Tarhan hakkuıda «yetjdsizlik» karan verilerek, hakkın (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) Susuz kalan Istanhul bol yağmur bekliyor £ Yetkililere göre kentin Avrupa yakasına aralıklarla su verilmesi bir ay daha sürebiîecek. Istanbul Haber Servisi Istanbul'un su sorunu yağmur duasma kaldı. Terkcs ve Aiibeyköy göllerinde su seviyesi normalin çok altinda. Terkos gölünden Alıbeykoy barajma su basan ve geçtiğimiz günlerde pat layarak devreden çıkan pompanm Almanya'da dökulmesi gerekiyor. îstanbul'da günierdir süren su sıkm üsı gündelik yaşamı giderek dalıa fazla etkilemeye başladı. Kentin Avrupa yaka sına pompalanan su miktarındaki önem li düşüş aralıklarla verilen suyun bölgelere gdre dağıtım zamaDİanndaki behrsızlık şikayetlere yol açıyor. Bazı hastanelerin ve turistlk tesislerin depolarındaki suyla idare etökleri, önümüzdeki günlerde su sıkıntısı(Arkası Sa. 9, Sü. S'de) Kızıl Bayrak Yalanı.. «Yalancımn muınu yatsıya fcadar yanar» derler. Kars kalesine «dtuıl bayrak çekildiği» yolundaki yalan da îçişleri Bakanı, emekli Korgeneral Saym Selahattin Çetiner tarafından yalanlanmış bulunuyctr. İçişleri Bakanı Sayın Çetiner, önceki gün Danışma Meclisi'nde, Bakanlığmin bütçesi görüşülürken yaptığı konuşmada şöyle konuşuyor: Bir başka iddia ise Kars kalesinden Türk bayrağının indirilerek yerine kızıl bayrak çekildiği, devrin Kars valisinin bu kızıl bayrağı makam odasından seyrettiği, 12 Eylül'den sonra da 6u valinin Kastamonu'ya atandığsdır. Bu iddia o zamanın tçlşleri Bakanı tarafından Miilkiye müfettişine incelettirilmiştir. Mttfettişin yanınıda bulunan 18 temmuz 1978 tarîhli raporunda orakçekiçli kızıl bayrağm kaleye çekünıediği kesinlikle belirtilmiştir. Ayrıoa o zamanın bölgedeki Kolordu Komu" tanı olan şimdiki bir sayın oreeneralimiz, «Böyle bir olay katiyyen vuku bulmamıştır» diye beyaoda bulunmuştur. Zamanın Kars Tugay Komu tanı olan generalimizle tl Jandarma Alay Komutan Ve(Arkası Sa. 11, Sü. 7 de) lluanff Hua: CSnSovvetler Birligi eörösmeleri konusunda fyimser. ABD. Sovvetler'e iyiniyet Jesti yapacak. 3. Sayfada Dışsatını teşvikleri azaltılıvor: 550 dıssatımcı firma 67 mJlvar rcesskont için kurrukta beb* Uyor. Altmla ilşrüi banra larbü tepkiler sürfivor. 6. Sayfada I DtSK Davası Mıhiacı: Düşünce ve örgütlemne özgürlügü demokrasinin temelidir. Tutanaklardan HoUaoda TV'sine demee davası. Erdost: Kardeşimi iil dünnek için dövdfiklerini anlattım. 7. Sayfada tETT'de 7.5 mtlyonlub yo'suzlnb. 3flü milvonlub nıay elbisesi bnzaidu Dünyamn yörüngesinde 3 bin nydn vsr. 12. Sayfada ALİBEYKÖY BARAJI tstsnbnl'nn Batı rakasınm su ihtiyacını karşüavan iki merkezden birl olan Aiibeyköy bara.iuun sa sevlvesindeki düşüş çıplak grözte dalıi tarkedilebUiyor. Âlibeyköy Barajında 56 metre civarnıda olan su seviyesi, Kağıthane arıtma tcsisleriııe su pompalamaya yeterli olamıyor. (Fatoğraf. Ender ERKEK)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog